श्री ललिता सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री ललिता सहस्रनामावळिः

 1. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः
 2. ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः
 3. ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः
 4. ॐ चिदग्निकुंडसंभूतायै नमः
 5. ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः
 6. ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः
 7. ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः
 8. ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः
 9. ॐ क्रोधाकारांकुशोज्ज्वलायै नमः
 10. ॐ मनोरूपेक्षुकोदंडायै नमः 10
 11. ॐ पंचतन्मात्रसायकायै नमः
 12. ॐ निजारुणप्रभापूरमज्जद् ब्रह्मांडमंडलायै नमः
 13. ॐ चंपकाशोकपुन्नागसौगंधिकलसत्कचायै नमः
 14. ॐ कुरुविंदमणिश्रेणीकनत्कोटीरमंडितायै नमः
 15. ॐ अष्टमीचंद्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः
 16. ॐ मुखचंद्रकलंकाभमृगनाभिविशेषकायै नमः
 17. ॐ वदनस्मरमांगल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः
 18. ॐ वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः
 19. ॐ नवचंपकपुष्पाभनासादंडविराजितायै नमः
 20. ॐ ताराकांतितिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः 20
 21. ॐ कदंबमंजरीक्लृप्तकर्णपूरमनोहरायै नमः
 22. ॐ ताटंकयुगलीभूततपनोडुपमंडलायै नमः
 23. ॐ पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभुवे नमः
 24. ॐ नवविद्रुमबिंबश्रीन्यक्कारिरदनच्छदायै नमः
 25. ॐ शुद्धविद्यांकुराकारद्विजपंक्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः
 26. ॐ कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगंतरायै नमः
 27. ॐ निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छप्यै नमः
 28. ॐ मंदस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः
 29. ॐ अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजितायै नमः
 30. ॐ कामेशबद्धमांगल्यसूत्रशोभितकंधरायै नमः 30
 31. ॐ कनकांगदकेयूरकमनीयमुजान्वितायै नमः
 32. ॐ रत्नग्रैवेय चिंताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः
 33. ॐ कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तन्यै नमः
 34. ॐ नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वय्यै नमः
 35. ॐ लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमायै नमः
 36. ॐ स्तनभारदलन्मध्यपट्टबंधवलित्रयायै नमः
 37. ॐ अरुणारुणकौसुंभवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः
 38. ॐ रत्नकिंकिणिकारम्यरशनादामभूषितायै नमः
 39. ॐ कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः
 40. ॐ माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः 40
 41. ॐ इंद्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजंघिकायै नमः
 42. ॐ गूढगुल्फायै नमः
 43. ॐ कूर्म पृष्ठजयिष्णुप्रपदान्वितायै नमः
 44. ॐ नखदीधितिसंछन्ननमज्जनतमोगुणायै नमः
 45. ॐ पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहायै नमः
 46. ॐ शिंजानमणिमंजीरमंडितश्रीपदांबुजायै नमः
 47. ॐ मरालीमंदगमनायै नमः
 48. ॐ महालावण्यशेवधये नमः
 49. ॐ सर्वारुणायै नमः
 50. ॐ अनवद्यांग्यै नमः 50
 51. ॐ सर्वाभरणभूषितायै नमः
 52. ॐ शिवकामेश्वरांकस्थायै नमः
 53. ॐ शिवायै नमः
 54. ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः
 55. ॐ सुमेरुमध्यशृंगस्थायै नमः
 56. ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः
 57. ॐ चिंतामणिगृहांतस्थायै नमः
 58. ॐ पंचब्रह्मासनस्थितायै नमः
 59. ॐ महापद्माटवीसंस्थायै नमः
 60. ॐ कदंबवनवासिन्यै नमः 60
 61. ॐ सुधासागरमध्यस्थायै नमः
 62. ॐ कामाक्ष्यै नमः
 63. ॐ कामदायिन्यै नमः
 64. ॐ देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवैभायै नमः
 65. ॐ भंडासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्वितायै नमः
 66. ॐ संपत्करीसमारूढसिंदुरव्रजसेवितायै नमः
 67. ॐ अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृतायै नमः
 68. ॐ चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृतायै नमः
 69. ॐ गेयचक्ररथारूढमंत्रिणीपरिसेवितायै नमः
 70. ॐ किरिचक्ररथारूढदंडनाथापुरस्कृतायै नमः 70
 71. ॐ ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगायै नमः
 72. ॐ भंडसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः
 73. ॐ नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः
 74. ॐ भंडपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनंदितायै नमः
 75. ॐ मंत्रिण्यंबाविरचितविषंगवधतोषितायै नमः
 76. ॐ विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनंदितायै नमः
 77. ॐ कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरायै नमः
 78. ॐ महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयंत्रप्रहर्षितायै नमः
 79. ॐ भंडासुरेंद्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः
 80. ॐ करांगुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः 80
 81. ॐ महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिकायै नमः
 82. ॐ कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभांडासुरशून्यकायै नमः
 83. ॐ ब्रह्मोपेंद्रमहेंद्रादिदेवसंस्तुतवैभवायै नमः
 84. ॐ हरनेत्राग्निसंदग्धकामसंजीवनौषध्यै नमः
 85. ॐ श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपंकजायै नमः
 86. ॐ कंठाधः कटिपर्यंतमध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः
 87. ॐ शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिण्यै नमः
 88. ॐ मूलमंत्रात्मिकायै नमः
 89. ॐ मूलकूटत्रयकलेबरायै नमः
 90. ॐ कुलामृतैकरसिकायै नमः 90
 91. ॐ कुलसंकेतपालिन्यै नमः
 92. ॐ कुलांगनायै नमः
 93. ॐ कुलांतस्थायै नमः
 94. ॐ कौलिन्यै नमः
 95. ॐ कुलयोगिन्यै नमः
 96. ॐ अकुलायै नमः
 97. ॐ समयांतस्थायै नमः
 98. ॐ समयाचारतत्परायै नमः
 99. ॐ मूलाधारैकनिलयायै नमः
 100. ॐ ब्रह्मग्रंथिविभेदिन्यै नमः 100
 101. ॐ मणिपूरांतरुदितायै नमः
 102. ॐ विष्णुग्रंथिविभेदिन्यै नमः
 103. ॐ आज्ञाचक्रांतरालस्थायै नमः
 104. ॐ रुद्रग्रंथिविभेदिन्यै नमः
 105. ॐ सहस्रारांबुजारूढायै नमः
 106. ॐ सुधासाराभिवर्षिण्यै नमः
 107. ॐ तटिल्लतासमरुच्यै नमः
 108. ॐ षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः
 109. ॐ महासक्त्यै नमः
 110. ॐ कुंडलिन्यै नमः 110
 111. ॐ बिसतंतुतनीयस्यै नमः
 112. ॐ भवान्यै नमः
 113. ॐ भावनागम्यायै नमः
 114. ॐ भवारण्यकुठारिकायै नमः
 115. ॐ भद्रप्रियायै नमः
 116. ॐ भद्रमूर्त्यै नमः
 117. ॐ भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः
 118. ॐ भक्तिप्रियायै नमः
 119. ॐ भक्तिगम्यायै नमः
 120. ॐ भक्तिवश्यायै नमः 120
 121. ॐ भयापहायै नमः
 122. ॐ शांभव्यै नमः
 123. ॐ शारदाराध्यायै नमः
 124. ॐ शर्वाण्यै नमः
 125. ॐ शर्मदायिन्यै नमः
 126. ॐ शांकर्यै नमः
 127. ॐ श्रीकर्यै नमः
 128. ॐ साध्व्यै नमः
 129. ॐ शरच्चंद्रनिभाननायै नमः
 130. ॐ शातोदर्यै नमः 130
 131. ॐ शांतिमत्यै नमः
 132. ॐ निराधारायै नमः
 133. ॐ निरंजनायै नमः
 134. ॐ निर्लेपायै नमः
 135. ॐ निर्मलायै नमः
 136. ॐ नित्यायै नमः
 137. ॐ निराकारायै नमः
 138. ॐ निराकुलायै नमः
 139. ॐ निर्गुणायै नमः
 140. ॐ निष्कलायै नमः 140
 141. ॐ शांतायै नमः
 142. ॐ निष्कामायै नमः
 143. ॐ निरुपप्लवायै नमः
 144. ॐ नित्यमुक्तायै नमः
 145. ॐ निर्विकारायै नमः
 146. ॐ निष्प्रपंचायै नमः
 147. ॐ निराश्रयायै नमः
 148. ॐ नित्यशुद्धायै नमः
 149. ॐ नित्यबुद्धायै नमः
 150. ॐ निरवद्यायै नमः 150
 151. ॐ निरंतरायै नमः
 152. ॐ निष्कारणायै नमः
 153. ॐ निष्कलंकायै नमः
 154. ॐ निरुपाधये नमः
 155. ॐ निरीश्वरायै नमः
 156. ॐ नीरागायै नमः
 157. ॐ रागमथन्यै नमः
 158. ॐ निर्मदायै नमः
 159. ॐ मदनाशिन्यै नमः
 160. ॐ निश्चिंतायै नमः 160
 161. ॐ निरहंकारायै नमः
 162. ॐ निर्मोहायै नमः
 163. ॐ मोहनाशिन्यै नमः
 164. ॐ निर्ममायै नमः
 165. ॐ ममताहंत्र्यै नमः
 166. ॐ निष्पापायै नमः
 167. ॐ पापनाशिन्यै नमः
 168. ॐ निष्क्रोधायै नमः
 169. ॐ क्रोधशमन्यै नमः
 170. ॐ निर्लोभायै नमः 170
 171. ॐ लोभनाशिन्यै नमः
 172. ॐ निःसंशयायै नमः
 173. ॐ संशयघ्न्यै नमः
 174. ॐ निर्भवायै नमः
 175. ॐ भवनाशिन्यै नमः
 176. ॐ निर्विकल्पायै नमः
 177. ॐ निराबाधायै नमः
 178. ॐ निर्भेदायै नमः
 179. ॐ भेदनाशिन्यै नमः
 180. ॐ निर्नाशायै नमः 180
 181. ॐ मृत्युमथन्यै नमः
 182. ॐ निष्क्रियायै नमः
 183. ॐ निष्परिग्रहायै नमः
 184. ॐ निस्तुलायै नमः
 185. ॐ नीलचिकुरायै नमः
 186. ॐ निरपायायै नमः
 187. ॐ निरत्ययायै नमः
 188. ॐ दुर्लभायै नमः
 189. ॐ दुर्गमायै नमः
 190. ॐ दुर्गायै नमः 190
 191. ॐ दुःखहंत्र्यै नमः
 192. ॐ सुखप्रदायै नमः
 193. ॐ दुष्टदूरायै नमः
 194. ॐ दुराचारशमन्यै नमः
 195. ॐ दोषवर्जितायै नमः
 196. ॐ सर्वज्ञायै नमः
 197. ॐ सांद्रकरुणायै नमः
 198. ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः
 199. ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः
 200. ॐ सर्वमंगलायै नमः 200
 201. ॐ सद्गतिप्रदायै नमः
 202. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
 203. ॐ सर्वमय्यै नमः
 204. ॐ सर्वमंत्रस्वरूपिण्यै नमः
 205. ॐ सर्वयंत्रात्मिकायै नमः
 206. ॐ सर्वतंत्ररूपायै नमः
 207. ॐ मनोन्मन्यै नमः
 208. ॐ माहेश्वर्यै नमः
 209. ॐ महादेव्यै नमः
 210. ॐ महालक्ष्म्यै नमः 210
 211. ॐ मृडप्रियायै नमः
 212. ॐ महारूपायै नमः
 213. ॐ महापूज्यायै नमः
 214. ॐ महापातकनाशिन्यै नमः
 215. ॐ महामायायै नमः
 216. ॐ महासत्वायै नमः
 217. ॐ महाशक्त्यै नमः
 218. ॐ महारत्यै नमः
 219. ॐ महाभोगायै नमः
 220. ॐ महैश्वर्यायै नमः 220
 221. ॐ महावीर्यायै नमः
 222. ॐ महाबलायै नमः
 223. ॐ महाबुद्ध्यै नमः
 224. ॐ महासिद्ध्यै नमः
 225. ॐ महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः
 226. ॐ महातंत्रायै नमः
 227. ॐ महामंत्रायै नमः
 228. ॐ महायंत्रायै नमः
 229. ॐ महासनायै नमः
 230. ॐ महायागक्रमाराध्यायै नमः 230
 231. ॐ महाभैरवपूजितायै नमः
 232. ॐ महेश्वरमहाकल्पमहा तांडवसाक्षिण्यै नमः
 233. ॐ महाकामेशमहिष्यै नमः
 234. ॐ महात्रिपुरसुंदर्यै नमः
 235. ॐ चतुःषष्ट्युपचाराढ्यायै नमः
 236. ॐ चतुःषष्टिकलामय्यै नमः
 237. ॐ महाचतुःषष्टिकोटि योगिनीगणसेवितायै नमः
 238. ॐ मनुविद्यायै नमः
 239. ॐ चंद्रविद्यायै नमः
 240. ॐ चंद्रमंडलमध्यगायै नमः 240
 241. ॐ चारुरूपायै नमः
 242. ॐ चारुहासायै नमः
 243. ॐ चारुचंद्रकलाधरायै नमः
 244. ॐ चराचरजगन्नाथायै नमः
 245. ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः
 246. ॐ पार्वत्यै नमः
 247. ॐ पद्मनयनायै नमः
 248. ॐ पद्मरागसमप्रभायै नमः
 249. ॐ पंचप्रेतासनासीनायै नमः
 250. ॐ पंचब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः 250
 251. ॐ चिन्मय्यै नमः
 252. ॐ परमानंदायै नमः
 253. ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै नमः
 254. ॐ ध्यानध्यातृध्येयरूपायै नमः
 255. ॐ धर्माधर्मविवर्जितायै नमः
 256. ॐ विश्वरूपायै नमः
 257. ॐ जागरिण्यै नमः
 258. ॐ स्वपत्न्यै नमः
 259. ॐ तैजसात्मिकायै नमः
 260. ॐ सुप्तायै नमः 260
 261. ॐ प्राज्ञात्मिकायै नमः
 262. ॐ तुर्यायै नमः
 263. ॐ सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः
 264. ॐ सृष्टिकर्त्र्यै नमः
 265. ॐ ब्रह्मरूपायै नमः
 266. ॐ गोप्त्र्यै नमः
 267. ॐ गोविंदरूपिण्यै नमः
 268. ॐ संहारिण्यै नमः
 269. ॐ रुद्ररूपायै नमः
 270. ॐ तिरोधानकर्यै नमः 270
 271. ॐ ईश्वर्यै नमः
 272. ॐ सदाशिवायै नमः
 273. ॐ अनुग्रहदायै नमः
 274. ॐ पंचकृत्यपरायणायै नमः
 275. ॐ भानुमंडलमध्यस्थायै नमः
 276. ॐ भैरव्यै नमः
 277. ॐ भगमालिन्यै नमः
 278. ॐ पद्मासनायै नमः
 279. ॐ भगवत्यै नमः
 280. ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः 280
 281. ॐ उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यै नमः
 282. ॐ सहस्रशीर्षवदनायै नमः
 283. ॐ सहस्राक्ष्यै नमः
 284. ॐ सहस्रपदे नमः
 285. ॐ आब्रह्मकीटजनन्यै नमः
 286. ॐ वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः
 287. ॐ निजाज्ञारूपनिगमायै नमः
 288. ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदायै नमः
 289. ॐ श्रुतिसीमंतसिंदूरीकृत पादाब्जधूलिकायै नमः
 290. ॐ सकलागमसंदोहशुक्तिसंपुटमौक्तिकायै नमः 290
 291. ॐ पुरुषार्थप्रदायै नमः
 292. ॐ पूर्णायै नमः
 293. ॐ भोगिन्यै नमः
 294. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः
 295. ॐ अंबिकायै नमः
 296. ॐ अनादिनिधनायै नमः
 297. ॐ हरिब्रह्मेंद्रसेवितायै नमः
 298. ॐ नारायण्यै नमः
 299. ॐ नादरूपायै नमः
 300. ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः 300
 301. ॐ ह्रींकार्यै नमः
 302. ॐ ह्रीमत्यै नमः
 303. ॐ हृद्यायै नमः
 304. ॐ हेयोपादेयवर्जितायै नमः
 305. ॐ राजराजार्चितायै नमः
 306. ॐ राज्ञै नमः
 307. ॐ रम्यायै नमः
 308. ॐ राजीवलोचनायै नमः
 309. ॐ रंजन्यै नमः
 310. ॐ रमण्यै नमः 310
 311. ॐ रस्यायै नमः
 312. ॐ रणत्किंकिणिमेखलायै नमः
 313. ॐ रमायै नमः
 314. ॐ राकेंदुवदनायै नमः
 315. ॐ रतिरूपायै नमः
 316. ॐ रतिप्रियायै नमः
 317. ॐ रक्षाकर्यै नमः
 318. ॐ राक्षसघ्न्यै नमः
 319. ॐ रामायै नमः
 320. ॐ रमणलंपटायै नमः 320
 321. ॐ काम्यायै नमः
 322. ॐ कामकलारूपायै नमः
 323. ॐ कदंबकुसुमप्रियायै नमः
 324. ॐ कल्याण्यै नमः
 325. ॐ जगतीकंदायै नमः
 326. ॐ करुणारससागरायै नमः
 327. ॐ कलावत्यै नमः
 328. ॐ कलालापायै नमः
 329. ॐ कांतायै नमः
 330. ॐ कादंबरीप्रियायै नमः 330
 331. ॐ वरदायै नमः
