ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ (ಹರಿಹರಪುತ್ರ) ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ (ಹರಿಹರಪುತ್ರ) ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಭೂತನಾಥಾಯ

 1. ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಶಿವಕಾರ್ಯಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಶಿವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಶೈವಧರ್ಮಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಶಂಖಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಯ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಕಾಮತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಕಾಮಾದಿ ಫಲಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಕರುಣಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಕರ್ಮದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಜಗದಾನಂದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಜಯಾದಿಶಕ್ತಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಜನಾಹ್ಲಾದಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಜಿಗೀಷುಕಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಜಿತಸೇವಾರಿಸಂಘಕಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿ ೠಷಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಜರಾಮರಣನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಜನಾರ್ದನಸುತಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದಿಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಜನ್ಮಹೀನಾಯ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಜನಕೇನಾಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಪಂಕಜಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಪುರಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಪುರತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಪವನಾದಿಸುರೈಃ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಪಾರ್ವತೀತನಯಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಜ್ಞಾನನಿರತಾಯ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಗುಣಾಗುಣನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಗೋಪಾಲೇನಾಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಗೋಧನಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಗಜಾರೂಢಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಗಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಗಜಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಗಜಸ್ಕಂಧಾಯ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಗ್ರಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ದಿಗ್ಗಜೇನಾಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಗವಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಅಹರ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಜಲನಿಭಾಯ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿ ಋಷಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಜಲಂಧರನಿಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಶೋಣಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಶೋಣವಾಸಕಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಸುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಶೋಕಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಶೋಭಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಸೂರ್ಯತೈಜಸಾಯ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಸುರೈರ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಶೋಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಶಾಲ್ಮಲೀಪತಯೇ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಸುಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಶರವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಹಂಸನಿಭಾಯ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಹಾಹಾ ಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷಾಸನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಪಾವಕನಿಭಾಯ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಪವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಭಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 109. ಓಂ ದೇವವರಾಯ ನಮಃ
 110. ಓಂ ದೇವಾರಿಕುಲನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 111. ಓಂ ದೇವಸೇನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 112. ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ
 113. ಓಂ ತೇಜೋರಾಶಯೇ ನಮಃ
 114. ಓಂ ದಶಾನನಾಯ ನಮಃ
 115. ಓಂ ದಾರುಣಾಯ ನಮಃ
 116. ಓಂ ದೋಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 117. ಓಂ ದೋರ್ದಂಡಾಯ ನಮಃ
 118. ಓಂ ದಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 119. ಓಂ ಧನುಷ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 120. ಓಂ ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 121. ಓಂ ಧನಿಕಾಯ ನಮಃ
 122. ಓಂ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 123. ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 124. ಓಂ ಧರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ
 125. ಓಂ ಧನುಃಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 126. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 127. ಓಂ ಸ್ಥೂಲತನವೇ ನಮಃ
 128. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಬಾಹುಕಾಯ ನಮಃ
 130. ಓಂ ತನೂತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 131. ಓಂ ತನುತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 132. ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
 133. ಓಂ ತೇಜಸಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 134. ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 135. ಓಂ ಯೋಗನಿಧಯೇ ನಮಃ
 136. ಓಂ ಯೋಗೀನಾಯ ನಮಃ
 137. ಓಂ ಯೋಗಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 138. ಓಂ ಮಂದಾರವಾಟಿಕಾಯ ನಮಃ
 139. ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
 140. ಓಂ ಮಲಯಾಲಚಲವಾಸಭುವೇ ನಮಃ
 141. ಓಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 142. ಓಂ ಮಂದಮಾರುತಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 143. ಓಂ ಮಹಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
 144. ಓಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
 145. ಓಂ ಮನೋಹರಮದಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಮಹೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ
 147. ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 148. ಓಂ ಮಹಾನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ
 150. ಓಂ ಮರುತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 151. ಓಂ ಮಾನಧನಾಯ ನಮಃ
 152. ಓಂ ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 153. ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 154. ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 155. ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಮಹೌಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 157. ಓಂ ಮಹಾವರ್ಷಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 158. ಓಂ ಭಾಷಕಾಯ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಭಾಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 160. ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ
