श्री वराह सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री वराह सहस्रनामावळिः

 1. ॐ श्री वराहाय नमः
 2. ॐ भूवराहाय नमः
 3. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः
 4. ॐ परात्पराय नमः
 5. ॐ परमाय पुरुषाय नमः
 6. ॐ सिद्धाय नमः
 7. ॐ विभवे नमः
 8. ॐ व्योमचराय नमः
 9. ॐ बलिने नमः
 10. ॐ अद्वितीयाय नमः
 11. ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः
 12. ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः
 13. ॐ निर्द्वंद्वाय नमः
 14. ॐ निरहंकाराय नमः
 15. ॐ निर्मायाय नमः
 16. ॐ निश्चलाय नमः
 17. ॐ अमलाय नमः
 18. ॐ विशिखाय नमः
 19. ॐ विश्वरूपाय नमः
 20. ॐ विश्वदृशे नमः
 21. ॐ ओं विश्वभावनाय नमः
 22. ॐ विश्वात्मने नमः
 23. ॐ विश्वनेत्रे नमः
 24. ॐ विमलाय नमः
 25. ॐ वीर्यवर्धनाय नमः
 26. ॐ विश्वकर्मणे नमः
 27. ॐ विनोदिने नमः
 28. ॐ विश्वेशाय नमः
 29. ॐ विश्वमंगलाय नमः
 30. ॐ विश्वाय नमः
 31. ॐ वसुंधरानाथाय नमः
 32. ॐ वसुरेतसे नमः
 33. ॐ विरोधहृदे नमः
 34. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
 35. ॐ हर्यश्वाय नमः
 36. ॐ दैत्यारये नमः
 37. ॐ हरसेविताय नमः
 38. ॐ महादर्शाय नमः
 39. ॐ मनोज्ञाय नमः
 40. ॐ ओं नैकसाधनाय नमः
 41. ॐ सर्वात्मने नमः
 42. ॐ सर्वविख्याताय नमः
 43. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः
 44. ॐ सतां पतये नमः
 45. ॐ सर्वगाय नमः
 46. ॐ सर्वभूतात्मने नमः
 47. ॐ सर्वदोषविवर्जिताय नमः
 48. ॐ सर्वभूतहिताय नमः
 49. ॐ असंगाय नमः
 50. ॐ सत्याय नमः
 51. ॐ सत्यव्यवस्थिताय नमः
 52. ॐ सत्यकर्मणे नमः
 53. ॐ सत्यपतये नमः
 54. ॐ सर्वसत्यप्रियाय नमः
 55. ॐ मताय नमः
 56. ॐ आधिव्याधिभियो हंत्रे नमः
 57. ॐ मृगांगाय नमः
 58. ॐ नियमप्रियाय नमः
 59. ॐ बलवीराय नमः
 60. ॐ ओं तपःश्रेष्ठाय नमः
 61. ॐ गुणकर्त्रे नमः
 62. ॐ गुणाय नमः
 63. ॐ बलिने नमः
 64. ॐ अनंताय नमः
 65. ॐ प्रथमाय नमः
 66. ॐ मंत्राय नमः
 67. ॐ सर्वभावविदे नमः
 68. ॐ अव्ययाय नमः
 69. ॐ सहस्रनाम्ने नमः
 70. ॐ अनंताय नमः
 71. ॐ अनंतरूपाय नमः
 72. ॐ रमेश्वराय नमः
 73. ॐ अगाधनिलयाय नमः
 74. ॐ अपाराय नमः
 75. ॐ निराकाराय नमः
 76. ॐ निरायुधाय नमः
 77. ॐ अमोघदृशे नमः
 78. ॐ अमेयात्मने नमः
 79. ॐ वेदवेद्याय नमः
 80. ॐ ओं विशांपतये नमः
 81. ॐ विहुतये नमः
 82. ॐ विभवाय नमः
 83. ॐ भव्याय नमः
 84. ॐ भवहीनाय नमः
 85. ॐ भवांतकाय नमः
 86. ॐ भक्तिप्रियाय नमः
 87. ॐ पवित्रांघ्रये नमः
 88. ॐ सुनासाय नमः
 89. ॐ पवनार्चिताय नमः
 90. ॐ भजनीयगुणाय नमः
 91. ॐ अदृश्याय नमः
 92. ॐ भद्राय नमः
 93. ॐ भद्रयशसे नमः
 94. ॐ हरये नमः
 95. ॐ वेदांतकृते नमः
 96. ॐ वेदवंद्याय नमः
 97. ॐ वेदाध्ययनतत्पराय नमः
 98. ॐ वेदगोप्त्रे नमः
 99. ॐ धर्मगोप्त्रे नमः
 100. ॐ ओं वेदमार्गप्रवर्तकाय नमः
 101. ॐ वेदांतवेद्याय नमः
 102. ॐ वेदात्मने नमः
 103. ॐ वेदातीताय नमः
 104. ॐ जगत्प्रियाय नमः
 105. ॐ जनार्दनाय नमः
 106. ॐ जनाध्यक्षाय नमः
 107. ॐ जगदीशाय नमः
 108. ॐ जनेश्वराय नमः
 109. ॐ सहस्रबाहवे नमः
 110. ॐ सत्यात्मने नमः
 111. ॐ हेमांगाय नमः
 112. ॐ हेमभूषणाय नमः
 113. ॐ हरिद(ता)श्वप्रियाय नमः
 114. ॐ नित्याय नमः
 115. ॐ हरये नमः
 116. ॐ पूर्णाय नमः
 117. ॐ हलायुधाय नमः
 118. ॐ अंबुजाक्षाय नमः
 119. ॐ अंबुजाधाराय नमः
 120. ॐ ओं निर्जराय नमः
 121. ॐ निरंकुशाय नमः
 122. ॐ निष्ठुराय नमः
 123. ॐ नित्यसंतोषाय नमः