 332. ॐ वामनयनायै नमः
 333. ॐ वारुणीमदविह्वलायै नमः
 334. ॐ विश्वाधिकायै नमः
 335. ॐ वेदवेद्यायै नमः
 336. ॐ विंध्याचलनिवासिन्यै नमः
 337. ॐ विधात्र्यै नमः
 338. ॐ वेदजनन्यै नमः
 339. ॐ विष्णुमायायै नमः
 340. ॐ विलासिन्यै नमः 340
 341. ॐ क्षेत्रस्वरूपायै नमः
 342. ॐ क्षेत्रेश्यै नमः
 343. ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः
 344. ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै नमः
 345. ॐ क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः
 346. ॐ विजयायै नमः
 347. ॐ विमलायै नमः
 348. ॐ वंद्यायै नमः
 349. ॐ वंदारुजनवत्सलायै नमः
 350. ॐ वाग्वादिन्यै नमः 350
 351. ॐ वामकेश्यै नमः
 352. ॐ वह्निमंडलवासिन्यै नमः
 353. ॐ भक्तिमत्कल्पलतिकायै नमः
 354. ॐ पशुपाशविमोचिन्यै नमः
 355. ॐ संहृताशेषपाषंडायै नमः
 356. ॐ सदाचारप्रवर्तिकायै नमः
 357. ॐ तापत्रयाग्निसंतप्तसमाह्लादनचंद्रिकायै नमः
 358. ॐ तरुण्यै नमः
 359. ॐ तापसाराध्यायै नमः
 360. ॐ तनुमध्यायै नमः 360
 361. ॐ तमोपहायै नमः
 362. ॐ चित्यै नमः
 363. ॐ तत्पदलक्ष्यार्थायै नमः
 364. ॐ चिदेकरसरूपिण्यै नमः
 365. ॐ स्वात्मानंदलवीभूतब्रह्माद्यानंदसंतत्यै नमः
 366. ॐ परायै नमः
 367. ॐ प्रत्यक् चितीरूपायै नमः
 368. ॐ पश्यंत्यै नमः
 369. ॐ परदेवतायै नमः
 370. ॐ मध्यमायै नमः 370
 371. ॐ वैखरीरूपायै नमः
 372. ॐ भक्तमानसहंसिकायै नमः
 373. ॐ कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः
 374. ॐ कृतज्ञायै नमः
 375. ॐ कामपूजितायै नमः
 376. ॐ शृंगाररससंपूर्णायै नमः
 377. ॐ जयायै नमः
 378. ॐ जालंधरस्थितायै नमः
 379. ॐ ओड्याणपीठनिलयायै नमः
 380. ॐ बिंदुमंडलवासिन्यै नमः 380
 381. ॐ रहोयागक्रमाराध्यायै नमः
 382. ॐ रहस्तर्पणतर्पितायै नमः
 383. ॐ सद्यः प्रसादिन्यै नमः
 384. ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः
 385. ॐ साक्षिवर्जितायै नमः
 386. ॐ षडंगदेवतायुक्तायै नमः
 387. ॐ षाड्गुण्यपरिपूरितायै नमः
 388. ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः
 389. ॐ निरुपमायै नमः
 390. ॐ निर्वाणसुखदायिन्यै नमः 390
 391. ॐ नित्याषोडशिकारूपायै नमः
 392. ॐ श्रीकंठार्धशरीरिण्यै नमः
 393. ॐ प्रभावत्यै नमः
 394. ॐ प्रभारूपायै नमः
 395. ॐ प्रसिद्धायै नमः
 396. ॐ परमेश्वर्यै नमः
 397. ॐ मूलप्रकृत्यै नमः
 398. ॐ अव्यक्तायै नमः
 399. ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः
 400. ॐ व्यापिन्यै नमः 400
 401. ॐ विविधाकारायै नमः
 402. ॐ विद्याविद्यास्वरूपिण्यै नमः
 403. ॐ महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुद्यै नमः
 404. ॐ भक्ताहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसंतत्यै नमः
 405. ॐ शिवदूत्यै नमः
 406. ॐ शिवाराध्यायै नमः
 407. ॐ शिवमूर्त्यै नमः
 408. ॐ शिवंकर्यै नमः
 409. ॐ शिवप्रियायै नमः
 410. ॐ शिवपरायै नमः 410
 411. ॐ शिष्टेष्टायै नमः
 412. ॐ शिष्टपूजितायै नमः
 413. ॐ अप्रमेयायै नमः
 414. ॐ स्वप्रकाशायै नमः
 415. ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः
 416. ॐ चिच्छक्त्यै नमः
 417. ॐ चेतनारूपायै नमः
 418. ॐ जडशक्त्यै नमः
 419. ॐ जडात्मिकायै नमः
 420. ॐ गायत्र्यै नमः 420
 421. ॐ व्याहृत्यै नमः
 422. ॐ संध्यायै नमः
 423. ॐ द्विजवृंदनिषेवितायै नमः
 424. ॐ तत्त्वासनायै नमः
 425. ॐ तस्मै नमः
 426. ॐ तुभ्यं नमः
 427. ॐ अय्यै नमः
 428. ॐ पंचकोशांतरस्थितायै नमः
 429. ॐ निःसीममहिम्ने नमः
 430. ॐ नित्ययौवनायै नमः 430
 431. ॐ मदशालिन्यै नमः
 432. ॐ मदघूर्णितरक्ताक्ष्यै नमः
 433. ॐ मदपाटलगंडभुवे नमः
 434. ॐ चंदनद्रवदिग्धांग्यै नमः
 435. ॐ चांपेयकुसुमप्रियायै नमः
 436. ॐ कुशलायै नमः
 437. ॐ कोमलाकारायै नमः
 438. ॐ कुरुकुल्लायै नमः
 439. ॐ कुलेश्वर्यै नमः
 440. ॐ कुलकुंडालयायै नमः 440
 441. ॐ कौलमार्गतत्परसेवितायै नमः
 442. ॐ कुमारगणनाथांबायै नमः
 443. ॐ तुष्ट्यै नमः
 444. ॐ पुष्ट्यै नमः
 445. ॐ मत्यै नमः
 446. ॐ धृत्यै नमः
 447. ॐ शांत्यै नमः
 448. ॐ स्वस्तिमत्यै नमः
 449. ॐ कांत्यै नमः
 450. ॐ नंदिन्यै नमः 450
 451. ॐ विघ्ननाशिन्यै नमः
 452. ॐ तेजोवत्यै नमः
 453. ॐ त्रिनयनायै नमः
 454. ॐ लोलाक्षीकामरूपिण्यै नमः
 455. ॐ मालिन्यै नमः
 456. ॐ हंसिन्यै नमः
 457. ॐ मात्रे नमः
 458. ॐ मलयाचलवासिन्यै नमः
 459. ॐ सुमुख्यै नमः
 460. ॐ नलिन्यै नमः 460
 461. ॐ सुभ्रुवे नमः
 462. ॐ शोभनायै नमः
 463. ॐ सुरनायिकायै नमः
 464. ॐ कालकंठ्यै नमः
 465. ॐ कांतिमत्यै नमः
 466. ॐ क्षोभिण्यै नमः
 467. ॐ सूक्ष्मरूपिण्यै नमः
