ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷೀಮಾತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷೀಮಾತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಕಮಲಸನಾಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಕಿಶೋರಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಕುಂದರದನಾಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಕೇಶವಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಕೌತುಕಾಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಕಂಬುಕಂಟಾಯೈ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಖಡ್ಗದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಗಗನ ಚಾರಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಗಾಯತ್ರೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಗೂಡಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಗೂಡಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಗೋಪಿರೂನ್ಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಗಂಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಘಂಟಾರವಾಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಘೋಷ ನಾಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಚಂದ್ರಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಚಾಮೀಕರಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ಯರೂಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಚೂಡಾಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಚೇತಾನಾಯೈ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಜಗದ್ದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಜಾತಿ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಜೀಮೂತನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಝಲ್ಲರೀ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಟಂಕಾರ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಡಮರು ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಡಕ್ಕಾನಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ತತ್ತ್ವಸ್ವಾರೂಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ತಾಪನ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಪ್ರಿಯ ಭಾಷಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ತೀರ್ಥಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ತುಷಾರ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ತೂಷ್ನೀ ಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ
 41. ಓಂ ತೆಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ತ್ರಪಾಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ತ್ರಾಣಾದಾಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ತ್ರಿಗುನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ತ್ರಯೀಧರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ದಾಡಿಮೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ದಿನಕರ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಧೀನ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 51. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ದೂರ್ವ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಡೋಲಾ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಧೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಧೂರ್ತನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಧೃತಯೇ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ನಾಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ನೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ನುತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ನೂತನಾಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ನೈಗಮಾಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಪದ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಪಾಯಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಪಿಂಗಳವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಪೀಟಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಫಲದಾಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಬಹುರೂಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಭಗವತ್ಯೇ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಭರತ್ಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಭೇಷಜಾಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಮೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಮಂದಾರ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಮಂಜುಲಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಯಶೋದಾಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ರಕ್ತಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ವತ್ಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಸಂಸಿಧ್ಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಸಂತೋಷಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಹಂಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಸಂತೋಷೀ ಮಾತೃದೇವತಾಯೈ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷೀಮಾತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ ಸಮಾಪ್ತಂ ||