 124. ॐ नित्यानंदपदप्रदाय नमः
 125. ॐ निर्जरेशाय नमः
 126. ॐ निरालंबाय नमः
 127. ॐ निर्गुणाय नमः
 128. ॐ गुणान्विताय नमः
 129. ॐ महामायाय नमः
 130. ॐ महावीर्याय नमः
 131. ॐ महातेजसे नमः
 132. ॐ मदोद्धताय नमः
 133. ॐ मनोऽभिमानिने नमः
 134. ॐ मायाविने नमः
 135. ॐ मानदाय नमः
 136. ॐ मानल(र)क्षणाय नमः
 137. ॐ मंदाय नमः
 138. ॐ मानिने नमः
 139. ॐ मनःकल्पाय नमः
 140. ॐ ओं महाकल्पाय नमः
 141. ॐ महेश्वराय नमः
 142. ॐ मायापतये नमः
 143. ॐ मानपतये नमः
 144. ॐ मनसःपतये नमः
 145. ॐ ईश्वराय नमः
 146. ॐ अक्षोभ्याय नमः
 147. ॐ बाह्याय नमः
 148. ॐ आनंदिने नमः
 149. ॐ अनिर्देश्याय नमः
 150. ॐ अपराजिताय नमः
 151. ॐ अजाय नमः
 152. ॐ अनंताय नमः
 153. ॐ अप्रमेयाय नमः
 154. ॐ सदानंदाय नमः
 155. ॐ जनप्रियाय नमः
 156. ॐ अनंतगुणगंभीराय नमः
 157. ॐ उग्रकृते नमः
 158. ॐ परिवेष्टनाय नमः
 159. ॐ जितेंदिरयाय नमः
 160. ॐ ओं जितक्रोधाय नमः
 161. ॐ जितामित्राय नमः
 162. ॐ जयाय नमः
 163. ॐ अजयाय नमः
 164. ॐ सर्वारिष्टार्तिघ्ने नमः
 165. ॐ सर्वहृदंतरनिवासकाय नमः
 166. ॐ अंतरात्मने नमः
 167. ॐ परात्मने नमः
 168. ॐ सर्वात्मने नमः
 169. ॐ सर्वकारकाय नमः
 170. ॐ गुरवे नमः
 171. ॐ कवये नमः
 172. ॐ किटये नमः
 173. ॐ कांताय नमः
 174. ॐ कंजाक्षाय खगवाहनाय नमः
 175. ॐ सुशर्मणे नमः
 176. ॐ वरदाय नमः
 177. ॐ शार्ङ्गिणे नमः
 178. ॐ सुदासाभिष्टदाय नमः
 179. ॐ ओं प्रभवे नमः
 180. ॐ झिल्लिकातनयाय नमः
 181. ॐ प्रेषिणे नमः
 182. ॐ झिल्लिकामुक्तिदायकाय नमः
 183. ॐ गुणजिते नमः
 184. ॐ कथिताय नमः
 185. ॐ कालाय नमः
 186. ॐ कोलाय नमः
 187. ॐ श्रमापहाय नमः
 188. ॐ किटये नमः
 189. ॐ कृपापराय नमः
 190. ॐ स्वामिने नमः
 191. ॐ सर्वदृशे नमः
 192. ॐ सर्वगोचराय नमः
 193. ॐ योगाचार्याय नमः
 194. ॐ मताय नमः
 195. ॐ वस्तुने नमः
 196. ॐ ब्रह्मण्याय नमः
 197. ॐ वेदसत्तमाय नमः
 198. ॐ ओं महालंबोष्ठकाय नमः
 199. ॐ महादेवाय नमः
 200. ॐ मनोरमाय नमः
 201. ॐ ऊर्ध्वबाहवे नमः
 202. ॐ इभस्थूलाय नमः
 203. ॐ श्येनाय नमः
 204. ॐ सेनापतये नमः
 205. ॐ खनये नमः
 206. ॐ दीर्घायुषे नमः
 207. ॐ शंकराय नमः
 208. ॐ केशिने नमः
 209. ॐ सुतीर्थाय नमः
 210. ॐ मेघनिःस्वनाय नमः
 211. ॐ अहोरात्राय नमः
 212. ॐ सूक्तवाकाय नमः
 213. ॐ सुहृन्मान्याय नमः
 214. ॐ सुवर्चलाय नमः
 215. ॐ सारभृते नमः
 216. ॐ सर्वसाराय नमः
 217. ॐ सर्वग्र(ग्रा)हाय नमः
 218. ॐ ओं सदागतये नमः
 219. ॐ सूर्याय नमः
 220. ॐ चंद्राय नमः
 221. ॐ कुजाय नमः
 222. ॐ ज्ञाय नमः
 223. ॐ देवमंत्रिणे नमः
 224. ॐ भृगवे नमः
 225. ॐ शनये नमः
 226. ॐ राहवे नमः
 227. ॐ केतवे नमः
 228. ॐ ग्रहपतये नमः
 229. ॐ यज्ञभृते नमः
 230. ॐ यज्ञसाधनाय नमः
 231. ॐ सहस्रपदे नमः
 232. ॐ सहस्राक्षाय नमः
 233. ॐ सोमकांताय नमः
 234. ॐ सुधाकराय नमः
 235. ॐ यज्ञाय नमः
 236. ॐ यज्ञपतये नमः
 237. ॐ याजिने नमः
 238. ॐ ओं यज्ञांगाय नमः
 239. ॐ यज्ञवाहनाय नमः
 240. ॐ यज्ञांतकृते नमः
 241. ॐ यज्ञगुह्याय नमः
 242. ॐ यज्ञकृते नमः
 243. ॐ यज्ञसाधकाय नमः
 244. ॐ इडागर्भाय नमः
 245. ॐ स्रवत्कर्णाय नमः
 246. ॐ यज्ञकर्मफलप्रदाय नमः
 247. ॐ गोपतये नमः
 248. ॐ श्रीपतये नमः
 249. ॐ घोणाय नमः
 250. ॐ त्रिकालज्ञाय नमः
 251. ॐ शुचिश्रवसे नमः
 252. ॐ शिवाय नमः
 253. ॐ शिवतराय नमः
 254. ॐ शूराय नमः
 255. ॐ शिवप्रेष्ठाय नमः
 256. ॐ शिवार्चिताय नमः