 468. ॐ वज्रेश्वर्यै नमः
 469. ॐ वामदेव्यै नमः
 470. ॐ वयोऽवस्थाविवर्जितायै नमः 470
 471. ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः
 472. ॐ सिद्धविद्यायै नमः
 473. ॐ सिद्धमात्रे नमः
 474. ॐ यशस्विन्यै नमः
 475. ॐ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः
 476. ॐ आरक्तवर्णायै नमः
 477. ॐ त्रिलोचनायै नमः
 478. ॐ खट्वांगादिप्रहरणायै नमः
 479. ॐ वदनैकसमन्वितायै नमः
 480. ॐ पायसान्नप्रियायै नमः 480
 481. ॐ त्वक्स्थायै नमः
 482. ॐ पशुलोकभयंकर्यै नमः
 483. ॐ अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः
 484. ॐ डाकिनीश्वर्यै नमः
 485. ॐ अनाहताब्जनिलयायै नमः
 486. ॐ श्यामाभायै नमः
 487. ॐ वदनद्वयायै नमः
 488. ॐ दंष्ट्रोज्वलायै नमः
 489. ॐ अक्षमालादिधरायै नमः
 490. ॐ रुधिरसंस्थितायै नमः 490
 491. ॐ कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृतायै नमः
 492. ॐ स्निग्धौदनप्रियायै नमः
 493. ॐ महावीरेंद्रवरदायै नमः
 494. ॐ राकिण्यंबास्वरूपिण्यै नमः
 495. ॐ मणिपूराब्जनिलयायै नमः
 496. ॐ वदनत्रयसंयुतायै नमः
 497. ॐ वज्राधिकायुधोपेतायै नमः
 498. ॐ डामर्यादिभिरावृतायै नमः
 499. ॐ रक्तवर्णायै नमः
 500. ॐ मांसनिष्ठायै नमः 500
 501. ॐ गुडान्नप्रीतमानसायै नमः
 502. ॐ समस्तभक्तसुखदायै नमः
 503. ॐ लाकिन्यंबास्वरूपिण्यै नमः
 504. ॐ स्वाधिष्ठानांबुजगतायै नमः
 505. ॐ चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः
 506. ॐ शूलाद्यायुधसंपन्नायै नमः
 507. ॐ पीतवर्णायै नमः
 508. ॐ अतिगर्वितायै नमः
 509. ॐ मेदोनिष्ठायै नमः
 510. ॐ मधुप्रीतायै नमः 510
 511. ॐ बंदिन्यादिसमन्वितायै नमः
 512. ॐ दध्यन्नासक्तहृदयायै नमः
 513. ॐ काकिनीरूपधारिण्यै नमः
 514. ॐ मूलाधारांबुजारूढायै नमः
 515. ॐ पंचवक्त्रायै नमः
 516. ॐ अस्थिसंस्थितायै नमः
 517. ॐ अंकुशादिप्रहरणायै नमः
 518. ॐ वरदादि निषेवितायै नमः
 519. ॐ मुद्गौदनासक्तचित्तायै नमः
 520. ॐ साकिन्यंबास्वरूपिण्यै नमः 520
 521. ॐ आज्ञाचक्राब्जनिलायै नमः
 522. ॐ शुक्लवर्णायै नमः
 523. ॐ षडाननायै नमः
 524. ॐ मज्जासंस्थायै नमः
 525. ॐ हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः
 526. ॐ हरिद्रान्नैकरसिकायै नमः
 527. ॐ हाकिनीरूपधारिण्यै नमः
 528. ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः
 529. ॐ सर्ववर्णोपशोभितायै नमः
 530. ॐ सर्वायुधधरायै नमः 530
 531. ॐ शुक्लसंस्थितायै नमः
 532. ॐ सर्वतोमुख्यै नमः
 533. ॐ सर्वौदनप्रीतचित्तायै नमः
 534. ॐ याकिन्यंबास्वरूपिण्यै नमः
 535. ॐ स्वाहायै नमः
 536. ॐ स्वधायै नमः
 537. ॐ अमत्यै नमः
 538. ॐ मेधायै नमः
 539. ॐ श्रुत्यै नमः
 540. ॐ स्मृत्यै नमः 540
 541. ॐ अनुत्तमायै नमः
 542. ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः
 543. ॐ पुण्यलभ्यायै नमः
 544. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः
 545. ॐ पुलोमजार्चितायै नमः
 546. ॐ बंधमोचन्यै नमः
 547. ॐ बर्बरालकायै नमः
 548. ॐ विमर्शरूपिण्यै नमः
 549. ॐ विद्यायै नमः
 550. ॐ वियदादिजगत्प्रसुवे नमः 550
 551. ॐ सर्व व्याधिप्रशमन्यै नमः
 552. ॐ सर्व मृत्युनिवारिण्यै नमः
 553. ॐ अग्रगण्यायै नमः
 554. ॐ अचिंत्यरूपायै नमः
 555. ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः
 556. ॐ कात्यायन्यै नमः
 557. ॐ कालहंत्र्यै नमः
 558. ॐ कमलाक्षनिषेवितायै नमः
 559. ॐ तांबूलपूरितमुख्यै नमः
 560. ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः 560
 561. ॐ मृगाक्ष्यै नमः
 562. ॐ मोहिन्यै नमः
 563. ॐ मुख्यायै नमः
 564. ॐ मृडान्यै नमः
 565. ॐ मित्ररूपिण्यै नमः
 566. ॐ नित्यतृप्तायै नमः
 567. ॐ भक्तनिधये नमः
 568. ॐ नियंत्र्यै नमः
 569. ॐ निखिलेश्वर्यै नमः
 570. ॐ मैत्र्यादिवासनालभ्यायै नमः 570
 571. ॐ महाप्रलयसाक्षिण्यै नमः
 572. ॐ पराशक्त्यै नमः
 573. ॐ परानिष्ठायै नमः
 574. ॐ प्रज्ञानघनरूपिण्यै नमः
 575. ॐ माध्वीपानालसायै नमः
 576. ॐ मत्तायै नमः
 577. ॐ मातृकावर्ण रूपिण्यै नमः
 578. ॐ महाकैलासनिलयायै नमः
 579. ॐ मृणालमृदुदोर्लतायै नमः
 580. ॐ महनीयायै नमः 580
 581. ॐ दयामूर्त्यै नमः
 582. ॐ महासाम्राज्यशालिन्यै नमः
 583. ॐ आत्मविद्यायै नमः
 584. ॐ महाविद्यायै नमः
 585. ॐ श्रीविद्यायै नमः
 586. ॐ कामसेवितायै नमः
 587. ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः
 588. ॐ त्रिकूटायै नमः
 589. ॐ कामकोटिकायै नमः
 590. ॐ कटाक्षकिंकरीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः 590
 591. ॐ शिरःस्थितायै नमः
