श्री तुलसि सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री तुलसि सहस्रनामावळिः

 1. ॐ तुलस्यै नमः
 2. ॐ श्रीप्रदायै नमः
 3. ॐ भद्रायै नमः
 4. ॐ श्रीविष्णुप्रियकारिण्यै नमः
 5. ॐ क्षीरवारिधिसंभूतायै नमः
 6. ॐ भूतानामभयंकर्यै नमः
 7. ॐ महेश्वराप्लवायै नमः
 8. ॐ सिद्धये नमः
 9. ॐ सिद्धिदायै नमः
 10. ॐ सिद्धपूजितायै नमः
 11. ॐ सिद्धांतगम्यायै नमः
 12. ॐ सिद्धेशप्रियायै नमः
 13. ॐ सिद्धजनार्थदायै नमः
 14. ॐ नारदानुग्रहायै नमः
 15. ॐ देव्यै नमः
 16. ॐ भक्ताभद्रप्रणाशिन्यै नमः
 17. ॐ श्यामजायै नमः
 18. ॐ चपलायै नमः
 19. ॐ श्यामायै नमः
 20. ॐ श्यामांग्यै नमः 20
 21. ॐ सर्वसुंदर्यै नमः
 22. ॐ कामदायै नमः
 23. ॐ चामुंड्यै नमः
 24. ॐ त्रैलोक्यविजयप्रदायै नमः
 25. ॐ कृष्णरोमायै नमः
 26. ॐ कृष्णवेण्यै नमः
 27. ॐ वृंदावनविलासिन्यै नमः
 28. ॐ हृद्ध्येयायै नमः
 29. ॐ पंचमहिष्यै नमः
 30. ॐ ईश्वर्यै नमः
 31. ॐ सरस्वत्यै नमः
 32. ॐ करालविक्रमायै नमः
 33. ॐ कामायै नमः
 34. ॐ गौर्यै नमः
 35. ॐ काल्यै नमः
 36. ॐ शांभव्यै नमः
 37. ॐ नित्यायै नमः
 38. ॐ निगमवेद्यायै नमः
 39. ॐ निखिलागमरूपिण्यै नमः
 40. ॐ निरंजनायै नमः 40
 41. ॐ नित्यसुखायै नमः
 42. ॐ चंद्रवक्त्रायै नमः
 43. ॐ मत्यै नमः
 44. ॐ मह्यै नमः
 45. ॐ चंद्रहासायै नमः
 46. ॐ चंद्रलिप्तायै नमः
 47. ॐ चंदनाक्तस्तनद्वयायै नमः
 48. ॐ वैष्णव्यै नमः
 49. ॐ विष्णुवनितायै नमः
 50. ॐ विष्ण्वाराधनलालसायै नमः
 51. ॐ उमायै नमः
 52. ॐ चंड्यै नमः
 53. ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः
 54. ॐ मारमात्रे नमः
 55. ॐ वरद्युतये नमः
 56. ॐ द्वादशीपूजितायै नमः
 57. ॐ रम्यायै नमः
 58. ॐ द्वादशीसुप्रियायै नमः
 59. ॐ रत्यै नमः
 60. ॐ धृत्यै नमः 60
 61. ॐ कृत्यै नमः
 62. ॐ नत्यै नमः
 63. ॐ शांत्यै नमः
 64. ॐ शांतिदायै नमः
 65. ॐ त्रिफलायै नमः
 66. ॐ शुचये नमः
 67. ॐ शुभानुरागायै नमः
 68. ॐ हरिद्वर्णायै नमः
 69. ॐ शुभावहायै नमः
 70. ॐ शुभायै नमः
 71. ॐ शुभाननायै नमः
 72. ॐ सुभ्रुवे नमः
 73. ॐ भूर्भुवःस्वःस्थवंदितायै नमः
 74. ॐ पंजिकायै नमः
 75. ॐ काशिकायै नमः
 76. ॐ पंक्त्यै नमः
 77. ॐ मुक्त्यै नमः
 78. ॐ मुक्तिप्रदायै नमः
 79. ॐ वरायै नमः
 80. ॐ दिव्यशाखायै नमः 80
 81. ॐ भव्यरूपायै नमः
 82. ॐ मीमांसायै नमः
 83. ॐ भव्यरूपिण्यै नमः
 84. ॐ दिव्यवेण्यै नमः
 85. ॐ हरिद्रूपायै नमः
 86. ॐ सृष्टिदात्र्यै नमः
 87. ॐ स्थितिप्रदायै नमः
 88. ॐ काल्यै नमः
 89. ॐ करालनेपथ्यायै नमः
 90. ॐ ब्रह्मरूपायै नमः
 91. ॐ शिवात्मिकायै नमः
 92. ॐ पर्वमानायै नमः
 93. ॐ पूर्णतारायै नमः
 94. ॐ राकायै नमः
 95. ॐ राकास्ववर्णभासे नमः
 96. ॐ सुवर्णवेद्यै नमः
 97. ॐ सौवर्णरत्नपीठसमाश्रितायै नमः
 98. ॐ विशालायै नमः
 99. ॐ निष्कलायै नमः
 100. ॐ वृष्ट्यै नमः 100
 101. ॐ वृक्षवेद्यायै नमः
 102. ॐ पदात्मिकायै नमः
 103. ॐ विष्णुपादाश्रितायै नमः
 104. ॐ वेद्यै नमः
 105. ॐ विधिसूतायै नमः
 106. ॐ महालिकायै नमः
 107. ॐ सूतिकायै नमः
 108. ॐ सुहितायै नमः
 109. ॐ सूरिगम्यायै नमः
 110. ॐ सूर्यप्रकाशिकायै नमः
 111. ॐ काशिन्यै नमः
 112. ॐ काशितनयायै नमः
 113. ॐ काशिराजवरप्रदायै नमः
 114. ॐ क्षीराब्धिपूजाविरतायै नमः
 115. ॐ आद्यायै नमः
 116. ॐ क्षीरप्रियायै नमः
 117. ॐ अमृतायै नमः
 118. ॐ क्षीरकंठ्यै नमः
 119. ॐ सहस्राक्ष्यै नमः
 120. ॐ शोणायै नमः 120
 121. ॐ भुजगपादुकायै नमः