 257. ॐ शुद्धसत्त्वाय नमः
 258. ॐ ओं सुरार्तिघ्नाय नमः
 259. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः
 260. ॐ अक्षराय नमः
 261. ॐ आदिकृते नमः
 262. ॐ शंखिने नमः
 263. ॐ चक्रिणे नमः
 264. ॐ गदिने नमः
 265. ॐ खड्गिने नमः
 266. ॐ पद्मिने नमः
 267. ॐ चंडपराक्रमाय नमः
 268. ॐ चंडाय नमः
 269. ॐ कोलाहलाय नमः
 270. ॐ शार्ङ्गिणे नमः
 271. ॐ स्वयंभुवे नमः
 272. ॐ अग्र्यभुजे नमः
 273. ॐ विभवे नमः
 274. ॐ सदाचाराय नमः
 275. ॐ सदारंभाय नमः
 276. ॐ दुराचारनिवर्तकाय नमः
 277. ॐ ज्ञानिने नमः
 278. ॐ ओं ज्ञानप्रियाय नमः
 279. ॐ अवज्ञाय नमः
 280. ॐ ज्ञानदाय नमः
 281. ॐ अज्ञानदाय नमः
 282. ॐ यमिने नमः
 283. ॐ लयोदकविहारिणे नमः
 284. ॐ सामगानप्रियाय नमः
 285. ॐ गतये नमः
 286. ॐ यज्ञमूर्तये नमः
 287. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
 288. ॐ यज्वने नमः
 289. ॐ यज्ञप्रियाय नमः
 290. ॐ हरये नमः
 291. ॐ सूत्रकृते नमः
 292. ॐ लोलसूत्राय नमः
 293. ॐ चतुर्मूर्तये नमः
 294. ॐ चतुर्भुजाय नमः
 295. ॐ त्रयीमूर्तये नमः
 296. ॐ त्रिलोकेशाय नमः
 297. ॐ त्रिधाम्ने नमः
 298. ॐ ओं कौस्तुभोज्ज्वलाय नमः
 299. ॐ श्रीवत्सलांछनाय नमः
 300. ॐ श्रीमते नमः
 301. ॐ श्रीधराय नमः
 302. ॐ भूधराय नमः
 303. ॐ अर्भकाय नमः
 304. ॐ वरुणाय नमः
 305. ॐ वृक्षाय नमः
 306. ॐ वृषभाय नमः
 307. ॐ वर्धनाय नमः
 308. ॐ वराय नमः
 309. ॐ युगादिकृते नमः
 310. ॐ युगावर्ताय नमः
 311. ॐ पक्षाय नमः
 312. ॐ मासाय नमः
 313. ॐ ऋतवे नमः
 314. ॐ युगाय नमः
 315. ॐ वत्सराय नमः
 316. ॐ वत्सलाय नमः
 317. ॐ ओं वेदाय नमः
 318. ॐ शिपिविष्टाय नमः
 319. ॐ सनातनाय नमः
 320. ॐ इंद्रत्रात्रे नमः
 321. ॐ भयत्रात्रे नमः
 322. ॐ क्षुद्रकृते नमः
 323. ॐ क्षुद्रनाशनाय नमः
 324. ॐ महाहनवे नमः
 325. ॐ महाघोराय नमः
 326. ॐ महादीप्तये नमः
 327. ॐ महाव्रताय नमः
 328. ॐ महापादाय नमः
 329. ॐ महाकालाय नमः
 330. ॐ महाकायाय नमः
 331. ॐ महाबलाय नमः
 332. ॐ गंभीरघोषाय नमः
 333. ॐ गंभीराय नमः
 334. ॐ गभीराय नमः
 335. ॐ घुर्घुरस्वनाय नमः
 336. ॐ ओंकारगर्भाय नमः
 337. ॐ ओन्न्यग्रोधाय नमः
 338. ॐ वषट्काराय नमः
 339. ॐ हुताशनाय नमः
 340. ॐ भूयसे नमः
 341. ॐ बहुमताय नमः
 342. ॐ भूम्ने नमः
 343. ॐ विश्वकर्मणे नमः
 344. ॐ विशांपतये नमः
 345. ॐ व्यवसायाय नमः
 346. ॐ अघमर्षाय नमः
 347. ॐ विदिताय नमः
 348. ॐ अभ्युत्थिताय नमः
 349. ॐ महसे नमः
 350. ॐ बलभिदे नमः
 351. ॐ बलवते नमः
 352. ॐ दंडिने नमः
 353. ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः
 354. ॐ वशाय नमः
 355. ॐ वशिने नमः
 356. ॐ सिद्धाय नमः
 357. ॐ ओं सिद्धिप्रदाय नमः
 358. ॐ साध्याय नमः
 359. ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः
 360. ॐ ऊर्जवते नमः
 361. ॐ धृतारये नमः
 362. ॐ असहायाय नमः
 363. ॐ सुमुखाय नमः
 364. ॐ बडवामुखाय नमः
 365. ॐ वसवे नमः
 366. ॐ वसुमनसे नमः
 367. ॐ सामशरीराय नमः
 368. ॐ वसुधाप्रदाय नमः
 369. ॐ पीतांबराय नमः
 370. ॐ वासुदेवाय नमः
 371. ॐ वामनाय नमः
 372. ॐ ज्ञानपंजराय नमः
 373. ॐ नित्यतृप्ताय नमः
 374. ॐ निराधाराय नमः
 375. ॐ निस्संगाय नमः
 376. ॐ निर्जितामराय नमः
 377. ॐ ओं नित्यमुक्ताय नमः
 378. ॐ नित्यवंद्याय नमः
 379. ॐ मुक्तवंद्याय नमः
 380. ॐ मुरांतकाय नमः
 381. ॐ बंधकाय नमः
 382. ॐ मोचकाय नमः
 383. ॐ रुद्राय नमः
 384. ॐ युद्धसेनाविमर्दनाय नमः