 592. ॐ चंद्रनिभायै नमः
 593. ॐ भालस्थायै नमः
 594. ॐ इंद्रधनुःप्रभायै नमः
 595. ॐ हृदयस्थायै नमः
 596. ॐ रविप्रख्यायै नमः
 597. ॐ त्रिकोणांतरदीपिकायै नमः
 598. ॐ दाक्षायण्यै नमः
 599. ॐ दैत्यहंत्र्यै नमः
 600. ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः 600
 601. ॐ दरांदोलितदीर्घाक्ष्यै नमः
 602. ॐ दरहासोज्ज्वलन्मुख्यै नमः
 603. ॐ गुरुमूर्तये नमः
 604. ॐ गुणनिधये नमः
 605. ॐ गोमात्रे नमः
 606. ॐ गुहजन्मभुवे नमः
 607. ॐ देवेश्यै नमः
 608. ॐ दंडनीतिस्थायै नमः
 609. ॐ दहराकाशरूपिण्यै नमः
 610. ॐ प्रतिपन्मुख्यराकांततिथिमंडलपूजितायै नमः 610
 611. ॐ कलात्मिकायै नमः
 612. ॐ कलानाथायै नमः
 613. ॐ काव्यालापविनोदिन्यै नमः
 614. ॐ सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेवितायै नमः
 615. ॐ आदिशक्तयै नमः
 616. ॐ अमेयायै नमः
 617. ॐ आत्मने नमः
 618. ॐ परमायै नमः
 619. ॐ पावनाकृतये नमः
 620. ॐ अनेककोटिब्रह्मांडजनन्यै नमः 620
 621. ॐ दिव्यविग्रहायै नमः
 622. ॐ क्लींकार्यै नमः
 623. ॐ केवलायै नमः
 624. ॐ गुह्यायै नमः
 625. ॐ कैवल्यपददायिन्यै नमः
 626. ॐ त्रिपुरायै नमः
 627. ॐ त्रिजगद्वंद्यायै नमः
 628. ॐ त्रिमूर्त्यै नमः
 629. ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः
 630. ॐ त्र्यक्षर्यै नमः 630
 631. ॐ दिव्यगंधाढ्यायै नमः
 632. ॐ सिंदूरतिलकांचितायै नमः
 633. ॐ उमायै नमः
 634. ॐ शैलेंद्रतनयायै नमः
 635. ॐ गौर्यै नमः
 636. ॐ गंधर्वसेवितायै नमः
 637. ॐ विश्वगर्भायै नमः
 638. ॐ स्वर्णगर्भायै नमः
 639. ॐ अवरदायै नमः
 640. ॐ वागधीश्वर्यै नमः 640
 641. ॐ ध्यानगम्यायै नमः
 642. ॐ अपरिच्छेद्यायै नमः
 643. ॐ ज्ञानदायै नमः
 644. ॐ ज्ञानविग्रहायै नमः
 645. ॐ सर्ववेदांतसंवेद्यायै नमः
 646. ॐ सत्यानंदस्वरूपिण्यै नमः
 647. ॐ लोपामुद्रार्चितायै नमः
 648. ॐ लीलाक्लृप्तब्रह्मांडमंडलायै नमः
 649. ॐ अदृश्यायै नमः
 650. ॐ दृश्यरहितायै नमः 650
 651. ॐ विज्ञात्र्यै नमः
 652. ॐ वेद्यवर्जितायै नमः
 653. ॐ योगिन्यै नमः
 654. ॐ योगदायै नमः
 655. ॐ योग्यायै नमः
 656. ॐ योगानंदायै नमः
 657. ॐ युगंधरायै नमः
 658. ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः
 659. ॐ सर्वाधारायै नमः
 660. ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः 660
 661. ॐ सदसद्रूपधारिण्यै नमः
 662. ॐ अष्टमूर्त्यै नमः
 663. ॐ अजाजैत्र्यै नमः
 664. ॐ लोकयात्राविधायिन्यै नमः
 665. ॐ एकाकिन्यै नमः
 666. ॐ भूमरूपायै नमः
 667. ॐ निद्वैतायै नमः
 668. ॐ द्वैतवर्जितायै नमः
 669. ॐ अन्नदायै नमः
 670. ॐ वसुदायै नमः 670
 671. ॐ वृद्धायै नमः
 672. ॐ ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्यै नमः
 673. ॐ बृहत्यै नमः
 674. ॐ ब्राह्मण्यै नमः
 675. ॐ ब्राह्म्यै नमः
 676. ॐ ब्रह्मानंदायै नमः
 677. ॐ बलिप्रियायै नमः
 678. ॐ भाषारूपायै नमः
 679. ॐ बृहत्सेनायै नमः
 680. ॐ भावाभावविर्जितायै नमः 680
 681. ॐ सुखाराध्यायै नमः
 682. ॐ शुभकर्यै नमः
 683. ॐ शोभनायै सुलभायै गत्यै नमः
 684. ॐ राजराजेश्वर्यै नमः
 685. ॐ राज्यदायिन्यै नमः
 686. ॐ राज्यवल्लभायै नमः
 687. ॐ राजत्कृपायै नमः
 688. ॐ राजपीठनिवेशितनिजाश्रितायै नमः
 689. ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः
 690. ॐ कोशनाथायै नमः 690
 691. ॐ चतुरंगबलेश्वर्यै नमः
 692. ॐ साम्राज्यदायिन्यै नमः
 693. ॐ सत्यसंधायै नमः
 694. ॐ सागरमेखलायै नमः
 695. ॐ दीक्षितायै नमः
 696. ॐ दैत्यशमन्यै नमः
 697. ॐ सर्वलोकवंशकर्यै नमः
 698. ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः
 699. ॐ सावित्र्यै नमः
 700. ॐ सच्चिदानंदरूपिण्यै नमः 700
 701. ॐ देशकालापरिच्छिन्नायै नमः
 702. ॐ सर्वगायै नमः
 703. ॐ सर्वमोहिन्यै नमः
 704. ॐ सरस्वत्यै नमः
 705. ॐ शास्त्रमय्यै नमः
 706. ॐ गुहांबायै नमः
 707. ॐ गुह्यरूपिण्यै नमः
 708. ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः
 709. ॐ सदाशिवपतिव्रतायै नमः
 710. ॐ संप्रदायेश्वर्यै नमः 710
 711. ॐ साधुने नमः
 712. ॐ यै नमः
 713. ॐ गुरुमंडलरूपिण्यै नमः
 714. ॐ कुलोत्तीर्णायै नमः
 715. ॐ भगाराध्यायै नमः
 716. ॐ मायायै नमः
 717. ॐ मधुमत्यै नमः
 718. ॐ मह्यै नमः
 719. ॐ गणांबायै नमः
 720. ॐ गुह्यकाराध्यायै नमः 720
 721. ॐ कोमलांग्यै नमः
 722. ॐ गुरुप्रियायै नमः
 723. ॐ स्वतंत्रायै नमः
 724. ॐ सर्वतंत्रेश्यै नमः
 725. ॐ दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः
 726. ॐ सनकादिसमाराध्यायै नमः
