ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಯೋಗೇಶಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಅಮರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ
 6. ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಮಾಯಾಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಮದಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಅವಧೂತಾಯ ನಮಃ 10
 11. ಓಂ ಮಹಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಅಮರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಪುರಾಣಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಕೃತೇ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಭೃತೇ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಭಾವಾಯ ನಮಃ 20
 21. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಾಗರಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಸತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಅಮರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಭೂತಕೃತೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಭೂತಭೃತೇ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಭೂತಸಂಭವಾಯ ನಮಃ 30
 31. ಓಂ ಭೂತಭವಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಭಾವಾಯ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಭೂತವಿದೇ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಭೂತಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಭೂತಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಪ್ರಭೂತಯೇ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗತಯೇ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಭೂತಸಂಗವಿಹೀನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಭೂತಶಂಕರಾಯ ನಮಃ 40
 41. ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಭೂತಮಹಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಭೂತಾದಿನಾಥಾಯ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಸರ್ವಭೂತನಿವಾಸಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಭೂತಸಂತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಸರ್ವಭೃತೇ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 50
 51. ಓಂ ಸರ್ವನಿರ್ಣಯಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಸರ್ವವಿದೇ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಏಕಾಕಿನೇ ನಮಃ 60
 61. ಓಂ ಕಮಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
 62. ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ರಾಮಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಪವನಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಪ್ರತೀತಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಭೃತೇ ನಮಃ 70
 71. ಓಂ ಹಂಸಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 72. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಪ್ರಲಯಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಪರಮಗತಯೇ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಸಾಧನಾಯ ನಮಃ 80
 81. ಓಂ ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಸುಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ
 84. ಓಂ ವಿದ್ಯವತೇ ನಮಃ
 85. ಓಂ ವಿಗತಾಂತರಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ವಿಜ್ವರಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಬಹುಲಾನಂದವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 90
 91. ಓಂ ಪರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥದೃಶೇ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಪರಾಪರವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 95. ಓಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶವತೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ದಯಾವತೇ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಭಾವಿನೇ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಭಾವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಭಾವಕಾರಣಾಯ ನಮಃ 100
 101. ಓಂ ಭವಸಂತಾಪನಾಶನಾಯ
 102. ಓಂ ಪುಷ್ಪವತೇ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಸ್ತವೇ ನಮಃ
 106. ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಪ್ರಮಾಣವಿಗತಾಯ ನಮಃ
 109. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಣೀ ಯೋಜಕಾಯ ನಮಃ
 110. ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ 110
 111. ಓಂ ಪ್ರಣವಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 112. ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ
 113. ಓಂ ಪ್ರಲಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 114. ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
 115. ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 116. ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 117. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈವಪುಷೇ ನಮಃ
 118. ಓಂ ಪರಮಾಯ ನಮಃ
 119. ಓಂ ತನುವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ
 120. ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ 120
 121. ಓಂ ಪ್ರಬೋಧಕಲನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 122. ಓಂ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರವರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 123. ಓಂ ಚಿದಂಬರಾಯ ನಮಃ
 124. ಓಂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಾಯ ನಮಃ
 125. ಓಂ ಚಿದಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 126. ಓಂ ಚಿದುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 127. ಓಂ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 128. ಓಂ ದೇವಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಯೇ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಅಚೇತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 130. ಓಂ ಚೇತನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ 130
 131. ಓಂ ಚೇತನಾಚಿತ್ತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 132. ಓಂ ಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 133. ಓಂ ಚೇತನಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 134. ಓಂ ಲಸತ್ಪಂಕಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 135. ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 136. ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೇ ನಮಃ
 137. ಓಂ ಪರಂಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 138. ಓಂ ಪರಂತಪಸೇ ನಮಃ
 139. ಓಂ ಪರಂಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 140. ಓಂ ಪರತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ 140
 141. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 142. ಓಂ ಪರಮೋಹವತೇ ನಮಃ
 143. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 144. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾಯ ನಮಃ
 145. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 147. ಓಂ ಪುರಾಂಜ್ಯನಾಯ ನಮಃ
 148. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 150. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರವತೇ ನಮಃ 150
 151. ಓಂ ಬಹುನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 152. ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 153. ಓಂ ಯೋಗಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 154. ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯ ನಮಃ
 155. ಓಂ ಆತ್ಮವಿದಂಶುಚಯೇ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಧರಾಯ ನಮಃ
 157. ಓಂ ಸ್ಥಾನವೇ ನಮಃ
 158. ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಕಮಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
 160. ಓಂ ಯೋಗೇಶಾಯ ನಮಃ 160
 161. ಓಂ ಯೋಗನಿಮಂತ್ರೇ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಯೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 163. ಓಂ ಯೋಗಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 164. ಓಂ ಲೋಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 165. ಓಂ ಸಂಸಾರತಮೋನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 166. ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 167. ಓಂ ಗುಹ್ಯತಮಾಯ ನಮಃ
 168. ಓಂ ಗುಪ್ತಯೇ ನಮಃ
 169. ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 170. ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 170
 171. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
 172. ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ
 173. ಓಂ ಗಗನಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 174. ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
 175. ಓಂ ಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 176. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
 177. ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ
 178. ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 179. ಓಂ ಗೋಭಾಗಾಯ ನಮಃ
 180. ಓಂ ಭಾವಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ 180
 181. ಓಂ ಗೋಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 182. ಓಂ ಗೋತಮಾರಯೇ ನಮಃ
 183. ಓಂ ಗಾಂಧಾರಾಯ ನಮಃ
 184. ಓಂ ಗಗನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 185. ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಭೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 187. ಓಂ ಶಂಕಾಮುಕ್ತ ಸಮಾಧಿಮತೇ ನಮಃ
 188. ಓಂ ಸಹಜಾಯ ನಮಃ
 189. ಓಂ ಸಕಲೇಶನಾಯ ನಮಃ
 190. ಓಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 190
 191. ಓಂ ಸರಜಸೇ ನಮಃ
 192. ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ
 193. ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ
 194. ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ
 195. ಓಂ ಪಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 196. ಓಂ ಪರಾವರವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 197. ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೇ ನಮಃ
 198. ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ
 199. ಓಂ ನಾನಾಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
 200. ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ 200
 201. ಓಂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷೇ
 202. ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
 203. ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 204. ಓಂ ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
 205. ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 206. ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ
 207. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 208. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 209. ಓಂ ಪ್ರಕಟೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
 210. ಓಂ ಪ್ರಮಾದವಿಗತಾಯ ನಮಃ 210
 211. ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ
 212. ಓಂ ಪರವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 213. ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 214. ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ
 215. ಓಂ ಯೋಗಪಾಯ ನಮಃ
 216. ಓಂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಪ್ರಕಾಶನಾಯ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಯೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 218. ಓಂ ಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 219. ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
 220. ಓಂ ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ 220
 221. ಓಂ ಪಾತ್ರೇ ನಮಃ
 222. ಓಂ ನಿರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 223. ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 224. ಓಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 225. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 226. ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 227. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
 228. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
 229. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಭೃತಾಂಗತಯೇ ನಮಃ
 230. ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ 230
 231. ಓಂ ಶ್ರೀವಪುಷೇ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 234. ಓಂ ಅಮರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 235. ಓಂ ಶ್ರೀನಿಧಯೇ ನಮಃ
 236. ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
 237. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 238. ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾಯ ನಮಃ
 239. ಓಂ ಚರಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 240. ಓಂ ತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ 240
 241. ಓಂ ತ್ಯಾಗಾಜ್ಯಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
 242. ಓಂ ತ್ಯಾಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 243. ಓಂ ತ್ಯಾಗವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 244. ಓಂ ತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣಸಿದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 245. ಓಂ ತ್ಯಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 246. ಓಂ ತ್ಯಾಗಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 247. ಓಂ ಭಾಗಾಯ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 249. ಓಂ ಭೋಗ್ಯಾಯ ನಮಃ
 250. ಓಂ ಭೋಗಸಾಧನಕಾರಣಾಯ ನಮಃ 250
 251. ಓಂ ಭೋಗಿನೇ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಭೋಗಾರ್ಥಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಭೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶನಾಯ ನಮಃ
 254. ಓಂ ಕೇವಲಾಯ ನಮಃ
 255. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
 257. ಓಂ ಕಂವಾಸಸೇ ನಮಃ
 258. ಓಂ ಕಮಲಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 259. ಓಂ ಕಮಲಾಸನಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 260. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ 260
 261. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಖಂಡನಾಯ ನಮಃ
 262. ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 263. ಓಂ ಮಹದಾದಯೇ ನಮಃ
 264. ಓಂ ಮಹೇಶೋತ್ತಮವಂದಿತಾ ನಮಃ
 265. ಓಂ ಮನೋವೃದ್ಧಿವಿಹೀನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 266. ಓಂ ಮಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 267. ಓಂ ಮಾನವಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಭುವನೇಶಾಯ ನಮಃ
 269. ಓಂ ವಿಭೂತಯೇ ನಮಃ