 385. ॐ प्रसारणाय नमः
 386. ॐ निषेधात्मने नमः
 387. ॐ भिक्षवे नमः
 388. ॐ भिक्षुप्रियाय नमः
 389. ॐ ऋजवे नमः
 390. ॐ महाहंसाय नमः
 391. ॐ भिक्षुरूपिणे नमः
 392. ॐ महाकंदाय नमः
 393. ॐ महाशनाय नमः
 394. ॐ मनोजवाय नमः
 395. ॐ कालकालाय नमः
 396. ॐ कालमृत्यवे नमः
 397. ॐ ओं सभाजिताय नमः
 398. ॐ प्रसन्नाय नमः
 399. ॐ निर्विभावाय नमः
 400. ॐ भूविदारिणे नमः
 401. ॐ दुरासदाय नमः
 402. ॐ वसनाय नमः
 403. ॐ वासवाय नमः
 404. ॐ विश्ववासवाय नमः
 405. ॐ वासवप्रियाय नमः
 406. ॐ सिद्धयोगिने नमः
 407. ॐ सिद्धकामाय नमः
 408. ॐ सिद्धिकामाय नमः
 409. ॐ शुभार्थविदे नमः
 410. ॐ अजेयाय नमः
 411. ॐ विजयिने नमः
 412. ॐ इंद्राय नमः
 413. ॐ विशेषज्ञाय नमः
 414. ॐ विभावसवे नमः
 415. ॐ ईक्षामात्रजगत्स्रष्ट्रे नमः
 416. ॐ भ्रूभंगनियताखिलाय नमः
 417. ॐ ओं महाध्वगाय नमः
 418. ॐ दिगीशेशाय नमः
 419. ॐ मुनिमान्याय नमः
 420. ॐ मुनीश्वराय नमः
 421. ॐ महाकायाय नमः
 422. ॐ वज्रकायाय नमः
 423. ॐ वरदाय नमः
 424. ॐ वायुवाहनाय नमः
 425. ॐ वदान्याय नमः
 426. ॐ वज्रभेदिने नमः
 427. ॐ मधुहृते नमः
 428. ॐ कलिदोषघ्ने नमः
 429. ॐ वागीश्वराय नमः
 430. ॐ वाजसनाय नमः
 431. ॐ वानस्पत्याय नमः
 432. ॐ मनोरमाय नमः
 433. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः
 434. ॐ ब्रह्मधनाय नमः
 435. ॐ ब्रह्मण्याय नमः
 436. ॐ ब्रह्मवर्धनाय नमः
 437. ॐ ओं विष्टंभिने नमः
 438. ॐ विश्वहस्ताय नमः
 439. ॐ विश्वहाय नमः
 440. ॐ विश्वतोमुखाय नमः
 441. ॐ अतुलाय नमः
 442. ॐ वसुवेगाय नमः
 443. ॐ अर्काय नमः
 444. ॐ सम्राजे नमः
 445. ॐ साम्राज्यदायकाय नमः
 446. ॐ शक्तिप्रियाय नमः
 447. ॐ शक्तिरूपाय नमः
 448. ॐ मारशक्तिविभंजनाय नमः
 449. ॐ स्वतंत्राय नमः
 450. ॐ सर्वतंत्रज्ञाय नमः
 451. ॐ मीमांसितगुणाकराय नमः
 452. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः
 453. ॐ श्रीशाय नमः
 454. ॐ नित्यश्रिये नमः
 455. ॐ नित्यमंगलाय नमः
 456. ॐ नित्योत्सवाय नमः
 457. ॐ ओं निजानंदाय नमः
 458. ॐ नित्यभेदिने नमः
 459. ॐ निराश्रयाय नमः
 460. ॐ अंतश्चराय नमः
 461. ॐ भवाधीशाय नमः
 462. ॐ ब्रह्मयोगिने नमः
 463. ॐ कलाप्रियाय नमः
 464. ॐ गोब्राह्मणहिताचाराय नमः
 465. ॐ जगद्धितमहाव्रताय नमः
 466. ॐ दुर्ध्येयाय नमः
 467. ॐ सदाध्येयाय नमः
 468. ॐ दुर्वासादिविबोधनाय नमः
 469. ॐ दुर्धियां दुरापाय नमः
 470. ॐ गोप्याय नमः
 471. ॐ दूराद्दूराय नमः
 472. ॐ समीपगाय नमः
 473. ॐ वृषाकपये नमः
 474. ॐ कपये नमः
 475. ॐ कार्याय नमः
 476. ॐ कारणाय नमः
 477. ॐ ओं कारणक्रमाय नमः
 478. ॐ ज्योतिषां मथनज्योतिषे नमः
 479. ॐ ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः
 480. ॐ प्रथमाय नमः
 481. ॐ मध्यमाय नमः
 482. ॐ ताराय नमः
 483. ॐ सुतीक्ष्णोदर्ककायवते नमः
 484. ॐ सुरूपाय नमः
 485. ॐ सदावेत्त्रे नमः
 486. ॐ सुमुखाय नमः
 487. ॐ सुजनप्रियाय नमः
 488. ॐ महाव्याकरणाचार्याय नमः
 489. ॐ शिक्षाकल्पप्रवर्तकाय नमः
 490. ॐ स्वच्छाय नमः
 491. ॐ छंदोमयाय नमः
 492. ॐ स्वेच्छास्वाहितार्थविनाशनाय नमः
 493. ॐ साहसिने नमः
 494. ॐ सर्वहंत्रे नमः
 495. ॐ सम्मताय नमः
 496. ॐ असकृदनिंदिताय नमः
 497. ॐ ओं कामरूपाय नमः
 498. ॐ कामपालाय नमः
 499. ॐ सुतीर्थ्याय नमः
 500. ॐ क्षपाकराय नमः
 501. ॐ ज्वालिने नमः
 502. ॐ विशालाय नमः
 503. ॐ पराय नमः
 504. ॐ वेदकृज्जनवर्धनाय नमः
