श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावळिः

 1. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः
 2. ॐ सुरेशानाय नमः
 3. ॐ सुरारिकुलनाशनाय नमः
 4. ॐ ब्रह्मण्याय नमः
 5. ॐ ब्रह्मविदे नमः
 6. ॐ ब्रह्मणे नमः
 7. ॐ ब्रह्मविद्यागुरवे नमः
 8. ॐ गुरवे नमः
 9. ॐ ईशानगुरवे नमः
 10. ॐ अव्यक्ताय नमः
 11. ॐ व्यक्तरूपाय नमः
 12. ॐ सनातनाय नमः
 13. ॐ प्रधानपुरुषाय नमः
 14. ॐ कर्त्रे नमः
 15. ॐ कर्मणे नमः
 16. ॐ कार्याय नमः
 17. ॐ कारणाय नमः
 18. ॐ अधिष्ठानाय नमः
 19. ॐ विज्ञानाय नमः
 20. ॐ भोक्त्रे नमः
 21. ॐ भोगाय नमः
 22. ॐ केवलाय नमः
 23. ॐ अनादिनिधनाय नमः
 24. ॐ साक्षिणे नमः
 25. ॐ नियंत्रे नमः
 26. ॐ नियमाय नमः
 27. ॐ यमाय नमः
 28. ॐ वाक्पतये
 29. ॐ वाक्प्रदाय नमः
 30. ॐ वाग्मिणे नमः
 31. ॐ वाच्याय नमः
 32. ॐ वाचे नमः
 33. ॐ वाचकाय नमः
 34. ॐ पितामहगुरवे नमः
 35. ॐ लोकगुरवे नमः
 36. ॐ तत्वार्थबोधकाय नमः
 37. ॐ प्रणवार्थोपदेष्ट्रे नमः
 38. ॐ अजाय नमः
 39. ॐ ब्रह्मणे नमः
 40. ॐ वेदांतवेद्याय नमः
 41. ॐ वेदात्मने नमः
 42. ॐ वेदादये नमः
 43. ॐ वेदबोधकाय नमः
 44. ॐ वेदांताय नमः
 45. ॐ वेदगुह्याय नमः
 46. ॐ वेदशास्त्रार्थबोधकाय नमः
 47. ॐ सर्वविद्यात्मकाय नमः
 48. ॐ शांताय नमः
 49. ॐ चतुष्षष्टिकलागुरवे नमः
 50. ॐ मंत्रार्थाय नमः
 51. ॐ मंत्रमूर्तये नमः
 52. ॐ मंत्रतंत्रप्रवर्तकाय नमः
 53. ॐ मंत्रिणे नमः
 54. ॐ मंत्राय नमः
 55. ॐ मंत्रबीजाय नमः
 56. ॐ महामंत्रोपदेशकाय नमः
 57. ॐ महोत्साहाय नमः
 58. ॐ महाशक्तये नमः
 59. ॐ महाशक्तिधराय नमः
 60. ॐ प्रभवे नमः
 61. ॐ जगत्स्रष्ट्रे नमः
 62. ॐ जगद्भर्त्रे नमः
 63. ॐ जगन्मूर्तये नमः
 64. ॐ जगन्मयाय नमः
 65. ॐ जगदादये नमः
 66. ॐ अनादये नमः
 67. ॐ जगद्बीजाय नमः
 68. ॐ जगद्गुरवे नमः
 69. ॐ ज्योतिर्मयाय नमः
 70. ॐ प्रशांतात्मने नमः
 71. ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः
 72. ॐ सुखमूर्तये नमः
 73. ॐ सुखकराय नमः
 74. ॐ सुखिने नमः
 75. ॐ सुखकराकृतये नमः
 76. ॐ ज्ञात्रे नमः
 77. ॐ ज्ञेयाय नमः
 78. ॐ ज्ञानरूपाय नमः
 79. ॐ ज्ञप्तये नमः
 80. ॐ ज्ञानफलाय नमः
 81. ॐ बुधाय नमः
 82. ॐ विष्णवे नमः
 83. ॐ जिष्णवे नमः
 84. ॐ ग्रसिष्णवे नमः
 85. ॐ प्रभविष्णवे नमः
 86. ॐ सहिष्णुकाय नमः
 87. ॐ वर्धिष्णवे नमः
 88. ॐ भूष्णवे नमः
 89. ॐ अजराय नमः
 90. ॐ तितिक्ष्णवे नमः
 91. ॐ क्षांतये नमः
 92. ॐ आर्जवाय नमः
 93. ॐ ऋजवे नमः
 94. ॐ सुगम्याय नमः
 95. ॐ सुलभाय नमः
 96. ॐ दुर्लभाय नमः
 97. ॐ लाभाय नमः
 98. ॐ ईप्सिताय नमः
 99. ॐ विज्ञाय नमः
 100. ॐ विज्ञानभोक्त्रे नमः
 101. ॐ शिवज्ञानप्रदायकाय नमः
 102. ॐ महदादये नमः
 103. ॐ अहंकाराय नमः
 104. ॐ भूतादये नमः
 105. ॐ भूतभावनाय नमः
 106. ॐ भूतभव्यभविष्यते नमः
 107. ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः
 108. ॐ देवसेनापतये नमः
 109. ॐ नेत्रे नमः
 110. ॐ कुमाराय नमः
 111. ॐ देवनायकाय नमः
 112. ॐ तारकारये नमः
 113. ॐ महावीर्याय नमः
 114. ॐ सिंहवक्त्र शिरोहराय नमः
 115. ॐ अनेककोटिब्रह्मांड परिपूर्णासुरांतकाय नमः
 116. ॐ सुरानंदकराय नमः
 117. ॐ श्रीमते नमः
 118. ॐ असुरादिभयंकराय नमः
 119. ॐ असुरांतः पुराक्रंदकरभेरीनिनादनाय नमः
 120. ॐ सुरवंद्याय नमः
 121. ॐ जनानंदकरशिंजन्मणिध्वनये नमः
 122. ॐ स्फुटाट्टहाससंक्षुभ्यत्तारकासुरमानसाय नमः
 123. ॐ महाक्रोधाय नमः
 124. ॐ महोत्साहाय नमः
 125. ॐ महाबलपराक्रमाय नमः
 126. ॐ महाबुद्धये नमः