 270. ಓಂ ಧೃತಯೇ ನಮಃ 270
 271. ಓಂ ಮೇಧಾಯೇ ನಮಃ
 272. ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ
 273. ಓಂ ದಯಾಯೇ ನಮಃ
 274. ಓಂ ದುಃಖದಾವಾನಲಾಯ ನಮಃ
 275. ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 276. ಓಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 278. ಓಂ ಕಾಮಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 279. ಓಂ ಕ್ರೋಧಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 280. ಓಂ ದಂಭದರ್ಪಮದಾಪಹಾಯ ನಮಃ 280
 281. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾರಯೇ ನಮಃ
 282. ಓಂ ಭವಾರಯೇ ನಮಃ
 283. ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 284. ಓಂ ರೂಪಕೃತೇ ನಮಃ
 285. ಓಂ ರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ
 286. ಓಂ ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 287. ಓಂ ರೂಪಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 288. ಓಂ ರೂಪಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 289. ಓಂ ರೂಪಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 290. ಓಂ ರೂಪಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ 290
 291. ಓಂ ನಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
 292. ಓಂ ಗುಣಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 293. ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ
 294. ಓಂ ಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ
 295. ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ
 296. ಓಂ ಪ್ರಣವಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 297. ಓಂ ಪ್ರಮಾಣರಹಿತಾಯ ನಮಃ
 298. ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 299. ಓಂ ಚೇತನಾವಿಗತಾಯ ನಮಃ
 300. ಓಂ ಅಜರಾಯ ನಮಃ 300
 301. ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 302. ಓಂ ಅಕ್ಷರಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 303. ಓಂ ವಿಜ್ವರಾಯ ನಮಃ
 304. ಓಂ ಜ್ವರನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 305. ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 306. ಓಂ ವಿತ್ತಶಾಸ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 307. ಓಂ ದೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 308. ಓಂ ದೃಷ್ಟಾಂತವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 309. ಓಂ ಗುಣೇಶಾಯ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಗುಣಕಾಯಾಯ ನಮಃ 310
 311. ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 312. ಓಂ ಗುಣಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 313. ಓಂ ಅನಂತಗುಣಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
 314. ಓಂ ಗುಣಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 315. ಓಂ ಗುಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 316. ಓಂ ಗುಣೇಶಾಯ ನಮಃ
 317. ಓಂ ಗುಣನಾಥಾಯ ನಮಃ
 318. ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 319. ಓಂ ಗುಣಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 320. ಓಂ ಗುಣಬಂಧವೇ ನಮಃ 320
 321. ಓಂ ವಿವೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಗುಣಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 323. ಓಂ ಪರಾಕ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ
 324. ಓಂ ಅತರ್ಕಾಯ ನಮಃ
 325. ಓಂ ಆಕೃತವೇ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ
 327. ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 328. ಓಂ ಸಫಲಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 329. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ 330
 331. ಓಂ ಯಜ್ಞಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 332. ಓಂ ಈಜನಾಯ ನಮಃ
 333. ಓಂ ಅಮರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 334. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 335. ಓಂ ಶ್ರೀಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 336. ಓಂ ಸ್ವಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 337. ಓಂ ಕುಣಪೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 338. ಓಂ ಮಾಯೋಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 339. ಓಂ ಲೋಕಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 340. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಮಃ 340
 341. ಓಂ ಭುವನಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 342. ಓಂ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ ನಮಃ
 343. ಓಂ ನಿಬಿಡಾಯ ನಮಃ
 344. ಓಂ ನಂದಿನೇ ನಮಃ
 345. ಓಂ ಬೋಧಿನೇ ನಮಃ
 346. ಓಂ ಬೋಧಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 347. ಓಂ ಬೋಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 348. ಓಂ ಬೋಧನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 349. ಓಂ ಭೇದವೈತಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ
 350. ಓಂ ಸ್ವಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ 350
 351. ಓಂ ಭಾವವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 352. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 353. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 354. ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 355. ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
 356. ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಾಯ ನಮಃ
 357. ಓಂ ಶರಣಾಯ ನಮಃ
 358. ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ
 359. ಓಂ ಗುಹ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ
 360. ಓಂ ಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ 360
 361. ಓಂ ಗುಣದೇಶನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಗುಣಸಂಗವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಯೋಗಾರೇರ್ದರ್ಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ
 365. ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 366. ಓಂ ಸ್ವಾನಂದಸುಖವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 367. ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 368. ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಸರ್ವಾನಂದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 370. ಓಂ ಸದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ 370
 371. ಓಂ ಸಹಜಾಯ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 373. ಓಂ ಸ್ವಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 374. ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ
 375. ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ
 376. ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರಾಯ ನಮಃ
 377. ಓಂ ಪೂರ್ವಾತ್ಪೂರ್ವಾಂತರಾಯ ನಮಃ
 378. ಓಂ ಸ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ
 379. ಓಂ ಸ್ವಪರಾಯ ನಮಃ
 380. ಓಂ ಸ್ವಾದಯೇ ನಮಃ 380
 381. ಓಂ ಸ್ವಂಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಸ್ವತನವೇ ನಮಃ
 383. ಓಂ ಸ್ವಗಾಯ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಸ್ವವಾಸಸೇ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಸ್ವವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ
 386. ಓಂ ಸ್ವನಿಧಯೇ ನಮಃ
 387. ಓಂ ಸ್ವಪರಾಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ
 388. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 389. ಓಂ ಆದಿರೂಪಾಯ ನಮಃ