 505. ॐ वेद्याय नमः
 506. ॐ वैद्याय नमः
 507. ॐ महावेदिने नमः
 508. ॐ वीरघ्ने नमः
 509. ॐ विषमाय नमः
 510. ॐ महाय नमः
 511. ॐ ईतिभानवे नमः
 512. ॐ ग्रहाय नमः
 513. ॐ प्रग्रहाय नमः
 514. ॐ निग्रहाय नमः
 515. ॐ अग्निघ्ने नमः
 516. ॐ उत्सर्गाय नमः
 517. ॐ ओं सन्निषेधाय नमः
 518. ॐ सुप्रतापाय नमः
 519. ॐ प्रतापधृते नमः
 520. ॐ सर्वायुधधराय नमः
 521. ॐ शालाय नमः
 522. ॐ सुरूपाय नमः
 523. ॐ सप्रमोदनाय नमः
 524. ॐ चतुष्किष्कवे नमः
 525. ॐ सप्तपादाय नमः
 526. ॐ सिंहस्कंधाय नमः
 527. ॐ त्रिमेखलाय नमः
 528. ॐ सुधापानरताय नमः
 529. ॐ अरिघ्नाय नमः
 530. ॐ सुरमेड्याय नमः
 531. ॐ सुलोचनाय नमः
 532. ॐ तत्त्वविदे नमः
 533. ॐ तत्त्वगोप्त्रे नमः
 534. ॐ परतत्त्वाय नमः
 535. ॐ प्रजागराय नमः
 536. ॐ ईशानाय नमः
 537. ॐ ओं ईश्वराय नमः
 538. ॐ अध्यक्षाय नमः
 539. ॐ महामेरवे नमः
 540. ॐ अमोघदृशे नमः
 541. ॐ भेदप्रभेदवादिने नमः
 542. ॐ स्वाद्वैतपरिनिष्ठिताय नमः
 543. ॐ भागहारिणे नमः
 544. ॐ वंशकराय नमः
 545. ॐ निमित्तस्थाय नमः
 546. ॐ निमित्तकृते नमः
 547. ॐ नियंत्रे नमः
 548. ॐ नियमाय नमः
 549. ॐ यंत्रे नमः
 550. ॐ नंदकाय नमः
 551. ॐ नंदिवर्धनाय नमः
 552. ॐ षड्विंशकाय नमः
 553. ॐ महाविष्णवे नमः
 554. ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः
 555. ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः
 556. ॐ वेदकृते नमः
 557. ॐ ओं नाम्ने नमः
 558. ॐ अनंतनाम्ने नमः
 559. ॐ शब्दातिगाय नमः
 560. ॐ कृपाय नमः
 561. ॐ दंभाय नमः
 562. ॐ दंभकराय नमः
 563. ॐ दंभवंशाय नमः
 564. ॐ वंशकराय नमः
 565. ॐ वराय नमः
 566. ॐ अजनये नमः
 567. ॐ जनिकर्त्रे नमः
 568. ॐ सुराध्यक्षाय नमः
 569. ॐ युगांतकाय नमः
 570. ॐ दर्भरोम्णे नमः
 571. ॐ बुधाध्यक्षाय नमः
 572. ॐ मानुकूलाय नमः
 573. ॐ मदोद्धताय नमः
 574. ॐ शांतनवे नमः
 575. ॐ शंकराय नमः
 576. ॐ सूक्ष्माय नमः
 577. ॐ ओं प्रत्ययाय नमः
 578. ॐ चंडशासनाय नमः
 579. ॐ वृत्तनासाय नमः
 580. ॐ महाग्रीवाय नमः
 581. ॐ कंबुग्रीवाय नमः
 582. ॐ महानृणाय नमः
 583. ॐ वेदव्यासाय नमः
 584. ॐ देवभूतये नमः
 585. ॐ अंतरात्मने नमः
 586. ॐ हृदालयाय नमः
 587. ॐ महभागाय नमः
 588. ॐ महास्पर्शाय नमः
 589. ॐ महामात्राय नमः
 590. ॐ महामनसे नमः
 591. ॐ महोदराय नमः
 592. ॐ महोष्ठाय नमः
 593. ॐ महाजिह्वाय नमः
 594. ॐ महामुखाय नमः
 595. ॐ पुष्कराय नमः
 596. ॐ तुंबुरवे नमः
 597. ॐ ओं खेटिने नमः
 598. ॐ स्थावराय नमः
 599. ॐ स्थितिमत्तराय नमः
 600. ॐ श्वासायुधाय नमः
 601. ॐ समर्थाय नमः
 602. ॐ वेदार्थाय नमः
 603. ॐ सुसमाहिताय नमः
 604. ॐ वेदशीर्षाय नमः
 605. ॐ प्रकाशात्मने नमः
 606. ॐ प्रमोदाय नमः
 607. ॐ सामगायनाय नमः
 608. ॐ अंतर्भाव्याय नमः
 609. ॐ भावितात्मने नमः
 610. ॐ महीदासाय नमः
 611. ॐ दिवस्पतये नमः
 612. ॐ महासुदर्शनाय नमः
 613. ॐ विदुषे नमः
 614. ॐ उपहारप्रियाय नमः
 615. ॐ अच्युताय नमः
 616. ॐ अनलाय नमः
 617. ॐ ओं द्विशफाय नमः
 618. ॐ गुप्ताय नमः
 619. ॐ शोभनाय नमः
 620. ॐ निरवग्रहाय नमः
 621. ॐ भाषाकराय नमः
 622. ॐ महाभर्गाय नमः
 623. ॐ सर्वदेशविभागकृते नमः
 624. ॐ कालकंठाय नमः
 625. ॐ महाकेशाय नमः
 626. ॐ लोमशाय नमः
 627. ॐ कालपूजिताय नमः
 628. ॐ आसेवनाय नमः
 629. ॐ अवसानात्मने नमः
 630. ॐ बुद्ध्यात्मने नमः
 631. ॐ रक्तलोचनाय नमः
 632. ॐ नारंगाय नमः
 633. ॐ नरकोद्धर्त्रे नमः