 727. ॐ शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः
 728. ॐ चित्कलायै नमः
 729. ॐ आनंदकलिकायै नमः
 730. ॐ प्रेमरूपायै नमः 730
 731. ॐ प्रियंकर्यै नमः
 732. ॐ नामपारायणप्रीतायै नमः
 733. ॐ नंदिविद्यायै नमः
 734. ॐ नटेश्वर्यै नमः
 735. ॐ मिथ्याजगदधिष्ठानायै नमः
 736. ॐ मुक्तिदायै नमः
 737. ॐ मुक्तिरूपिण्यै नमः
 738. ॐ लास्यप्रियायै नमः
 739. ॐ लयकर्यै नमः
 740. ॐ लज्जायै नमः 740
 741. ॐ रंभादिवंदितायै नमः
 742. ॐ भवदावसुधावृष्ट्यै नमः
 743. ॐ पापारण्यदवानलायै नमः
 744. ॐ दौर्भाग्यतूलवातूलायै नमः
 745. ॐ जराध्वांतरविप्रभायै नमः
 746. ॐ भाग्याब्धिचंद्रिकायै नमः
 747. ॐ भक्तचित्तकेकिघनाघनायै नमः
 748. ॐ रोगपर्वतदंभोलये नमः
 749. ॐ मृत्युदारुकुठारिकायै नमः
 750. ॐ महेश्वर्यै नमः 750
 751. ॐ महाकाल्यै नमः
 752. ॐ महाग्रासायै नमः
 753. ॐ महाशनायै नमः
 754. ॐ अपर्णायै नमः
 755. ॐ चंडिकायै नमः
 756. ॐ चंडमुंडासुरनिषूदिन्यै नमः
 757. ॐ क्षराक्षरात्मिकायै नमः
 758. ॐ सर्वलोकेश्यै नमः
 759. ॐ विश्वधारिण्यै नमः
 760. ॐ त्रिवर्गदात्र्यै नमः 760
 761. ॐ सुभगायै नमः
 762. ॐ त्र्यंबकायै नमः
 763. ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः
 764. ॐ स्वर्गापवर्गदायै नमः
 765. ॐ शुद्धायै नमः
 766. ॐ जपापुष्पनिभाकृतये नमः
 767. ॐ ओजोवत्यै नमः
 768. ॐ द्युतिधरायै नमः
 769. ॐ यज्ञरूपायै नमः
 770. ॐ प्रियव्रतायै नमः 770
 771. ॐ दुराराध्यायै नमः
 772. ॐ दुराधर्षायै नमः
 773. ॐ पाटलीकुसुमप्रियायै नमः
 774. ॐ महत्यै नमः
 775. ॐ मेरुनिलयायै नमः
 776. ॐ मंदारकुसुमप्रियायै नमः
 777. ॐ वीराराध्यायै नमः
 778. ॐ विराड्रूपायै नमः
 779. ॐ विरजसे नमः
 780. ॐ विश्वतोमुख्यै नमः 780
 781. ॐ प्रत्यग्रूपायै नमः
 782. ॐ पराकाशायै नमः
 783. ॐ प्राणदायै नमः
 784. ॐ प्राणरूपिण्यै नमः
 785. ॐ मार्तांडभैरवाराध्यायै नमः
 786. ॐ मंत्रिणीन्यस्तराज्यधुरे नमः
 787. ॐ त्रिपुरेश्यै नमः
 788. ॐ जयत्सेनायै नमः
 789. ॐ निस्त्रैगुण्यायै नमः
 790. ॐ परापरायै नमः 790
 791. ॐ सत्यज्ञानानंदरूपायै नमः
 792. ॐ सामरस्यपरायणायै नमः
 793. ॐ कपर्दिन्यै नमः
 794. ॐ कलामालायै नमः
 795. ॐ कामदुघे नमः
 796. ॐ कामरूपिण्यै नमः
 797. ॐ कलानिधये नमः
 798. ॐ काव्यकलायै नमः
 799. ॐ रसज्ञायै नमः
 800. ॐ रसशेवधये नमः 800
 801. ॐ पुष्टायै नमः
 802. ॐ पुरातनायै नमः
 803. ॐ पूज्यायै नमः
 804. ॐ पुष्करायै नमः
 805. ॐ पुष्करेक्षणायै नमः
 806. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः
 807. ॐ परस्मै धाम्ने नमः
 808. ॐ परमाणवे नमः
 809. ॐ परात्परायै नमः
 810. ॐ पाशहस्तायै नमः 810
 811. ॐ पाशहंत्र्यै नमः
 812. ॐ परमंत्रविभेदिन्यै नमः
 813. ॐ मूर्तायै नमः
 814. ॐ अमूर्तायै नमः
 815. ॐ अनित्यतृप्तायै नमः
 816. ॐ मुनिमानसहंसिकायै नमः
 817. ॐ सत्यव्रतायै नमः
 818. ॐ सत्यरूपायै नमः
 819. ॐ सर्वांतर्यामिण्यै नमः
 820. ॐ सत्यै नमः 820
 821. ॐ ब्रह्माण्यै नमः
 822. ॐ ब्रह्मणे नमः
 823. ॐ जनन्यै नमः
 824. ॐ बहुरूपायै नमः
 825. ॐ बुधार्चितायै नमः
 826. ॐ प्रसवित्र्यै नमः
 827. ॐ प्रचंडायै नमः
 828. ॐ आज्ञायै नमः
 829. ॐ प्रतिष्ठायै नमः
 830. ॐ प्रकटाकृतये नमः 830
 831. ॐ प्राणेश्वर्यै नमः
 832. ॐ प्राणदात्र्यै नमः
 833. ॐ पंचाशत्पीठरूपिण्यै नमः
 834. ॐ विशृंखलायै नमः
 835. ॐ विविक्तस्थायै नमः
 836. ॐ वीरमात्रे नमः
 837. ॐ वियत्प्रसुवे नमः
 838. ॐ मुकुंदायै नमः
 839. ॐ मुक्तिनिलयायै नमः
 840. ॐ मूलविग्रहरूपिण्यै नमः 840
 841. ॐ भावज्ञायै नमः
 842. ॐ भवरोगघ्न्यै नमः
 843. ॐ भवचक्रप्रवर्तिन्यै नमः
 844. ॐ छंदःसारायै नमः
 845. ॐ शास्त्रसारायै नमः
 846. ॐ मंत्रसारायै नमः
 847. ॐ तलोदर्यै नमः
 848. ॐ उदारकीर्तये नमः
 849. ॐ उद्दामवैभवायै नमः
 850. ॐ वर्णरूपिण्यै नमः 850
 851. ॐ जन्ममृत्युजरातप्तजन विश्रांतिदायिन्यै नमः
 852. ॐ सर्वोपनिषदुद् घुष्टायै नमः
 853. ॐ शांत्यतीतकलात्मिकायै नमः
 854. ॐ गंभीरायै नमः
 855. ॐ गगनांतस्थायै नमः
 856. ॐ गर्वितायै नमः
 857. ॐ गानलोलुपायै नमः
 858. ॐ कल्पनारहितायै नमः
 859. ॐ काष्ठायै नमः
 860. ॐ अकांतायै नमः 860
 861. ॐ कांतार्धविग्रहायै नमः
 862. ॐ कार्यकारणनिर्मुक्तायै नमः
 863. ॐ कामकेलितरंगितायै नमः
 864. ॐ कनत्कनकताटंकायै नमः
 865. ॐ लीलाविग्रहधारिण्यै नमः
 866. ॐ अजायै नमः
 867. ॐ क्षयविनिर्मुक्तायै नमः
 868. ॐ मुग्धायै नमः
 869. ॐ क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः
 870. ॐ अंतर्मुखसमाराध्यायै नमः 870
 871. ॐ बहिर्मुखसुदुर्लभायै नमः