 122. ॐ उषसे नमः
 123. ॐ बुद्धायै नमः
 124. ॐ त्रियामायै नमः
 125. ॐ श्यामलायै नमः
 126. ॐ श्रीप्रदायै नमः
 127. ॐ तनवे नमः
 128. ॐ सरस्वतीड्यायै नमः
 129. ॐ शर्वाण्यै नमः
 130. ॐ शर्वाणीशप्रियंकर्यै नमः
 131. ॐ आद्यलक्ष्म्यै नमः
 132. ॐ अंत्यलक्ष्म्यै नमः
 133. ॐ सुगुणायै नमः
 134. ॐ निर्गुणायै नमः
 135. ॐ सत्यै नमः
 136. ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः
 137. ॐ देव्यै नमः
 138. ॐ क्षीरिण्यै नमः
 139. ॐ हसिन्यै नमः
 140. ॐ क्षमायै नमः 140
 141. ॐ क्षमावत्यै नमः
 142. ॐ क्षमानाथायै नमः
 143. ॐ निर्विद्यायै नमः
 144. ॐ नीरजायै नमः
 145. ॐ विद्यकायै नमः
 146. ॐ क्षित्यै नमः
 147. ॐ रात्रिरूपायै नमः
 148. ॐ शाखायै नमः
 149. ॐ बालात्मिकायै नमः
 150. ॐ बलायै नमः
 151. ॐ भारत्यै नमः
 152. ॐ विशिखायै नमः
 153. ॐ पद्मायै नमः
 154. ॐ गरिम्णे नमः
 155. ॐ हंसगामिन्यै नमः
 156. ॐ गौर्यै नमः
 157. ॐ भूत्यै नमः
 158. ॐ विरक्तायै नमः
 159. ॐ भूधात्र्यै नमः
 160. ॐ भूतिदायै नमः 160
 161. ॐ भृत्यै नमः
 162. ॐ प्रभंजन्यै नमः
 163. ॐ सुपुष्टांग्यै नमः
 164. ॐ माहेंद्र्यै नमः
 165. ॐ जालरूपिण्यै नमः
 166. ॐ पद्मार्चितायै नमः
 167. ॐ पद्मजेड्यायै नमः
 168. ॐ पथ्यायै नमः
 169. ॐ पद्माननायै नमः
 170. ॐ अद्भुतायै नमः
 171. ॐ पुण्यायै नमः
 172. ॐ पुण्यप्रदायै नमः
 173. ॐ वेद्यायै नमः
 174. ॐ लेख्यायै नमः
 175. ॐ वृक्षात्मिकायै नमः
 176. ॐ स्थिरायै नमः
 177. ॐ गोमत्यै नमः
 178. ॐ जाह्नव्यै नमः
 179. ॐ गम्यायै नमः
 180. ॐ गंगायै नमः 180
 181. ॐ सप्तशिखात्मिकायै नमः
 182. ॐ लक्षणायै नमः
 183. ॐ सर्ववेदार्थसंपत्त्यै नमः
 184. ॐ कल्पकायै नमः
 185. ॐ अरुणायै नमः
 186. ॐ कलिकायै नमः
 187. ॐ कुड्मलाग्रायै नमः
 188. ॐ मायायै नमः
 189. ॐ अनंतायै नमः
 190. ॐ विराधिकायै नमः
 191. ॐ अविद्यावासनानाग्यै (श्यै) नमः
 192. ॐ नागकन्यायै नमः
 193. ॐ कलाननायै नमः
 194. ॐ बीजालीनायै नमः
 195. ॐ मंत्रफलायै नमः
 196. ॐ सर्वलक्षणलक्षितायै नमः
 197. ॐ वने स्ववृक्षरूपेणरोपितायै नमः
 198. ॐ नाकिवंदितायै नमः
 199. ॐ वनप्रियायै नमः
 200. ॐ वनचरायै नमः 200
 201. ॐ सद्वरायै नमः
 202. ॐ पर्वलक्षणायै नमः
 203. ॐ मंजरीभिर्विराजंत्यै नमः
 204. ॐ सुगंधायै नमः
 205. ॐ सुमनोहरायै नमः
 206. ॐ सत्यै नमः
 207. ॐ आधारशक्त्यै नमः
 208. ॐ चिच्छक्त्यै नमः
 209. ॐ वीरशक्तिकायै नमः
 210. ॐ आग्नेय्यै तन्वै नमः
 211. ॐ पार्थिवायै तन्वै नमः
 212. ॐ आप्यायै तन्वै नमः
 213. ॐ वायव्यै तन्वै नमः
 214. ॐ स्वरिन्यै तन्वै नमः
 215. ॐ नित्यायै नमः
 216. ॐ नियतकल्याणायै नमः
 217. ॐ शुद्धायै नमः
 218. ॐ शुद्धात्मिकायै नमः
 219. ॐ परायै नमः
 220. ॐ संसारतारिकायै नमः 220
 221. ॐ भैम्यै नमः
 222. ॐ क्षत्रियांतकर्यै नमः
 223. ॐ क्षत्यै नमः
 224. ॐ सत्यगर्भायै नमः
 225. ॐ सत्यरूपायै नमः
 226. ॐ सव्यासव्यपरायै नमः
 227. ॐ अद्भुतायै नमः
 228. ॐ सव्यार्धिन्यै नमः
 229. ॐ सर्वदात्र्यै नमः
 230. ॐ सव्येशानप्रियायै नमः
 231. ॐ अंबिकायै नमः
 232. ॐ अश्वकर्णांयै नमः
 233. ॐ सहस्रांशुप्रभायै नमः
 234. ॐ कैवल्यतत्परायै नमः
 235. ॐ यज्ञार्थिन्यै नमः
 236. ॐ यज्ञदात्र्यै नमः
 237. ॐ यज्ञभोक्त्र्यै नमः
 238. ॐ दुरुद्धरायै नमः
 239. ॐ परश्वथधरायै नमः
 240. ॐ राधायै नमः 240
 241. ॐ रेणुकायै नमः
 242. ॐ भीतिहारिण्यै नमः
 243. ॐ प्राच्यै नमः
 244. ॐ प्रतीच्यै नमः
