श्री दत्तात्रेय सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री दत्तात्रेय सहस्रनामावळिः

 1. ॐ श्री दत्तात्रेयाय नमः
 2. ॐ महायोगिने नमः
 3. ॐ योगेशाय नमः
 4. ॐ अमरप्रभवे नमः
 5. ॐ मुनये नमः
 6. ॐ दिगंबराय नमः
 7. ॐ बालाय नमः
 8. ॐ मायामुक्ताय नमः
 9. ॐ मदापहाय नमः
 10. ॐ अवधूताय नमः 10
 11. ॐ महानाथाय नमः
 12. ॐ शंकराय नमः
 13. ॐ अमरवल्लभाय नमः
 14. ॐ महादेवाय नमः
 15. ॐ आदिदेवाय नमः
 16. ॐ पुराणप्रभवे नमः
 17. ॐ ईश्वराय नमः
 18. ॐ सत्त्वकृते नमः
 19. ॐ सत्त्वभृते नमः
 20. ॐ भावाय नमः 20
 21. ॐ सत्त्वात्मने नमः
 22. ॐ सत्त्वसागराय नमः
 23. ॐ सत्त्वविदे नमः
 24. ॐ सत्त्वसाक्षिणे नमः
 25. ॐ सत्त्वसाध्याय नमः
 26. ॐ अमराधिपाय नमः
 27. ॐ भूतकृते नमः
 28. ॐ भूतभृते नमः
 29. ॐ भूतात्मने नमः
 30. ॐ भूतसंभवाय नमः 30
 31. ॐ भूतभवाय नमः
 32. ॐ भावाय नमः
 33. ॐ भूतविदे नमः
 34. ॐ भूतकारणाय नमः
 35. ॐ भूतसाक्षिणे नमः
 36. ॐ प्रभूतये नमः
 37. ॐ भूतानां परमं गतये नमः
 38. ॐ भूतसंगविहीनात्मने नमः
 39. ॐ भूतात्मने नमः
 40. ॐ भूतशंकराय नमः 40
 41. ॐ भूतनाथाय नमः
 42. ॐ भूतमहानाथाय नमः
 43. ॐ भूतादिनाथाय नमः
 44. ॐ महेश्वराय नमः
 45. ॐ सर्वभूतनिवासात्मने नमः
 46. ॐ भूतसंतापनाशनाय नमः
 47. ॐ सर्वात्मने नमः
 48. ॐ सर्वभृते नमः
 49. ॐ सर्वाय नमः
 50. ॐ सर्वज्ञाय नमः 50
 51. ॐ सर्वनिर्णयाय नमः
 52. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः
 53. ॐ बृहद्भानवे नमः
 54. ॐ सर्वविदे नमः
 55. ॐ सर्वमंगलाय नमः
 56. ॐ शांताय नमः
 57. ॐ सत्याय नमः
 58. ॐ शमाय नमः
 59. ॐ समाय नमः
 60. ॐ एकाकिने नमः 60
 61. ॐ कमलापतये नमः
 62. ॐ रामाय नमः
 63. ॐ रामप्रियाय नमः
 64. ॐ विरामाय नमः
 65. ॐ रामकारणाय नमः
 66. ॐ शुद्धात्मने नमः
 67. ॐ पवनाय नमः
 68. ॐ अनंताय नमः
 69. ॐ प्रतीताय नमः
 70. ॐ परमार्थभृते नमः 70
 71. ॐ हंससाक्षिणे नमः
 72. ॐ विभवे नमः
 73. ॐ प्रभवे नमः
 74. ॐ प्रलयाय नमः
 75. ॐ सिद्धात्मने नमः
 76. ॐ परमात्मने नमः
 77. ॐ सिद्धानां परमगतये नमः
 78. ॐ सिद्धिसिद्धये नमः
 79. ॐ साध्याय नमः
 80. ॐ साधनाय नमः 80
 81. ॐ उत्तमाय नमः
 82. ॐ सुलक्षणाय नमः
 83. ॐ सुमेधाविने नमः
 84. ॐ विद्यवते नमः
 85. ॐ विगतांतराय नमः
 86. ॐ विज्वराय नमः
 87. ॐ महाबाहवे नमः
 88. ॐ बहुलानंदवर्धनाय नमः
 89. ॐ अव्यक्तपुरुषाय नमः
 90. ॐ प्रज्ञाय नमः 90
 91. ॐ परज्ञाय नमः
 92. ॐ परमार्थदृशे नमः
 93. ॐ परापरविनिर्मुक्ताय नमः
 94. ॐ युक्ताय नमः
 95. ॐ तत्त्वप्रकाशवते नमः
 96. ॐ दयावते नमः
 97. ॐ भगवते नमः
 98. ॐ भाविने नमः
 99. ॐ भावात्मने नमः
 100. ॐ भावकारणाय नमः 100
 101. ॐ भवसंतापनाशनाय
 102. ॐ पुष्पवते नमः
 103. ॐ पंडिताय नमः
 104. ॐ बुद्धाय नमः
 105. ॐ प्रत्यक्षवस्तवे नमः
 106. ॐ विश्वात्मने नमः
 107. ॐ प्रत्यग्ब्रह्मसनातनाय नमः
 108. ॐ प्रमाणविगताय नमः
 109. ॐ प्रत्याहारणी योजकाय नमः
 110. ॐ प्रणवाय नमः 110
 111. ॐ प्रणवातीताय नमः
 112. ॐ प्रमुखाय नमः
 113. ॐ प्रलयात्मकाय नमः
 114. ॐ मृत्युंजयाय नमः
 115. ॐ विविक्तात्मने नमः
 116. ॐ शंकरात्मने नमः
 117. ॐ परस्मैवपुषे नमः
 118. ॐ परमाय नमः
 119. ॐ तनुविज्ञेयाय नमः
 120. ॐ परमात्मनिसंस्थिताय नमः 120
 121. ॐ प्रबोधकलनाधाराय नमः
 122. ॐ प्रभाव प्रवरोत्तमाय नमः
 123. ॐ चिदंबराय नमः
 124. ॐ चिद्विलासाय नमः
 125. ॐ चिदाकाशाय नमः
 126. ॐ चिदुत्तमाय नमः
 127. ॐ चित्त चैतन्य चित्तात्मने नमः
 128. ॐ देवानां परमागतये नमः
 129. ॐ अचेत्याय नमः
 130. ॐ चेतनाधाराय नमः 130