 127. ॐ महाबाहवे नमः
 128. ॐ महामायाय नमः
 129. ॐ महाधृतये नमः
 130. ॐ रणभीमाय नमः
 131. ॐ शत्रुहराय नमः
 132. ॐ धीरोदात्तगुणोत्तराय नमः
 133. ॐ महाधनुषे नमः
 134. ॐ महाबाणाय नमः
 135. ॐ महादेवप्रियात्मजाय नमः
 136. ॐ महाखड्गाय नमः
 137. ॐ महाखेटाय नमः
 138. ॐ महासत्वाय नमः
 139. ॐ महाद्युतये नमः
 140. ॐ महर्धये नमः
 141. ॐ महामायिने नमः
 142. ॐ मयूरवरवाहनाय नमः
 143. ॐ मयूरबर्हातपत्राय नमः
 144. ॐ मयूरनटनप्रियाय नमः
 145. ॐ महानुभावाय नमः
 146. ॐ अमेयात्मने नमः
 147. ॐ अमेयश्रिये नमः
 148. ॐ महाप्रभवे नमः
 149. ॐ सुगुणाय नमः
 150. ॐ दुर्गुणद्वेषिणे नमः
 151. ॐ निर्गुणाय नमः
 152. ॐ निर्मलाय नमः
 153. ॐ अमलाय नमः
 154. ॐ सुबलाय नमः
 155. ॐ विमलाय नमः
 156. ॐ कांताय नमः
 157. ॐ कमलासनपूजिताय नमः
 158. ॐ कालाय नमः
 159. ॐ कमलपत्राक्षाय नमः
 160. ॐ कलिकल्मषनाशकाय नमः
 161. ॐ महारणाय नमः
 162. ॐ महायोद्दघ्ने नमः
 163. ॐ महायुद्धप्रियाय नमः
 164. ॐ अभयाय नमः
 165. ॐ महारथाय नमः
 166. ॐ महाभागाय नमः
 167. ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः
 168. ॐ भक्तप्रियाय नमः
 169. ॐ प्रियाय नमः
 170. ॐ प्रेम्णे नमः
 171. ॐ प्रेयसे नमः
 172. ॐ प्रीतिधराय नमः
 173. ॐ सख्ये नमः
 174. ॐ गौरीकरसरोजाग्र लालनीय मुखांबुजाय नमः
 175. ॐ कृत्तिकास्तन्यपानैकव्यग्रषड्वदनांबुजाय नमः
 176. ॐ चंद्रचूडांगभूभाग विहारणविशारदाय नमः
 177. ॐ ईशाननयनानंदकंदलावण्यनासिकाय नमः
 178. ॐ चंद्रचूडकरांभोअ परिमृष्टभुजावलये नमः
 179. ॐ लंबोदरसहक्रीडा लंपटाय नमः
 180. ॐ शरसंभवाय नमः
 181. ॐ अमरानननालीक चकोरीपूर्णचंद्रमसे नमः
 182. ॐ सर्वांग सुंदराय नमः
 183. ॐ श्रीशाय नमः
 184. ॐ श्रीकराय नमः
 185. ॐ श्रीप्रदाय नमः
 186. ॐ शिवाय नमः
 187. ॐ वल्लीसखाय नमः
 188. ॐ वनचराय नमः
 189. ॐ वक्त्रे नमः
 190. ॐ वाचस्पतये नमः
 191. ॐ वराय नमः
 192. ॐ चंद्रचूडाय नमः
 193. ॐ बर्हिपिंछशेखराय नमः
 194. ॐ मकुटोज्ज्वलाय नमः
 195. ॐ गुडाकेशाय नमः
 196. ॐ सुवृत्तोरुशिरसे नमः
 197. ॐ मंदारशेखराय नमः
 198. ॐ बिंबाधराय नमः
 199. ॐ कुंददंताय नमः
 200. ॐ जपाशोणाग्रलोचनाय नमः
 201. ॐ षड्दर्शनीनटीरंगरसनाय नमः
 202. ॐ मधुरस्वनाय नमः
 203. ॐ मेघगंभीरनिर्घोषाय नमः
 204. ॐ प्रियवाचे नमः
 205. ॐ प्रस्फुटाक्षराय नमः
 206. ॐ स्मितवक्त्राय नमः
 207. ॐ उत्पलाक्षाय नमः
 208. ॐ चारुगंभीरवीक्षणाय नमः
 209. ॐ कर्णांतदीर्घनयनाय नमः
 210. ॐ कर्णभूषणभूषिताय नमः
 211. ॐ सुकुंडलाय नमः
 212. ॐ चारुगंडाय नमः
 213. ॐ कंबुग्रीवाय नमः
 214. ॐ महाहनवे नमः
 215. ॐ पीनांसाय नमः
 216. ॐ गूढजत्रवे नमः
 217. ॐ पीनवृत्तभुजावलये नमः
 218. ॐ रक्तांगाय नमः
 219. ॐ रत्नकेयूराय नमः
 220. ॐ रत्नकंकणभूषिताय नमः
 221. ॐ ज्याकिणांकलसद्वामप्रकोष्ठवलयोज्ज्वलाय नमः
 222. ॐ रेखांकुशध्वजच्छत्रपाणिपद्माय नमः
 223. ॐ महायुधाय नमः
 224. ॐ सुरलोकभयध्वांतबालारुणकरोदयाय नमः
 225. ॐ अंगुलीयकरत्नांशु द्विगुणोद्यन्नखांकुराय नमः
 226. ॐ पीनवक्षसे नमः
 227. ॐ महाहाराय नमः
 228. ॐ नवरत्नविभूषणाय नमः
 229. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
 230. ॐ हेमांगाय नमः
 231. ॐ हिरण्यकवचाय नमः
 232. ॐ हराय नमः
 233. ॐ हिरण्मय शिरस्त्राणाय नमः
 234. ॐ हिरण्याक्षाय नमः
 235. ॐ हिरण्यदाय नमः
 236. ॐ हिरण्यनाभये नमः
 237. ॐ त्रिवलीललितोदरसुंदराय नमः
 238. ॐ सुवर्णसूत्रविलसद्विशंकटकटीतटाय नमः
 239. ॐ पीतांबरधराय नमः
 240. ॐ रत्नमेखलावृत मध्यकाय नमः