 390. ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ 390
 391. ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ
 392. ಓಂ ಪರಮಾಮೋಘಾಯ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಪರಾದಾಯ ನಮಃ
 395. ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
 396. ಓಂ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ
 397. ಓಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 398. ಓಂ ವಿಶ್ವಬಾಹವೇ ನಮಃ
 399. ಓಂ ಧನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಧನಂಜಯಾಯ ನಮಃ 400
 401. ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
 402. ಓಂ ತೇಜಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 403. ಓಂ ತೇಜಸಾಯ ನಮಃ
 404. ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ
 405. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
 406. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 407. ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
 408. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 409. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಜನಕಾಯ ನಮಃ 410
 411. ಓಂ ಜನಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 412. ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 413. ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
 414. ಓಂ ಜಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 415. ಓಂ ಜಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
 416. ಓಂ ಜಿತಸಂಗಾಯ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಜಿತಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 418. ಓಂ ಜಿತಸಂಸಾರ ನಮಃ
 419. ಓಂ ನಿರ್ವಾಸನಾಯ ನಮಃ
 420. ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನಮಃ 420
 421. ಓಂ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 422. ಓಂ ನಿರೀಹಾಯ ನಮಃ
 423. ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
 424. ಓಂ ನಿರಾಶೀನಿರುಪಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ
 425. ಓಂ ನಿರ್ಲಾಬೋಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 426. ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 427. ಓಂ ವಿಶುದ್ಧೋತ್ತಮ ಗೌರವಾಯ ನಮಃ
 428. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯಿನೇ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಿನೇ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾರ್ಥಿನೇ ನಮಃ 430
 431. ಓಂ ಸಾಧನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 432. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 433. ಓಂ ನಿರಾಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಸರ್ವಾಹಾರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 435. ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 436. ಓಂ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಪಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 438. ಓಂ ಅಣೋರ್ನುತರಯಾ ನಮಃ
 439. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
 440. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ 440
 441. ಓಂ ಸ್ಥೂಲತರಾಯ ನಮಃ
 442. ಓಂ ಏಕಾಯ ನಮಃ
 443. ಓಂ ಅನೇಕರೂಪಾಯ ನಮಃ
 444. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 445. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
 446. ಓಂ ನೈಕರೂಪಾಯ ನಮಃ
 447. ಓಂ ನಿರೂಪಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 448. ಓಂ ನೈಕಬೋಧಮಯಾಯ ನಮಃ
 449. ಓಂ ನೈಕನಾಮಮಯಾಯ ನಮಃ
 450. ಓಂ ನೈಕವಿದ್ಯಾವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ 450
 451. ಓಂ ಏಕಾಯ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಏಕಾಂತಿಕಾಯ ನಮಃ
 453. ಓಂ ನಾನಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 454. ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 455. ಓಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 456. ಓಂ ಪೂರ್ಣಬಿಂಬಾಯ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
 458. ಓಂ ಮಂತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 459. ಓಂ ಮಂತ್ರಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 460. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ 460
 461. ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 462. ಓಂ ನಾನಾವೀರ್ಯಧರಾಯ ನಮಃ
 463. ಓಂ ಶಕ್ತ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಪೃಥಿವೀಪತಯೇ ನಮಃ
 465. ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ
 467. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 468. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 469. ಓಂ ಪ್ರಣಪಂಚಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಕೋಶಪಂಚಕವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ 470
 471. ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ
 472. ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಆಂಗಾಯ ನಮಃ
 474. ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ
 475. ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 476. ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 477. ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 478. ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 479. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
 480. ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರತೀತಾಯ ನಮಃ 480
 481. ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
 482. ಓಂ ನಿರಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 483. ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯ ನಮಃ
 484. ಓಂ ನಿಷ್ಠಾಸರ್ವಗತಾಯ ನಮಃ
 485. ಓಂ ನಿರಾರಂಭಾಯ ನಮಃ
 486. ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 487. ಓಂ ನಿರಂತರಾಯ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 489. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 490. ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ 490
 491. ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ
 492. ಓಂ ನಿಃಶಬ್ದಾಯ ನಮಃ
 493. ಓಂ ಸುಕೃತಾಯ ನಮಃ
 494. ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 495. ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ
 496. ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮಃ
 498. ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
 499. ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಆನಂದಪೂರೇತಾಯ ನಮಃ 500
 501. ಓಂ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವಿದಾಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 502. ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ
 503. ಓಂ ಜ್ವಲನಾಯ ನಮಃ
 504. ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ
 505. ಓಂ ದಯಾವತೇ ನಮಃ
 506. ಓಂ ಭವರೋಗಾರಯೇ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚರಮಾಗಲಾಯೇ ನಮಃ
 508. ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 509. ಓಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀಲಾಲಯೇ ನಮಃ
 510. ಓಂ ಯಂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ 510
 511. ಓಂ ಪರಮಾಯ ನಮಃ
