श्री गोमात अष्टोत्तर शतनामावळि

field_imag_alt

श्री गोमात अष्टोत्तर शतनामावळि

 1. ॐ कृष्णवल्लभायै नमः
 2. ॐ कृष्णायै नमः
 3. ॐ श्री कृष्ण पारिजातायै नमः
 4. ॐ कृष्ण प्रियायै नमः
 5. ॐ कृष्ण रूपायै नमः
 6. ॐ कृष्ण प्रेम विवर्दिन्यै नमः
 7. ॐ कमनीयायै नमः
 8. ॐ कळ्यान्यै नमः
 9. ॐ कळ्य वंदितायै नमः
 10. ॐ कल्पवृक्ष स्वरूपायै नमः
 11. ॐ दिव्य कल्प समलंकृतायै नमः
 12. ॐ क्षीरार्णव संभूतायै नमः
 13. ॐ क्षीरदायै नमः
 14. ॐ क्षीर रूपिन्यै नमः
 15. ॐ नंदादिगोपविनुतायै नमः
 16. ॐ नंदिन्यै नमः
 17. ॐ नंदन प्रदायै नमः
 18. ॐ ब्रह्मादिदेवविनुतायै नमः
 19. ॐ ब्रह्म नंदविदायिन्यै नमः
 20. ॐ सर्वधर्म स्वरूपिन्यै नमः
 21. ॐ सर्वभूतावनतायै नमः
 22. ॐ सर्वदायै नमः
 23. ॐ सर्वामोददायै नमः
 24. ॐ शिश्टेष्टायै नमः
 25. ॐ शिष्टवरदायै नमः
 26. ॐ सृष्टिस्थितितिलयात्मिकायै नमः
 27. ॐ सुरभ्यै नमः
 28. ॐ सुरासुरनमस्कृतायै नमः
 29. ॐ सिद्धि प्रदायै नमः
 30. ॐ सौरभेयै नमः
 31. ॐ सिद्धविद्यायै नमः
 32. ॐ अभिष्टसिद्दिवर्षिन्यै नमः
 33. ॐ जगद्धितायै नमः
 34. ॐ ब्रह्म पुत्र्यै नमः
 35. ॐ गायत्र्यै नमः
 36. ॐ ऎकहायन्यै नमः
 37. ॐ गंधर्वादिसमाराध्यायै नमः
 38. ॐ यज्ञांगायै नमः
 39. ॐ यज्ञ फलदायै नमः
 40. ॐ यज्ञेश्यै नमः
 41. ॐ हव्यकव्य प्रदायै नमः
 42. ॐ श्रीदायै नमः
 43. ॐ स्तव्यभव्य क्रमोज्ज्वलायै नमः
 44. ॐ बुद्दिदायै नमः
 45. ॐ बुद्यै नमः
 46. ॐ धन ध्यान विवर्दिन्यै नमः
 47. ॐ यशोदायै नमः
 48. ॐ सुयशः पूर्णायै नमः
 49. ॐ यशोदानंदवर्दिन्यै नमः
 50. ॐ धर्मज्ञायै नमः
 51. ॐ धर्म विभवायै नमः
 52. ॐ धर्मरूपतनूरुहायै नमः
 53. ॐ विष्णुसादोद्भवप्रख्यायै नमः
 54. ॐ वैष्णव्यै नमः
 55. ॐ विष्णुरूपिन्यै नमः
 56. ॐ वसिष्ठपूजितायै नमः
 57. ॐ शिष्टायै नमः
 58. ॐ शिष्टकामदुहे नमः
 59. ॐ दिलीप सेवितायै नमः
 60. ॐ दिव्यायै नमः
 61. ॐ खुरपावितविष्टपायै नमः
 62. ॐ रत्नाकरमुद्भूतायै नमः
 63. ॐ रत्नदायै नमः
 64. ॐ शक्रपूजितायै नमः
 65. ॐ पीयूषवर्षिन्यै नमः
 66. ॐ पुण्यायै नमः
 67. ॐ पुण्या पुण्य फलप्रदायै नमः
 68. ॐ पयः प्रदायै नमः
 69. ॐ परामोदायै नमः
 70. ॐ घ्रुतदायै नमः
 71. ॐ घ्रुतसंभवायै नमः
 72. ॐ कार्त वीर्यार्जुन मृत हेतवे नमः
 73. ॐ हेतुकसन्नुतायै नमः
 74. ॐ जमदग्निकृताजस्र सेवायै नमः
 75. ॐ संतुष्टमानसायै नमः
 76. ॐ रेणुकाविनुतायै नमः
 77. ॐ पादरेणुपावित भूतलायै नमः
 78. ॐ शिश्टेष्टायै नमः
 79. ॐ सवत्सायै नमः
 80. ॐ यज्ञ रूपिन्यै नमः
 81. ॐ वत्स कारातिपालितायै नमः
 82. ॐ भक्तवत्सलायै नमः
 83. ॐ व्रुषदायै नमः
 84. ॐ क्रुषिदायै नमः
 85. ॐ हेम श्रुज्ञाग्रतलशोभनायै नमः
 86. ॐ त्र्यैलोक्य वंदितायै नमः
 87. ॐ भव्यायै नमः
 88. ॐ भावितायै नमः
 89. ॐ भवनाशिन्यै नमः
 90. ॐ भुक्ति मुक्ति प्रदायै नमः
 91. ॐ कांतायै नमः
 92. ॐ कांताजन शुभंकर्यै नमः
 93. ॐ सुरूपायै नमः
 94. ॐ बहुरूपायै नमः
 95. ॐ अच्चायै नमः
 96. ॐ कर्भुरायै नमः
 97. ॐ कपिलायै नमः
 98. ॐ अमलायै नमः
 99. ॐ साधुशीतलायै नमः
 100. ॐ साधु रूपायै नमः
 101. ॐ साधु बृंदान सेवितायै नमः
 102. ॐ सर्ववेदमयै नमः
 103. ॐ सर्वदेव रूपायै नमः
 104. ॐ प्रभावत्यै नमः
 105. ॐ रुद्र मात्रे नमः
 106. ॐ आदित्य सहोदर्यै नमः
 107. ॐ महा मायायै नमः
 108. ॐ महा देवादि वंदितायै नमः


|| इति श्री गोमात अष्टोत्तर शतनामावळि समाप्तं ||