 131. ॐ चेतनाचित्तविक्रमाय नमः
 132. ॐ चित्तात्मने नमः
 133. ॐ चेतनारूपाय नमः
 134. ॐ लसत्पंकजलोचनाय नमः
 135. ॐ परब्रह्मणे नमः
 136. ॐ परंज्योतिये नमः
 137. ॐ परंधाम्ने नमः
 138. ॐ परंतपसे नमः
 139. ॐ परंसूत्राय नमः
 140. ॐ परतंत्राय नमः 140
 141. ॐ पवित्राय नमः
 142. ॐ परमोहवते नमः
 143. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः
 144. ॐ क्षेत्रगाय नमः
 145. ॐ क्षेत्राय नमः
 146. ॐ क्षेत्राधाराय नमः
 147. ॐ पुरांज्यनाय नमः
 148. ॐ क्षेत्रशून्याय नमः
 149. ॐ लोकसाक्षिणे नमः
 150. ॐ क्षेत्रवते नमः 150
 151. ॐ बहुनायकाय नमः
 152. ॐ योगींद्राय नमः
 153. ॐ योगपूज्याय नमः
 154. ॐ योग्याय नमः
 155. ॐ आत्मविदंशुचये नमः
 156. ॐ योगमायाधराय नमः
 157. ॐ स्थानवे नमः
 158. ॐ अचलाय नमः
 159. ॐ कमलापतये नमः
 160. ॐ योगेशाय नमः 160
 161. ॐ योगनिमंत्रे नमः
 162. ॐ योगज्ञानप्रकाशकाय नमः
 163. ॐ योगपालाय नमः
 164. ॐ लोकपालाय नमः
 165. ॐ संसारतमोनाशनाय नमः
 166. ॐ गुह्याय नमः
 167. ॐ गुह्यतमाय नमः
 168. ॐ गुप्तये नमः
 169. ॐ मुक्ताय नमः
 170. ॐ युक्ताय नमः 170
 171. ॐ सनातनाय नमः
 172. ॐ गहनाय नमः
 173. ॐ गगनाकाराय नमः
 174. ॐ गंभीराय नमः
 175. ॐ गणनायकाय नमः
 176. ॐ गोविंदाय नमः
 177. ॐ गोपतये नमः
 178. ॐ गोप्त्रे नमः
 179. ॐ गोभागाय नमः
 180. ॐ भावसंस्थिताय नमः 180
 181. ॐ गोसाक्षिणे नमः
 182. ॐ गोतमारये नमः
 183. ॐ गांधाराय नमः
 184. ॐ गगनाकृतये नमः
 185. ॐ योगयुक्ताय नमः
 186. ॐ भोगयुक्ताय नमः
 187. ॐ शंकामुक्त समाधिमते नमः
 188. ॐ सहजाय नमः
 189. ॐ सकलेशनाय नमः
 190. ॐ कार्तवीर्यवरप्रदाय नमः 190
 191. ॐ सरजसे नमः
 192. ॐ विरजसे नमः
 193. ॐ पुंसे नमः
 194. ॐ पावनाय नमः
 195. ॐ पापनाशनाय नमः
 196. ॐ परावरविनिर्मुक्ताय नमः
 197. ॐ परंज्योतिये नमः
 198. ॐ पुरातनाय नमः
 199. ॐ नानाज्योतिषे नमः
 200. ॐ अनेकात्मने नमः 200
 201. ॐ स्वयंज्योतिषे
 202. ॐ सदाशिवाय नमः
 203. ॐ दिव्यज्योतिर्मयाय नमः
 204. ॐ सत्यविज्ञानभास्कराय नमः
 205. ॐ नित्यशुद्धाय नमः
 206. ॐ पराय नमः
 207. ॐ पूर्णाय नमः
 208. ॐ प्रकाशाय नमः
 209. ॐ प्रकटोद्भवाय नमः
 210. ॐ प्रमादविगताय नमः 210
 211. ॐ परेशाय नमः
 212. ॐ परविक्रमाय नमः
 213. ॐ योगिने नमः
 214. ॐ योगाय नमः
 215. ॐ योगपाय नमः
 216. ॐ योगाभ्यासप्रकाशनाय नमः
 217. ॐ योक्त्रे नमः
 218. ॐ मोक्त्रे नमः
 219. ॐ विधात्रे नमः
 220. ॐ त्रात्रे नमः 220
 221. ॐ पात्रे नमः
 222. ॐ निरायुधाय नमः
 223. ॐ नित्यमुक्ताय नमः
 224. ॐ नित्ययुक्ताय नमः
 225. ॐ सत्याय नमः
 226. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः
 227. ॐ सत्त्वशुद्धिकराय नमः
 228. ॐ सत्त्वाय नमः
 229. ॐ सत्त्वभृतांगतये नमः
 230. ॐ श्रीधराय नमः 230
 231. ॐ श्रीवपुषे नमः
 232. ॐ श्रीमते नमः
 233. ॐ श्रीनिवासाय नमः
 234. ॐ अमरार्चिताय नमः
 235. ॐ श्रीनिधये नमः
 236. ॐ श्रीपतये नमः
 237. ॐ श्रेष्ठाय नमः
 238. ॐ श्रेयस्काय नमः
 239. ॐ चरमाश्रयाय नमः
 240. ॐ त्यागिने नमः 240
 241. ॐ त्यागाज्यसंपन्नाय नमः
 242. ॐ त्यागात्मने नमः
 243. ॐ त्यागविग्रहाय नमः
 244. ॐ त्यागलक्षणसिद्धात्मने नमः
 245. ॐ त्यागज्ञाय नमः
 246. ॐ त्यागकारणाय नमः
 247. ॐ भागाय नमः
 248. ॐ भोक्त्रे नमः
 249. ॐ भोग्याय नमः
 250. ॐ भोगसाधनकारणाय नमः 250
 251. ॐ भोगिने नमः
 252. ॐ भोगार्थसंपन्नाय नमः
 253. ॐ भोगज्ञानप्रकाशनाय नमः
 254. ॐ केवलाय नमः
 255. ॐ केशवाय नमः
 256. ॐ कृष्णाय नमः
 257. ॐ कंवाससे नमः
 258. ॐ कमलालयाय नमः