 161. ಓಂ ಭಾನುತೈಜಸೇ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಭಿಷಜೇ ನಮಃ
 163. ಓಂ ಭವಾನೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 164. ಓಂ ಭವತಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 165. ಓಂ ನೀಲಾಂಬರಾಯ ನಮಃ
 166. ಓಂ ನೀಲನಿಭಾಯ ನಮಃ
 167. ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 168. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
 169. ಓಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 170. ಓಂ ನಿಷಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 171. ಓಂ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ
 172. ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
 173. ಓಂ ರಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 174. ಓಂ ರಮಯಾ ಪರಿತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ
 175. ಓಂ ರಾಜಸೇವ್ವಾಯ ನಮಃ
 176. ಓಂ ರಾಜಧನಾಯ ನಮಃ
 177. ಓಂ ರಣದೋರ್ದಂಡಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 178. ಓಂ ರಮಣಾಯ ನಮಃ
 179. ಓಂ ರೇಣುಕಾಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 180. ಓಂ ರಜನೀಚರದಾರಣಾಯ ನಮಃ
 181. ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ
 182. ಓಂ ಇಭರಾಟ್ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 183. ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 184. ಓಂ ಇಡಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 185. ಓಂ ಹೇಮನಿಭಾಯ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಹೈಮಪ್ರಾಕಾರಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ
 187. ಓಂ ಹಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 188. ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 189. ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 190. ಓಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
 191. ಓಂ ಹಾಟಕಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 192. ಓಂ ಹಂಸಾರೂಢೇನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 193. ಓಂ ವನವಾಸಾಯ ನಮಃ
 194. ಓಂ ವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 195. ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ
 196. ಓಂ ವಾರಾನನಾಯ ನಮಃ
 197. ಓಂ ವೈವಸ್ವತಪತಯೇ ನಮಃ
 198. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 199. ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ
 200. ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಿಯೇ ನಮಃ
 201. ಓಂ ವೇಣುನಾದಾಯ ನಮಃ
 202. ಓಂ ವರಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 203. ಓಂ ವರಾಭಯಕರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ
 204. ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 205. ಓಂ ವಿಪುಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 206. ಓಂ ವಿಪುಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 207. ಓಂ ವಿನೋದವತೇ ನಮಃ
 208. ಓಂ ವೈಣವಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ
 209. ಓಂ ವಾಮದೇವೇನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 210. ಓಂ ವೇತ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 211. ಓಂ ವೇದನಿಧಯೇ ನಮಃ
 212. ಓಂ ವಂಶದೇವಾಯ ನಮಃ
 213. ಓಂ ವರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 214. ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
 215. ಓಂ ಹ್ರಿಮ್ಮನಸೇ ನಮಃ
 216. ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯಾ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 218. ಓಂ ಹೇಮಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
 219. ಓಂ ಹುತಾಶಾಯ ನಮಃ
 220. ಓಂ ಹುತನಿಷ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
 221. ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಕೃತಿಸುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 222. ಓಂ ಹವ್ಯವಾಹಾಯ ನಮಃ
 223. ಓಂ ಹವ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ
 224. ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯ ನಮಃ
 225. ಓಂ ಅಪರಾಹತಾಯ ನಮಃ
 226. ಓಂ ಅಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 227. ಓಂ ರೂಪಕರಾಯ ನಮಃ
 228. ಓಂ ಅಚರಾಯ ನಮಃ
 229. ಓಂ ಅತನುರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 230. ಓಂ ಹಂಸಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 231. ಓಂ ಹುತಭುಗೇ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಹೇಮಾಂಬರಾಯ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 234. ಓಂ ನೀಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 235. ಓಂ ನೀಲವಾಸಸೇ ನಮಃ
 236. ಓಂ ನಿಧಿಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 237. ಓಂ ನಿರಾತಪಾಯ ನಮಃ
 238. ಓಂ ಕ್ರೋಡಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 239. ಓಂ ತಪಸ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 240. ಓಂ ತಪೋರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 241. ಓಂ ತಪಾಹ್ವಯಾಯ ನಮಃ
 242. ಓಂ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 243. ಓಂ ಮಾನಿನೇ ನಮಃ
 244. ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ
 245. ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ
 246. ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ
 247. ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಮೇಧಸೇ ನಮಃ
 249. ಓಂ ಮುಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 250. ಓಂ ಮಕರಾಯ ನಮಃ
 251. ಓಂ ಮಕರಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಮಂಜುಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 254. ಓಂ ಮಾಸಪಾಲಾಯ ವನಮಃ
 255. ಓಂ ಮಹೌಷಧಯೇ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 257. ಓಂ ಶೋಭಮಾನಾಯ ನಮಃ
 258. ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ
 259. ಓಂ ಸರ್ವದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ
 260. ಓಂ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಯ ನಮಃ
 261. ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ
 262. ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 263. ಓಂ ಶಶಿಭಾಸಾಯ ನಮಃ
 264. ಓಂ ಶಮಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ
 265. ಓಂ ಸುದಂತಾಯ ನಮಃ
 266. ಓಂ ಸುಕಪೋಲಾಯ ನಮಃ
 267. ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಸಂಪದೋಽಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 269. ಓಂ ಗರಳಾಯ ನಮಃ
 270. ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ
 271. ಓಂ ಗೋನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 272. ಓಂ ಗೋಮುಖಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 273. ಓಂ ಕೌಶಿಕಾಯ ನಮಃ
 274. ಓಂ ಕಾಲದೇವಾಯ ನಮಃ
 275. ಓಂ ಕ್ರೋಶಕಾಯ ನಮಃ
 276. ಓಂ ಕ್ರೌಂಚಭೇದಕಾಯ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಕರಾಯ ನಮಃ
 278. ಓಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ
 279. ಓಂ ಕರವೀರಕರೇರುಹಾಯ ನಮಃ
 280. ಓಂ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 281. ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 282. ಓಂ ಕಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 283. ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಾಯ ನಮಃ
