ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ - Sri Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

 1. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಶಿವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ
 9. ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ 10
 11. ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ 20
 20. ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ವಿನೀತಾಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 25. ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಚಂದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ 30
 30. ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಗೋದಾವರ್ಯೈ ನಮಃ 40
 40. ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಗರ್ಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಸುಧಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ 50
 50. ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಸುರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ನೀರಜಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ 60
 60. ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಮಹಾಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಶುಂಭಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜನಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ 70
 70. ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನದರ್ಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 71. ಓಂ ನಿಶುಂಭಪ್ರಾಣಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಚಂಡಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಮುಂಡಕಾಯಪ್ರಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ 80
 80. ಓಂ ಸುಧಾಕಲಶಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಕಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಚಿತ್ರಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ 90
 90. ಓಂ ಚಿತ್ರಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಶ್ವೇತಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ನೀಲಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಪೀವರಸ್ತನಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ರಕ್ತಪಾದಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಉನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ 100
 100. ಓಂ ನೀಲಜಂಘಿತಾಯೈ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಬುದ್ಧಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ತುಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ನಿದ್ರಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಪುಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಚತುರಾನನಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲದಾಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ 108


ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