 634. ॐ क्षेत्रपालाय नमः
 635. ॐ दुरिष्टघ्ने नमः
 636. ॐ हुंकारगर्भाय नमः
 637. ॐ ओं दिग्वाससे नमः
 638. ॐ ब्रह्मेंद्राधिपतये नमः
 639. ॐ बलाय नमः
 640. ॐ वर्चस्विने नमः
 641. ॐ ब्रह्मवदनाय नमः
 642. ॐ क्षत्रबाहवे नमः
 643. ॐ विदूरगाय नमः
 644. ॐ चतुर्थपदे नमः
 645. ॐ चतुष्पदे नमः
 646. ॐ चतुर्वेदप्रवर्तकाय नमः
 647. ॐ चातुर्होत्रकृते नमः
 648. ॐ अव्यक्ताय नमः
 649. ॐ सर्ववर्णविभागकृते नमः
 650. ॐ महापतये नमः
 651. ॐ गृहपतये नमः
 652. ॐ विद्याधीशाय नमः
 653. ॐ विशांपतये नमः
 654. ॐ अक्षराय नमः
 655. ॐ अधोक्षजाय नमः
 656. ॐ अधूर्ताय नमः
 657. ॐ ओं रक्षित्रे नमः
 658. ॐ राक्षसांतकृते नमः
 659. ॐ रजस्सत्त्वतमोहंत्रे नमः
 660. ॐ कूटस्थाय नमः
 661. ॐ प्रकृतेः पराय नमः
 662. ॐ तीर्थकृते नमः
 663. ॐ तीर्थवासिने नमः
 664. ॐ तीर्थरूपाय नमः
 665. ॐ अपांपतये नमः
 666. ॐ पुण्यबीजाय नमः
 667. ॐ पुराणर्षये नमः
 668. ॐ पवित्राय नमः
 669. ॐ परमोत्सवाय नमः
 670. ॐ शुद्धिकृते नमः
 671. ॐ शुद्धिदाय नमः
 672. ॐ शुद्धाय नमः
 673. ॐ शुद्धसत्त्वनिरूपकाय नमः
 674. ॐ सुप्रसन्नाय नमः
 675. ॐ शुभार्हाया नमः
 676. ॐ शुभदित्सवे नमः
 677. ॐ ओं शुभप्रियाय नमः
 678. ॐ यज्ञभागभुजां मुख्याय नमः
 679. ॐ यक्षगानप्रियाय नमः
 680. ॐ बलिने नमः
 681. ॐ समाय नमः
 682. ॐ मोदाय नमः
 683. ॐ मोदात्मने नमः
 684. ॐ मोददाय नमः
 685. ॐ मोक्षदस्मृतये नमः
 686. ॐ परायणाय नमः
 687. ॐ प्रसादाय नमः
 688. ॐ लोकबंधवे नमः
 689. ॐ बृहस्पतये नमः
 690. ॐ लीलावताराय नमः
 691. ॐ जननविहीनाय नमः
 692. ॐ जन्मनाशनाय नमः
 693. ॐ महाभीमाय नमः
 694. ॐ महागर्ताय नमः
 695. ॐ महेष्वासाय नमः
 696. ॐ महोदयाय नमः
 697. ॐ ओं अर्जुनाय नमः
 698. ॐ भासुराय नमः
 699. ॐ प्रख्याय नमः
 700. ॐ विदोषाय नमः
 701. ॐ विष्टरश्रवसे नमः
 702. ॐ सहस्रपदे नमः
 703. ॐ सभाग्याय नमः
 704. ॐ पुण्यपाकाय नमः
 705. ॐ दुरव्ययाय नमः
 706. ॐ कृत्यहीनाय नमः
 707. ॐ महावाग्मिने नमः
 708. ॐ महापापविनिग्रहाय नमः
 709. ॐ तेजोऽपहारिणे नमः
 710. ॐ बलवते नमः
 711. ॐ सर्वदाऽरिविदूषकाय नमः
 712. ॐ कवये नमः
 713. ॐ कंठगतये नमः
 714. ॐ कोष्ठाय नमः
 715. ॐ मणिमुक्ताजलाप्लुताय नमः
 716. ॐ अप्रमेयगतये नमः
 717. ॐ ओं कृष्णाय नमः
 718. ॐ हंसाय नमः
 719. ॐ शुचिप्रियाय नमः
 720. ॐ विजयिने नमः
 721. ॐ इंद्राय नमः
 722. ॐ सुरेंद्राय नमः
 723. ॐ वागिंद्राय नमः
 724. ॐ वाक्पतये नमः
 725. ॐ प्रभवे नमः
 726. ॐ तिरश्चीनगतये नमः
 727. ॐ शुक्लाय नमः
 728. ॐ सारग्रीवाय नमः
 729. ॐ धराधराय नमः
 730. ॐ प्रभाताय नमः
 731. ॐ सर्वतोभद्राय नमः
 732. ॐ महाजंतवे नमः
 733. ॐ महौषधये नमः
 734. ॐ प्राणेशाय नमः
 735. ॐ वर्धकाय नमः
 736. ॐ तीव्रप्रवेशाय नमः
 737. ॐ ओं पर्वतोपमाय नमः
 738. ॐ सुधासिक्ताय नमः
 739. ॐ सदस्यस्थाय नमः
 740. ॐ राजराजे नमः
 741. ॐ दंडकांतकाय नमः
 742. ॐ ऊर्ध्वकेशाय नमः
 743. ॐ अजमीढाय नमः
 744. ॐ पिप्पलादाय नमः
 745. ॐ बहुश्रवसे नमः
 746. ॐ गंधर्वाय नमः
 747. ॐ अभ्युदिताय नमः
 748. ॐ केशिने नमः
 749. ॐ वीरपेशाय नमः
 750. ॐ विशारदाय नमः
 751. ॐ हिरण्यवाससे नमः
 752. ॐ स्तब्धाक्षाय नमः
 753. ॐ ब्रह्मलालितशैशवाय नमः
 754. ॐ पद्मगर्भाय नमः
 755. ॐ जंबुमलिने नमः
 756. ॐ सूर्यमंडलमध्यगाय नमः
 757. ॐ ओं चंद्रमंडलमध्यस्थाय नमः
 758. ॐ करभाजे नमः
 759. ॐ अग्निसंश्रयाय नमः
 760. ॐ अजीगर्ताय नमः