 245. ॐ गरुडायै नमः
 246. ॐ विष्वक्सेनायै नमः
 247. ॐ धनंजयायै नमः
 248. ॐ कामाक्ष्यै नमः
 249. ॐ क्षीरकंठायै नमः
 250. ॐ कामदायै नमः
 251. ॐ उद्दामकांडगायै नमः
 252. ॐ चामुंडायै नमः
 253. ॐ लोकमात्रे नमः
 254. ॐ पार्वत्यै नमः
 255. ॐ परमाद्भुतायै नमः
 256. ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः
 257. ॐ मंत्रविद्यायै नमः
 258. ॐ मोक्षविद्यायै नमः
 259. ॐ महाचित्यै नमः
 260. ॐ कामुकायै नमः 260
 261. ॐ कामदात्र्यै नमः
 262. ॐ काम्यशफायै नमः
 263. ॐ दिवायै नमः
 264. ॐ निशायै नमः
 265. ॐ घटिकायै नमः
 266. ॐ कलायै नमः
 267. ॐ काष्ठायै नमः
 268. ॐ मासरूपायै नमः
 269. ॐ शरद्वरायै नमः
 270. ॐ रुद्रात्मिकायै नमः
 271. ॐ रुद्रधात्र्यै नमः
 272. ॐ रौद्र्यै नमः
 273. ॐ रुद्रप्रभाधिकायै नमः
 274. ॐ करालवदनायै नमः
 275. ॐ दोषायै नमः
 276. ॐ निर्दोषायै नमः
 277. ॐ साकृत्यै नमः
 278. ॐ परायै नमः
 279. ॐ तेजोमय्यै नमः
 280. ॐ वीर्यवत्यै नमः 280
 281. ॐ वीर्यातीतायै नमः
 282. ॐ परायणायै नमः
 283. ॐ क्षुरप्रवारिण्यै नमः
 284. ॐ अक्षुद्रायै नमः
 285. ॐ क्षुरधारायै नमः
 286. ॐ सुमध्यमायै नमः
 287. ॐ औदुंबर्यै नमः
 288. ॐ तीर्थकर्यै नमः
 289. ॐ विकृतायै नमः
 290. ॐ अविकृतायै नमः
 291. ॐ समायै नमः
 292. ॐ तोषिण्यै नमः
 293. ॐ तुकारेणवाच्यायै नमः
 294. ॐ सर्वार्थसिद्धिदायै नमः
 295. ॐ उद्दामचेष्टायै नमः
 296. ॐ आकारवाच्यायै नमः
 297. ॐ सर्वायै नमः
 298. ॐ प्रभाकर्यै नमः
 299. ॐ लक्ष्मीरूपायै नमः
 300. ॐ लकारेणवाच्यायै नमः 300
 301. ॐ नृणां लक्ष्मीप्रदायै नमः
 302. ॐ शीतलायै नमः
 303. ॐ सीकारवाच्यायै नमः
 304. ॐ सुखरूपिण्यै नमः
 305. ॐ गुकारवाच्यायै नमः
 306. ॐ श्रीरूपायै नमः
 307. ॐ श्रुतिरूपायै नमः
 308. ॐ सदाशिवायै नमः
 309. ॐ भव्यायै नमः
 310. ॐ भवस्थितायै नमः
 311. ॐ भावाधारायै नमः
 312. ॐ भवहितंकर्यै नमः
 313. ॐ भवायै नमः
 314. ॐ भावुकदात्र्यै नमः
 315. ॐ भवाभवविनाशिन्यै नमः
 316. ॐ भववंद्यायै नमः
 317. ॐ भगवत्यै नमः
 318. ॐ भगवद्वासरूपिण्यै नमः
 319. ॐ दाताभावं भूजनीलायै (दातृभावे पूजनीयायै) नमः
 320. ॐ शांत्यै नमः 320
 321. ॐ भागवत्यै नमः
 322. ॐ प्रियायै नमः
 323. ॐ महादेव्यै नमः
 324. ॐ महेशानायै नमः
 325. ॐ महीपालायै नमः
 326. ॐ महेश्वर्यै नमः
 327. ॐ गहनादिस्थितायै नमः
 328. ॐ शक्त्यै नमः
 329. ॐ कमलायै नमः
 330. ॐ कलिनाशिन्यै नमः
 331. ॐ कालकेयप्रहर्त्र्यै नमः
 332. ॐ सकलाकलनक्षमायै नमः
 333. ॐ कलधौताकृत्यै नमः
 334. ॐ काल्यै नमः
 335. ॐ कालकालप्रवर्तिन्यै नमः
 336. ॐ कल्यग्रायै नमः
 337. ॐ सकलायै नमः
 338. ॐ भद्रायै नमः
 339. ॐ कालकालगलप्रियायै नमः
 340. ॐ मंगलायै नमः 340
 341. ॐ जृंभिण्यै नमः
 342. ॐ जृंभायै नमः
 343. ॐ भंजिन्यै नमः
 344. ॐ कर्णिकाकृतये नमः
 345. ॐ मंत्राराध्यायै नमः
 346. ॐ वारुण्यै नमः
 347. ॐ शारदायै नमः
 348. ॐ परिघायै नमः
 349. ॐ सरिते नमः
 350. ॐ वैनायक्यै नमः
 351. ॐ रत्नमालायै नमः
 352. ॐ शरभायै नमः
 353. ॐ वर्तिकाननायै नमः
 354. ॐ मैत्रेयायै नमः
 355. ॐ कामिन्यै नमः
 356. ॐ भैष्म्यै नमः
 357. ॐ धनुर्नाराचधारिण्यै नमः
 358. ॐ कमनीयायै नमः
 359. ॐ रंभोरवे नमः
 360. ॐ रंभाराध्यपदायै नमः 360
 361. ॐ शुभातिथ्यायै नमः
 362. ॐ पंडितकायै नमः
 363. ॐ सदानंदायै नमः
 364. ॐ प्रपंचिकायै नमः
 365. ॐ वाममल्लस्वरूपायै नमः
 366. ॐ () नमः ?