 241. ॐ पीवरालोमवृत्तोद्यत्सुजानवे नमः
 242. ॐ गुप्तगुल्फकाय नमः
 243. ॐ शंखचक्राब्जकुलिशध्वजरेखांघ्रिपंकजाय नमः
 244. ॐ नवरत्नोज्ज्वलत्पादकटकाय नमः
 245. ॐ परमायुधाय नमः
 246. ॐ सुरेंद्रमकुटप्रोद्यन्मणि रंजितपादुकाय नमः
 247. ॐ पूज्यांघ्रये नमः
 248. ॐ चारुनखराय नमः
 249. ॐ देवसेव्यस्वपादुकाय नमः
 250. ॐ पार्वतीपाणिकमलपरिमृष्टपदांबुजाय नमः
 251. ॐ मत्तमातंगगमनाय नमः
 252. ॐ मान्याय नमः
 253. ॐ मान्यगुणाकराय नमः
 254. ॐ क्रौंच दारणदक्षौजसे नमः
 255. ॐ क्षणाय नमः
 256. ॐ क्षणविभागकृते नमः
 257. ॐ सुगमाय नमः
 258. ॐ दुर्गमाय नमः
 259. ॐ दुर्गाय नमः
 260. ॐ दुरारोहाय नमः
 261. ॐ अरिदुःसहाय नमः
 262. ॐ सुभगाय नमः
 263. ॐ सुमुखाय नमः
 264. ॐ सूर्याय नमः
 265. ॐ सूर्यमंडलमध्यगाय नमः
 266. ॐ स्वकिंकरोपसंसृष्टसृष्टिसंरक्षिताखिलाय नमः
 267. ॐ जगत्स्रष्ट्रे नमः
 268. ॐ जगद्भर्त्रे नमः
 269. ॐ जगत्संहारकारकाय नमः
 270. ॐ स्थावराय नमः
 271. ॐ जंगमाय नमः
 272. ॐ जेत्रे नमः
 273. ॐ विजयाय नमः
 274. ॐ विजयप्रदाय नमः
 275. ॐ जयशीलाय नमः
 276. ॐ जितारातये नमः
 277. ॐ जितमायाय नमः
 278. ॐ जितासुराय नमः
 279. ॐ जितकामाय नमः
 280. ॐ जितक्रोधाय नमः
 281. ॐ जितमोहाय नमः
 282. ॐ सुमोहनाय नमः
 283. ॐ कामदाय नमः
 284. ॐ कामभृते नमः
 285. ॐ कामिने नमः
 286. ॐ कामरूपाय नमः
 287. ॐ कृतागमाय नमः
 288. ॐ कांताय नमः
 289. ॐ कल्याय नमः
 290. ॐ कलिध्वंसिने नमः
 291. ॐ कल्हारकुसुमप्रियाय नमः
 292. ॐ रामाय नमः
 293. ॐ रमयित्रे नमः
 294. ॐ रम्याय नमः
 295. ॐ रमणीजनवल्लभाय नमः
 296. ॐ रसज्ञाय नमः
 297. ॐ रसमूर्तये नमः
 298. ॐ रसाय नमः
 299. ॐ नवरसात्मकाय नमः
 300. ॐ रसात्मने नमः
 301. ॐ रसिकात्मने नमः
 302. ॐ रासक्रीडापराय नमः
 303. ॐ रतये नमः
 304. ॐ सूर्यकोटिप्रतीकाशाय नमः
 305. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः
 306. ॐ कलाभिज्ञाय नमः
 307. ॐ कलारूपिणे नमः
 308. ॐ कलापिणे नमः
 309. ॐ सकलप्रभवे नमः
 310. ॐ बिंदवे नमः
 311. ॐ नादाय नमः
 312. ॐ कलामूर्तये नमः
 313. ॐ कलातीताय नमः
 314. ॐ अक्षरात्मकाय नमः
 315. ॐ मात्राकाराय नमः
 316. ॐ स्वराकाराय नमः
 317. ॐ एकमात्राय नमः
 318. ॐ द्विमात्रकाय नमः
 319. ॐ त्रिमात्रकाय नमः
 320. ॐ चतुर्मात्राय नमः
 321. ॐ व्यक्ताय नमः
 322. ॐ संध्यक्षरात्मकाय नमः
 323. ॐ व्यंजनात्मने नमः
 324. ॐ वियुक्तात्मने नमः
 325. ॐ संयुक्तात्मने नमः
 326. ॐ स्वरात्मकाय नमः
 327. ॐ विसर्जनीयाय नमः
 328. ॐ अनुस्वाराय नमः
 329. ॐ सर्ववर्णतनवे नमः
 330. ॐ महते नमः
 331. ॐ अकारात्मने नमः
 332. ॐ उकारात्मने नमः
 333. ॐ मकारात्मने नमः
 334. ॐ त्रिवर्णकाय नमः
 335. ॐ ओंकाराय नमः
 336. ॐ वषट्काराय नमः
 337. ॐ स्वाहाकाराय नमः
 338. ॐ स्वधाकृतये नमः
 339. ॐ आहुतये नमः
 340. ॐ हवनाय नमः
 341. ॐ हव्याय नमः
 342. ॐ होत्रे नमः
 343. ॐ अध्वर्यवे नमः
 344. ॐ महाहविषे नमः
 345. ॐ ब्रह्मणे नमः
 346. ॐ उद्गात्रे नमः
 347. ॐ सदस्याय नमः
 348. ॐ बर्हिषे नमः
 349. ॐ इध्माय नमः
 350. ॐ समिधे नमः
 351. ॐ चरवे नमः
 352. ॐ कव्याय नमः
 353. ॐ पशवे नमः
 354. ॐ पुरोडाशाय नमः
 355. ॐ आमिक्षाय नमः
 356. ॐ वाजाय नमः
 357. ॐ वाजिनाय नमः
 358. ॐ पवनाय नमः
 359. ॐ पावनाय नमः
 360. ॐ पूताय नमः
 361. ॐ पवमानाय नमः
 362. ॐ पराकृतये नमः
 363. ॐ पवित्राय नमः
 364. ॐ परिधये नमः
 365. ॐ पूर्णपात्राय नमः
 366. ॐ उद्भूतये नमः
 367. ॐ इंधनाय नमः
 368. ॐ विशोधनाय नमः