 259. ॐ कमलासनपूज्याय नमः
 260. ॐ हरये नमः 260
 261. ॐ अज्ञानखंडनाय नमः
 262. ॐ महात्मने नमः
 263. ॐ महदादये नमः
 264. ॐ महेशोत्तमवंदिता नमः
 265. ॐ मनोवृद्धिविहीनात्मने नमः
 266. ॐ मानात्मने नमः
 267. ॐ मानवाधिपाय नमः
 268. ॐ भुवनेशाय नमः
 269. ॐ विभूतये नमः
 270. ॐ धृतये नमः 270
 271. ॐ मेधाये नमः
 272. ॐ स्मृतये नमः
 273. ॐ दयाये नमः
 274. ॐ दुःखदावानलाय नमः
 275. ॐ बुद्धाय नमः
 276. ॐ प्रबुद्धाय नमः
 277. ॐ परमेश्वराय नमः
 278. ॐ कामघ्नाय नमः
 279. ॐ क्रोधघ्नाय नमः
 280. ॐ दंभदर्पमदापहाय नमः 280
 281. ॐ अज्ञानतिमिरारये नमः
 282. ॐ भवारये नमः
 283. ॐ भुवनेश्वराय नमः
 284. ॐ रूपकृते नमः
 285. ॐ रूपभृते नमः
 286. ॐ रूपिणे नमः
 287. ॐ रूपात्मने नमः
 288. ॐ रूपकारणाय नमः
 289. ॐ रूपज्ञाय नमः
 290. ॐ रूपसाक्षिणे नमः 290
 291. ॐ नामरूपाय नमः
 292. ॐ गुणांतकाय नमः
 293. ॐ अप्रमेयाय नमः
 294. ॐ प्रमेयाय नमः
 295. ॐ प्रमाणाय नमः
 296. ॐ प्रणवाश्रयाय नमः
 297. ॐ प्रमाणरहिताय नमः
 298. ॐ अचिंत्याय नमः
 299. ॐ चेतनाविगताय नमः
 300. ॐ अजराय नमः 300
 301. ॐ अक्षराय नमः
 302. ॐ अक्षरमुक्ताय नमः
 303. ॐ विज्वराय नमः
 304. ॐ ज्वरनाशनाय नमः
 305. ॐ विशिष्टाय नमः
 306. ॐ वित्तशास्त्रिणे नमः
 307. ॐ दृष्टाय नमः
 308. ॐ दृष्टांतवर्जिताय नमः
 309. ॐ गुणेशाय नमः
 310. ॐ गुणकायाय नमः 310
 311. ॐ गुणात्मने नमः
 312. ॐ गुणभावनाय नमः
 313. ॐ अनंतगुणसंपन्नाय नमः
 314. ॐ गुणगर्भाय नमः
 315. ॐ गुणाधिपाय नमः
 316. ॐ गुणेशाय नमः
 317. ॐ गुणनाथाय नमः
 318. ॐ गुणात्मने नमः
 319. ॐ गुणभावनाय नमः
 320. ॐ गुणबंधवे नमः 320
 321. ॐ विवेकात्मने नमः
 322. ॐ गुणयुक्ताय नमः
 323. ॐ पराक्रमिणे नमः
 324. ॐ अतर्काय नमः
 325. ॐ आकृतवे नमः
 326. ॐ अग्नये नमः
 327. ॐ कृतज्ञाय नमः
 328. ॐ सफलाश्रयाय नमः
 329. ॐ यज्ञाय नमः
 330. ॐ यज्ञफलदात्रे नमः 330
 331. ॐ यज्ञात्मने नमः
 332. ॐ ईजनाय नमः
 333. ॐ अमरोत्तमाय नमः
 334. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
 335. ॐ श्रीगर्भाय नमः
 336. ॐ स्वगर्भाय नमः
 337. ॐ कुणपेश्वराय नमः
 338. ॐ मायोगर्भाय नमः
 339. ॐ लोकगर्भाय नमः
 340. ॐ स्वयंभुवे नमः 340
 341. ॐ भुवनांतकाय नमः
 342. ॐ निष्पापाय नमः
 343. ॐ निबिडाय नमः
 344. ॐ नंदिने नमः
 345. ॐ बोधिने नमः
 346. ॐ बोधसमाश्रयाय नमः
 347. ॐ बोधात्मने नमः
 348. ॐ बोधनात्मने नमः
 349. ॐ भेदवैतंडखंडनाय नमः
 350. ॐ स्वभाव्याय नमः 350
 351. ॐ भावविमुक्ताय नमः
 352. ॐ व्यक्ताय नमः
 353. ॐ अव्यक्तसमाश्रयाय नमः
 354. ॐ नित्यतृप्ताय नमः
 355. ॐ निराभासाय नमः
 356. ॐ निर्वाणाय नमः
 357. ॐ शरणाय नमः
 358. ॐ सुहृदे नमः
 359. ॐ गुह्येशाय नमः
 360. ॐ गुणगंभीराय नमः 360
 361. ॐ गुणदेशनिवारणाय नमः
 362. ॐ गुणसंगविहीनाय नमः
 363. ॐ योगारेर्दर्पनाशनाय नमः
 364. ॐ आनंदाय नमः
 365. ॐ परमानंदाय नमः
 366. ॐ स्वानंदसुखवर्धनाय नमः
 367. ॐ सत्यानंदाय नमः
 368. ॐ चिदानंदाय नमः
 369. ॐ सर्वानंदपरायणाय नमः
 370. ॐ सद्रूपाय नमः 370
 371. ॐ सहजाय नमः
 372. ॐ सत्याय नमः
 373. ॐ स्वानंदाय नमः
 374. ॐ सुमनोहराय नमः
 375. ॐ सर्वाय नमः
 376. ॐ सर्वांतराय नमः
 377. ॐ पूर्वात्पूर्वांतराय नमः
 378. ॐ स्वमयाय नमः
 379. ॐ स्वपराय नमः
 380. ॐ स्वादये नमः 380
 381. ॐ स्वंब्रह्मणे नमः
 382. ॐ स्वतनवे नमः
 383. ॐ स्वगाय नमः
 384. ॐ स्ववाससे नमः
 385. ॐ स्वविहीनाय नमः
 386. ॐ स्वनिधये नमः
 387. ॐ स्वपराक्षयाय नमः
 388. ॐ अनंताय नमः
 389. ॐ आदिरूपाय नमः
 390. ॐ सूर्यमंडलमध्यगाय नमः 390