 367. ॐ सद्योजातायै नमः
 368. ॐ शाकभक्षायै नमः
 369. ॐ अदित्यै नमः
 370. ॐ देवतामय्यै नमः
 371. ॐ ब्रह्मण्यायै नमः
 372. ॐ ब्रह्मणागम्यायै नमः
 373. ॐ वेदवाचे नमः
 374. ॐ सुरेश्वर्यै नमः
 375. ॐ गायत्र्यै नमः
 376. ॐ व्याहृत्यै नमः
 377. ॐ पुष्ट्यै नमः
 378. ॐ ताटंकद्वयशोभिन्यै नमः
 379. ॐ भैरव्यै नमः
 380. ॐ चारुरूपायै नमः 380
 381. ॐ स्वर्णस्वच्छकपोलिकायै नमः
 382. ॐ सुपर्व (वर्ण )ज्यायै नमः
 383. ॐ युद्धशूरायै नमः
 384. ॐ चारुभोज्यायै नमः
 385. ॐ सुकामिन्यै नमः
 386. ॐ भृगुवासरसंपूज्यायै नमः
 387. ॐ भृगुपुत्र्यै नमः
 388. ॐ निरामयायै नमः
 389. ॐ त्रिवर्गदायै नमः
 390. ॐ त्रिसुखदायै नमः
 391. ॐ तृतीयसवनप्रियायै नमः
 392. ॐ भाग्यप्रदायै नमः
 393. ॐ भाग्यरूपायै नमः
 394. ॐ भगवद्भक्तिदायिन्यै नमः
 395. ॐ स्वाहायै नमः
 396. ॐ स्वधायै नमः
 397. ॐ क्षुधारूपायै नमः
 398. ॐ स्तोत्राक्षरनिरूपिकायै नमः
 399. ॐ मार्यै नमः
 400. ॐ कुमार्यै नमः 400
 401. ॐ मारारिभंजन्यै नमः
 402. ॐ शक्तिरूपिण्यै नमः
 403. ॐ कमनीयतरश्रोण्यै नमः
 404. ॐ रमणीयस्तन्यै नमः
 405. ॐ कृशायै नमः
 406. ॐ अचिंत्यरूपायै नमः
 407. ॐ विश्वाक्ष्यै नमः
 408. ॐ विशालाक्ष्यै नमः
 409. ॐ विरूपाक्ष्यै नमः
 410. ॐ प्रियंकर्यै नमः
 411. ॐ विश्वस्यै नमः
 412. ॐ विश्वप्रदायै नमः
 413. ॐ विश्वभोक्त्र्यै नमः
 414. ॐ विश्वाधिकायै नमः
 415. ॐ शुचये नमः
 416. ॐ करवीरेश्वर्यै नमः
 417. ॐ क्षीरनायक्यै नमः
 418. ॐ विजयप्रदायै नमः
 419. ॐ उष्णिगे नमः
 420. ॐ त्रिष्टुभे नमः 420
 421. ॐ अनुष्ठुभे नमः
 422. ॐ जगत्यै नमः
 423. ॐ बृहत्यै नमः
 424. ॐ क्रियायै नमः
 425. ॐ क्रियावत्यै नमः
 426. ॐ वेत्रवत्यै नमः
 427. ॐ सुभगायै नमः
 428. ॐ धवलांबरायै नमः
 429. ॐ शुभ्रद्विजायै नमः
 430. ॐ भासुराक्ष्यै नमः
 431. ॐ दिव्यकंचुकभूषितायै नमः
 432. ॐ नूपुराढ्यायै नमः
 433. ॐ झणझणच्छिंजानमणिभूषितायै नमः
 434. ॐ शचीमध्यायै नमः
 435. ॐ बृहद्बाहुयुगायै नमः
 436. ॐ मंथरगामिन्यै नमः
 437. ॐ मंदरोद्धारकरण्यै नमः
 438. ॐ प्रियकारिविनोदिन्यै नमः
 439. ॐ ब्राह्म्यै नमः
 440. ॐ सुधात्र्यै नमः 440
 441. ॐ ब्रह्माण्यै नमः
 442. ॐ अपर्णायै नमः
 443. ॐ वारुण्यै नमः
 444. ॐ प्रभा (मा ) यै नमः
 445. ॐ सौपर्ण्यै नमः
 446. ॐ शेषविनुतायै नमः
 447. ॐ गारुड्यै नमः
 448. ॐ गरुडासनायै नमः
 449. ॐ धनंजयायै नमः
 450. ॐ विजयायै नमः
 451. ॐ पिंगायै नमः
 452. ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः
 453. ॐ कौशांब्यै नमः
 454. ॐ कांतिदात्र्यै नमः
 455. ॐ कुसुंभायै नमः
 456. ॐ लोकपावन्यै नमः
 457. ॐ पिंगाक्ष्यै नमः
 458. ॐ पिंगरूपायै नमः
 459. ॐ पिशंगवदनायै नमः
 460. ॐ वसवे नमः 460
 461. ॐ त्र्यक्षायै नमः
 462. ॐ त्रिशूलायै नमः
 463. ॐ धरण्यै नमः
 464. ॐ सिंहारूढायै नमः
 465. ॐ मृगेक्षणायै नमः
 466. ॐ ईषणात्रयनिर्मुक्तायै नमः
 467. ॐ नित्यमुक्तायै नमः
 468. ॐ सर्वार्थदायै नमः
 469. ॐ शिववंद्यायै नमः
 470. ॐ शांकर्यै नमः
 471. ॐ हरेः पदसुवाहिकायै नमः
 472. ॐ हारिण्यै नमः
 473. ॐ हारकेयूरकनकांगदभूषणायै नमः
 474. ॐ वाराणस्यै नमः
 475. ॐ दानशीलायै नमः
 476. ॐ शोभायै नमः
 477. ॐ अशेषकलाश्रयायै नमः
 478. ॐ वाराह्यै नमः
 479. ॐ श्यामलायै नमः
 480. ॐ महासुंदप्रपूजितायै नमः 480
 481. ॐ अणिमावत्यै नमः
 482. ॐ त्रयीविद्यायै नमः
 483. ॐ महिमोपेतलक्षणायै नमः
 484. ॐ गरिमायुतायै नमः
 485. ॐ सुभगायै नमः
 486. ॐ लघिमालक्षणैर्युतायै नमः
 487. ॐ जिह्मायै नमः
 488. ॐ जिह्वाग्ररम्यायै नमः
 489. ॐ श्रुतिभूषायै नमः
 490. ॐ मनोरमायै नमः
 491. ॐ रंजन्यै नमः
 492. ॐ रंगनित्यायै नमः
 493. ॐ चाक्षुष्यै नमः
 494. ॐ श्रुतिकृद्बलायै नमः
 495. ॐ रामप्रियायै नमः
 496. ॐ श्रोत्रियायै नमः
 497. ॐ उपसर्गभृतायै नमः
