ಸಪ್ತಮಾತೃಕ - ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಸಪ್ತಮಾತೃಕ - ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ನಾಮ್ನ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ದೈವತೈಃ ಸಮುದಾಹೃತಾಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ದುರ್ಗಾನಾಮ್ನೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಚಂದ್ರಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 21. ಓಂ ರೌದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಜಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಆನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಭದ್ರದಾಯೈ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ರೋಗಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಇಂದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಇಂದ್ರಶಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಭೈರವನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈಃ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈಃ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಧೃತ್ಯೈಃ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಲಕ್ಷಮ್ಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಮಾನಸ್ತೋಕಾಯೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಹೈಮವತ್ಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಶಿವಾಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹಿನ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಕಮಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಚಂಡಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಪರಾಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಐರಾವತಗಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಕಾಂಚಿಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಕ್ವಣನ್ಮಾಣಿಕ್ಯನೂಪುರಾಯೈ ನಮಃ
 96. ಓಂ ತ್ರಿಪಾದ್ಭಸ್ಮಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ತ್ರಿಶಿರಾರಕ್ತಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಶಿವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಐಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಸದಾಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಶಾಂತಿಮಾಶುಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಮಾಪ್ತಂ ||