 391. ॐ अमोघाय नमः
 392. ॐ परमामोघाय नमः
 393. ॐ परेशाय नमः
 394. ॐ परादाय नमः
 395. ॐ कवये नमः
 396. ॐ विश्वचक्षुषे नमः
 397. ॐ विश्वसाक्षिणे नमः
 398. ॐ विश्वबाहवे नमः
 399. ॐ धनेश्वराय नमः
 400. ॐ धनंजयाय नमः 400
 401. ॐ महातेजसे नमः
 402. ॐ तेजिष्ठाय नमः
 403. ॐ तेजसाय नमः
 404. ॐ सुखिने नमः
 405. ॐ ज्योतिषे नमः
 406. ॐ ज्योतिर्मयाय नमः
 407. ॐ जेत्रे नमः
 408. ॐ ज्योतिषां ज्योतिरात्मकाय नमः
 409. ॐ ज्योतिषामपि ज्योतिषे नमः
 410. ॐ जनकाय नमः 410
 411. ॐ जनमोहनाय नमः
 412. ॐ जितेंद्रियाय नमः
 413. ॐ जितक्रोधाय नमः
 414. ॐ जितात्मने नमः
 415. ॐ जितमानसाय नमः
 416. ॐ जितसंगाय नमः
 417. ॐ जितप्राणाय नमः
 418. ॐ जितसंसार नमः
 419. ॐ निर्वासनाय नमः
 420. ॐ निरालंबाय नमः 420
 421. ॐ निर्योगक्षेमवर्जिताय नमः
 422. ॐ निरीहाय नमः
 423. ॐ निरहंकाराय नमः
 424. ॐ निराशीनिरुपाधिकाय नमः
 425. ॐ निर्लाबोध्याय नमः
 426. ॐ विविक्तात्मने नमः
 427. ॐ विशुद्धोत्तम गौरवाय नमः
 428. ॐ विद्यायिने नमः
 429. ॐ परमार्थिने नमः
 430. ॐ श्रद्धार्थिने नमः 430
 431. ॐ साधनात्मकाय नमः
 432. ॐ प्रत्याहारिणे नमः
 433. ॐ निराहारिणे नमः
 434. ॐ सर्वाहारपरायणाय नमः
 435. ॐ नित्यशुद्धाय नमः
 436. ॐ निराकांक्षिणे नमः
 437. ॐ पारायणपरायणाय नमः
 438. ॐ अणोर्नुतरया नमः
 439. ॐ सूक्ष्माय नमः
 440. ॐ स्थूलाय नमः 440
 441. ॐ स्थूलतराय नमः
 442. ॐ एकाय नमः
 443. ॐ अनेकरूपाय नमः
 444. ॐ विश्वरूपाय नमः
 445. ॐ सनातनाय नमः
 446. ॐ नैकरूपाय नमः
 447. ॐ निरूपात्मने नमः
 448. ॐ नैकबोधमयाय नमः
 449. ॐ नैकनाममयाय नमः
 450. ॐ नैकविद्याविवर्धनाय नमः 450
 451. ॐ एकाय नमः
 452. ॐ एकांतिकाय नमः
 453. ॐ नानाभावविवर्जिताय नमः
 454. ॐ एकाक्षराय नमः
 455. ॐ बीजाय नमः
 456. ॐ पूर्णबिंबाय नमः
 457. ॐ सनातनाय नमः
 458. ॐ मंत्रवीर्याय नमः
 459. ॐ मंत्रबीजाय नमः
 460. ॐ शास्त्रवीर्याय नमः 460
 461. ॐ जगत्पतये नमः
 462. ॐ नानावीर्यधराय नमः
 463. ॐ शक्त्रेशाय नमः
 464. ॐ पृथिवीपतये नमः
 465. ॐ प्राणेशाय नमः
 466. ॐ प्राणदाय नमः
 467. ॐ प्राणाय नमः
 468. ॐ प्राणायामपरायणाय नमः
 469. ॐ प्रणपंचकनिर्मुक्ताय नमः
 470. ॐ कोशपंचकवर्जिताय नमः 470
 471. ॐ निश्चलाय नमः
 472. ॐ निष्कलाय नमः
 473. ॐ आंगाय नमः
 474. ॐ निष्प्रपंचाय नमः
 475. ॐ निरामयाय नमः
 476. ॐ निराधाराय नमः
 477. ॐ निराकाराय नमः
 478. ॐ निर्विकार्याय नमः
 479. ॐ निरंजनाय नमः
 480. ॐ निष्प्रतीताय नमः 480
 481. ॐ निराभासाय नमः
 482. ॐ निरासक्ताय नमः
 483. ॐ निराकुलाय नमः
 484. ॐ निष्ठासर्वगताय नमः
 485. ॐ निरारंभाय नमः
 486. ॐ निराश्रयाय नमः
 487. ॐ निरंतराय नमः
 488. ॐ सत्त्वगोप्त्रे नमः
 489. ॐ शांताय नमः
 490. ॐ दांताय नमः 490
 491. ॐ महामुनये नमः
 492. ॐ निःशब्दाय नमः
 493. ॐ सुकृताय नमः
 494. ॐ स्वस्थाय नमः
 495. ॐ सत्यवादिने नमः
 496. ॐ सुरेश्वराय नमः
 497. ॐ ज्ञानदाय नमः
 498. ॐ ज्ञानविज्ञानिने नमः
 499. ॐ ज्ञानात्मने नमः
 500. ॐ आनंदपूरेताय नमः 500
 501. ॐ ज्ञानयज्ञविदां दक्षाय नमः
 502. ॐ ज्ञानाग्नये नमः
 503. ॐ ज्वलनाय नमः
 504. ॐ बुधाय नमः
 505. ॐ दयावते नमः
 506. ॐ भवरोगारये नमः
 507. ॐ चिकित्सा चरमागलाये नमः
 508. ॐ चंद्रमंडल मध्यस्थाय नमः
 509. ॐ चंद्रकोटिसुशीलालये नमः
 510. ॐ यंत्रकृते नमः 510
 511. ॐ परमाय नमः
 512. ॐ यंत्रिणे नमः
 513. ॐ यंत्रारूढापराजिताय नमः
 514. ॐ यंत्रविदे नमः
 515. ॐ यंत्रवासाय नमः
 516. ॐ यंत्राधाराय नमः
 517. ॐ धराधाराय नमः
 518. ॐ तत्त्वज्ञाय नमः