 498. ॐ भुज्यै नमः
 499. ॐ अरुंधत्यै नमः
 500. ॐ शच्यै नमः 500
 501. ॐ भामायै नमः
 502. ॐ सर्ववंद्यायै नमः
 503. ॐ विलक्षणायै नमः
 504. ॐ एकरूपायै नमः
 505. ॐ अनंतरूपायै नमः
 506. ॐ त्रयीरूपायै नमः
 507. ॐ समाकृत्यै नमः
 508. ॐ समासायै नमः
 509. ॐ तद्धिताकारायै नमः
 510. ॐ विभक्त्यै नमः
 511. ॐ व्यंजनात्मिकायै नमः
 512. ॐ स्वराकारायै नमः
 513. ॐ निराकारायै नमः
 514. ॐ गंभीरायै नमः
 515. ॐ गहनोपमायै नमः
 516. ॐ गुहायै नमः
 517. ॐ गुह्यायै नमः
 518. ॐ ज्योतिर्मय्यै नमः
 519. ॐ तंत्र्यै नमः
 520. ॐ शक्कर्यै नमः 520
 521. ॐ बलाबलायै नमः
 522. ॐ सद्रूपायै नमः
 523. ॐ सूक्तिपरायै नमः
 524. ॐ श्रोतव्यायै नमः
 525. ॐ वंजुलायै नमः
 526. ॐ अध्वरायै नमः
 527. ॐ विद्याधरीप्रियायै नमः
 528. ॐ सौर्यै नमः
 529. ॐ सूरिगम्यायै नमः
 530. ॐ सुरेश्वर्यै नमः
 531. ॐ यंत्रविद्यायै नमः
 532. ॐ प्रदात्र्यै नमः
 533. ॐ मोहितायै नमः
 534. ॐ श्रुतिगर्भिण्यै नमः
 535. ॐ व्यक्त्यै नमः
 536. ॐ विभावर्यै नमः
 537. ॐ जात्यै नमः
 538. ॐ हृदयग्रंथिभेदिन्यै नमः
 539. ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः
 540. ॐ काशायै नमः 540
 541. ॐ मातृकायै नमः
 542. ॐ चंडरूपिण्यै नमः
 543. ॐ नवदुर्गायै नमः
 544. ॐ विशालाक्ष्यै नमः
 545. ॐ विपंच्यै नमः
 546. ॐ कुब्जिकायै नमः
 547. ॐ कामायै नमः
 548. ॐ इडारूपायै नमः
 549. ॐ मृणाल्यै नमः
 550. ॐ दक्षिणायै नमः
 551. ॐ पिंगलास्थितायै नमः
 552. ॐ दूतिन्यै नमः
 553. ॐ मौनिन्यै नमः
 554. ॐ मायायै नमः
 555. ॐ यामाताकरसंज्ञिकायै नमः
 556. ॐ कृतांततापिन्यै नमः
 557. ॐ तारायै नमः
 558. ॐ ताराधिपनिभाननायै नमः
 559. ॐ रक्षोघ्न्यै नमः
 560. ॐ विरूपाक्ष्यै नमः 560
 561. ॐ पूर्णिमायै नमः
 562. ॐ अनुमत्यै नमः
 563. ॐ कुह्वै नमः
 564. ॐ अमावास्यायै नमः
 565. ॐ सिनीवाल्यै नमः
 566. ॐ वैजयंत्यै नमः
 567. ॐ मरालिकायै नमः
 568. ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः
 569. ॐ चंद्रसौंदर्यै नमः
 570. ॐ अमृतसेविन्यै नमः
 571. ॐ ज्योत्स्नानामधिकायै नमः
 572. ॐ गुर्व्यै नमः
 573. ॐ यमुनायै नमः
 574. ॐ रेवत्यै नमः
 575. ॐ ज्येष्ठायै नमः
 576. ॐ जनो (लो )दर्यै नमः
 577. ॐ विश्वंभरायै नमः
 578. ॐ शबरसूदिन्यै नमः
 579. ॐ प्रबोधिन्यै नमः
 580. ॐ महाकन्यायै नमः 880
 581. ॐ कमठायै नमः
 582. ॐ प्रसूतिकायै नमः
 583. ॐ मिहिराभायै नमः
 584. ॐ तटिद्रूपायै नमः
 585. ॐ भूत्यै नमः
 586. ॐ हिमवतीकरायै नमः
 587. ॐ सुनंदायै नमः
 588. ॐ मानव्यै नमः
 589. ॐ घंटायै नमः
 590. ॐ छायादेव्यै नमः
 591. ॐ महेश्वर्यै नमः
 592. ॐ स्तंभिन्यै नमः
 593. ॐ भ्रमर्यै नमः
 594. ॐ दूत्यै नमः
 595. ॐ सप्तदुर्गायै नमः
 596. ॐ अष्टभैरव्यै नमः
 597. ॐ बिंदुरूपायै नमः
 598. ॐ कलारूपायै नमः
 599. ॐ नादरूपायै नमः
 600. ॐ कलात्मिकायै नमः 600
 601. ॐ अजरायै नमः
 602. ॐ कलशायै नमः
 603. ॐ पुण्यायै नमः
 604. ॐ कृपाढ्यायै नमः
 605. ॐ चक्रवासिन्यै नमः
 606. ॐ शुंभायै नमः
 607. ॐ निशुंभायै नमः
 608. ॐ दाशाह्वायै नमः
 609. ॐ हरिपादसमाश्रयायै नमः
 610. ॐ त्रिसंध्यायै नमः
 611. ॐ सहस्राक्ष्यै नमः
 612. ॐ शंखिन्यै नमः
 613. ॐ चित्रिण्यै नमः
 614. ॐ श्रितायै नमः
 615. ॐ अश्वत्थधारिण्यै नमः
 616. ॐ ईंशानायै नमः
 617. ॐ पंचपत्रायै नमः
 618. ॐ वरूथिन्यै नमः
 619. ॐ वायुमंडलमध्यस्थायै नमः
 620. ॐ पदातये नमः 620
 621. ॐ पंक्तिपावन्यै नमः
 622. ॐ हिरण्यवर्णायै नमः
 623. ॐ हरिण्यै नमः
 624. ॐ लेखायै नमः
 625. ॐ कोशात्मिकायै नमः
 626. ॐ ततायै नमः
 627. ॐ पदव्यै नमः
 628. ॐ पंक्तिविज्ञानायै नमः
 629. ॐ पुण्यपंक्तिविराजितायै नमः
 630. ॐ निस्त्रिंशायै नमः
 631. ॐ पीठिकायै नमः
 632. ॐ सोमायै नमः
 633. ॐ पक्षिण्यै नमः
 634. ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः
 635. ॐ केतक्यै नमः
 636. ॐ अष्टभुजाकारायै नमः
 637. ॐ मल्लिकायै नमः
 638. ॐ अंतर्बहिष्कृतायै नमः
 639. ॐ तपस्विन्यै नमः
 640. ॐ शनैष्कार्यै नमः 640
 641. ॐ गद्यपद्यात्मिकायै नमः
 642. ॐ क्षरायै नमः
 643. ॐ तमःपरायै नमः
 644. ॐ पुराणज्ञायै नमः
 645. ॐ जाड्यहंत्र्यै नमः
 646. ॐ प्रियंकर्यै नमः
 647. ॐ नारायण्यै नमः
 648. ॐ मूर्तिमय्यै नमः
 649. ॐ तत्पदायै नमः
 650. ॐ पुण्यलक्षणायै नमः
 651. ॐ कपालिन्यै नमः
 652. ॐ महादंष्ट्रायै नमः
 653. ॐ सर्वांवासायै नमः
 654. ॐ सुंदर्यै नमः
 655. ॐ ब्राह्मण्यै नमः
 656. ॐ ब्रह्मसंपत्त्यै नमः
 657. ॐ मातंग्यै नमः
 658. ॐ अमृताकरायै नमः
 659. ॐ जाग्रते नमः
 660. ॐ सुप्तायै नमः 660
 661. ॐ सुषुप्तायै नमः
 662. ॐ मूर्च्छायै नमः
 663. ॐ स्वप्नप्रदायिन्यै नमः
 664. ॐ सांख्यायन्यै नमः
 665. ॐ महाज्वालायै नमः
 666. ॐ विकृत्यै नमः
 667. ॐ सांप्रदायिकायै नमः
 668. ॐ लक्ष्यायै नमः
 669. ॐ सानुमत्यै नमः
 670. ॐ नीत्यै नमः
 671. ॐ दंडनीत्यै नमः
 672. ॐ मधुप्रियायै नमः
 673. ॐ आख्याधिकायै नमः
 674. ॐ आख्यातवत्यै नमः
 675. ॐ मधुविदे नमः
 676. ॐ विधिवल्लभायै नमः
 677. ॐ माध्व्यै नमः
 678. ॐ मधुमदास्वादायै नमः
 679. ॐ मधुरास्यायै नमः
 680. ॐ दवीयस्यै नमः 680
 681. ॐ वैराज्यै नमः
 682. ॐ विंध्यसंस्थानायै नमः
 683. ॐ काश्मीरतलवासिन्यै नमः
 684. ॐ योगनिद्रायै नमः
 685. ॐ विनिद्रायै नमः
 686. ॐ द्वासुपर्णाश्रुतिप्रियायै नमः
 687. ॐ मातृकायै नमः
 688. ॐ पंचसामेड्यायै नमः
 689. ॐ कल्याण्यै नमः
 690. ॐ कल्पनायै नमः
 691. ॐ कृत्यै नमः
 692. ॐ पंचस्तंभात्मिकायै नमः
 693. ॐ क्षौमवस्रायै नमः
 694. ॐ पंचाग्निमध्यगायै नमः
 695. ॐ आदिदेव्यै नमः
 696. ॐ आदिभूतायै नमः
 697. ॐ अश्वात्मने नमः
 698. ॐ ख्यातिरंजितायै नमः
 699. ॐ उद्दामन्यै नमः
 700. ॐ संहिताख्यायै नमः 700
 701. ॐ पंचपक्षायै नमः
 702. ॐ कलावत्यै नमः
 703. ॐ व्योमप्रियायै नमः
 704. ॐ वेणुबंधायै नमः
 705. ॐ दिव्यरत्नगलप्रभायै नमः
 706. ॐ नाडीदृष्टायै नमः
 707. ॐ ज्ञानदृष्टिदृष्टायै नमः
 708. ॐ तद्भ्राजिन्यै नमः
 709. ॐ दृढायै नमः
 710. ॐ द्रुतायै (हुतायै) नमः
 711. ॐ पंचवट्यै नमः
 712. ॐ पंचग्रासायै नमः
 713. ॐ प्रणवसंयत्यै नमः
 714. ॐ त्रिशिखायै नमः
 715. ॐ प्रमदारत्नाय (क्तायै) नमः
 716. ॐ सपंचास्यायै नमः
 717. ॐ प्रमादिन्यै नमः
 718. ॐ गीतज्ञेयायै नमः
 719. ॐ चंचरीकायै नमः
 720. ॐ सर्वांतर्यामिरूपिण्यै नमः 720
 721. ॐ समयायै नमः
 722. ॐ सामवल्लभ्यायै नमः
 723. ॐ ज्योतिश्चक्रायै नमः
 724. ॐ प्रभाकर्यै नमः
 725. ॐ सप्तजिह्वायै नमः
 726. ॐ महाजिह्वायै नमः
 727. ॐ महादुर्गायै नमः
 728. ॐ महोत्सवायै नमः
 729. ॐ स्वरसायै नमः
 730. ॐ मानव्यै नमः
 731. ॐ पूर्णायै नमः
 732. ॐ इष्टिकायै नमः
 733. ॐ वरूथिन्यै नमः
 734. ॐ सर्वलोकानां निर्मात्र्यै नमः
 735. ॐ अव्ययायै नमः
 736. ॐ श्रीकरांबरायै नमः
 737. ॐ प्रजावत्यै नमः
 738. ॐ प्रजादक्षायै नमः
 739. ॐ शिक्षारूपायै नमः
 740. ॐ प्रजाकर्यै नमः 740
 741. ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः
 742. ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः
 743. ॐ रंजनायै नमः
 744. ॐ निरंजनायै नमः
 745. ॐ स्वयंप्रकाशायै नमः
 746. ॐ मायै नमः
 747. ॐ आशास्यदात्र्यै नमः
 748. ॐ अविद्याविदारिण्यै नमः
 749. ॐ पद्मावत्यै नमः
 750. ॐ मातुलंगधारिण्यै नमः
 751. ॐ गदाधरायै नमः
 752. ॐ खेयात्रायै नमः
 753. ॐ पात्रसंविष्टायै नमः
 754. ॐ कुष्ठामयनिवर्तिन्यै नमः
 755. ॐ कृत्स्नं व्याप्य स्थितायै नमः
 756. ॐ सर्वप्रतीकायै नमः
 757. ॐ श्रवणक्षमायै नमः
 758. ॐ आयुष्यदायै नमः
 759. ॐ विमुक्त्यै नमः
 760. ॐ सायुज्यपदवीप्रदायै नमः 760
 761. ॐ सनत्कुमार्यै नमः
 762. ॐ वैधात्र्यै नमः