 369. ॐ पशुपतये नमः
 370. ॐ पशुपाशविमोचकाय नमः
 371. ॐ पाकयज्ञाय नमः
 372. ॐ महायज्ञाय नमः
 373. ॐ यज्ञाय नमः
 374. ॐ यज्ञपतये नमः
 375. ॐ यजुषे नमः
 376. ॐ यज्ञांगाय नमः
 377. ॐ यज्ञगम्याय नमः
 378. ॐ यज्वने नमः
 379. ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः
 380. ॐ यज्ञांगभुवे नमः
 381. ॐ यज्ञपतये नमः
 382. ॐ यज्ञश्रिये नमः
 383. ॐ यज्ञवाहनाय नमः
 384. ॐ यज्ञराजे नमः
 385. ॐ यज्ञविध्वंसिने नमः
 386. ॐ यज्ञेशाय नमः
 387. ॐ यज्ञरक्षकाय नमः
 388. ॐ सहस्रबाहवे नमः
 389. ॐ सर्वात्मने नमः
 390. ॐ सहस्राक्षाय नमः
 391. ॐ सहस्रपादे नमः
 392. ॐ सहस्रवदनाय नमः
 393. ॐ नित्याय नमः
 394. ॐ सहस्रात्मने नमः
 395. ॐ विराजे नमः
 396. ॐ स्वराजे नमः
 397. ॐ सहस्रशीर्षाय नमः
 398. ॐ विश्वाय नमः
 399. ॐ तैजसाय नमः
 400. ॐ प्राज्ञाय नमः
 401. ॐ आत्मवते नमः
 402. ॐ अणवे नमः
 403. ॐ बृहते नमः
 404. ॐ कृशाय नमः
 405. ॐ स्थूलाय नमः
 406. ॐ दीर्घाय नमः
 407. ॐ ह्रस्वाय नमः
 408. ॐ वामनाय नमः
 409. ॐ सूक्ष्माय नमः
 410. ॐ सूक्ष्मतराय नमः
 411. ॐ अनंताय नमः
 412. ॐ विश्वरूपाय नमः
 413. ॐ निरंजनाय नमः
 414. ॐ अमृतेशाय नमः
 415. ॐ अमृताहाराय नमः
 416. ॐ अमृतदात्रे नमः
 417. ॐ अमृतांगवते नमः
 418. ॐ अहोरूपाय नमः
 419. ॐ स्त्रियामायै नमः
 420. ॐ संध्यारूपाय नमः
 421. ॐ दिनात्मकाय नमः
 422. ॐ अनिमेषाय नमः
 423. ॐ निमेषात्मने नमः
 424. ॐ कलायै नमः
 425. ॐ काष्टायै नमः
 426. ॐ क्षणात्मकाय नमः
 427. ॐ मुहूर्ताय नमः
 428. ॐ घटिकारूपाय नमः
 429. ॐ यामाय नमः
 430. ॐ यामात्मकाय नमः
 431. ॐ पूर्वाह्णरूपाय नमः
 432. ॐ मध्याह्नरूपाय नमः
 433. ॐ सायाह्नरूपकाय नमः
 434. ॐ अपराह्णाय नमः
 435. ॐ अतिनिपुणाय नमः
 436. ॐ सवनात्मने नमः
 437. ॐ प्रजागराय नमः
 438. ॐ वेद्याय नमः
 439. ॐ वेदयित्रे नमः
 440. ॐ वेदाय नमः
 441. ॐ वेददृष्टाय नमः
 442. ॐ विदांवराय नमः
 443. ॐ विनयाय नमः
 444. ॐ नयनेत्रे नमः
 445. ॐ विद्वज्जनबहुप्रियाय नमः
 446. ॐ विश्वगोप्त्रे नमः
 447. ॐ विश्वभोक्त्रे नमः
 448. ॐ विश्वकृते नमः
 449. ॐ विश्वभेषजाय नमः
 450. ॐ विश्वंभराय नमः
 451. ॐ विश्वपतये नमः
 452. ॐ विश्वराजे नमः
 453. ॐ विश्वमोहनाय नमः
 454. ॐ विश्वसाक्षिणे नमः
 455. ॐ विश्वहंत्रे नमः
 456. ॐ वीराय नमः
 457. ॐ विश्वंभराधिपाय नमः
 458. ॐ वीरबाहवे नमः
 459. ॐ वीरहंत्रे नमः
 460. ॐ वीराग्र्याय नमः
 461. ॐ वीरसैनिकाय नमः
 462. ॐ वीरवादप्रियाय नमः
 463. ॐ शूराय नमः
 464. ॐ एकवीराय नमः
 465. ॐ सुराधिपाय नमः
 466. ॐ शूरपद्मासुरद्वेषिणे नमः
 467. ॐ तारकासुरभंजनाय नमः
 468. ॐ ताराधिपाय नमः
 469. ॐ तारहाराय नमः
 470. ॐ शूरहंत्रे नमः
 471. ॐ अश्ववाहनाय नमः
 472. ॐ शरभाय नमः
 473. ॐ शरसंभूताय नमः
 474. ॐ शक्ताय नमः
 475. ॐ शरवणेशयाय नमः
 476. ॐ शांकरये नमः
 477. ॐ शांभवाय नमः
 478. ॐ शंभवे नमः
 479. ॐ साधवे नमः
 480. ॐ साधुजनप्रियाय नमः
 481. ॐ सारांगाय नमः
 482. ॐ सारकाय नमः
 483. ॐ सर्वस्मै नमः
 484. ॐ शार्वाय नमः
 485. ॐ शार्वजनप्रियाय नमः
 486. ॐ गंगासुताय नमः
 487. ॐ अतिगंभीराय नमः
 488. ॐ गंभीरहृदयाय नमः
 489. ॐ अनघाय नमः
 490. ॐ अमोघविक्रमाय नमः
 491. ॐ चक्राय नमः
 492. ॐ चक्रभुवे नमः
 493. ॐ शक्रपूजिताय नमः
 494. ॐ चक्रपाणये नमः
 495. ॐ चक्रपतये नमः
 496. ॐ चक्रवालांतभूपतये नमः
 497. ॐ सार्वभौमाय नमः
 498. ॐ सुरपतये नमः
 499. ॐ सर्वलोकाधिरक्षकाय नमः
 500. ॐ साधुपाय नमः
 501. ॐ सत्यसंकल्पाय नमः