 519. ॐ तत्त्वभूतात्मने नमः
 520. ॐ महत्तत्त्वप्रकाशनाय नमः 520
 521. ॐ तत्त्वसंख्यानयोगज्ञाय नमः
 522. ॐ सांख्यशास्त्रप्रवर्तकाय नमः
 523. ॐ अनंत विक्रमाय नमः
 524. ॐ देवाय नमः
 525. ॐ माधवाय नमः
 526. ॐ धनेश्वराय नमः
 527. ॐ साधवे नमः
 528. ॐ साधु वरिष्ठात्मने नमः
 529. ॐ सावधानाय नमः
 530. ॐ अमरोत्तमाय नमः 530
 531. ॐ निःसंकल्पाय नमः
 532. ॐ निराधाराय नमः
 533. ॐ दुर्धराय नमः
 534. ॐ आत्मविदे नमः
 535. ॐ पतये नमः
 536. ॐ आरोग्यसुखदाय नमः
 537. ॐ प्रवराय नमः
 538. ॐ वासवाय नमः
 539. ॐ परेशाय नमः
 540. ॐ परमोदाराय नमः 540
 541. ॐ प्रत्यक्चैतन्य दुर्गमाय नमः
 542. ॐ दुराधर्षाय नमः
 543. ॐ दुरावासाय नमः
 544. ॐ दूरत्वपरिनाशनाय नमः
 545. ॐ वेदविदे नमः
 546. ॐ वेदकृते नमः
 547. ॐ वेदाय नमः
 548. ॐ वेदात्मने नमः
 549. ॐ विमलाशयाय नमः
 550. ॐ विविक्तसेविने नमः 550
 551. ॐ संसारश्रमनाशनाय नमः
 552. ॐ ब्रह्मयोनये नमः
 553. ॐ बृहद्योनये नमः
 554. ॐ विश्वयोनये नमः
 555. ॐ विदेहवते नमः
 556. ॐ विशालाक्षाय नमः
 557. ॐ विश्वनाथाय नमः
 558. ॐ हाटकांगदभूषणाय नमः
 559. ॐ अबाध्याय नमः
 560. ॐ जगदाराध्याय नमः 560
 561. ॐ जगदाखिलपालनाय नमः
 562. ॐ जनवते नमः
 563. ॐ धनवते नमः
 564. ॐ धर्मिणे नमः
 565. ॐ धर्मगाय नमः
 566. ॐ धर्मवर्धनाय नमः
 567. ॐ अमृताय नमः
 568. ॐ शाश्वताय नमः
 569. ॐ साध्याय नमः
 570. ॐ सिद्धिदाय नमः 570
 571. ॐ सुमनोहराय नमः
 572. ॐ खलुब्रह्म खलुस्थानाय नमः
 573. ॐ मुनीनां परमागतये नमः
 574. ॐ उपदृष्टे नमः
 575. ॐ श्रेष्ठाय नमः
 576. ॐ शुचिर्भूताय नमः
 577. ॐ अनामयाय नमः
 578. ॐ वेदसिद्धांतवेद्याय नमः
 579. ॐ मानसाह्लादवर्धनाय नमः
 580. ॐ देहादन्याय नमः 580
 581. ॐ गुणादन्याय नमः
 582. ॐ लोकादन्याय नमः
 583. ॐ विवेकविदे नमः
 584. ॐ दुष्टस्वप्नहराय नमः
 585. ॐ गुरवे नमः
 586. ॐ गुरुवरोत्तमाय नमः
 587. ॐ कर्मिणे नमः
 588. ॐ कर्मविनिर्मुक्ताय नमः
 589. ॐ संन्यासिने नमः
 590. ॐ साधकेश्वराय नमः 590
 591. ॐ सर्वभावविहिनाय नमः
 592. ॐ तृष्णासंगनिवारणाय नमः
 593. ॐ त्यागिने नमः
 594. ॐ त्यगवपुषे नमः
 595. ॐ त्यागाय नमः
 596. ॐ त्यागदानविवर्जिताय नमः
 597. ॐ त्यागकारणत्यागात्मने नमः
 598. ॐ सद्गुरवे नमः
 599. ॐ सुखदायकाय नमः
 600. ॐ दक्षाय नमः 600
 601. ॐ दक्षादि वंद्याय नमः
 602. ॐ ज्ञानवादप्रवतकाय नमः
 603. ॐ शब्दब्रह्ममयात्मने नमः
 604. ॐ शब्दब्रह्मप्रकाशवते नमः
 605. ॐ ग्रसिष्णवे नमः
 606. ॐ प्रभविष्णवे नमः
 607. ॐ सहिष्णवे नमः
 608. ॐ विगतांतराय नमः
 609. ॐ विद्वत्तमाय नमः
 610. ॐ महावंद्याय नमः 610
 611. ॐ विशालोत्तम वाङ्मुनये नमः
 612. ॐ ब्रह्मविदे नमः
 613. ॐ ब्रह्मभावाय नमः
 614. ॐ ब्रह्मऋषये नमः
 615. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः
 616. ॐ ब्रह्मणे नमः
 617. ॐ ब्रह्मप्रकाशात्मने नमः
 618. ॐ ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय नमः
 619. ॐ अत्रिवंशप्रभूतात्मने नमः
 620. ॐ तापसोत्तं वंदिताय नमः 620
 621. ॐ आत्मवासिने नमः
 622. ॐ विधेयात्मने नमः
 623. ॐ अत्रिवंशविवर्धनाय नमः
 624. ॐ प्रवर्तनाय नमः
 625. ॐ निवृत्तात्मने नमः
 626. ॐ प्रलयोदकसन्निभाय नमः
 627. ॐ नारायणाय नमः
 628. ॐ महागर्भाय नमः
 629. ॐ भार्गवप्रियकृत्तमाय नमः
 630. ॐ संकल्पदुःखदलनाय नमः 630
 631. ॐ संसारतमनाशनाय नमः
 632. ॐ त्रिविक्रमाय नमः
 633. ॐ त्रिधाकाराय नमः
 634. ॐ त्रिमूर्तये नमः
 635. ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः
 636. ॐ भेदत्रयहराय नमः