 763. ॐ घृताच्यास्तु वरप्रदायै नमः
 764. ॐ श्रीसूक्तसंस्तुतायै नमः
 765. ॐ बाह्योपासनाश्च प्रकुर्वत्यै नमः
 766. ॐ जगत्सख्यै नमः
 767. ॐ सख्यदात्र्यै नमः
 768. ॐ कंबुकंठायै नमः
 769. ॐ महोर्मिण्यै नमः
 770. ॐ योगध्यानरतायै नमः
 771. ॐ विष्णुयोगिन्यै नमः
 772. ॐ विष्णुसंश्रितायै नमः
 773. ॐ निःश्रेयस्यै नमः
 774. ॐ निःश्रेयःप्रदायै नमः
 775. ॐ सर्वगुणाधिकायै नमः
 776. ॐ शोभाढ्यायै नमः
 777. ॐ शांभव्यै नमः
 778. ॐ शंभुवंद्यायै नमः
 779. ॐ वंदारुबंधुरायै नमः
 780. ॐ हरेर्गुणानुध्यायंत्यै नमः 780
 781. ॐ हरिपादार्चने रतायै नमः
 782. ॐ हरिदासोत्तमायै नमः
 783. ॐ साध्व्यै नमः
 784. ॐ हर्यधीनायै नमः
 785. ॐ सदाशुचये नमः
 786. ॐ हरिण्यै नमः
 787. ॐ हरिपत्न्यै नमः
 788. ॐ शुद्धसत्वायै नमः
 789. ॐ तमोतिगायै नमः
 790. ॐ शुनासीरपुराराध्यायै नमः
 791. ॐ सुनासायै नमः
 792. ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः
 793. ॐ धर्मदायै नमः
 794. ॐ कामदायै नमः
 795. ॐ अर्थदात्र्यै नमः
 796. ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः
 797. ॐ विरजायै नमः
 798. ॐ तारिण्यै नमः
 799. ॐ लिंगभंगदात्र्यै नमः
 800. ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः 800
 801. ॐ वासुदेवं दर्शयंत्यै नमः
 802. ॐ वासुदेवपदाश्रयायै नमः
 803. ॐ अम्लानायै नमः
 804. ॐ अवनसर्वज्ञायै नमः
 805. ॐ ईशायै नमः
 806. ॐ सावित्रिकप्रदायै नमः
 807. ॐ अवृद्धिह्रासविज्ञानायै नमः
 808. ॐ लोभत्यक्तसमीपगायै नमः
 809. ॐ देवेशमौलिसंबद्धपादपीठायै नमः
 810. ॐ तमो घ्नत्यै नमः
 811. ॐ ईशभोगाधिकरणायै नमः
 812. ॐ यज्ञेश्यै नमः
 813. ॐ यज्ञमानिन्यै नमः
 814. ॐ हर्यंगगायै नमः
 815. ॐ वक्षःस्थायै नमः
 816. ॐ शिरःस्थायै नमः
 817. ॐ दक्षिणात्मिकायै नमः
 818. ॐ स्फुरच्छक्तिमय्यै नमः
 819. ॐ गीतायै नमः
 820. ॐ पुंविकारायै नमः 820
 821. ॐ पुमाकृत्यै नमः
 822. ॐ ईशावियोगिन्यै नमः
 823. ॐ पुंसा समायै नमः
 824. ॐ अतुलवपुर्धरायै नमः
 825. ॐ वटपत्रात्मिकायै नमः
 826. ॐ बाह्याकृत्यै नमः
 827. ॐ कीलालरूपिण्यै नमः
 828. ॐ तमोभिदे नमः
 829. ॐ मानव्यै नमः
 830. ॐ दुर्गायै नमः
 831. ॐ अल्पसुखार्थिभिरगम्यायै नमः
 832. ॐ कराग्रवारिनीकाशायै नमः
 833. ॐ करवारिसुपोषितायै नमः
 834. ॐ गोरूपायै नमः
 835. ॐ गोष्ठमध्यस्थायै नमः
 836. ॐ गोपालप्रियकारिण्यै नमः
 837. ॐ जितेंद्रियायै नमः
 838. ॐ विश्वभोक्त्र्यै नमः
 839. ॐ यंत्र्यै नमः
 840. ॐ यानायै नमः 840
 841. ॐ चिकित्विष्यै नमः
 842. ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः
 843. ॐ चेतयित्र्यै नमः
 844. ॐ मर्त्यापस्मारहारिण्यै नमः
 845. ॐ स्वर्गवर्त्मकर्यै नमः
 846. ॐ गाथायै नमः
 847. ॐ निरालंबायै नमः
 848. ॐ गुणाकरायै नमः
 849. ॐ शश्वद्रूपायै नमः
 850. ॐ शूरसेनायै नमः
 851. ॐ वृष्ट्यै नमः
 852. ॐ वृष्टिप्रवर्षिण्यै नमः
 853. ॐ प्रमदात्तायै नमः
 854. ॐ अप्रमत्तायै नमः
 855. ॐ प्रमादघ्न्यै नमः
 856. ॐ प्रमोददायै नमः
 857. ॐ ब्राह्मण्यै नमः
 858. ॐ क्षत्रियायै नमः
 859. ॐ वैश्यायै नमः
 860. ॐ शूद्रायै नमः 860
 861. ॐ जात्यै नमः
 862. ॐ मसूरिकायै नमः
 863. ॐ वानप्रस्थायै नमः
 864. ॐ तीर्थरूपायै नमः
 865. ॐ गृहस्थायै नमः
 866. ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः
 867. ॐ आत्मक्रीडायै नमः
 868. ॐ आत्मरत्यै नमः
 869. ॐ आत्मवत्यै नमः
 870. ॐ असितेक्षणायै नमः
 871. ॐ अनीहायै नमः
 872. ॐ मौनिन्यै नमः
 873. ॐ हानिशून्यायै नमः
 874. ॐ काश्मीरवासिन्यै नमः
 875. ॐ अव्यथायै नमः
 876. ॐ विजयायै नमः
 877. ॐ राज्ञ्यै नमः
 878. ॐ मृणालतुलितांशुकायै नमः
 879. ॐ गुहाशयायै नमः
 880. ॐ धीरमत्यै नमः 880
 881. ॐ अनाथायै नमः
 882. ॐ अनाथरक्षिण्यै नमः
 883. ॐ यूपात्मिकायै नमः
 884. ॐ वेदिरूपायै नमः