 512. ಓಂ ಯಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 513. ಓಂ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
 514. ಓಂ ಯಂತ್ರವಿದೇ ನಮಃ
 515. ಓಂ ಯಂತ್ರವಾಸಾಯ ನಮಃ
 516. ಓಂ ಯಂತ್ರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 517. ಓಂ ಧರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 518. ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 519. ಓಂ ತತ್ತ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 520. ಓಂ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಯ ನಮಃ 520
 521. ಓಂ ತತ್ತ್ವಸಂಖ್ಯಾನಯೋಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 522. ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಅನಂತ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 524. ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
 525. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
 526. ಓಂ ಧನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 527. ಓಂ ಸಾಧವೇ ನಮಃ
 528. ಓಂ ಸಾಧು ವರಿಷ್ಠಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 529. ಓಂ ಸಾವಧಾನಾಯ ನಮಃ
 530. ಓಂ ಅಮರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ 530
 531. ಓಂ ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 532. ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 533. ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ
 534. ಓಂ ಆತ್ಮವಿದೇ ನಮಃ
 535. ಓಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
 536. ಓಂ ಆರೋಗ್ಯಸುಖದಾಯ ನಮಃ
 537. ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ
 538. ಓಂ ವಾಸವಾಯ ನಮಃ
 539. ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ
 540. ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ 540
 541. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚೈತನ್ಯ ದುರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ
 542. ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 543. ಓಂ ದುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 544. ಓಂ ದೂರತ್ವಪರಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 545. ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ
 546. ಓಂ ವೇದಕೃತೇ ನಮಃ
 547. ಓಂ ವೇದಾಯ ನಮಃ
 548. ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 549. ಓಂ ವಿಮಲಾಶಯಾಯ ನಮಃ
 550. ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಸೇವಿನೇ ನಮಃ 550
 551. ಓಂ ಸಂಸಾರಶ್ರಮನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 552. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಯೇ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಬೃಹದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ
 554. ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ
 555. ಓಂ ವಿದೇಹವತೇ ನಮಃ
 556. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 557. ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ
 558. ಓಂ ಹಾಟಕಾಂಗದಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 559. ಓಂ ಅಬಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 560. ಓಂ ಜಗದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ 560
 561. ಓಂ ಜಗದಾಖಿಲಪಾಲನಾಯ ನಮಃ
 562. ಓಂ ಜನವತೇ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಧನವತೇ ನಮಃ
 564. ಓಂ ಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ
 565. ಓಂ ಧರ್ಮಗಾಯ ನಮಃ
 566. ಓಂ ಧರ್ಮವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
 569. ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 570. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ 570
 571. ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಖಲುಬ್ರಹ್ಮ ಖಲುಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ
 573. ಓಂ ಮುನೀನಾಂ ಪರಮಾಗತಯೇ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಉಪದೃಷ್ಟೇ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 576. ಓಂ ಶುಚಿರ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ
 577. ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 578. ಓಂ ವೇದಸಿದ್ಧಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 579. ಓಂ ಮಾನಸಾಹ್ಲಾದವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 580. ಓಂ ದೇಹಾದನ್ಯಾಯ ನಮಃ 580
 581. ಓಂ ಗುಣಾದನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಲೋಕಾದನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 583. ಓಂ ವಿವೇಕವಿದೇ ನಮಃ
 584. ಓಂ ದುಷ್ಟಸ್ವಪ್ನಹರಾಯ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಗುರುವರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಕರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಕರ್ಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 589. ಓಂ ಸಂನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ
 590. ಓಂ ಸಾಧಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ 590
 591. ಓಂ ಸರ್ವಭಾವವಿಹಿನಾಯ ನಮಃ
 592. ಓಂ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
 593. ಓಂ ತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ
 594. ಓಂ ತ್ಯಗವಪುಷೇ ನಮಃ
 595. ಓಂ ತ್ಯಾಗಾಯ ನಮಃ
 596. ಓಂ ತ್ಯಾಗದಾನವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 597. ಓಂ ತ್ಯಾಗಕಾರಣತ್ಯಾಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
 599. ಓಂ ಸುಖದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 600. ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ 600
 601. ಓಂ ದಕ್ಷಾದಿ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 602. ಓಂ ಜ್ಞಾನವಾದಪ್ರವತಕಾಯ ನಮಃ
 603. ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 604. ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶವತೇ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 606. ಓಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 607. ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 608. ಓಂ ವಿಗತಾಂತರಾಯ ನಮಃ
 609. ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 610. ಓಂ ಮಹಾವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ 610
 611. ಓಂ ವಿಶಾಲೋತ್ತಮ ವಾಙ್ಮುನಯೇ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಾಯ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಋಷಯೇ ನಮಃ
 615. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 616. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 617. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 618. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶನಾಯ ನಮಃ
 619. ಓಂ ಅತ್ರಿವಂಶಪ್ರಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 620. ಓಂ ತಾಪಸೋತ್ತಂ ವಂದಿತಾಯ ನಮಃ 620
 621. ಓಂ ಆತ್ಮವಾಸಿನೇ ನಮಃ
 622. ಓಂ ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 623. ಓಂ ಅತ್ರಿವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 624. ಓಂ ಪ್ರವರ್ತನಾಯ ನಮಃ
 625. ಓಂ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 626. ಓಂ ಪ್ರಲಯೋದಕಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ
 627. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 628. ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಭಾರ್ಗವಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 630. ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪದುಃಖದಲನಾಯ ನಮಃ 630
