ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ - Sri Nagaraja Ashtottara Shatanamavali

 1. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 3. ಓಂ ತಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಕಾರ್ಕೋಟಕಾಯ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಶಂಖಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ 10
 11. ಓಂ ಶಂಖಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಗುಲಿಕಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಇಷ್ಟದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 14. ಓಂ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಪುರಾಣಪುರೂಷಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಮಹೀಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಕಾಮದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ 20
 21. ಓಂ ಕುಂದಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಬಹುಶಿರಸೇ ನಮಃ
 23. ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಗಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 30
 31. ಓಂ ವಾಯುಭಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ವಿಹಂಗಮಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಪುತ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಪನ್ನಗೇಶಾಯ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಬಿಲೇಶಯಾಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಪವನಾಶಿನೇ ನಮಃ 40
 41. ಓಂ ಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 42. ಓಂ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 43. ಓಂ ದಯಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಧನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಮತಿದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಮಧುವೈರಿಣೇ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಮಹೋರಗಾಯ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಭುಜಗೇಶಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಭೂಮರೂಪಾಯ ನಮಃ 50
 51. ಓಂ ಭೀಮಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಭಯಾಪಹೃತೇ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಶುಕ್ಲರೂಪಾಯ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಶುದ್ಧದೇಹಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಶೋಕಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಸಂತಾನದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಸರ್ಪೇಶಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಸರ್ವದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಸರೀಸೃಪಾಯ ನಮಃ 60
 61. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಲಾಭದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಲಲಿತಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 65. ಓಂ ದಯಾರಾಶಯೇ ನಮಃ
 66. ಓಂ ದಾಶರಥಯೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ದಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ರಮ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ರಣಧೀರಾಯ ನಮಃ 70
 71. ಓಂ ರತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಸೌಮಿತ್ರಯೇ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಸೋಮಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಸತಾಂಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಕರ್ಬುರಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಕಾಮ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಕಿರೀಟಿನೇ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಕಿನ್ನರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಪಾತಾಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ 80
 81. ಓಂ ಪರಮಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಫಣಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಬಾಹುಲೇಯಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಭೂಮಿಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ನಾನಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ನತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಕಾಕೋದರಾಯ ನಮಃ 90
 91. ಓಂ ಕಾಮ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಹತಾಸುರಾಯ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಹಲ್ಯಹೀನಾಯ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಹರ್ಷದಾಯ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಹರಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಜಗದಾದಯೇ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಜರಾಹೀನಾಯ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಜಾತಿಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ 100
 101. ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 102. ಓಂ ವಂಧ್ಯಾತ್ವದೋಷಶಮನಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ವರಪುತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಬಲಭದ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ವಿಷ್ಣುತಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಬಲ್ವಲಧ್ನಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಭೂಧರಾಯ ನಮಃ 108


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||