 284. ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
 285. ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ
 286. ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ
 287. ಓಂ ಬಭ್ರುವಾಹಾಯ ನಮಃ
 288. ಓಂ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 289. ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 290. ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ
 291. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 292. ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ
 293. ಓಂ ಸಭಾಸದೇ ನಮಃ
 294. ಓಂ ಸಭಾಕರಾಯ ನಮಃ
 295. ಓಂ ಶರಾನಿವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ
 296. ಓಂ ಶಕ್ರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 297. ಓಂ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 298. ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
 299. ಓಂ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ
 300. ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 301. ಓಂ ಪಿಶಾಚಘ್ನೇ ನಮಃ
 302. ಓಂ ಅಭೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 303. ಓಂ ಅಂಗದಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
 304. ಓಂ ಭೋಜಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 305. ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ
 306. ಓಂ ಗೃಧ್ರನಾಸಾಯ ನಮಃ
 307. ಓಂ ಅವಿಷಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 308. ಓಂ ದಿಗ್ದೇಹಾಯ ನಮಃ
 309. ಓಂ ದೈನ್ಯದಾಹಕಾಯ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಬಾಡವಪೂರಿತಮುಖಾಯ ನಮಃ
 311. ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ
 312. ಓಂ ವಿಷಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 313. ಓಂ ವಸಂತಾಯ ನಮಃ
 314. ಓಂ ಸಮರಕ್ರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 315. ಓಂ ಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ
 316. ಓಂ ಪಂಕಜಾಸನಾಯ ನಮಃ
 317. ಓಂ ವಿಶ್ವದರ್ಪಾಯ ನಮಃ
 318. ಓಂ ನಿಶ್ಚಿತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 319. ಓಂ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 320. ಓಂ ಭರತಾಯ ನಮಃ
 321. ಓಂ ಭೈರವಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಭರಣಾಯ ನಮಃ
 323. ಓಂ ವಾಮನಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 324. ಓಂ ಸಿಂಹಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 325. ಓಂ ಸಿಂಹರೂಪಾಯ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ
 327. ಓಂ ಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 328. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
 329. ಓಂ ಸಿದ್ಧರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಸಿದ್ಧಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 331. ಓಂ ಆದಿತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
 332. ಓಂ ಆಪದ್ಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 333. ಓಂ ಅಮೃತಾಬ್ಧಿನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ
 334. ಓಂ ಯುವರಾಜಾಯ ನಮಃ
 335. ಓಂ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 336. ಓಂ ಉಷಸ್ತೇಜಸೇ ನಮಃ
 337. ಓಂ ಉಡುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
 338. ಓಂ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ
 339. ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 340. ಓಂ ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 341. ಓಂ ತಾಮ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 342. ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯಾ ನಮಃ
 343. ಓಂ ಪಿಂಛಚೂಡಾಯ ನಮಃ
 344. ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 345. ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 346. ಓಂ ಭೋಗಾಯ ನಮಃ
 347. ಓಂ ಭೋಗಾನಂದಕರಾಯ ನಮಃ
 348. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 349. ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತೇನಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 350. ಓಂ ಪಂಚಬಾಣೇನ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 351. ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ
 352. ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ
 353. ಓಂ ಭಾನುಮಯಾಯ ನಮಃ
 354. ಓಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 355. ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಯ ನಮಃ
 356. ಓಂ ಛಂದಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 357. ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
 358. ಓಂ ದೇವಮನುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 359. ಓಂ ದಶಭುಜಾಯ ನಮಃ
 360. ಓಂ ದಶಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 361. ಓಂ ದಾನವಾನಾಂ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಶರೋತ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಶತಾನಂದಸಮಾಗಮಾಯ ನಮಃ
 365. ಓಂ ಗೃಧ್ರಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 366. ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
 367. ಓಂ ಗಂಧಗ್ರಾಹಾಯ ನಮಃ
 368. ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಗೋಮೇಧಾಯ ನಮಃ
 370. ಓಂ ಗಂಡಕಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 371. ಓಂ ಗೋಕುಲೈಃ ಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಪರಿವೇಷಾಯ ನಮಃ
 373. ಓಂ ಪದಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
 374. ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಗುದ್ರುಮವಾಸಕಾಯ ನಮಃ
 375. ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 376. ಓಂ ಗುರುವರಾಯ ನಮಃ
 377. ಓಂ ವಂದನೀಯಾಯ ನಮಃ
 378. ಓಂ ವದಾನ್ಯಕಾಯ ನಮಃ
 379. ಓಂ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 380. ಓಂ ವೇಣುಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 381. ಓಂ ವೀಣಾದಂಡಧರಾಯ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ
 383. ಓಂ ಹೈಮೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಹೋತೃಸುಭಗಾಯ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಹೌತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 386. ಓಂ ಓಜಸಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 387. ಓಂ ಪವಮಾನಾಯ ನಮಃ
 388. ಓಂ ಪ್ರಜಾತಂತುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 389. ಓಂ ದಂಡವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 390. ಓಂ ನಿಮೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ
 391. ಓಂ ನಿಮಿಷಾರ್ಧಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 392. ಓಂ ನಿಮಿಷಾಕಾರಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಲಿಗುಡಾಭಾಯ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಲಿಡಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 395. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 396. ಓಂ ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಇಡಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 398. ಓಂ ಪಿಂಗಲಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 399. ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಮಧ್ಯಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾಯ ನಮಃ