 502. ॐ सत्याय नमः
 503. ॐ सत्यवतां वराय नमः
 504. ॐ सत्यप्रियाय नमः
 505. ॐ सत्यगतये नमः
 506. ॐ सत्यलोकजनप्रियाय नमः
 507. ॐ भूतभव्यभवद्रूपाय नमः
 508. ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः
 509. ॐ भूतादये नमः
 510. ॐ भूतमध्यस्थाय नमः
 511. ॐ भूतविध्वंसकारकाय नमः
 512. ॐ भूतप्रतिष्ठासंकर्त्रे नमः
 513. ॐ भूताधिष्ठानाय नमः
 514. ॐ अव्ययाय नमः
 515. ॐ ओजोनिधये नमः
 516. ॐ गुणनिधये नमः
 517. ॐ तेजोराशये नमः
 518. ॐ अकल्मषाय नमः
 519. ॐ कल्मषघ्नाय नमः
 520. ॐ कलिध्वंसिने नमः
 521. ॐ कलौ वरदविग्रहाय नमः
 522. ॐ कल्याणमूर्तये नमः
 523. ॐ कामात्मने नमः
 524. ॐ कामक्रोधविवर्जिताय नमः
 525. ॐ गोप्त्रे नमः
 526. ॐ गोपायित्रे नमः
 527. ॐ गुप्तये नमः
 528. ॐ गुणातीताय नमः
 529. ॐ गुणाश्रयाय नमः
 530. ॐ सत्वमूर्तये नमः
 531. ॐ रजोमूर्तये नमः
 532. ॐ तमोमूर्तये नमः
 533. ॐ चिदात्मकाय नमः
 534. ॐ देवसेनापतये नमः
 535. ॐ भूम्ने नमः
 536. ॐ महिम्ने नमः
 537. ॐ महिमाकराय नमः
 538. ॐ प्रकाशरूपाय नमः
 539. ॐ पापघ्नाय नमः
 540. ॐ पवनाय नमः
 541. ॐ पावनाय नमः
 542. ॐ अनलाय नमः
 543. ॐ कैलासनिलयाय नमः
 544. ॐ कांताय नमः
 545. ॐ कनकाचलकार्मुकाय नमः
 546. ॐ निर्धूताय नमः
 547. ॐ देवभूतये नमः
 548. ॐ व्याकृतये नमः
 549. ॐ क्रतुरक्षकाय नमः
 550. ॐ उपेंद्राय नमः
 551. ॐ इंद्रवंद्यांघ्रये नमः
 552. ॐ उरुजंघाय नमः
 553. ॐ उरुक्रमाय नमः
 554. ॐ विक्रांताय नमः
 555. ॐ विजयक्रांताय नमः
 556. ॐ विवेकविनयप्रदाय नमः
 557. ॐ अविनीतजनध्वंसिने नमः
 558. ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः
 559. ॐ कुलशैलैकनिलयाय नमः
 560. ॐ वल्लीवांछितविभ्रमाय नमः
 561. ॐ शांभवाय नमः
 562. ॐ शंभुतनयाय नमः
 563. ॐ शंकरांगविभूषणाय नमः
 564. ॐ स्वयंभुवे नमः
 565. ॐ स्ववशाय नमः
 566. ॐ स्वस्थाय नमः
 567. ॐ पुष्कराक्षाय नमः
 568. ॐ पुरूद्भवाय नमः
 569. ॐ मनवे नमः
 570. ॐ मानवगोप्त्रे नमः
 571. ॐ स्थविष्ठाय नमः
 572. ॐ स्थविराय नमः
 573. ॐ युने नमः
 574. ॐ बालाय नमः
 575. ॐ शिशवे नमः
 576. ॐ नित्ययूने नमः
 577. ॐ नित्यकौमारवते नमः
 578. ॐ महते नमः
 579. ॐ अग्राह्यरूपाय नमः
 580. ॐ ग्राह्याय नमः
 581. ॐ सुग्रहाय नमः
 582. ॐ सुंदराकृतये नमः
 583. ॐ प्रमर्दनाय नमः
 584. ॐ प्रभूतश्र्ये नमः
 585. ॐ लोहिताक्षाय नमः
 586. ॐ अरिमर्दनाय नमः
 587. ॐ त्रिधाम्ने नमः
 588. ॐ त्रिककुदे नमः
 589. ॐ त्रिश्रिये नमः
 590. ॐ त्रिलोकनिलयाय नमः
 591. ॐ अलयाय नमः
 592. ॐ शर्मदाय नमः
 593. ॐ शर्मवते नमः
 594. ॐ शर्मणे नमः
 595. ॐ शरण्याय नमः
 596. ॐ शरणालयाय नमः
 597. ॐ स्थाणवे नमः
 598. ॐ स्थिरतराय नमः
 599. ॐ स्थेयसे नमः
 600. ॐ स्थिरश्रिये नमः
 601. ॐ स्थिरविक्रमाय नमः
 602. ॐ स्थिरप्रतिज्ञाय नमः
 603. ॐ स्थिरधिये नमः
 604. ॐ विश्वरेतसे नमः
 605. ॐ प्रजाभवाय नमः
 606. ॐ अत्ययाय नमः
 607. ॐ प्रत्ययाय नमः
 608. ॐ श्रेष्ठाय नमः
 609. ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः
 610. ॐ सर्वयोगेश्वराय नमः
 611. ॐ सिद्धाय नमः
 612. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 613. ॐ सर्वदर्शनाय नमः
 614. ॐ वसवे नमः
 615. ॐ वसुमनसे नमः
 616. ॐ देवाय नमः
 617. ॐ वसुरेतसे नमः
 618. ॐ वसुप्रदाय नमः
 619. ॐ समात्मने नमः
 620. ॐ समदर्शिने नमः
 621. ॐ समदाय नमः
 622. ॐ सर्वदर्शनाय नमः
 623. ॐ वृषाकृताय नमः
 624. ॐ वृषारूढाय नमः
 625. ॐ वृषकर्मणे नमः
 626. ॐ वृषप्रियाय नमः