 872. ॐ त्रय्यै नमः
 873. ॐ त्रिवर्गनिलयायै नमः
 874. ॐ त्रिस्थायै नमः
 875. ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः
 876. ॐ निरामयायै नमः
 877. ॐ निरालंबायै नमः
 878. ॐ स्वात्मारामायै नमः
 879. ॐ सुधासृत्यै नमः
 880. ॐ संसारपंकनिर्मग्न समुद्धरणपंडितायै नमः 880
 881. ॐ यज्ञप्रियायै नमः
 882. ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः
 883. ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः
 884. ॐ धर्माधारायै नमः
 885. ॐ धनाध्यक्षायै नमः
 886. ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः
 887. ॐ विप्रप्रियायै नमः
 888. ॐ विप्ररूपायै नमः
 889. ॐ विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः
 890. ॐ विश्वग्रासायै नमः 890
 891. ॐ विद्रुमाभायै नमः
 892. ॐ वैष्णव्यै नमः
 893. ॐ विष्णुरूपिण्यै नमः
 894. ॐ अयोन्यै नमः
 895. ॐ योनिनिलयायै नमः
 896. ॐ कूटस्थायै नमः
 897. ॐ कुलरूपिण्यै नमः
 898. ॐ वीरगोष्ठीप्रियायै नमः
 899. ॐ वीरायै नमः
 900. ॐ नैष्कर्म्यायै नमः 900
 901. ॐ नादरूपिण्यै नमः
 902. ॐ विज्ञानकलनायै नमः
 903. ॐ कल्यायै नमः
 904. ॐ विदग्धायै नमः
 905. ॐ बैंदवासनायै नमः
 906. ॐ तत्वाधिकायै नमः
 907. ॐ तत्त्वमय्यै नमः
 908. ॐ तत्त्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः
 909. ॐ सामगानप्रियायै नमः
 910. ॐ सौम्यायै नमः 910
 911. ॐ सदाशिवकुटुंबिन्यै नमः
 912. ॐ सव्यापसव्यमार्गस्थायै नमः
 913. ॐ सर्वापद्विनिवारिण्यै नमः
 914. ॐ स्वस्थायै नमः
 915. ॐ स्वभावमधुरायै नमः
 916. ॐ धीरायै नमः
 917. ॐ धीरसमर्चितायै नमः
 918. ॐ चैतन्यार्घ्यसमाराध्यायै नमः
 919. ॐ चैतन्यकुसुमप्रियायै नमः
 920. ॐ सदोदितायै नमः 920
 921. ॐ सदातुष्टायै नमः
 922. ॐ तरुणादित्यपाटलायै नमः
 923. ॐ दक्षिणादक्षिणाराध्यायै नमः
 924. ॐ दरस्मेरमुखांबुजायै नमः
 925. ॐ कौलिनीकेवलायै नमः
 926. ॐ अनर्घ्य कैवल्यपददायिन्यै नमः
 927. ॐ स्तोत्रप्रियायै नमः
 928. ॐ स्तुतिमत्यै नमः
 929. ॐ श्रुतिसंस्तुतवैभवायै नमः
 930. ॐ मनस्विन्यै नमः 930
 931. ॐ मानवत्यै नमः
 932. ॐ महेश्यै नमः
 933. ॐ मंगलाकृतये नमः
 934. ॐ विश्वमात्रे नमः
 935. ॐ जगद्धात्र्यै नमः
 936. ॐ विशालाक्ष्यै नमः
 937. ॐ विरागिण्यै नमः
 938. ॐ प्रगल्भायै नमः
 939. ॐ परमोदारायै नमः
 940. ॐ परामोदायै नमः 940
 941. ॐ मनोमय्यै नमः
 942. ॐ व्योमकेश्यै नमः
 943. ॐ विमानस्थायै नमः
 944. ॐ वज्रिण्यै नमः
 945. ॐ वामकेश्वर्यै नमः
 946. ॐ पंचयज्ञप्रियायै नमः
 947. ॐ पंचप्रेतमंचाधिशायिन्यै नमः
 948. ॐ पंचम्यै नमः
 949. ॐ पंचभूतेश्यै नमः
 950. ॐ पंचसंख्योपचारिण्यै नमः 950
 951. ॐ शाश्वत्यै नमः
 952. ॐ शाश्वतैश्वर्यायै नमः
 953. ॐ शर्मदायै नमः
 954. ॐ शंभुमोहिन्यै नमः
 955. ॐ धरायै नमः
 956. ॐ धरसुतायै नमः
 957. ॐ धन्यायै नमः
 958. ॐ धर्मिण्यै नमः
 959. ॐ धर्मवर्धिन्यै नमः
 960. ॐ लोकातीतायै नमः 960
 961. ॐ गुणातीतायै नमः
 962. ॐ सर्वातीतायै नमः
 963. ॐ शमात्मिकायै नमः
 964. ॐ बंधूककुसुमप्रख्यायै नमः
 965. ॐ बालायै नमः
 966. ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः
 967. ॐ सुमंगल्यै नमः
 968. ॐ सुखकर्यै नमः
 969. ॐ सुवेषाढ्यायै नमः
 970. ॐ सुवासिन्यै नमः 970
 971. ॐ सुवासिन्यर्चनप्रीतायै नमः
 972. ॐ आशोभनायै नमः
 973. ॐ शुद्धमानसायै नम
 974. ॐ बिंदुतर्पणसंतुष्टायै नमः
 975. ॐ पूर्वजायै नमः
 976. ॐ त्रिपुरांबिकायै नमः
 977. ॐ दशमुद्रासमाराध्यायै नमः
 978. ॐ त्रिपुराश्रीवशंकर्यै नमः
 979. ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः
 980. ॐ ज्ञानगम्यायै नमः 980
 981. ॐ ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः
 982. ॐ योनिमुद्रायै नमः
 983. ॐ त्रिखंडेश्यै नमः
 984. ॐ त्रिगुणायै नमः
 985. ॐ अंबायै नमः
 986. ॐ त्रिकोणगायै नमः
 987. ॐ अनघायै नमः
 988. ॐ अद्भुतचारित्रायै नमः
 989. ॐ वांछितार्थप्रदायिन्यै नमः
 990. ॐ अभ्यासातिशयज्ञातायै नमः 990
 991. ॐ षडध्वातीतरूपिण्यै नमः
 992. ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः
 993. ॐ अज्ञानध्वांतदीपिकायै नमः
 994. ॐ आबालगोपविदितायै नमः
 995. ॐ सर्वानुल्लंघ्यशासनायै नमः
 996. ॐ श्रीचक्रराजनिलयायै नमः
 997. ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुंदर्यै नमः
 998. ॐ श्रीशिवायै नमः
 999. ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः
 1000. ॐ ललितांबिकायै नमः 1000


|| इति श्री ललिता देवि सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||