Sri Suktha Ashtottara Shatanamavali

field_imag_alt

Sri Suktha Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Hiranyavarnaayai Namah
 2. Om Hiranyai Namah
 3. Om Suvarnarajatasrajaayai Namah
 4. Om Chandraayai Namah
 5. Om Hiranyayyai Namah
 6. Om Lakshme Namah
 7. Om Anapagaaminyai Namah
 8. Om Ashvapoorvaayai Namah
 9. Om Radhamadhyaayai Namah
 10. Om Hastinaadhaprabodhinyai Namah
 11. Om Shriyai Namah
 12. Om Devyai Namah
 13. Om Hiranyapraakaaraayai Namah
 14. Om Aardraayai Namah
 15. Om Jvalantyai Namah
 16. Om Triptaayai Namah
 17. Om Tarpayanyai Namah
 18. Om Padmesthitaayai Namah
 19. Om Padmavarnaayai Namah
 20. Om Prabhaasaayai Namah
 21. Om Yashasaajvalantyai Namah
 22. Om Devajushtaayai Namah
 23. Om Udaaraayai Namah
 24. Om Padmanemyai Namah
 25. Om Aadityavarnaayai Namah
 26. Om Bilvanilayaayai Namah
 27. Om Keertipradaayai Namah
 28. Om Buddhipradaayai Namah
 29. Om Gandhadvaaraayai Namah
 30. Om Duraadharshaayai Namah
 31. Om Nityapushtaayai Namah
 32. Om Kareeshinyai Namah
 33. Om Sarvabhootaanaameeshvaryai Namah
 34. Om Manasaaakootyai Namah
 35. Om Vaachassatyaayai Namah
 36. Om Kardamamaatre Namah
 37. Om Padmamaalinyai Namah
 38. Om Chikleetamaatre Namah
 39. Om Pushkarinyai Namah
 40. Om Nityaayai Namah
 41. Om Pushtai Namah
 42. Om Suvarnaayai Namah
 43. Om Hemamaalinyai Namah
 44. Om Sooryaayai Namah
 45. Om Yah Karanyai Namah
 46. Om Yashtai Namah
 47. Om Pingalaayai Namah
 48. Om Chandraayai Namah
 49. Om Sarvasampratpadaayai Namah
 50. Om Padmapriyaayai Namah
 51. Om Padminyai Namah
 52. Om Padmahastaayai Namah
 53. Om Padmaalayaayai Namah
 54. Om Padmadalaayataakshye Namah
 55. Om Vishva Priyaayai Namah
 56. Om Vishnumanonukoolaayai Namah
 57. Om Mahaadevyai Namah
 58. Om Vishnupatyai Namah
 59. Om Padmaalayaayai Namah
 60. Om Padmakaraayai Namah
 61. Om Prasannavadanaayai Namah
 62. Om Saubhaagyadaayai Namah
 63. Om Bhaagyadaayai Namah
 64. Om Abhayapradaayai Namah
 65. Om Naanaavidhamaniganabhooshitaayai Namah
 66. Om Bhaktaabheeshtaphalapradaayai Namah
 67. Om Vishvaroopadarshinyai Namah
 68. Om Harihara Brahmadisevitaayai Namah
 69. Om Paarshvepankajashankhayai Namah
 70. Om Padmanidhibhiryuktaayai Namah
 71. Om Dhavalataraamshukayai Namah
 72. Om Gandhamaalyashobhaayai Namah
 73. Om Harivallabhaayai Namah
 74. Om Ksheerasamudraraajatanayaayai Namah
 75. Om Shreerangadhaameshvaryai Namah
 76. Om Daaseebhootasamastadevavanitaayai Namah
 77. Om Lokaikadeepaankuraayai Namah
 78. Om Shreemanmandakataakshalabdhaayai Namah
 79. Om Vibhavat Brahmendragangaadharaayai Namah
 80. Om Trailokyakutumbinyai Namah
 81. Om Sarasijaayai Namah
 82. Om Mukundapriyaayai Namah
 83. Om Kamalaayai Namah
 84. Om Shree Vishnuhritkamalavaasinyai Namah
 85. Om Vishva Maatre Namah
 86. Om Kamalakomala Adegarbhagauryai Namah
 87. Om Namataamsharanyaayai Namah
 88. Om Vishnuvakshasthalasthitaayai Namah
 89. Om Garudavaahanaayai Namah
 90. Om Sheshashaayinyai Namah
 91. Om Aprameyavaibhavaayai Namah
 92. Om Lokaikeshvaryai Namah
 93. Om Lokanathadayitaayai Namah
 94. Om Daantaayai Namah
 95. Om Ramaayai Namah
 96. Om Mangaladevataayai Namah
 97. Om Aakaaratrayasampannaayai Namah
 98. Om Aravindanivaasinyai Namah
 99. Om Asheshajagadeeshitryai Namah
 100. Om Varadavallabhaayai Namah
 101. Om Bhagavatyai Namah
 102. Om Shree Devyai Namah
 103. Om Nityaanapaayinyai Namah
 104. Om Viravyaayai Namah
 105. Om Devadevadivyamahishyai Namah
 106. Om Akhilajaganmaatre Namah
 107. Om Asmanaatre Namah
 108. Om Shree Mahaalakshmeenye Namah

|| Iti Shree Sookta Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||