 627. ॐ शुचये नमः
 628. ॐ शुचिमनसे नमः
 629. ॐ शुद्धाय नमः
 630. ॐ शुद्धकीर्तये नमः
 631. ॐ शुचिश्रवसे नमः
 632. ॐ रौद्रकर्मणे नमः
 633. ॐ महारौद्राय नमः
 634. ॐ रुद्रात्मने नमः
 635. ॐ रुद्रसंभवाय नमः
 636. ॐ अनेकमूर्तये नमः
 637. ॐ विश्वात्मने नमः
 638. ॐ अनेकबाहवे नमः
 639. ॐ अरिंदमाय नमः
 640. ॐ वीरबाहवे नमः
 641. ॐ विश्वसेनाय नमः
 642. ॐ विनेयाय नमः
 643. ॐ विनयप्रदाय नमः
 644. ॐ सर्वगाय नमः
 645. ॐ सर्वविदाय नमः
 646. ॐ सर्वस्मै नमः
 647. ॐ सर्ववेदांतगोचराय नमः
 648. ॐ कवये नमः
 649. ॐ पुराणाय नमः
 650. ॐ अनुशास्त्रे नमः
 651. ॐ स्थूलस्थूलाय नमः
 652. ॐ अणोरणवे नमः
 653. ॐ भ्राजिष्णवे नमः
 654. ॐ विष्णु विनुताय नमः
 655. ॐ कृष्णकेशाय नमः
 656. ॐ किशोरकाय नमः
 657. ॐ भोजनाय नमः
 658. ॐ भाजनाय नमः
 659. ॐ भोक्त्रे नमः
 660. ॐ विश्वभोक्त्रे नमः
 661. ॐ विशांपतये नमः
 662. ॐ विश्वयोनये नमः
 663. ॐ विशालाक्षाय नमः
 664. ॐ विरागाय नमः
 665. ॐ वीरसेविताय नमः
 666. ॐ पुण्याय नमः
 667. ॐ पुरुयशसे नमः
 668. ॐ पूज्याय नमः
 669. ॐ पूतकीर्तये नमः
 670. ॐ पुनर्वसवे नमः
 671. ॐ सुरेंद्राय नमः
 672. ॐ सर्वलोकेंद्राय नमः
 673. ॐ महेंद्रोपेंद्रवंदिताय नमः
 674. ॐ विश्ववेद्याय नमः
 675. ॐ विश्वपतये नमः
 676. ॐ विश्वभृते नमः
 677. ॐ मधवे नमः
 678. ॐ मधुरसंगीताय नमः
 679. ॐ माधवाय नमः
 680. ॐ शुचये नमः
 681. ॐ ऊष्मलाय नमः
 682. ॐ शुक्राय नमः
 683. ॐ शुभ्रगुणाय नमः
 684. ॐ शुक्लाय नमः
 685. ॐ शोकहंत्रे नमः
 686. ॐ शुचिस्मिताय नमः
 687. ॐ महेष्वासाय नमः
 688. ॐ विष्णुपतये नमः
 689. ॐ महीहंत्रे नमः
 690. ॐ महीपतये नमः
 691. ॐ मरीचये नमः
 692. ॐ मदनाय नमः
 693. ॐ मानिने नमः
 694. ॐ मातंगगतये नमः
 695. ॐ अद्भुताय नमः
 696. ॐ हंसाय नमः
 697. ॐ सुपूर्णाय नमः
 698. ॐ सुमनसे नमः
 699. ॐ भुजंगेशभुजावलये नमः
 700. ॐ पद्मनाभाय नमः
 701. ॐ पशुपतये नमः
 702. ॐ पारज्ञाय नमः
 703. ॐ वेदपारगाय नमः
 704. ॐ पंडिताय नमः
 705. ॐ परघातिने नमः
 706. ॐ संधात्रे नमः
 707. ॐ संधिमते नमः
 708. ॐ समाय नमः
 709. ॐ दुर्मर्षणाय नमः
 710. ॐ दुष्टशास्त्रे नमः
 711. ॐ दुर्धर्षाय नमः
 712. ॐ युद्धधर्षणाय नमः
 713. ॐ विख्यातात्मने नमः
 714. ॐ विधेयात्मने नमः
 715. ॐ विश्वप्रख्यातविक्रमाय नमः
 716. ॐ सन्मार्गदेशिकाय नमः
 717. ॐ मार्गरक्षकाय नमः
 718. ॐ मार्गदायकाय नमः
 719. ॐ अनिरुद्धाय नमः
 720. ॐ अनिरुद्धश्रिये नमः
 721. ॐ आदित्याय नमः
 722. ॐ दैत्यमर्दनाय नमः
 723. ॐ अनिमेषाय नमः
 724. ॐ अनिमेषार्च्याय नमः
 725. ॐ त्रिजगद्ग्रामण्ये नमः
 726. ॐ गुणिने नमः
 727. ॐ संपृक्ताय नमः
 728. ॐ संप्रवृत्तात्मने नमः
 729. ॐ निवृत्तात्मने नमः
 730. ॐ आत्मवित्तमाय नमः
 731. ॐ अर्चिष्मते नमः
 732. ॐ अर्चनप्रीताय नमः
 733. ॐ पाशभृते नमः
 734. ॐ पावकाय नमः
 735. ॐ मरुते नमः
 736. ॐ सोमाय नमः
 737. ॐ सौम्याय नमः
 738. ॐ सोमसुताय नमः
 739. ॐ सोमसुते नमः
 740. ॐ सोमभूषणाय नमः
 741. ॐ सर्वसामप्रियाय नमः
 742. ॐ सर्वसमाय नमः
 743. ॐ सर्वंसहाय नमः
 744. ॐ वसवे नमः
 745. ॐ उमासूनवे नमः
 746. ॐ उमाभक्ताय नमः
 747. ॐ उत्फुल्लमुखपंकजाय नमः
 748. ॐ अमृत्यवे नमः
 749. ॐ अमरारातिमृत्यवे नमः
 750. ॐ मृत्युंजयाय नमः
 751. ॐ अजिताय नमः
 752. ॐ मंदारकुसुमापीडाय नमः
 753. ॐ मदनांतकवल्लभाय नमः
 754. ॐ माल्यवन्मदनाकाराय नमः
 755. ॐ मालतीकुसुमप्रियाय नमः
 756. ॐ सुप्रसादाय नमः
 757. ॐ सुराराध्याय नमः
 758. ॐ सुमुखाय नमः