 401. ಓಂ ಭೀಮವರ್ಚಸೇ ನಮಃ
 402. ಓಂ ವರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
 403. ಓಂ ಸಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 404. ಓಂ ವಾಚಾಽತೀತಾಯ ನಮಃ
 405. ಓಂ ವರನಿಧಯೇ ನಮಃ
 406. ಓಂ ಪರಿವೇತ್ರೇ ನಮಃ
 407. ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಕಾಯ ನಮಃ
 408. ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ
 409. ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಅನಂತಾದಿತ್ಯಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
 411. ಓಂ ವೇಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 412. ಓಂ ವಿಷಗ್ರಾಹಾಯ ನಮಃ
 413. ಓಂ ವರದಾನಕರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 414. ಓಂ ವಿಪಿನಾಯ ನಮಃ
 415. ಓಂ ವೇದಸಾರಾಯ ನಮಃ
 416. ಓಂ ವೇದಾಂತೈಃಪರಿತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ
 417. ಓಂ ವಕ್ರಾಗಮಾಯ ನಮಃ
 418. ಓಂ ವರ್ಚವಾಚಾಯ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಬಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 420. ಓಂ ವಿಮಾನವತೇ ನಮಃ
 421. ಓಂ ವಜ್ರಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 422. ಓಂ ವಂಶಕರಾಯ ನಮಃ
 423. ಓಂ ವಟುರಕ್ಷಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
 424. ಓಂ ವಪ್ರಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ
 425. ಓಂ ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 426. ಓಂ ವೇಲಾರಾಶಯೇ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಚಲಾಳಕಾಯ ನಮಃ
 428. ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಾಯ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಕ್ರೋಡನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಕ್ರೋಡಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 431. ಓಂ ಕಪಾಲಭೃತೇ ನಮಃ
 432. ಓಂ ಕುಂಜರೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಮಂಜುವಾಸಸೇ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾಯ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 436. ಓಂ ಕ್ರೀಡಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಕೀಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 438. ಓಂ ಕ್ರೋಶಮಾನಾಯ ನಮಃ
 439. ಓಂ ಬಲಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ
 440. ಓಂ ಕನಕಾಯ ನಮಃ
 441. ಓಂ ಹೋತೃಭಾಗಿನೇ ನಮಃ
 442. ಓಂ ಖವಾಸಾಯ ನಮಃ
 443. ಓಂ ಖಚರಾಯ ನಮಃ
 444. ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ
 445. ಓಂ ಗಣಕಾಯ ನಮಃ
 446. ಓಂ ಗುಣನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 447. ಓಂ ಗುಣತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ
 448. ಓಂ ಕುಶಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 449. ಓಂ ಪಾಟಲಾಯ ನಮಃ
 450. ಓಂ ಪತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 451. ಓಂ ಪಲಾಶಾಯ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಪುತ್ರವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 453. ಓಂ ಪಿತೃಸಚ್ಚರಿತಾಯ ನಮಃ
 454. ಓಂ ಪ್ರೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 455. ಓಂ ಪಾಪಭಸ್ಮಪುನಶ್ಶುಚಯೇ ನಮಃ
 456. ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಫುಲ್ಲಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 458. ಓಂ ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 459. ಓಂ ಫಣಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 460. ಓಂ ಪಟ್ಟಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
 461. ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ
 462. ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
 463. ಓಂ ವಯೋಽಧಿಕಾಯ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಚೋರನಾಟ್ಯಾಯ ನಮಃ
 465. ಓಂ ಚೋರವೇಷಾಯ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 467. ಓಂ ಶೌರ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 468. ಓಂ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 469. ಓಂ ಅಮರಕಾಯ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ
 471. ಓಂ ಮದಗಾಮಿಕಾಯ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಮೃಡಾಭಾಯ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಮೇಷವಾಹಾಯ ನಮಃ
 474. ಓಂ ಮೈಥಿಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
 475. ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 476. ಓಂ ಮನಸೇ ನಮಃ
 477. ಓಂ ಮನುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 478. ಓಂ ಮಂತ್ರದೇವಾಯ ನಮಃ
 479. ಓಂ ಮಂತ್ರರಾಶಯೇ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಮಹಾದೃಢಾಯ ನಮಃ
 481. ಓಂ ಸ್ತೂಪಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 482. ಓಂ ಧನದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 483. ಓಂ ದೇವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 484. ಓಂ ತಾರಣಾಯ ನಮಃ
 485. ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಯಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಇಭಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಇಭೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 489. ಓಂ ದಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 490. ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 491. ಓಂ ದಾರುಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 492. ಓಂ ದನೂಜಹನೇ ನಮಃ
 493. ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
 494. ಓಂ ದಾಮಧರಾಯ ನಮಃ
 495. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 496. ಓಂ ಶಚೀಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಶಂಖಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 498. ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ
 499. ಓಂ ಮನುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಗುಡರುಪಾಯ ನಮಃ
 501. ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 502. ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 503. ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ
 504. ಓಂ ಗಾಢಗಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 505. ಓಂ ಗೋತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ
 506. ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಆನಂದಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 508. ಓಂ ಹಯಮೇಧಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 509. ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
 510. ಓಂ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
 511. ಓಂ ಘೃತಾನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
 512. ಓಂ ಗೌರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 513. ಓಂ ಗರ್ವಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ
 514. ಓಂ ಗಣೇಶಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 515. ಓಂ ಗಗನಾಯ ನಮಃ
 516. ಓಂ ಗಣಾನಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 517. ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 518. ಓಂ ಛದ್ಮಹೀನಾಯ ನಮಃ
 519. ಓಂ ಶಶಿರದಾಯ ನಮಃ
 520. ಓಂ ಶತ್ರೂಣಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 521. ಓಂ ಅಂಗಿರಸೇ ನಮಃ