 761. ॐ शाकलाग्रयाय नमः
 762. ॐ संधानाय नमः
 763. ॐ सिंहविक्रमाय नमः
 764. ॐ प्रभावात्मने नमः
 765. ॐ जगत्कालाय नमः
 766. ॐ कालकालाय नमः
 767. ॐ बृहद्रथाय नमः
 768. ॐ सारांगाय नमः
 769. ॐ यतमान्याय नमः
 770. ॐ सत्कृतये नमः
 771. ॐ शुचिमंडलाय नमः
 772. ॐ कुमारजिते नमः
 773. ॐ वनेचारिणे नमः
 774. ॐ सप्तकन्यामनोरमाय नमः
 775. ॐ धूमकेतवे नमः
 776. ॐ महाकेतवे नमः
 777. ॐ ओं पक्षिकेतवे नमः
 778. ॐ प्रजापतये नमः
 779. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः
 780. ॐ बलोपायाय नमः
 781. ॐ भूतावर्ताय नमः
 782. ॐ सजंगमाय नमः
 783. ॐ रवये नमः
 784. ॐ वायवे नमः
 785. ॐ विधात्रे नमः
 786. ॐ सिद्धांताय नमः
 787. ॐ निश्चलाय नमः
 788. ॐ अचलाय नमः
 789. ॐ आस्थानकृते नमः
 790. ॐ अमेयात्मने नमः
 791. ॐ अनुकूलाय नमः
 792. ॐ भुवोऽधिकाय नमः
 793. ॐ ह्रस्वाय नमः
 794. ॐ पितामहाय नमः
 795. ॐ अनर्थाय नमः
 796. ॐ कालवीर्याय नमः
 797. ॐ ओं वृकोदराय नमः
 798. ॐ सहिष्णवे नमः
 799. ॐ सहदेवाय नमः
 800. ॐ सर्वजिते नमः
 801. ॐ शत्रुतापनाय नमः
 802. ॐ पांचरात्रपराय नमः
 803. ॐ हंसिने नमः
 804. ॐ पंचभूतप्रवर्तकाय नमः
 805. ॐ भूरिश्रवसे नमः
 806. ॐ शिखंडिने नमः
 807. ॐ सुयज्ञाय नमः
 808. ॐ सत्यघोषणाय नमः
 809. ॐ प्रगाढाय नमः
 810. ॐ प्रवणाय नमः
 811. ॐ हारिणे नमः
 812. ॐ प्रमाणाय नमः
 813. ॐ प्रणवाय नमः
 814. ॐ निधये नमः
 815. ॐ महोपनिषदो नमः
 816. ॐ वाचे नमः
 817. ॐ वेदनीडाय नमः
 818. ॐ ओं किरीटधृते नमः
 819. ॐ भवरोगभिषजे नमः
 820. ॐ भावाय नमः
 821. ॐ भावसाध्याय नमः
 822. ॐ भवातिगाय नमः
 823. ॐ षड्धर्मवर्जिताय नमः
 824. ॐ केशिने नमः
 825. ॐ कार्यविदे नमः
 826. ॐ कर्मगोचराय नमः
 827. ॐ यमविध्वंसनाय नमः
 828. ॐ पाशिने नमः
 829. ॐ यमिवर्गनिषेविताय नमः
 830. ॐ मतंगाय नमः
 831. ॐ मेचकाय नमः
 832. ॐ मेध्याय नमः
 833. ॐ मेधाविने नमः
 834. ॐ सर्वमेलकाय नमः
 835. ॐ मनोज्ञदृष्टये नमः
 836. ॐ मारारिनिग्रहाय नमः
 837. ॐ कमलाकराय नमः
 838. ॐ ओं नमद्गणेशाय नमः
 839. ॐ गोपीडाय नमः
 840. ॐ संतानाय नमः
 841. ॐ संततिप्रदाय नमः
 842. ॐ बहुप्रदाय नमः
 843. ॐ बलाध्यक्षाय नमः
 844. ॐ भिन्नमर्यादभेदनाय नमः
 845. ॐ अनिर्मुक्ताय नमः
 846. ॐ चारुदेष्णाय नमः
 847. ॐ सत्याषाढाय नमः
 848. ॐ सुराधिपाय नमः
 849. ॐ आवेदनीयाय नमः
 850. ॐ अवेद्याय नमः
 851. ॐ तारणाय नमः
 852. ॐ तरुणाय नमः
 853. ॐ अरुणाय नमः
 854. ॐ सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः
 855. ॐ सर्वलोकविलक्षणाय नमः
 856. ॐ सर्वाक्षाय नमः
 857. ॐ सुधाधीशाय नमः
 858. ॐ ओं शरण्याय नमः
 859. ॐ शांतविग्रहाय नमः
 860. ॐ रोहिणीशाय नमः
 861. ॐ वराहाय नमः
 862. ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृते नमः
 863. ॐ स्वर्गद्वाराय नमः
 864. ॐ सुखद्वाराय नमः
 865. ॐ मोक्षद्वाराय नमः
 866. ॐ त्रिविष्टपाय नमः
 867. ॐ अद्वितीयाय नमः
 868. ॐ केवलाय नमः
 869. ॐ कैवल्यपतये नमः
 870. ॐ अर्हणाय नमः
 871. ॐ तालपक्षाय नमः
 872. ॐ तालकराय नमः
 873. ॐ यंतिरणे नमः
 874. ॐ तंत्रविभेदनाय नमः
 875. ॐ षड्रसाय नमः
 876. ॐ कुसुमास्त्राय नमः
 877. ॐ सत्यमूलफलोदयाय नमः
 878. ॐ ओं कलायै नमः
 879. ॐ काष्ठायै नमः
 880. ॐ मुहूर्ताय नमः
 881. ॐ मणिबिंबाय नमः
 882. ॐ जगद्धृणये नमः
 883. ॐ अभयाय नमः
 884. ॐ रुद्रगीताय नमः
 885. ॐ गुणजिते नमः
 886. ॐ गुणभेदनाय नमः
 887. ॐ गुणभेदनाय नमः