 759. ॐ सुमहायशसे नमः
 760. ॐ वृषपर्वने नमः
 761. ॐ विरूपाक्षाय नमः
 762. ॐ विष्वक्सेनाय नमः
 763. ॐ वृषोदराय नमः
 764. ॐ मुक्ताय नमः
 765. ॐ मुक्तगतये नमः
 766. ॐ मोक्षाय नमः
 767. ॐ मुकुंदाय नमः
 768. ॐ मुद्गलिने नमः
 769. ॐ मुनये नमः
 770. ॐ श्रुतवते नमः
 771. ॐ सुश्रुताय नमः
 772. ॐ श्रोत्रे नमः
 773. ॐ श्रुतिगम्याय नमः
 774. ॐ श्रुतिस्तुताय नमः
 775. ॐ वर्धमानाय नमः
 776. ॐ वनरतये नमः
 777. ॐ वानप्रस्थनिषेविताय नमः
 778. ॐ वाग्मिणे नमः
 779. ॐ वराय नमः
 780. ॐ वावदूकाय नमः
 781. ॐ वसुदेववरप्रदाय नमः
 782. ॐ महेश्वराय नमः
 783. ॐ मयूरस्थाय नमः
 784. ॐ शक्तिहस्ताय नमः
 785. ॐ त्रिशूलधृते नमः
 786. ॐ ओजसे नमः
 787. ॐ तेजसे नमः
 788. ॐ तेजस्विने नमः
 789. ॐ प्रतापाय नमः
 790. ॐ सुप्रतापवते नमः
 791. ॐ ऋद्धये नमः
 792. ॐ समृद्धये नमः
 793. ॐ संसिद्धये नमः
 794. ॐ सुसिद्धये नमः
 795. ॐ सिद्धसेविताय नमः
 796. ॐ अमृताशाय नमः
 797. ॐ अमृतवपुषे नमः
 798. ॐ अमृताय नमः
 799. ॐ अमृतदायकाय नमः
 800. ॐ चंद्रमसे नमः
 801. ॐ चंद्रवदनाय नमः
 802. ॐ चंद्रदृषे नमः
 803. ॐ चंद्रशीतलाय नमः
 804. ॐ मतिमते नमः
 805. ॐ नीतिमते नमः
 806. ॐ नीतये नमः
 807. ॐ कीर्तिमते नमः
 808. ॐ कीर्तिवर्धनाय नमः
 809. ॐ औषधाय नमः
 810. ॐ ओषधीनाथाय नमः
 811. ॐ प्रदीपाय नमः
 812. ॐ भवमोचनाय नमः
 813. ॐ भास्कराय नमः
 814. ॐ भास्करतनवे नमः
 815. ॐ भानवे नमः
 816. ॐ भयविनाशनाय नमः
 817. ॐ चतुर्युगव्यवस्थात्रे नमः
 818. ॐ युगधर्मप्रवर्तकाय नमः
 819. ॐ अयुजाय नमः
 820. ॐ मिथुनाय नमः
 821. ॐ योगाय नमः
 822. ॐ योगज्ञाय नमः
 823. ॐ योगपारगाय नमः
 824. ॐ महाशनाय नमः
 825. ॐ महाभूताय नमः
 826. ॐ महापुरुषविक्रमाय नमः
 827. ॐ युगांतकृते नमः
 828. ॐ युगावर्ताय नमः
 829. ॐ दृश्यादृश्यस्वरूपकाय नमः
 830. ॐ सहस्रजिते नमः
 831. ॐ महामूर्तये नमः
 832. ॐ सहस्रायुधपंडिताय नमः
 833. ॐ अनंतासुरसंहर्त्रे नमः
 834. ॐ सुप्रतिष्ठाय नमः
 835. ॐ सुखाकराय नमः
 836. ॐ अक्रोधनाय नमः
 837. ॐ क्रोधहंत्रे नमः
 838. ॐ शत्रुक्रोधविमर्दनाय नमः
 839. ॐ विश्वमुर्तये नमः
 840. ॐ विश्वबाहवे नमः
 841. ॐ विश्वदृङ्शे नमः
 842. ॐ विश्वतोमुखाय नमः
 843. ॐ विश्वेशाय नमः
 844. ॐ विश्वसंसेव्याय नमः
 845. ॐ द्यावाभूमिविवर्धनाय नमः
 846. ॐ अपान्निधये नमः
 847. ॐ अकर्त्रे नमः
 848. ॐ अन्नाय नमः
 849. ॐ अन्नदात्रे नमः
 850. ॐ अन्नदारुणाय नमः
 851. ॐ अंभोजमौलये नमः
 852. ॐ उज्जीवाय नमः
 853. ॐ प्राणाय नमः
 854. ॐ प्राणप्रदायकाय नमः
 855. ॐ स्कंदाय नमः
 856. ॐ स्कंदधराय नमः
 857. ॐ धुर्याय नमः
 858. ॐ धार्याय नमः
 859. ॐ धृतये नमः
 860. ॐ अनातुराय नमः ? धृतिरनातुराय
 861. ॐ आतुरौषधये नमः
 862. ॐ अव्यग्राय नमः
 863. ॐ वैद्यनाथाय नमः
 864. ॐ अगदंकराय नमः
 865. ॐ देवदेवाय नमः
 866. ॐ बृहद्भानवे नमः
 867. ॐ स्वर्भानवे नमः
 868. ॐ पद्मवल्लभाय नमः
 869. ॐ अकुलाय नमः
 870. ॐ कुलनेत्रे नमः
 871. ॐ कुलस्रष्ट्रे नमः
 872. ॐ कुलेश्वरायनमः
 873. ॐ निधये नमः
 874. ॐ निधिप्रियाय नमः
 875. ॐ शंखपद्मादिनिधिसेविताय नमः
 876. ॐ शतानंदाय नमः
 877. ॐ शतावर्ताय नमः
 878. ॐ शतमूर्तये नमः
 879. ॐ शतायुधाय नमः
 880. ॐ पद्मासनाय नमः
 881. ॐ पद्मनेत्राय नमः
 882. ॐ पद्मांघ्रये नमः
 883. ॐ पद्मपाणिकाय नमः
 884. ॐ ईशाय नमः
 885. ॐ कारणकार्यात्मने नमः
 886. ॐ सूक्ष्मात्मने नमः
 887. ॐ स्थूलमूर्तिमते नमः
 888. ॐ अशरीरिणे नमः
 889. ॐ त्रिशरीरिणे नमः
