ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಮದನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಯಶೋದಾನಂದನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ವೃಂದಾವನವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ವೃಷಭಾನುಸುತಾಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಹೇಮಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲಗಾತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಶುಭಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ವಿಮಲಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ರಾಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ರಾಸಾಧಿಷ್ಟಾತೃದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 25. ಓಂ ರಸಿಕಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯೇ ನಮಃ
 27. ಓಂ ರಾಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ರಾಸಮಂಡಲಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ರಾಸಮಂಡಲಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 30. ಓಂ ರಾಸಕ್ರಿಡಾಮನೋಹರ್ಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ವೃಂದಾರಣ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ವೃಂದಾವನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ತುಲಸ್ಯಧಿಷ್ಟಾತೃದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಸಂಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಭಜನಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾರ್ಪಿತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಗೋವಿಂದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ರಾಸಕ್ರೀಡಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 41. ಓಂ ರಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ರಾಸಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಗೋಕುಲತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಕಿಶೋರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಕಾಲಿಂದೀಕುಲದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಪ್ರೇಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಪ್ರೇಮಾನಂದತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಪ್ರೇಮಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಪ್ರೇಮಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಗೌರಚಂದ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಚಂದ್ರಗಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಸುಕೋಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ರತಿವೇಷಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಕೃಷ್ಣರತಾಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಕೃಷ್ಣತೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಪ್ರೇಮರತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಲೀಲಾಲಾವಣ್ಯಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಕರುಣಾರ್ಣವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಯಮುನಾಪಾರಕೌತುಕಾಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಹಾಸ್ಯಭಾಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಗೋಪಾಂಗನಾವೇಷ್ಟಿತಾಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸಂಕೀರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ರಾಸಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಭಾಷಾತಿವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಕೃಷ್ಣರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಭಾವನಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಕೃಷ್ಣೋನ್ಮಾದವಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ತಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಮಹಾಭಾವಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಗೋವಿಂದನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಗೋವಿಂದಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಗೋವಿಂದಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಂತಾಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತಾಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಧನಾಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾನಂದಾಮೃತಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಪ್ರೇಮಚಿಂತಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಪ್ರೇಮಸಾಧ್ಯಶಿರೋಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸರ್ವಶಕ್ತಿಸರ್ವರಸಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಮಹಾಭಾವಚಿಂತಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ನಿಜಲಜ್ಜಾಪರೀಧಾನಶ್ಯಾಮಪಟುಶಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯಕುಂಕುಮಾಯೈ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಸಖೀಪ್ರಣಯಚಂದನಾಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಗಂಧೋನ್ಮಾದಿತಮಾಧವಾಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಮಹಾಭಾವಪರಮೋತ್ಕರ್ಷತರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಸಖೀಪ್ರಣಯಿತಾವಶಾಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾವಲೀಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಆನಂದಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ರೂಪಗುಣಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರೇಮಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಏಕಮಾತ್ರಕೃಷ್ಣಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಧ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಮಾಪ್ತಂ ||