ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

 1. ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಸ್ಮಶಾನ ವಾಸಿನೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಮಾಂಸಾಶಿನೇ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜಸೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಸ್ಮರಾಂಕೃತೇ ನಮಃ
 13. ಓಂ ರಕ್ತಪಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಪಾನಪಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಸಿದ್ಧ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಕಂಕಾಳಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಕಾಲಶಮನಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಕಳಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಕಾಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ತನವೇ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
 23. ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಬಹು ನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಪಿಂಗಳ ಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಖಡ್ಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಕಂಕಾಳಿನೇ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಅಭೀರವೇ ನಮಃ
 31. ಓಂ ನಾಧಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಭೂತಪಾಯ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಯೋಗಿನೀಪತಯೇ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಧನಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಧನವತೇ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಪ್ರೀತ ಭಾವನಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ನಾಗಹಾರಾಯ ನಮಃ
 39. ಓಂ ವ್ಯೋಮ ಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಕಪಾಲಭ್ರುತೇ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
 44. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ತ್ರಿನೇತ ತನಯಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಡಿಂಭಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಶಾಂತಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 49. ಓಂ ವಟುಕಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ವಟು ವೇಷಾಯ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಘಟ್ವಾಮ್ಗವರಧಾರಕಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಭೂತಾದ್ವಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಭಿಕ್ಷುದಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಪರಿಚಾರಕಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ದೂರ್ತಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಹರಿಣಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಪಾಂಡುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿ ದಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಪ್ರಿಯಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುವೇ ನಮಃ
 69. ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಅಷ್ಟಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಷಡಾಧರಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಸತ್ಸಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಶಿಖೀಸಖಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಭೂಧರಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಭೂತ ಪತಯೇ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಭೂತರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಕಂಕಾಳಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಮುಂಡಿನೇ ನಮಃ
 80. ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತವತೇ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಜ್ರುಂಭನೋಮೋಹನ ಸ್ತಂಧಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಭೀಮ ರಣ ಕ್ಷೋಭಣಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಶುದ್ಧನೀಲಾಂಜನ ಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ದೈತ್ಯಜ್ಞೇ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಮುಂಡಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಬಲಿಭುಜೇ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಭಲಾಂಧಿಕಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಅಬಾಲವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಸರ್ವಾಪತ್ತಾರಣಾಯ ನಮಃ
 91. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ದುಷ್ಟ ಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಕಾಮಿನೀವಶಕೃತೇ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ವೈಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 100. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 101. ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಾಮ
 102. ಓಂ ಮರಣಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಕ್ಷೋಭನಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಜ್ರುಂಭನಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಭೀಮ ವಿಕ್ರಮಃ
 106. ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಕಾಲಭೈರವಾಯ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||