 890. ॐ शरीरत्रयनायकाय नमः
 891. ॐ जाग्रत्प्रपंचाधिपतये नमः
 892. ॐ स्वप्नलोकाभिमानवते नमः
 893. ॐ सुषुप्त्यवस्थाभिमानिने नमः
 894. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः
 895. ॐ तुरीयकाय नाम्ः var?? तुरीयगाय
 896. ॐ स्वापनाय नमः
 897. ॐ स्ववशाय नमः
 898. ॐ व्यापिणे नमः
 899. ॐ विश्वमूर्तये नमः
 900. ॐ विरोचनाय नमः
 901. ॐ वीरसेनाय नमः
 902. ॐ वीरवेषाय नमः
 903. ॐ वीरायुधसमावृताय नमः
 904. ॐ सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः
 905. ॐ लक्ष्मीवते नमः
 906. ॐ शुभलक्षणाय नमः
 907. ॐ समयज्ञाय नमः
 908. ॐ सुसमयसमाधिजनवल्लभाय नमः
 909. ॐ अतुल्याय नमः
 910. ॐ अतुल्यमहिम्ने नमः
 911. ॐ शरभोपमविक्रमाय नमः
 912. ॐ अहेतवे नमः
 913. ॐ हेतुमते नमः
 914. ॐ हेतवे नमः
 915. ॐ हेतुहेतुमदाश्रयाय नमः
 916. ॐ विक्षराय नमः
 917. ॐ रोहिताय नमः
 918. ॐ रक्ताय नमः
 919. ॐ विरक्ताय नमः
 920. ॐ विजनप्रियाय नमः
 921. ॐ महीधराय नमः
 922. ॐ मातरिश्वने नमः
 923. ॐ मांगल्यमकरालयाय नमः
 924. ॐ मध्यमांतादये नमः
 925. ॐ अक्षोभ्याय नमः
 926. ॐ रक्षोविक्षोभकारकाय नमः
 927. ॐ गुहाय नमः
 928. ॐ गुहाशयाय नमः
 929. ॐ गोप्त्रे नमः
 930. ॐ गुह्याय नमः
 931. ॐ गुणमहार्णवाय नमः
 932. ॐ निरुद्योगाय नमः
 933. ॐ महोद्योगिने नमः
 934. ॐ निर्निरोधाय नमः
 935. ॐ निरंकुशाय नमः
 936. ॐ महावेगाय नमः
 937. ॐ महाप्राणाय नमः
 938. ॐ महेश्वरमनोहराय नमः
 939. ॐ अमृताशाय नमः
 940. ॐ अमिताहाराय नमः
 941. ॐ मितभाषिणे नमः
 942. ॐ अमितार्थवाचे नमः
 943. ॐ अक्षोभ्याय नमः
 944. ॐ क्षोभकृते नमः
 945. ॐ क्षेमाय नमः
 946. ॐ क्षेमवते नमः
 947. ॐ क्षेमवर्धनाय नमः
 948. ॐ ऋद्धाय नमः
 949. ॐ ऋद्धिप्रदाय नमः
 950. ॐ मत्ताय नमः
 951. ॐ मत्तकेकिनिषूदनाय नमः
 952. ॐ धर्माय नमः
 953. ॐ धर्मविदां श्रेष्ठाय नमः
 954. ॐ वैकुंठाय नमः
 955. ॐ वासवप्रियाय नमः
 956. ॐ परधीराय नमः
 957. ॐ अपराक्रांताय नमः
 958. ॐ परितुष्टाय नमः
 959. ॐ परासुहृते नमः
 960. ॐ रामाय नमः
 961. ॐ रामनुताय नमः
 962. ॐ रम्याय नमः
 963. ॐ रमापतिनुताय नमः
 964. ॐ हिताय नमः
 965. ॐ विरामाय नमः
 966. ॐ विनताय नमः
 967. ॐ विदिषे नमः
 968. ॐ वीरभद्राय नमः
 969. ॐ विधिप्रियाय नमः
 970. ॐ विनयाय नमः
 971. ॐ विनयप्रीताय नमः
 972. ॐ विमतोरुमदापहाय नमः
 973. ॐ सर्वशक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः
 974. ॐ सर्वदैत्यभयंकराय नमः
 975. ॐ शत्रुघ्नाय नमः
 976. ॐ शत्रुविनताय नमः
 977. ॐ शत्रुसंघप्रधर्षकाय नमः
 978. ॐ सुदर्शनाय नमः
 979. ॐ ऋतुपतये नमः
 980. ॐ वसंताय नमः
 981. ॐ मधवे नमः
 982. ॐ वसंतकेलिनिरताय नमः
 983. ॐ वनकेलिविशारदाय नमः
 984. ॐ पुष्पधूलीपरिवृताय नमः
 985. ॐ नवपल्लवशेखराय नमः
 986. ॐ जलकेलिपराय नमः
 987. ॐ जन्याय नमः
 988. ॐ जह्नुकन्योपलालिताय नमः
 989. ॐ गांगेयाय नमः
 990. ॐ गीतकुशलाय नमः
 991. ॐ गंगापूरविहारवते नमः
 992. ॐ गंगाधराय नमः
 993. ॐ गणपतये नमः
 994. ॐ गणनाथसमावृताय नमः
 995. ॐ विश्रामाय नमः
 996. ॐ विश्रमयुताय नमः
 997. ॐ विश्वभुजे नमः
 998. ॐ विश्वदक्षिणाय नमः
 999. ॐ विस्ताराय नमः
 1000. ॐ विग्रहाय नमः
 1001. ॐ व्यासाय नमः
 1002. ॐ विश्वरक्षणतत्पराय नमः
 1003. ॐ विनतानंदकारिणे नमः
 1004. ॐ पार्वतीप्राणनंदनाय नमः
 1005. ॐ विशाखाय नमः
 1006. ॐ षण्मुखाय नमः
 1007. ॐ कार्तिकेयाय नमः
 1008. ॐ कामप्रदायकाय नमः


|| इति श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||