 888. ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः
 889. ॐ देवासुरनियामकाय नमः
 890. ॐ प्रारंभाय नमः
 891. ॐ विरामाय नमः
 892. ॐ साम्राज्याधिपतये नमः
 893. ॐ प्रभवे नमः
 894. ॐ पंडिताय नमः
 895. ॐ गहनारंभाय नमः
 896. ॐ जीवनाय नमः
 897. ॐ जीवनप्रदाय नमः
 898. ॐ रक्तदेवाय नमः
 899. ॐ ओं देवमूलाय नमः
 900. ॐ वेदमूलाय नमः
 901. ॐ मनःप्रियाय नमः
 902. ॐ विरोचनाय नमः
 903. ॐ सुधाजाताय नमः
 904. ॐ स्वर्गाध्यक्षाय नमः
 905. ॐ महाकपये नमः
 906. ॐ विराड्रूपाय नमः
 907. ॐ प्रजारूपाय नमः
 908. ॐ सर्वदेवशिखामणये नमः
 909. ॐ भगवते नमः
 910. ॐ सुमुखाय नमः
 911. ॐ स्वर्गाय नमः
 912. ॐ मंजुकेशाय नमः
 913. ॐ सुतुंदिलाय नमः
 914. ॐ वनमालिने नमः
 915. ॐ गंधमालिने नमः
 916. ॐ मुक्तामालिने नमः
 917. ॐ अचलोपमाय नमः
 918. ॐ मुक्ताय नमः
 919. ॐ ओं असृप्याय नमः
 920. ॐ सुहृदे नमः
 921. ॐ भ्रात्रे नमः
 922. ॐ पित्रे नमः
 923. ॐ मात्रे नमः
 924. ॐ परायै गत्यै नमः
 925. ॐ सत्त्वध्वनये नमः
 926. ॐ सदाबंधवे नमः
 927. ॐ ब्रह्मरुद्राधिदैवताय नमः
 928. ॐ समात्मने नमः
 929. ॐ सर्वदाय नमः
 930. ॐ सांख्याय नमः
 931. ॐ सन्मार्गध्येयसत्पदाय नमः
 932. ॐ ससंकल्पाय नमः
 933. ॐ विकल्पाय नमः
 934. ॐ कर्त्रे नमः
 935. ॐ स्वादिने नमः
 936. ॐ तपोधनाय नमः
 937. ॐ विरजसे नमः
 938. ॐ विरजानाथाय नमः
 939. ॐ ओं स्वच्छशृंगाय नमः
 940. ॐ दुरिष्टघ्ने नमः
 941. ॐ घोणाय नमः
 942. ॐ बंधवे नमः
 943. ॐ महाचेष्टाय नमः
 944. ॐ पुराणाय नमः
 945. ॐ पुष्करेक्षणाय नमः
 946. ॐ अहये बुध्न्याय नमः
 947. ॐ मुनये नमः
 948. ॐ विष्णवे नमः
 949. ॐ धर्मयूपाय नमः
 950. ॐ तमोहराय नमः
 951. ॐ अग्राह्याय नमः
 952. ॐ शाश्वताय नमः
 953. ॐ कृष्णाय नमः
 954. ॐ प्रवराय नमः
 955. ॐ पक्षिवाहनाय नमः
 956. ॐ कपिलाय नमः
 957. ॐ खपथिस्थाय नमः
 958. ॐ प्रद्युम्नाय नमः
 959. ॐ ओं अमितभोजनाय नमः
 960. ॐ संकर्षणाय नमः
 961. ॐ महावायवे नमः
 962. ॐ त्रिकालज्ञाय नमः
 963. ॐ त्रिविक्रमाय नमः
 964. ॐ पूर्णप्रज्ञाय नमः
 965. ॐ सुधिये नमः
 966. ॐ हृष्टाय नमः
 967. ॐ प्रबुद्धाय नमः
 968. ॐ शमनाय नमः
 969. ॐ सदसे नमः
 970. ॐ ब्रह्मांडकोटिनिर्मात्रे नमः
 971. ॐ माधवाय नमः
 972. ॐ मधुसूदनाय नमः
 973. ॐ शश्वदेकप्रकाराय नमः
 974. ॐ कोटिब्रह्मांडनायकाय नमः
 975. ॐ शश्वद्भक्तपराधीनाय नमः
 976. ॐ शश्वदानंददायकाय नमः
 977. ॐ सदानंदाय नमः
 978. ॐ सदाभासाय नमः
 979. ॐ ओं सदा सर्वफलप्रदाय नमः
 980. ॐ ऋतुमते नमः
 981. ॐ ऋतुपर्णाय नमः
 982. ॐ विश्वनेत्रे नमः
 983. ॐ विभूत्तमाय नमः
 984. ॐ रुक्मांगदप्रियाय नमः
 985. ॐ अव्यंगाय नमः
 986. ॐ महालिंगाय नमः
 987. ॐ महाकपये नमः
 988. ॐ संस्थानस्थानदाय नमः
 989. ॐ स्रष्ट्रे नमः
 990. ॐ जाह्नवीवाहधृशे नमः
 991. ॐ प्रभवे नमः
 992. ॐ मांडुकेष्टप्रदात्रे नमः
 993. ॐ महाधन्वंतरये नमः
 994. ॐ क्षितये नमः
 995. ॐ सभापतये नमः
 996. ॐ सिद्धमूलाय नमः
 997. ॐ चरकादये नमः
 998. ॐ महापथाय नमः
 999. ॐ ओं आसन्नमृत्युहंत्रे नमः
 1000. ॐ विश्वास्याय नमः
 1001. ॐ प्राणनायकाय नमः
 1002. ॐ बुधाय नमः
 1003. ॐ बुधेज्याय नमः
 1004. ॐ धर्मेज्याय नमः
 1005. ॐ वैकुंठपतये नमः
 1006. ॐ इष्टदाय नमः
 1007. ॐ विश्वमंगलकांतारकृत लीलाविहाराय नमः
 1008. ॐ विश्वमंगलदोत्तुंगकरुणापांगाय नमः


|| इति श्री वराह सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||