 885. ॐ स्रुग्रूपायै नमः
 886. ॐ स्रुवरूपिण्यै नमः
 887. ॐ ज्ञानोपदेशिन्यै नमः
 888. ॐ पट्टसूत्रांकायै नमः
 889. ॐ ज्ञानमुद्रिकायै नमः
 890. ॐ विधिवेद्यायै नमः
 891. ॐ मंत्रवेद्यायै नमः
 892. ॐ अर्थवादप्ररोचितायै नमः
 893. ॐ क्रियारूपायै नमः
 894. ॐ मंत्ररूपायै नमः
 895. ॐ दक्षिणायै नमः
 896. ॐ ब्राह्मणात्मिकायै नमः
 897. ॐ अन्नेशायै नमः
 898. ॐ अन्नदायै नमः
 899. ॐ अन्नोपासिन्यै नमः
 900. ॐ परमान्नभुजे नमः 900
 901. ॐ सभायै नमः
 902. ॐ सभावत्यै नमः
 903. ॐ सभ्यायै नमः
 904. ॐ सभ्यानां जीवनप्रदायै नमः
 905. ॐ लिप्सायै नमः
 906. ॐ बडबायै नमः
 907. ॐ अश्वत्थायै नमः
 908. ॐ जिज्ञासायै नमः
 909. ॐ विषयात्मिकायै नमः
 910. ॐ स्वररूपायै नमः
 911. ॐ वर्णरूपायै नमः
 912. ॐ दीर्घायै नमः
 913. ॐ ह्रस्वायै नमः
 914. ॐ स्वरात्मिकायै नमः
 915. ॐ धर्मरूपायै नमः
 916. ॐ धर्मपुण्यायै नमः
 917. ॐ आद्यायै नमः
 918. ॐ ईशान्यै नमः
 919. ॐ शार्ङ्गिवल्लभायै नमः
 920. ॐ चलंत्यै नमः 920
 921. ॐ छत्रिण्यै नमः
 922. ॐ इच्छायै नमः
 923. ॐ जगन्नाथायै नमः
 924. ॐ अजरायै नमः
 925. ॐ अमरायै नमः
 926. ॐ झषांकसुप्रियायै नमः
 927. ॐ रम्यायै नमः
 928. ॐ रत्यै नमः
 929. ॐ रतिसुखप्रदायै नमः
 930. ॐ नवाक्षरात्मिकायै नमः
 931. ॐ कादिसर्ववर्णात्मिकायै नमः
 932. ॐ लिप्यै नमः
 933. ॐ रत्नकुंकुमफालाढ्यायै नमः
 934. ॐ हरिद्रांचितपादुकायै नमः
 935. ॐ दिव्यांगरागायै नमः
 936. ॐ दिव्यांगायै नमः
 937. ॐ सुवर्णलतिकोपमायै नमः
 938. ॐ सुदेव्यै नमः
 939. ॐ वामदेव्यै नमः
 940. ॐ सप्तद्वीपात्मिकायै नमः 940
 941. ॐ भृत्यै नमः
 942. ॐ गजशुंडाद्वयभृतसुवर्णकलशप्रियायै नमः
 943. ॐ तपनीयप्रभायै नमः
 944. ॐ लिकुचायै नमः
 945. ॐ लिकुचस्तन्यै नमः
 946. ॐ कांतारसुप्रियायै नमः
 947. ॐ कांतायै नमः
 948. ॐ अरातिव्रातांतदायिन्यै नमः
 949. ॐ पुराणायै नमः
 950. ॐ कीटकाभासायै नमः
 951. ॐ बिंबोष्ठ्यै नमः
 952. ॐ पुण्यचर्मिण्यै नमः
 953. ॐ ओंकारघोषरूपायै नमः
 954. ॐ नवमीतिथिपूजितायै नमः
 955. ॐ क्षीराब्धिकन्यकायै नमः
 956. ॐ वन्यायै नमः
 957. ॐ पुंडरीकनिभांबरायै नमः
 958. ॐ वैकुंठरूपिण्यै नमः
 959. ॐ हरिपादाब्जसेविन्यै नमः
 960. ॐ कैलासपूजितायै नमः 960
 961. ॐ कामरूपायै नमः
 962. ॐ हिरण्मय्यै नमः
 963. ॐ कंठसूत्रस्थितायै नमः
 964. ॐ सौमंगल्यप्रदायिन्यै नमः
 965. ॐ काम्यमानायै नमः
 966. ॐ उपेंद्रदूत्यै नमः
 967. ॐ श्रीकृष्णतुलस्यै नमः
 968. ॐ घृणायै नमः
 969. ॐ श्रीरामतुलस्यै नमः
 970. ॐ मित्रायै नमः
 971. ॐ आलोलविलासिन्यै नमः
 972. ॐ सर्वतीर्थायै नमः
 973. ॐ आत्ममूलायै नमः
 974. ॐ देवतामयमध्यगायै नमः
 975. ॐ सर्ववेदमयाग्रायै नमः
 976. ॐ श्रीमोक्षतुलस्यै नमः
 977. ॐ दृढायै नमः
 978. ॐ शिवजाड्यापहंत्र्यै नमः
 979. ॐ शैवसिद्धांतकाशिन्यै नमः
 980. ॐ काकासुरर्स्यातिहंत्र्यै नमः 980
 981. ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः
 982. ॐ पीयूषपाण्यै नमः
 983. ॐ पीयूषायै नमः
 984. ॐ कामंवादिविनोदिन्यै नमः
 985. ॐ कमनीयश्रोणितटायै नमः
 986. ॐ तटिन्निभवरद्युत्यै नमः
 987. ॐ भाग्यलक्ष्म्यै नमः
 988. ॐ मोक्षदात्र्यै नमः
 989. ॐ तुलसीतरुरूपिण्यै नमः
 990. ॐ वृंदावन शिरोरोहत्पादद्वयसुशोभितायै नमः
 991. ॐ सर्वत्रव्याप्ततुलस्यै नमः
 992. ॐ कामधुक्तुलस्यै नमः
 993. ॐ मोक्षतुलस्यै नमः
 994. ॐ भव्यतुलस्यै नमः
 995. ॐ सदा संसृतितारिण्यै नमः
 996. ॐ भवपाशविनाशिन्यै नमः
 997. ॐ मोक्षसाधनदायिन्यै नमः
 998. ॐ स्वदलैःपरमात्मनः पदद्वंद्वं शोभयित्र्यै नमः
 999. ॐ रागबंधादसंसक्तरजोभिः कृतदूतिकायै नमः
 1000. ॐ भगवच्छब्दसंसेव्यपाद सर्वार्थदायिन्यै नमः 1000


ॐ नमो नमो नमस्तस्यै सदा तस्यै नमो नमः

|| इति श्री तुलसी सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||