 522. ಓಂ ಚರಾಚರಮಯಾಯ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 524. ಓಂ ಶರಭೇಶಾಯ ನಮಃ
 525. ಓಂ ಶತಾತಪಾಯ ನಮಃ
 526. ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 527. ಓಂ ವಕ್ರಾಗಮಾಯ ನಮಃ
 528. ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 529. ಓಂ ವೇದಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
 530. ಓಂ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಾಯ ನಮಃ
 531. ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ
 532. ಓಂ ಪರಮೇಶಾಯ ನಮಃ
 533. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
 534. ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 535. ಓಂ ಭವರೋಗಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 536. ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ ನಮಃ
 537. ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿದೇಹಾಯ ನಮಃ
 538. ಓಂ ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ
 539. ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 540. ಓಂ ಚಿದಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 541. ಓಂ ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 542. ಓಂ ನರಪತಯೇ ನಮಃ
 543. ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 544. ಓಂ ನಿಷಾದರಾಜಾಯ ನಮಃ
 545. ಓಂ ನೀಹಾರಾಯ ನಮಃ
 546. ಓಂ ನೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 547. ಓಂ ನಿಷ್ಟುರಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ
 548. ಓಂ ನಿಮ್ನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 549. ಓಂ ನೀಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 550. ಓಂ ನೀಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 551. ಓಂ ನೀಲಕೇಶಕಾಯ ನಮಃ
 552. ಓಂ ಸಿಂಹಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ
 554. ಓಂ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಾಣಾಯ ನಮಃ
 555. ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ
 556. ಓಂ ಶರ್ವರೀಶಾಯ ನಮಃ
 557. ಓಂ ಷಡಾನನಾಯ ನಮಃ
 558. ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 559. ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
 560. ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 561. ಓಂ ಶಚೀನಾಥೇನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 562. ಓಂ ಕಾಕೀನಾಯ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಕಾಮದಹನಾಯ ನಮಃ
 564. ಓಂ ದಗ್ಧಪಾಪಾಯ ನಮಃ
 565. ಓಂ ಧರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 566. ಓಂ ದಾಮಗ್ರಂಧಿನೇ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಶತಸ್ತ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
 568. ಓಂ ತಂತ್ರೀಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 569. ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
 570. ಓಂ ತಾಮ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 571. ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
 572. ಓಂ ತಿಲಭೋಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 573. ಓಂ ತಿಲೋದರಾಯ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಮಾಂಡುಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಮೃಡಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 576. ಓಂ ಮೇರುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 577. ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
 578. ಓಂ ಮಾರ್ತ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 579. ಓಂ ಮಣಿರೂಪಾಯ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಮರುದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
 581. ಓಂ ಮಾಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಮಧುಪಾನಾಯ ನಮಃ
 583. ಓಂ ಮೃಣಾಲಾಯ ನಮಃ
 584. ಓಂ ಮೋಹಿನೀಪತಯೇ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶತನಯಾಯ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಮದಗರ್ವಿತಾಯ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 589. ಓಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 590. ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಮಯಾಯ ನಮಃ
 591. ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಕ್ಯಾಯ ನಮಃ
 593. ಓಂ ಸ್ರುವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 594. ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 596. ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜರಸಿಕಾಯ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರಸಪೇಶಲಾಯ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಭೂಮಧ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ
 599. ಓಂ ಭೂಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 600. ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 601. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 602. ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ
 603. ಓಂ ಸಾಮವಾಚಕಾಯ ನಮಃ
 604. ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 606. ಓಂ ಗುಣಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 607. ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 608. ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಧನಭೃತೇ ನಮಃ
 610. ಓಂ ದಾಹಾಯ ನಮಃ
 611. ಓಂ ಧನದಾನಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಮಹಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಮಾಯಾಹೀನಾಯ ನಮಃ
 615. ಓಂ ಮದಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 616. ಓಂ ಮಾಠರಾಯ ನಮಃ
 617. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ
 618. ಓಂ ಸದ್ವೈರಿಕುಲನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 619. ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ
 620. ಓಂ ಪಿಂಛಚೂಡಾಯ ನಮಃ
 621. ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶಪವಿತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 622. ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 623. ಓಂ ಪರ್ವಪಕ್ಷಮಾಸವಿಭಾಜಕಾಯ ನಮಃ
 624. ಓಂ ವಜ್ರಭೂಷಾಯ ನಮಃ
 625. ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 626. ಓಂ ವಿರಿಂಚಾಯ ನಮಃ
 627. ಓಂ ವರವಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 628. ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಕಲಿಕಾವೃಂದಾಯ ನಮಃ
 629. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
 630. ಓಂ ಡಂಭಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 631. ಓಂ ದಾಮಘೋಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 632. ಓಂ ದಾಸಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 633. ಓಂ ತಪೌಜಸಾಯ ನಮಃ
 634. ಓಂ ದ್ರೋಣಕುಂಭಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 635. ಓಂ ದ್ರೋಹಿನಾಶಾಯ ನಮಃ
 636. ಓಂ ತಪಾತುರಾಯ ನಮಃ
 637. ಓಂ ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾಯ ನಮಃ
 638. ಓಂ ಮಹಾಸಂಸಾರನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 639. ಓಂ ಲಾಕಿನೀಹಾಕಿನೀಲಬ್ಧಾಯ ನಮಃ
 640. ಓಂ ಲವಣಾಂಭೋಧಿತಾರಣಾಯ ನಮಃ