 631. ಓಂ ಸಂಸಾರತಮನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 632. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 633. ಓಂ ತ್ರಿಧಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 634. ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 635. ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 636. ಓಂ ಭೇದತ್ರಯಹರಾಯ ನಮಃ
 637. ಓಂ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ
 638. ಓಂ ದೋಷತ್ರಯವಿಭೇದಿನೇ ನಮಃ
 639. ಓಂ ಸಂಶಯಾರ್ಣವಖಂಡನಾಯ ನಮಃ
 640. ಓಂ ಅಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ 640
 641. ಓಂ ಅಸಂಮೂಢಾಯ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಅವಾದಿನೇ ನಮಃ
 643. ಓಂ ರಾಜವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 644. ಓಂ ರಾಜಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಸ್ವಭಾವಗಲಿತಾಯ ನಮಃ
 647. ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾಯ ನಮಃ 650
 651. ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 652. ಓಂ ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 653. ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಅವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಮುಖ್ಯಬಿಂಬಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಜೀವಸಂಜೀವನಾಯ ನಮಃ
 658. ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಾಯ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಚಿದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 660
 661. ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 662. ಓಂ ಅಮರಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 663. ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 664. ಓಂ ಯೋಗವಿದ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 665. ಓಂ ಯೋಗಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ
 666. ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ
 667. ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
 668. ಓಂ ತತ್ತ್ವವಿನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ
 669. ಓಂ ನೈಕಬಾಹವೇ ನಮಃ
 670. ಓಂ ಅನಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ 670
 671. ಓಂ ನೈಕನಾನಾಪರಾಕ್ರೋಣಾಯ ನಮಃ
 672. ಓಂ ನೈಕಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 673. ಓಂ ನೈಕಪಾದಾಯ ನಮಃ
 674. ಓಂ ನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಃ
 675. ಓಂ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 676. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ
 680. ಓಂ ಸಹಸ್ರರೂಪದೃಶೇ ನಮಃ 680
 681. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಮಯ ಉದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
 682. ಓಂ ತ್ರಿಪಾದ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 683. ಓಂ ತ್ರಿಪದೋರ್ಧ್ವಾಯ ನಮಃ
 684. ಓಂ ತ್ರ್ಯಯಂಬಕಾಯ ನಮಃ
 685. ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 686. ಓಂ ಯೋಗವೀರ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
 687. ಓಂ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ
 688. ಓಂ ವಿನಯಿನೇ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
 690. ಓಂ ವೀತರಾಗಿಣೇ ನಮಃ 690
 691. ಓಂ ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
 692. ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ
 693. ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಮಹಾಭೀಮಾಯ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 696. ಓಂ ಸದಾಶುಚಯೇ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಅನಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 699. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 700. ಓಂ ನಿರಂತರಾಯ ನಮಃ 700
 701. ಓಂ ಅರೂಪಾಯ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಆತ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
 703. ಓಂ ಸರ್ವಭಾವವಿನಿರ್ವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಅಂತಃಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 705. ಓಂ ಬಹಿಃಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಶೂನ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಶೂನ್ಯಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಅಂತಃಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 709. ಓಂ ಬಹಿಃಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 710. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ 710
 711. ಓಂ ಪೂರ್ಣಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಅಂತಸ್ತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ
 713. ಓಂ ಬಹಿಸ್ತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ
 714. ಓಂ ತ್ಯಾಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 715. ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗವತೇ ನಮಃ
 716. ಓಂ ಅಂತರ್ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಬಹಿರ್ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 718. ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಅಂತರ್ಭೋಗಿನೇ ನಮಃ
 720. ಓಂ ಬಹಿರ್ಭೋಗಿನೇ ನಮಃ 720
 721. ಓಂ ಸರ್ವಭಿಗವಿದುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 722. ಓಂ ಅಂತರ್ನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 723. ಓಂ ಬಹಿರ್ನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಸರ್ವನಿಷ್ಠಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಬಾಹ್ಯಾಂತರವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 726. ಓಂ ಬಾಹ್ಯಾಂತರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 729. ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 730. ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಾಯ ನಮಃ 730
 731. ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿಚೇ ಪರಾಯ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಅಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 733. ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿನೇ ನಮಃ
 734. ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 735. ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 736. ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಕಾಲಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 738. ಓಂ ಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಕಾಲನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 740. ಓಂ ಕೈವಲ್ಯ್ಪದದಾತ್ರೇ ನಮಃ 740
 741. ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಲಯಧರಾಯ ನಮಃ
 743. ಓಂ ನಿರ್ಭರಾಯ ನಮಃ
 744. ಓಂ ಹರ್ಶವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 745. ಓಂ ಹೃದಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಹೃಷಿಕೇಷಾಯ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಗರ್ಭವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 749. ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 750. ಓಂ ನಿಗಮಾಯ ನಮಃ 750
 751. ಓಂ ನಿಗಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 753. ಓಂ ಪರಾಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಪರಾವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ
 755. ಓಂ ನಿಧಿಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಾಕ್ಷಾಂತಯೇ ನಮಃ
 757. ಓಂ ವಿಭಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಯುಕ್ತಸದ್ಗತಯೇ ನಮಃ
 759. ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 760. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ 760
 761. ಓಂ ಪರಾಸಂವೇದನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 762. ಓಂ ಸ್ವಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 763. ಓಂ ಸ್ವವಿದಂ ಸ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 764. ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
 766. ಓಂ ಕ್ಷಮಿಣೇ ನಮಃ
 767. ಓಂ ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಶೀಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಶೂನ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಸ್ವನುಸಂಧಾನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 770
 771. ಓಂ ಸ್ವಬೋಧದರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ
 772. ಓಂ ಅಭಂಗಾಯ ನಮಃ
 773. ಓಂ ಕಂದರ್ಪಕುಲನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 775. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ರೇ ನಮಃ
 776. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ
 777. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 778. ಓಂ ತತ್ತ್ವಬೋಧಾಯ ನಮಃ
 779. ಓಂ ಸುಧಾವರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 780. ಓಂ ಪವನಾಯ ನಮಃ 780
 781. ಓಂ ಪಾಪಪಾವಕಾಯ ನಮಃ
 782. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಾಯ ನಮಃ
 784. ಓಂ ಅತ್ಯಂತಿಕಾಯ ನಮಃ
 785. ಓಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪಾವರ್ತ ನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 787. ಓಂ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಾಯ ನಮಃ
 788. ಓಂ ಸಂಶಯಾರ್ಣವ ಶೋಷಕಾಯ ನಮಃ
 789. ಓಂ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸಂದೇಶಾಯ ನಮಃ
 790. ಓಂ ಮಹಾನುಭಾವಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ 790
 791. ಓಂ ಆತ್ಮಾನುಭವಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
 792. ಓಂ ಸ್ವಾನುಭವಸುಖಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 793. ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಪ್ರಮದೋತ್ಕರ್ಷನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 796. ಓಂ ಅನಿಕೇತ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 797. ಓಂ ಶೂನ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ
 798. ಓಂ ಜಗದ್ವಪುಷೇ ನಮಃ
 799. ಓಂ ಚಿದ್ಗತಯೇ ನಮಃ
 800. ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ 800
 801. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ
 802. ಓಂ ಮಾಯಾಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 803. ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣವಿದಾರಂಭಿಣೇ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಸರ್ವಾರಂಭಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 805. ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ
 806. ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ
 807. ಓಂ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 808. ಓಂ ಸುನರಾಯ ನಮಃ
 809. ಓಂ ಕನಕಾಂಗದಿನೇ ನಮಃ
 810. ಓಂ ಅನಸೂಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ 810
 811. ಓಂ ದತ್ತಾಯ ನಮಃ
 812. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯ ನಮಃ
 814. ಓಂ ಕಾಮಜಿತೇ ನಮಃ
 815. ಓಂ ಕಾಮಪಟಾಯ ನಮಃ
 816. ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
 817. ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಗಮಾಯ ನಮಃ
 818. ಓಂ ಕಾಮವತೇ ನಮಃ
 819. ಓಂ ಕಾಮಪೋಷಾಯ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ 820
 821. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲೋತ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲೈಃ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 824. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 825. ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಕೃತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 827. ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 828. ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಕಾಯ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಸರ್ವಾರಂಭಪರಿತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ
 830. ಓಂ ಜಡೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವತೇ ನಮಃ 830
 831. ಓಂ ಭಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ
 832. ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಕರಾಯ ನಮಃ
 833. ಓಂ ಭೀಕ್ಷ್ಣಾಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 834. ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಮಣೇ ನಮಃ
 835. ಓಂ ಅಕುಲಾಯ ನಮಃ
 836. ಓಂ ಅನುಕೂಲಾಯ ನಮಃ
 837. ಓಂ ವಿಕಲಾಯ ನಮಃ
 838. ಓಂ ಅಕಲಾಯ ನಮಃ
 839. ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ
 840. ಓಂ ವನಚಾರಿಣೇ ನಮಃ 840
 841. ಓಂ ದಂಡಿನೇ ನಮಃ
 842. ಓಂ ಮುಂಡಿನೇ ನಮಃ
 843. ಓಂ ಗಂಧಿನೇ ನಮಃ
 844. ಓಂ ದೇಹಧರ್ಮವಿಹೀನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 845. ಓಂ ಏಕಾಕಿನೇ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಸಂಗವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 847. ಓಂ ಆಶ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ
 848. ಓಂ ಅನಾಶ್ರಮಾರಂಭಾಯ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಅನಾಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಕರ್ಮವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ 850
 851. ಓಂ ಅಸಂದೇಹಿನೇ ನಮಃ
 852. ಓಂ ಸಂದೇಹಿನೇ ನಮಃ
 853. ಓಂ ನಕಿಂಚನಾಯ ನಮಃ
 854. ಓಂ ನೃದೇಹಿನೇ ನಮಃ
 855. ಓಂ ದೇಹಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 856. ಓಂ ನಾಭಾವಿನೇ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಭಾವನಿರ್ಗತಾಯ ನಮಃ
 858. ಓಂ ನಾಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಸ್ವಯಮೇವ ನಿರಾಕುಲಾಯ ನಮಃ 860
 861. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
 862. ಓಂ ಅಗುರವೇ ನಮಃ
 863. ಓಂ ನಾಥನಾಥೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 864. ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ
 865. ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ
 866. ಓಂ ಪ್ರಾಕೃತಾಯ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಜನಕಾಯ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಅನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 870. ಓಂ ನಚನಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ 870
 871. ಓಂ ನೀತಯೇ ನಮಃ
 872. ಓಂ ನೀತಿಮತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 873. ಓಂ ಸಹಜಾಯ ನಮಃ
 874. ಓಂ ಸದೃಶಾಯ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಏಕಾಯ ನಮಃ
 877. ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 878. ಓಂ ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ 880
 881. ಓಂ ಭೋಗವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 882. ಓಂ ತುರೀಯಾಯ ನಮಃ
 883. ಓಂ ತುರೀಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 884. ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ
 885. ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ
 886. ಓಂ ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಯ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಸರ್ವಧ್ಯೇಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕನಿವಾಸಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 889. ಓಂ ಸಕಲೋತ್ತಮವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 890. ಓಂ ದೇಹಭೃತೇ ನಮಃ 890
 891. ಓಂ ದೇಹಕೃತೇ ನಮಃ
 892. ಓಂ ದೇಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 893. ಓಂ ದೇಹಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 894. ಓಂ ದೇಹಿನೇ ನಮಃ
 895. ಓಂ ದೇಹವಿಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 896. ಓಂ ದೇಹಭಾವಪ್ರಕಾಶನಾಯ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಲಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 898. ಓಂ ಲಯವಿದೇ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಲಯಭಾವಾಯ ನಮಃ
 900. ಓಂ ಬೋಧವತೇ ನಮಃ 900
 901. ಓಂ ಲಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 902. ಓಂ ಲಯಸ್ಯಾಂತಾಯ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಲಯಭಾವನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
 904. ಓಂ ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖವದಾಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 907. ಓಂ ವಿಶ್ವಭುಜೇ ನಮಃ
 908. ಓಂ ವಿಶ್ವಘೃಷೇ ನಮಃ
 909. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ
 910. ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಮಕರಾಯ ನಮಃ 910
 911. ಓಂ ಅವಿಕ್ಷಿಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 912. ಓಂ ಅಪ್ರಮಾದಿನೇ ನಮಃ
 913. ಓಂ ಪರಾರ್ಧಯೇ ನಮಃ
 914. ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥದೃಶೇ ನಮಃ
 915. ಓಂ ಸ್ವಾನುಭವವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ
 916. ಓಂ ಸ್ವಾನುಭವಪ್ರಕಾಶನಾಯ ನಮಃ
 917. ಓಂ ನಿರಿಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 918. ಓಂ ನಿರ್ಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 919. ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
 920. ಓಂ ನಿರಾಕೃತಾಯ ನಮಃ 920
 921. ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
 922. ಓಂ ರೂಪಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 923. ಓಂ ನಿರ್ವಪುಷೇ ನಮಃ
 924. ಓಂ ಸಕಲಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 925. ಓಂ ಶೋಕದುಃಖಹರಾಯ ನಮಃ
 926. ಓಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 927. ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ
 928. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
 929. ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥಸಂಗೃಹಾಯ ನಮಃ
 930. ಓಂ ಆಗಮಾಪಾಯ ಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ 930
 931. ಓಂ ಸ್ಥಾನದಾಯ ನಮಃ
 932. ಓಂ ಸತಾಂಗತಯೇ ನಮಃ
 933. ಓಂ ಆಕೃತಾಯ ನಮಃ
 934. ಓಂ ಸುಕೃತಾಯ ನಮಃ
 935. ಓಂ ಕೃತಕರ್ಮವಿನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ
 936. ಓಂ ಭೇದತ್ರಯಹರಾಯ ನಮಃ
 937. ಓಂ ದೇಹತ್ರಯವಿನಿರ್ಗತಾಯ ನಮಃ
 938. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 939. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 940. ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ 940
 941. ಓಂ ಅಜರಾಯ ನಮಃ
 942. ಓಂ ಪಂಚಬಾಣದರ್ಪಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ
 943. ಓಂ ಚತುರಾಕ್ಷರಬೀಜಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 944. ಓಂ ಸ್ವಭುವೇ ನಮಃ
 945. ಓಂ ಚಿತ್ಕೀರ್ತಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 946. ಓಂ ಅಗಾಧಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 947. ಓಂ ಅಕ್ಷುಬ್ಧಾಯ ನಮಃ
 948. ಓಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 949. ಓಂ ಯಮದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
 950. ಓಂ ಅತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ 950
 951. ಓಂ ಪರಮಾನಂದಸಾಗರಾಯ ನಮಃ
 952. ಓಂ ಲೀಲಾವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ನಮಃ
 953. ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ
 954. ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ
 955. ಓಂ ಭೀಮಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 956. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ನಮಃ
 957. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 958. ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ
 959. ಓಂ ಚಲನಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 960. ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ 960
 961. ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ
 962. ಓಂ ವಾಸವಾರಿ ವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 963. ಓಂ ವಿಕರ್ಮಕರ್ಮಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 964. ಓಂ ಅನನ್ಯ ಗಮಕಾಯ ನಮಃ
 965. ಓಂ ಅಗಮಾಯ ನಮಃ
 966. ಓಂ ಅಬದ್ಧಕರ್ಮಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 967. ಓಂ ಕಾಮರಾಗಕುಲಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ
 968. ಓಂ ಯೋಗಾಂಧಕಾರಮಥನಾಯ ನಮಃ
 969. ಓಂ ಪದ್ಮಜನ್ಮಾದಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 970. ಓಂ ಭಕ್ತಕಾಮಾಯ ನಮಃ 970
 971. ಓಂ ಅಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ
 972. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 973. ಓಂ ಭಾವನಿರ್ಭಾವಕಾಯ ನಮಃ
 974. ಓಂ ಭೇದಾಂಕಾಯ ನಮಃ
 975. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
 976. ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಯ ನಮಃ
 977. ಓಂ ನಿಗುಹಾಯ ನಮಃ
 978. ಓಂ ಗೋಚರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿಶಮನಾಯ ನಮಃ
 980. ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಪದ್ಮಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ 980
 981. ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 982. ಓಂ ದೀನಪತಯೇ ನಮಃ
 983. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 984. ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಯ ನಮಃ
 985. ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 986. ಓಂ ವ್ಯೋಮಧರ್ಮಾಂಬರಾಯ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಭಸ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಧರಾಧರಾಯ ನಮಃ
 990. ಓಂ ಧರ್ಮಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ 990
 991. ಓಂ ಅನ್ವಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 992. ಓಂ ವ್ಯತಿರೇಕಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಾಯ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಏಕೋನೇಕ ಗುಣಭಾಸಾಭಾಸನಿರ್ಭಾಸವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 994. ಓಂ ಭಾವಾಭಾವ ಸ್ವಭಾವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಭಾವಾಭಾವ ವಿಭಾವವಿದೇ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಯೋಗೀಹೃದಯವಿಶ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ
 997. ಓಂ ಅನಂತವಿದ್ಯಾವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 998. ಓಂ ವಿಘ್ನಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 999. ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸಾಗರಾಯ ನಮಃ 1000


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||