ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

 1. ಓಂ ಗೋದಾಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಗೋಪೀವೇಷಧರಾಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಭೂಸುತಾಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಭೋಗದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 9. ಓಂ ತುಲಸೀವಾಸಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 10. . ಶ್ರೀ ತನ್ವೀಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಭಟ್ಟನಾಥಪ್ರಿಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯುಧಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ರಂಗನಾಥಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಯತಿರಾಜಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಸುರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ದುರ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಸಖ್ಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಫಲ್ಗುಣ್ಯಾ ವಿರ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಧನುರ್ಮಾಸಕೃತವೃತಾಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಮಾಲಾವಿರಸತ್ ಕಚಾಯೈ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಆಕಾರತ್ರಯಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ನಾರಾಯಣಪದಾಂಘ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ರಾಜಸ್ಥಿತ ಮನೋರಥಾಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಮನುರಕ್ತಾದಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಮಹಾಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗುಣ ಕೀರ್ತನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ವೇದಸೌಧವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಧಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 50. ಓಂ ವೇದಾಂತದ್ವಯಭೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಜನಾರ್ಧನದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಸುಗಂಧಾವಯವಾಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಚಾರುರಂಗಮಂಗಳದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶಾಬ್ದ್ಬಾಂಗಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಮೃದುಪಾದಕಲಾಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ತಾರಕಾಕಾರನಖರಾಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಕೂರ್ಮೋಪಮೇಯಪಾದೋರ್ಧ್ವಭಾಗಾಮೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಶೋಭನಪಾರ್ಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 61. ಓಂ ವೇದಾರ್ಥಭಾವತತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಲೋಕಾರಾಧ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಪರಮಾಸಂಕಾಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಕುಜ್ಜಾಸುದ್ವಯಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ವಿಶಾಲಜಘನಾಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಪೀನಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಮಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಆನಂದಸಾಗರಾವರ್ತ್ರೆ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಗಂಭೀರಾಭೋಜನಾಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಭಾಸ್ವತವಲ್ಲಿತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 71. ಓಂ ನವವಲ್ಲೀರೋಮರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಸುಧಾಕುಂಭಾಯಿತಸ್ತನಾಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಕಲ್ಪಶಾಖಾನಿದಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಪ್ರವಾಳಾಂಗುಲಿವಿನ್ಯಸ್ತಮಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಹಾರತ್ನಾಂಗುಲಿಯಕಾಯೈ ನಮಃ
 77. ಓಂಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂಓಂ ಸುಚುಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಬಿಂಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಕುಂದದಂತಯುತೇ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಕಮನೀಯ ಪ್ರಭಾಸ್ವಚ್ಚಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಚಾಂಪೇಯನಿಭನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಯಾಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಅನಂದಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶೋತ್ಪದ್ಮಣಿ ನಮಃ
 85. ಓಂ ತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಸಂಕಾಶೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ನಾನಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಸುಗಂಧವದನಾಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಅರ್ಥಚಂದ್ರಲಲಾಟಕಾಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ನೀಲಕುಟಿಲಾಲಕಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯಸೀಮಾವಿಲಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ದಗದ್ದಕಾಯಮನೋದ್ಯತ್ ಮಣಿನೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಭೂಷಣರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಸತ್ರ ರತ್ನ ದಿವ್ಯಚೂಡಾವತಂಸಕಾಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಅತ್ಯರ್ಕಾನಲ ತೇಜಸ್ವಿಮಣೀ ಕಂಜುಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ನಾನಾಮಣಿಗಣಾ ಕೀರ್ಘ ಕಾಂಚನಾಂಗದ ಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಗರು ಕಸ್ತೂರೀ ದಿವ್ಯಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಸ್ವೋಚಿತೌಜ್ಜ್ವಲ್ಯ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ಮಣಿಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಶುಭಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಸರ್ವಾವಯವಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ದಿವ್ಯದೇವಿಸು ಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈಕೋತಾಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಶ್ರೀಗೋದಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಮಾಪ್ತಂ ||