श्री  मां वाराहि अष्टोत्तरा शतनामावळि

field_imag_alt

श्री  मां वाराहि अष्टोत्तरा शतनामावळि

 1. ॐ नमो वराहवदनायै नमः
 2. ॐ नमो वाराह्यै नमः
 3. ॐ वररूपिण्यै नमः
 4. ॐ क्रोडाननायै नमः
 5. ॐ कोलमुख्यै नमः
 6. ॐ जगदम्बायै नमः
 7. ॐ तरुण्यै नमः
 8. ॐ विश्वेश्वर्यै नमः
 9. ॐ शङ्खिन्यै नमः
 10. ॐ चक्रिण्यै नमः ||10||
 11. ॐ खड्गशूलगदाहस्तायै नमः
 12. ॐ मुसलधारिण्यै नमः
 13. ॐ हलसकादि समायुक्तायै नमः
 14. ॐ भक्तानामभयप्रदायै नमः
 15. ॐ इष्टार्थदायिन्यै नमः
 16. ॐ घोरायै नमः
 17. ॐ महाघोरायै नमः
 18. ॐ महामायायै नमः
 19. ॐ वार्ताल्यै नमः
 20. ॐ जगदीश्वर्यै नमः ||20||
 21. ॐ अण्डे अण्डिन्यै नमः
 22. ॐ रुण्डे रुण्डिन्यै नमः
 23. ॐ जम्भे जम्भिन्यै नमः
 24. ॐ मोहे मोहिन्यै नमः
 25. ॐ स्तम्भे स्तम्भिन्यै नमः
 26. ॐ देवेश्यै नमः
 27. ॐ शत्रुनाशिन्यै नमः
 28. ॐ अष्टभुजायै नमः
 29. ॐ चतुर्हस्तायै नमः
 30. ॐ उन्नतभैरवाङ्गस्थायै नमः ||30||
 31. ॐ कपिलालोचनायै नमः
 32. ॐ पञ्चम्यै नमः
 33. ॐ लोकेश्यै नमः
 34. ॐ नीलमणिप्रभायै नमः
 35. ॐ अञ्जनाद्रिप्रतीकाशायै नमः
 36. ॐ सिंहारुद्रायै नमः
 37. ॐ त्रिलोचनायै नमः
 38. ॐ श्यामलायै नमः
 39. ॐ परमायै नमः
 40. ॐ ईशान्यै नमः ||40||
 41. ॐ नील्यै नमः
 42. ॐ इन्दीवरसन्निभायै नमः
 43. ॐ कणस्थानसमोपेतायै नमः
 44. ॐ कपिलायै नमः
 45. ॐ कलात्मिकायै नमः
 46. ॐ अम्बिकायै नमः
 47. ॐ जगद्धारिण्यै नमः
 48. ॐ भक्तोपद्रवनाशिन्यै नमः
 49. ॐ सगुणायै नमः
 50. ॐ निष्कलायै नमः ||50||
 51. ॐ विद्यायै नमः
 52. ॐ नित्यायै नमः
 53. ॐ विश्ववशङ्कर्यै नमः
 54. ॐ महारूपायै नमः
 55. ॐ महेश्वर्यै नमः
 56. ॐ महेन्द्रितायै नमः
 57. ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः
 58. ॐ देव्यै नमः
 59. ॐ पशूनामभयकारिण्यै नमः
 60. ॐ कालिकायै नमः ||60||
 61. ॐ भयदायै नमः
 62. ॐ बलिमांसमहाप्रियायै नमः
 63. ॐ जयभैरव्यै नमः
 64. ॐ कृष्णाङ्गायै नमः
 65. ॐ परमेश्वरवल्लभायै नमः
 66. ॐ नुदायै नमः
 67. ॐ स्तुत्यै नमः
 68. ॐ सुरेशान्यै नमः
 69. ॐ ब्रह्मादिवरदायै नमः
 70. ॐ स्वरूपिण्यै नमः ||70||
 71. ॐ सुरानामभयप्रदायै नमः
 72. ॐ वराहदेहसम्भूतायै नमः
 73. ॐ श्रोणिवारालसे नमः
 74. ॐ क्रोधिन्यै नमः
 75. ॐ नीलास्यायै नमः
 76. ॐ शुभदायै नमः
 77. ॐ शुभवारिण्यै नमः
 78. ॐ शत्रूणां वाक्स्तम्भनकारिण्यै नमः
 79. ॐ कटिस्तम्भनकारिण्यै नमः
 80. ॐ मतिस्तम्भनकारिण्यै नमः ||80||
 81. ॐ साक्षीस्तम्भनकारिण्यै नमः
 82. ॐ मूकस्तम्भिन्यै नमः
 83. ॐ जिह्वास्तम्भिन्यै नमः
 84. ॐ दुष्टानां निग्रहकारिण्यै नमः
 85. ॐ शिष्टानुग्रहकारिण्यै नमः
 86. ॐ सर्वशत्रुक्षयकरायै नमः
 87. ॐ शत्रुसादनकारिण्यै नमः
 88. ॐ शत्रुविद्वेषणकारिण्यै नमः
 89. ॐ भैरवीप्रियायै नमः
 90. ॐ मन्त्रात्मिकायै नमः ||90||
 91. ॐ यन्त्ररूपायै नमः
 92. ॐ तन्त्ररूपिण्यै नमः
 93. ॐ पीठात्मिकायै नमः
 94. ॐ देवदेव्यै नमः
 95. ॐ श्रेयस्कारिण्यै नमः
 96. ॐ चिन्तितार्थप्रदायिन्यै नमः
 97. ॐ भक्तालक्ष्मीविनाशिन्यै नमः
 98. ॐ सम्पत्प्रदायै नमः
 99. ॐ सौख्यकारिण्यै नमः
 100. ॐ बाहुवाराह्यै नमः ||100||
 101. ॐ स्वप्नवाराह्यै नमः
 102. ॐ ग्लौं भगवत्यै नमो नमः
 103. ॐ ईश्वर्यै नमः
 104. ॐ सर्वाराध्यायै नमः
 105. ॐ सर्वमयायै नमः
 106. ॐ सर्वलोकात्मिकायै नमः
 107. ॐ महिषनाशिनायै नमः
 108. ॐ बृहद्वाराह्यै नमः ||108||

|| इति श्री वाराहि देवी अष्टोत्तर शतनामावळि संपूर्णं ||