 641. ಓಂ ಕಾಕಿಲಾಯ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಕಾಲಪಾಶಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 643. ಓಂ ಕರ್ಮಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಮೋಹನಿರ್ಭಿನ್ನಾಯ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 647. ಓಂ ಬೃಹತ್ತನವೇ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಅಕ್ರೂರವರದಾಯ ನಮಃ
 650. ಓಂ ವಕ್ರಾಗಮವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 651. ಓಂ ಡಾಕೀನಾಯ ನಮಃ
 652. ಓಂ ಸೂರ್ಯತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 653. ಓಂ ಸರ್ಪಭೂಷಾಯ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
 657. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 658. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಕಲಿಕಾಯ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ
 661. ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಟಾನಾಯ ನಮಃ
 662. ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
 663. ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 664. ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷವೇ ನಮಃ
 665. ಓಂ ಕರ್ಮಫಲದಾಯ ನಮಃ
 666. ಓಂ ಮಾರ್ಗದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 667. ಓಂ ಕರ್ಮಣಾಯ ನಮಃ
 668. ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 669. ಓಂ ಮಹಾಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 670. ಓಂ ಶುಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 671. ಓಂ ಶುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 672. ಓಂ ಸೋಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 673. ಓಂ ಸುರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 674. ಓಂ ಪರ್ವಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 675. ಓಂ ಅಜಪಾಯ ನಮಃ
 676. ಓಂ ಜನಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಫಲಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಅರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 679. ಓಂ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 680. ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
 681. ಓಂ ವೀರವೇಷಾಯ ನಮಃ
 682. ಓಂ ವಿಧುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 684. ಓಂ ಲಯಕರಾಯ ನಮಃ
 685. ಓಂ ಲಾಭಾಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 686. ಓಂ ಪಂಚಾನನಾಯ ನಮಃ
 687. ಓಂ ಪಂಚಗೂಡಾಯ ನಮಃ
 688. ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 690. ಓಂ ಪಾವಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 691. ಓಂ ಪರ್ಜನ್ಯಸಮಗರ್ಜನಾಯ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಪಾಪಾರಯೇ ನಮಃ
 693. ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಪ್ರಜೇಶಾಯ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಪಂಕನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 696. ಓಂ ನಷ್ಟಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 697. ಓಂ ನಷ್ಟವೈರಾಯ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 699. ಓಂ ನಾಗಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 700. ಓಂ ನಷ್ಟಪಾಪಾಯ ನಮಃ
 701. ಓಂ ಇಷ್ಟನಾಮವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಸಾಮರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 703. ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಪಾಷಂಡಿನೇ ನಮಃ
 705. ಓಂ ಪರ್ವತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಪಾತ್ರೇ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಪಂಚಪಂಚಾತಿಶಾಯಿಕಾಯ ನಮಃ
 709. ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 710. ಓಂ ಪದ್ಮವದನಾಯ ನಮಃ
 711. ಓಂ ಪಾವಕಾಭಾಯ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ
 713. ಓಂ ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 714. ಓಂ ಗೌರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 715. ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 716. ಓಂ ಧನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಗಣೇಶಾಶ್ಲಿಷ್ಟದೇಹಾಯ ನಮಃ
 718. ಓಂ ಶಿತಾಂಶವೇ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಶುಭದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ
 720. ಓಂ ದಕ್ಷಧ್ವಂಸಾಯ ನಮಃ
 721. ಓಂ ದಕ್ಷಕರಾಯ ನಮಃ
 722. ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 723. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸುತಾಯ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಮಾರ್ಗಣಾಯ ನಮಃ
 726. ಓಂ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಗರ್ವಭಂಗಾಯ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಕುಶಾಸನಾಯ ನಮಃ
 729. ಓಂ ಕುಲಪಾಲಪತಯೇ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 731. ಓಂ ಪವಮಾನಾಯ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಪ್ರಜಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 733. ಓಂ ದರ್ಶಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 734. ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ
 735. ಓಂ ದೀರ್ಘಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 736. ಓಂ ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಭೇರಿನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 738. ಓಂ ವೃಂದಾಯ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ
 740. ಓಂ ಸುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 741. ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಸಿಕಾಯ ನಮಃ
 743. ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 744. ಓಂ ರಜತಾದ್ರಿಭಾಸೇ ನಮಃ
 745. ಓಂ ತಿಮಿರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಮಿಹಿರಾಭಾಯ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಮಹಾನೀಲಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಶ್ರೀಚಂದನವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 749. ಓಂ ಶ್ರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 750. ಓಂ ಶ್ರೀತರುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 751. ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಲಸತ್ಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 753. ಓಂ ರಜನೀಧ್ವಂಸಿಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಬಿಂದುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 755. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಬೈಂದವಾಯ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಬಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಆಪನ್ನತಾರಕಾಯ ನಮಃ
 759. ಓಂ ತಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 760. ಓಂ ತಪ್ತಕೃಛ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 761. ಓಂ ಮರುದ್ವೃಧಾಯ ನಮಃ
 762. ಓಂ ಮಹಾಖರ್ವಾಯ ನಮಃ
 763. ಓಂ ಚಿರಾವಾಸಯ ನಮಃ
 764. ಓಂ ಶಿಖಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಆಯುಷ್ಮತೇ ನಮಃ
 766. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
 767. ಓಂ ದೂತಾಯ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಆಯುರ್ವೇದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಪರಮಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 771. ಓಂ ಅವಧೂತಾಶ್ರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 772. ಓಂ ಅಶ್ವವೇಗಾಯ ನಮಃ