 637. ॐ तापत्रयनिवारकाय नमः
 638. ॐ दोषत्रयविभेदिने नमः
 639. ॐ संशयार्णवखंडनाय नमः
 640. ॐ असंशयाय नमः 640
 641. ॐ असंमूढाय नमः
 642. ॐ अवादिने नमः
 643. ॐ राजवंदिताय नमः
 644. ॐ राजयोगिने नमः
 645. ॐ महायोगिने नमः
 646. ॐ स्वभावगलिताय नमः
 647. ॐ पुण्यश्लोकाय नमः
 648. ॐ पवित्रांघ्रये नमः
 649. ॐ ध्यानयोगपरायणाय नमः
 650. ॐ ध्यानस्थाय नमः 650
 651. ॐ ध्यानगम्याय नमः
 652. ॐ विधेयात्मने नमः
 653. ॐ पुरातनाय नमः
 654. ॐ अविज्ञेयाय नमः
 655. ॐ अंतरात्मने नमः
 656. ॐ मुख्यबिंबसनातनाय नमः
 657. ॐ जीवसंजीवनाय नमः
 658. ॐ जीवाय नमः
 659. ॐ चिद्विलासाय नमः
 660. ॐ चिदाश्रयाय नमः 660
 661. ॐ महेंद्राय नमः
 662. ॐ अमरमान्याय नमः
 663. ॐ योगींद्राय नमः
 664. ॐ योगविद्मयाय नमः
 665. ॐ योगधर्माय नमः
 666. ॐ योगाय नमः
 667. ॐ तत्त्वाय नमः
 668. ॐ तत्त्वविनिश्चयाय नमः
 669. ॐ नैकबाहवे नमः
 670. ॐ अनंतात्मने नमः 670
 671. ॐ नैकनानापराक्रोणाय नमः
 672. ॐ नैकाक्षिणे नमः
 673. ॐ नैकपादाय नमः
 674. ॐ नाथनाथाय नमः
 675. ॐ उत्तमोत्तमाय नमः
 676. ॐ सहस्रशीर्षिणे नमः
 677. ॐ पुरुषाय नमः
 678. ॐ सहस्राक्षाय नमः
 679. ॐ सहस्रपदे नमः
 680. ॐ सहस्ररूपदृशे नमः 680
 681. ॐ सहस्रामय उद्भवाय नमः
 682. ॐ त्रिपाद पुरुषाय नमः
 683. ॐ त्रिपदोर्ध्वाय नमः
 684. ॐ त्र्ययंबकाय नमः
 685. ॐ महावीर्याय नमः
 686. ॐ योगवीर्यविशारदाय नमः
 687. ॐ विजयिने नमः
 688. ॐ विनयिने नमः
 689. ॐ जेत्रे नमः
 690. ॐ वीतरागिणे नमः 690
 691. ॐ विराजिताय नमः
 692. ॐ रुद्राय नमः
 693. ॐ रौद्राय नमः
 694. ॐ महाभीमाय नमः
 695. ॐ प्राज्ञमुख्याय नमः
 696. ॐ सदाशुचये नमः
 697. ॐ अंतर्ज्योतिषे नमः
 698. ॐ अनंतात्मने नमः
 699. ॐ प्रत्यगात्मने नमः
 700. ॐ निरंतराय नमः 700
 701. ॐ अरूपाय नमः
 702. ॐ आत्मरूपाय नमः
 703. ॐ सर्वभावविनिर्वृत्ताय नमः
 704. ॐ अंतःशून्याय नमः
 705. ॐ बहिःशून्याय नमः
 706. ॐ शून्यात्मने नमः
 707. ॐ शून्यभावनाय नमः
 708. ॐ अंतःपूर्णाय नमः
 709. ॐ बहिःपूर्णाय नमः
 710. ॐ पूर्णात्मने नमः 710
 711. ॐ पूर्णभावनाय नमः
 712. ॐ अंतस्त्यागिने नमः
 713. ॐ बहिस्त्यागिने नमः
 714. ॐ त्यागात्मने नमः
 715. ॐ सर्वयोगवते नमः
 716. ॐ अंतर्योगिने नमः
 717. ॐ बहिर्योगिने नमः
 718. ॐ सर्वयोगपरायणाय नमः
 719. ॐ अंतर्भोगिने नमः
 720. ॐ बहिर्भोगिने नमः 720
 721. ॐ सर्वभिगविदुत्तमाय नमः
 722. ॐ अंतर्निष्ठाय नमः
 723. ॐ बहिर्निष्ठाय नमः
 724. ॐ सर्वनिष्ठामयाय नमः
 725. ॐ बाह्यांतरविमुक्ताय नमः
 726. ॐ बाह्यांतरविवर्जिताय नमः
 727. ॐ शांताय नमः
 728. ॐ शुद्धाय नमः
 729. ॐ विशुद्धाय नमः
 730. ॐ निर्वाणाय नमः 730
 731. ॐ प्रकृतिचे पराय नमः
 732. ॐ अकालाय नमः
 733. ॐ कालनेमिने नमः
 734. ॐ कालकालाय नमः
 735. ॐ जनेश्वराय नमः
 736. ॐ कालात्मने नमः
 737. ॐ कालकर्त्रे नमः
 738. ॐ कालज्ञाय नमः
 739. ॐ कालनाशनाय नमः
 740. ॐ कैवल्य्पददात्रे नमः 740
 741. ॐ कैवल्यसुखदायकाय नमः
 742. ॐ कैवल्यालयधराय नमः
 743. ॐ निर्भराय नमः
 744. ॐ हर्शवर्धनाय नमः
 745. ॐ हृदयस्थाय नमः
 746. ॐ हृषिकेषाय नमः
 747. ॐ गोविंदाय नमः
 748. ॐ गर्भवर्जिताय नमः
 749. ॐ सकलागमपूज्याय नमः
 750. ॐ निगमाय नमः 750
 751. ॐ निगमाश्रयाय नमः
 752. ॐ पराशक्तये नमः
 753. ॐ पराकीर्तये नमः
 754. ॐ परावृत्तये नमः
 755. ॐ निधिस्मृतये नमः
 756. ॐ पराविद्या पराक्षांतये नमः
 757. ॐ विभक्तये नमः
 758. ॐ युक्तसद्गतये नमः
 759. ॐ स्वप्रकाशाय नमः
 760. ॐ प्रकाशात्मने नमः 760
 761. ॐ परासंवेदनात्मकाय नमः
 762. ॐ स्वसेव्याय नमः
 763. ॐ स्वविदं स्वात्मने नमः
 764. ॐ स्वसंवेद्याय नमः
 765. ॐ अनघाय नमः
 766. ॐ क्षमिणे नमः
 767. ॐ स्वानुसंधान शीलात्मने नमः
 768. ॐ स्वानुसंधान गोचराय नमः
 769. ॐ स्वानुसंधान शून्यात्मने नमः
 770. ॐ स्वनुसंधानाश्रयाय नमः 770
 771. ॐ स्वबोधदर्पणाय नमः
 772. ॐ अभंगाय नमः
 773. ॐ कंदर्पकुलनाशनाय नमः
 774. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
 775. ॐ ब्रह्मवेत्रे नमः
 776. ॐ ब्राह्मणाय नमः
 777. ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः
 778. ॐ तत्त्वबोधाय नमः
 779. ॐ सुधावर्षाय नमः
 780. ॐ पवनाय नमः 780
 781. ॐ पापपावकाय नमः
 782. ॐ ब्रह्मसूत्रविधेयात्मने नमः
 783. ॐ ब्रह्मसूत्रार्थनिर्णयाय नमः
 784. ॐ अत्यंतिकाय नमः
 785. ॐ महाकल्पाय नमः
 786. ॐ संकल्पावर्त नाशनाय नमः
 787. ॐ आधिव्याधिहराय नमः
 788. ॐ संशयार्णव शोषकाय नमः
 789. ॐ तत्त्वात्मज्ञानसंदेशाय नमः
 790. ॐ महानुभावभाविताय नमः 790
 791. ॐ आत्मानुभवसंपन्नाय नमः
 792. ॐ स्वानुभवसुखाश्रयाय नमः
 793. ॐ अचिंत्याय नमः
 794. ॐ बृहद्भानवे नमः
 795. ॐ प्रमदोत्कर्षनाशनाय नमः
 796. ॐ अनिकेत प्रशांतात्मने नमः
 797. ॐ शून्यवासाय नमः
 798. ॐ जगद्वपुषे नमः
 799. ॐ चिद्गतये नमः
 800. ॐ चिन्मयाय नमः 800
 801. ॐ चक्रिणे
 802. ॐ मायाचक्रप्रवर्तकाय नमः
 803. ॐ सर्ववर्णविदारंभिणे नमः
 804. ॐ सर्वारंभपरायणाय नमः
 805. ॐ पुराणाय नमः
 806. ॐ प्रवराय नमः
 807. ॐ दात्रे नमः
 808. ॐ सुनराय नमः
 809. ॐ कनकांगदिने नमः
 810. ॐ अनसूयात्मजाय नमः 810
 811. ॐ दत्ताय नमः
 812. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 813. ॐ सर्वकामदाय नमः
 814. ॐ कामजिते नमः
 815. ॐ कामपटाय नमः
 816. ॐ कामिने नमः
 817. ॐ कामप्रदागमाय नमः
 818. ॐ कामवते नमः
 819. ॐ कामपोषाय नमः
 820. ॐ सर्वकामनिवर्तकाय नमः 820
 821. ॐ सर्वकामफलोत्पत्तये नमः
 822. ॐ सर्वकामफलप्रदाय नमः
 823. ॐ सर्वकामफलैः पूज्याय नमः
 824. ॐ सर्वकामफलाश्रयाय नमः
 825. ॐ विश्वकर्मणे नमः
 826. ॐ कृतात्मने नमः
 827. ॐ कृतज्ञाय नमः
 828. ॐ सर्वसाक्षिकाय नमः
 829. ॐ सर्वारंभपरित्यागिने नमः
 830. ॐ जडोन्मत्तपिशाचवते नमः 830
 831. ॐ भिक्षवे नमः
 832. ॐ भिक्षाकराय नमः
 833. ॐ भीक्ष्णाहारिणे नमः
 834. ॐ निराश्रमणे नमः
 835. ॐ अकुलाय नमः
 836. ॐ अनुकूलाय नमः
 837. ॐ विकलाय नमः
 838. ॐ अकलाय नमः
 839. ॐ जटिलाय नमः
 840. ॐ वनचारिणे नमः 840
 841. ॐ दंडिने नमः
 842. ॐ मुंडिने नमः
 843. ॐ गंधिने नमः
 844. ॐ देहधर्मविहीनात्मने नमः
 845. ॐ एकाकिने नमः
 846. ॐ संगवर्जिताय नमः
 847. ॐ आश्रमिणे नमः
 848. ॐ अनाश्रमारंभाय नमः
 849. ॐ अनाचारिणे नमः
 850. ॐ कर्मवर्जिताय नमः 850
 851. ॐ असंदेहिने नमः
 852. ॐ संदेहिने नमः
 853. ॐ नकिंचनाय नमः
 854. ॐ नृदेहिने नमः
 855. ॐ देहशून्याय नमः
 856. ॐ नाभाविने नमः
 857. ॐ भावनिर्गताय नमः
 858. ॐ नाब्रह्मणे नमः
 859. ॐ परब्रह्मणे नमः
 860. ॐ स्वयमेव निराकुलाय नमः 860
 861. ॐ अनघाय नमः
 862. ॐ अगुरवे नमः
 863. ॐ नाथनाथोत्तमाय नमः
 864. ॐ गुरवे नमः
 865. ॐ द्विभुजाय नमः
 866. ॐ प्राकृताय नमः
 867. ॐ जनकाय नमः
 868. ॐ पितामहाय नमः
 869. ॐ अनात्मने नमः
 870. ॐ नचनानात्मने नमः 870
 871. ॐ नीतये नमः
 872. ॐ नीतिमतां वराय नमः
 873. ॐ सहजाय नमः
 874. ॐ सदृशाय नमः
 875. ॐ सिद्धाय नमः
 876. ॐ एकाय नमः
 877. ॐ चिन्मात्राय नमः
 878. ॐ नकर्त्रे नमः
 879. ॐ कर्त्रे नमः
 880. ॐ भोक्त्रे नमः 880
 881. ॐ भोगविवर्जिताय नमः
 882. ॐ तुरीयाय नमः
 883. ॐ तुरीयातीताय नमः
 884. ॐ स्वच्छाय नमः
 885. ॐ सर्वमयाय नमः
 886. ॐ सर्वाधिष्ठानरूपय नमः
 887. ॐ सर्वध्येयविवर्जिताय नमः
 888. ॐ सर्वलोकनिवासात्मने नमः
 889. ॐ सकलोत्तमवंदिताय नमः
 890. ॐ देहभृते नमः 890
 891. ॐ देहकृते नमः
 892. ॐ देहात्मने नमः
 893. ॐ देहभावनाय नमः
 894. ॐ देहिने नमः
 895. ॐ देहविभक्ताय नमः
 896. ॐ देहभावप्रकाशनाय नमः
 897. ॐ लयस्थाय नमः
 898. ॐ लयविदे नमः
 899. ॐ लयभावाय नमः
 900. ॐ बोधवते नमः 900
 901. ॐ लयातीताय नमः
 902. ॐ लयस्यांताय नमः
 903. ॐ लयभावनिवारणाय नमः
 904. ॐ विमुखाय नमः
 905. ॐ प्रमुखाय नमः
 906. ॐ प्रत्यङ्मुखवदाचारिणे नमः
 907. ॐ विश्वभुजे नमः
 908. ॐ विश्वघृषे नमः
 909. ॐ विश्वाय नमः
 910. ॐ विश्वक्षेमकराय नमः 910
 911. ॐ अविक्षिप्ताय नमः
 912. ॐ अप्रमादिने नमः
 913. ॐ परार्धये नमः
 914. ॐ परमार्थदृशे नमः
 915. ॐ स्वानुभवविहीनाय नमः
 916. ॐ स्वानुभवप्रकाशनाय नमः
 917. ॐ निरिंद्रियाय नमः
 918. ॐ निर्बुद्धये नमः
 919. ॐ निराभासाय नमः
 920. ॐ निराकृताय नमः 920
 921. ॐ निरहंकाराय नमः
 922. ॐ रूपात्मने नमः
 923. ॐ निर्वपुषे नमः
 924. ॐ सकलाश्रयाय नमः
 925. ॐ शोकदुःखहराय नमः
 926. ॐ भोगमोक्षफलप्रदाय नमः
 927. ॐ सुप्रसन्नाय नमः
 928. ॐ सूक्ष्माय नमः
 929. ॐ शब्दब्रह्मार्थसंगृहाय नमः
 930. ॐ आगमापाय शून्याय नमः 930
 931. ॐ स्थानदाय नमः
 932. ॐ सतांगतये नमः
 933. ॐ आकृताय नमः
 934. ॐ सुकृताय नमः
 935. ॐ कृतकर्मविनिर्वृताय नमः
 936. ॐ भेदत्रयहराय नमः
 937. ॐ देहत्रयविनिर्गताय नमः
 938. ॐ सर्वकामप्रदाय नमः
 939. ॐ सर्वकामनिवर्तकाय नमः
 940. ॐ सिद्धेश्वराय नमः 940
 941. ॐ अजराय नमः
 942. ॐ पंचबाणदर्पहुताशनाय नमः
 943. ॐ चतुराक्षरबीजात्मने नमः
 944. ॐ स्वभुवे नमः
 945. ॐ चित्कीर्तिभूषणाय नमः
 946. ॐ अगाधबुद्धये नमः
 947. ॐ अक्षुब्धाय नमः
 948. ॐ चंद्रसूर्याग्निलोचनाय नमः
 949. ॐ यमदंष्ट्राय नमः
 950. ॐ अतिसंहर्त्रे नमः 950
 951. ॐ परमानंदसागराय नमः
 952. ॐ लीलाविश्वंभराय नमः
 953. ॐ भानवे नमः
 954. ॐ भैरवाय नमः
 955. ॐ भीमलोचनाय नमः
 956. ॐ ब्रह्मचर्मांबराय नमः
 957. ॐ कालाय नमः
 958. ॐ अचलाय नमः
 959. ॐ चलनांतकाय नमः
 960. ॐ आदिदेवाय नमः 960
 961. ॐ जगद्योनये नमः
 962. ॐ वासवारि विमर्दनाय नमः
 963. ॐ विकर्मकर्मकर्मज्ञाय नमः
 964. ॐ अनन्य गमकाय नमः
 965. ॐ अगमाय नमः
 966. ॐ अबद्धकर्मशून्याय नमः
 967. ॐ कामरागकुलक्षयाय नमः
 968. ॐ योगांधकारमथनाय नमः
 969. ॐ पद्मजन्मादिवंदिताय नमः
 970. ॐ भक्तकामाय नमः 970
 971. ॐ अग्रजाय नमः
 972. ॐ चक्रिणे नमः
 973. ॐ भावनिर्भावकाय नमः
 974. ॐ भेदांकाय नमः
 975. ॐ महते नमः
 976. ॐ अग्रगाय नमः
 977. ॐ निगुहाय नमः
 978. ॐ गोचरांतकाय नमः
 979. ॐ कालाग्निशमनाय नमः
 980. ॐ शंखचक्रपद्मगदाधराय नमः 980
 981. ॐ दीप्ताय नमः
 982. ॐ दीनपतये नमः
 983. ॐ शास्त्रे नमः
 984. ॐ स्वच्छंदाय नमः
 985. ॐ मुक्तिदायकाय नमः
 986. ॐ व्योमधर्मांबराय नमः
 987. ॐ भेत्त्रे नमः
 988. ॐ भस्मधारिणे नमः
 989. ॐ धराधराय नमः
 990. ॐ धर्मगुप्ताय नमः 990
 991. ॐ अन्वयात्मने नमः
 992. ॐ व्यतिरेकार्थनिर्णयाय नमः
 993. ॐ एकोनेक गुणभासाभासनिर्भासवर्जिताय नमः
 994. ॐ भावाभाव स्वभावात्मने नमः
 995. ॐ भावाभाव विभावविदे नमः
 996. ॐ योगीहृदयविश्रामाय नमः
 997. ॐ अनंतविद्याविवर्धनाय नमः
 998. ॐ विघ्नांतकाय नमः
 999. ॐ त्रिकालज्ञाय नमः
 1000. ॐ तत्त्वात्मज्ञानसागराय नमः 1000


|| इति श्री दत्तात्रेय सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||