 773. ಓಂ ಅಶ್ವಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಹಯಧೈರ್ಯಾಯ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 775. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 776. ಓಂ ದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 777. ಓಂ ವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 778. ಓಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 779. ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 780. ಓಂ ಆರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 781. ಓಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ
 782. ಓಂ ಅರ್ಯಮಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಫಾಲ್ಗುನಾಯ ನಮಃ
 784. ಓಂ ಫಾಲಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 785. ಓಂ ಅರಾತಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಘನಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 787. ಓಂ ಗ್ರೀಷ್ಮಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
 788. ಓಂ ಕಿರೀಟಿನೇ ನಮಃ
 789. ಓಂ ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 790. ಓಂ ಕಲ್ಪಾನಲವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 791. ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಫಲದಾಯ ನಮಃ
 792. ಓಂ ವಿರಿಂಚಾರಿವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 793. ಓಂ ವೀರಮಾರ್ತಾಂಡವರದಾಯ ನಮಃ
 794. ಓಂ ವೀರಬಾಹವೇ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
 796. ಓಂ ವೀರಸಿಂಹಾಸನಾಯ ನಮಃ
 797. ಓಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 798. ಓಂ ವೀರಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 799. ಓಂ ಅಸ್ತದಾನವಾಯ ನಮಃ
 800. ಓಂ ನರವೀರಸುಹೃದ್ಭ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 801. ಓಂ ನಾಗರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 802. ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 803. ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಸಂವರ್ತ್ತಾಯ ನಮಃ
 805. ಓಂ ಸಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 806. ಓಂ ಉರುವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
 807. ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 808. ಓಂ ಉಡುಲೋಕಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 809. ಓಂ ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 810. ಓಂ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಗಿತಾಯ ನಮಃ
 811. ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 812. ಓಂ ಕಾಲಕೇಯವಿನಾಶಾಯ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಮತ್ತನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 814. ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 815. ಓಂ ನಾಗಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 816. ಓಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
 817. ಓಂ ಬೋಧಾಯ ನಮಃ
 818. ಓಂ ಗೌರೀದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 819. ಓಂ ಚಿಂತಾರಾಶಿಪರಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 821. ಓಂ ಚರಾಚರಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟೇ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಕರ್ಣಯುಗೇ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಮುಕುರಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 824. ಓಂ ಮೂಲನಿಧಯೇ ನಮಃ
 825. ಓಂ ನಿಧಿದ್ವಯನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 826. ಓಂ ನೀರಾಜನಪ್ರೀತಮನಸೇ ನಮಃ
 827. ಓಂ ನೀಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 828. ಓಂ ನಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಕೇದಾರೇಶಾಯ ನಮಃ
 830. ಓಂ ಕಿರಾತಾಯ ನಮಃ
 831. ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 832. ಓಂ ಕಲ್ಪವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 833. ಓಂ ಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 834. ಓಂ ಕಂಕಪತ್ರಶರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 835. ಓಂ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 836. ಓಂ ಋತುವರ್ಷಾದಿಮಾಸವತೇ ನಮಃ
 837. ಓಂ ದಿನೇಶಮಂಡಲಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 838. ಓಂ ವಾಸವಾಭಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 839. ಓಂ ಬಹೂಲಾಸ್ತಂಬಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 840. ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 841. ಓಂ ಚಿಂತಾಹೀನಾಯ ನಮಃ
 842. ಓಂ ಚಿದಾಕ್ರಾಂತಾಯ ನಮಃ
 843. ಓಂ ಚಾರುಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 844. ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 845. ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಪರಗರ್ವವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
 847. ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 848. ಓಂ ವಿರಾಧಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಸಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಚಿತ್ರಕರ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 851. ಓಂ ಸಂಗೀತಲೋಲುಪಮನಸೇ ನಮಃ
 852. ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಗಂಭೀರಗರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 853. ಓಂ ತುಂಗವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಸ್ತವರಸಾಯ ನಮಃ
 855. ಓಂ ಅಭ್ರಾಭಾಯ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಭ್ರಮರೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಲೀಲಾಕಮಲಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಬಾಲಕುಂದವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಲೋಧ್ರಪ್ರಸವಶುದ್ಧಾಭಾಯ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಶಿರೀಷಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 861. ಓಂ ತ್ರಸ್ತತ್ರಾಣಕರಾಯ ನಮಃ
 862. ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
 863. ಓಂ ತತ್ತ್ವವಾಕ್ಯಾರ್ಧಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
 864. ಓಂ ವರ್ಷೀಯಸೇ ನಮಃ
 865. ಓಂ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 866. ಓಂ ವೇದಾಂತಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಮೂಲಭುತಾಯ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಮೂಲತತ್ವಾಯ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಮೂಲಕಾರಣವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 870. ಓಂ ಆದಿನಾಥಾಯ ನಮಃ
 871. ಓಂ ಅಕ್ಷಯಫಲಾಯ ನಮಃ
 872. ಓಂ ಪಾಣಿಜನ್ಮನೇ ನಮಃ
 873. ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
 874. ಓಂ ಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಗಾನಲೋಲಾಯ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ
 877. ಓಂ ವಿಜ್ಞಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಗಿರಿಜಾಸ್ತನ್ಯರಸಿಕಾಯ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಗಿರಿರಾಜವರಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಪೀಯೂಷಕುಂಭಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
 881. ಓಂ ಪಾಶತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ
 882. ಓಂ ಚಿರಂತನಾಯ ನಮಃ
 883. ಓಂ ಸುಧಾಲಾಲಸವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
 884. ಓಂ ಸುರದ್ರುಮಫಲೇಪ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ
 885. ಓಂ ರತ್ನಹಾಟಕಭೂಷಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 886. ಓಂ ರಾವಣಾಭಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಕನತ್ಕಾಲೇಯಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಕ್ರೌಂಚಗರ್ವವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 889. ಓಂ ಅಶೇಷಜನಸಮ್ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 890. ಓಂ ಆಯುರ್ವಿದ್ಯಾಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 891. ಓಂ ಅವಬದ್ಧದುಕೂಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಹಾರಾಲಂಕೃತಕಂಧರಾಯ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 894. ಓಂ ಕಲಭೈಃಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ
 895. ಓಂ ಕೇಕಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 896. ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಸಾರಂಗನಿನದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 898. ಓಂ ಚಾತಕಾಲಾಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಚಮರೀಮೃಗಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 900. ಓಂ ಆಮ್ರಕೂಟಾದ್ರಿಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ
 901. ಓಂ ಆಮ್ನಾಯಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 902. ಓಂ ಧೃತಾಕ್ಷಸೂತ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಅಕ್ಷಿರೋಗವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಮುಕುಂದಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಮೋಹಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ
 907. ಓಂ ತೈಲಾಭಿಷಿಕ್ತಸುಶಿರಸೇ ನಮಃ
 908. ಓಂ ತರ್ಜನೀಮುದ್ರಿಕಾಯುತಾಯ ನಮಃ
 909. ಓಂ ತಟಾತಕಾಮನಃಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 910. ಓಂ ತಮೋಗುಣವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 911. ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 912. ಓಂ ಅನಾದರ್ಶಾಯ ನಮಃ
 913. ಓಂ ಅರ್ಜುನಾಭಾಯ ನಮಃ
 914. ಓಂ ಹುತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 915. ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 916. ಓಂ ಸಪ್ತಾಶ್ವಾದಿಗ್ರಹೈಃ ಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 917. ಓಂ ವೀತಶೋಕಾಯ ನಮಃ
 918. ಓಂ ಪ್ರಸಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 919. ಓಂ ಸಪ್ತಪ್ರಾಣವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 920. ಓಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ
 921. ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ
 922. ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 923. ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮನೇ ನಮಃ
 924. ಓಂ ದೇವಮುಖಾಯ ನಮಃ
 925. ಓಂ ದಾರುಮಂಡಲಮಧ್ಯಕಾಯ ನಮಃ
 926. ಓಂ ವೀರನೂಪುರಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
 927. ಓಂ ವೀರಕಂಕಣಪಾಣಿಮತೇ ನಮಃ
 928. ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 929. ಓಂ ಶುದ್ಧಮುಖಾಯ ನಮಃ
 930. ಓಂ ಶುದ್ಧಭಸ್ಮಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ
 931. ಓಂ ಶುಂಭಧ್ವಂಸಿನ್ಯಾಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 932. ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 933. ಓಂ ನಿಷಾದಾದಿಸುರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 934. ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 935. ಓಂ ಭಕ್ತಾರಿಪಂಚತಾದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 936. ಓಂ ಸಜ್ಜೀಕೃತಶರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 937. ಓಂ ಅಭಯಂಕರಮಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 938. ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 939. ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಶ್ವಾಯ ನಮಃ
 940. ಓಂ ಉಗ್ರತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 941. ಓಂ ದಶಕಂಠವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 942. ಓಂ ಆಶುಗಾಯುಧಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
 943. ಓಂ ಗದಾಯುಧಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
 944. ಓಂ ಪಾಶಾಯುಧಸುಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 945. ಓಂ ಕಪಾಲಾಯುಧಸದ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
 946. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾಯ ನಮಃ
 947. ಓಂ ಸಹಸ್ರದ್ವಯಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 948. ಓಂ ನಾನಾಹೇತಯೇ ನಮಃ
 949. ಓಂ ಧನುಷ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 950. ಓಂ ನಾನಾಸ್ರಗ್ಭೂಷಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 951. ಓಂ ಆಶ್ಯಾಮಕೋಮಲತನವೇ ನಮಃ
 952. ಓಂ ಆರಕ್ತಾಪಾಂಗಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 953. ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಹಕ್ರತುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 954. ಓಂ ಪೌಂಡರೀಕಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 955. ಓಂ ಅಪ್ತೋಽರ್ಯಾಮಕ್ರತುಮಯಾಯ ನಮಃ
 956. ಓಂ ಚಯನಾದಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 957. ಓಂ ಪಶುಬಂಧಸ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ
 958. ಓಂ ವಾಜಪೇಯಾತ್ಮದೈವತಾಯ ನಮಃ
 959. ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನಾವನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 960. ಓಂ ಚಂಪಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 961. ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 962. ಓಂ ಪರಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 963. ಓಂ ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 964. ಓಂ ಕಲ್ಪವರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 965. ಓಂ ಜಾತವೇದಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ
 966. ಓಂ ಕುಂಭೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 967. ಓಂ ಕುಂಭಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 968. ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಕ್ತಲಲಾಟಕಾಯ ನಮಃ
 969. ಓಂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಪತ್ರಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 970. ಓಂ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 971. ಓಂ ಕೋಕಿಲಕ್ವಣನಾಕರ್ಣಿನೇ ನಮಃ
 972. ಓಂ ಕಾಲನಾಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 973. ಓಂ ನೈಯಾಯಿಕಮತಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 974. ಓಂ ಬೌದ್ಧಸಂಘವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 975. ಓಂ ಧೃತಹೇಮಾಬ್ಜಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 976. ಓಂ ಹೋಮಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ
 977. ಓಂ ಪಿತೃಯಜ್ಞಸ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ
 978. ಓಂ ಪಿತೃವಜ್ಜನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಪದಾತಿಕರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ
 980. ಓಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 981. ಓಂ ಮಹಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 982. ಓಂ ಸ್ವಾಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 983. ಓಂ ಮಹಾವರ್ಷತಿರೋಧಾನಾಯ ನಮಃ
 984. ಓಂ ನಾಗಾಭೃತಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
 985. ಓಂ ನಮಃಸ್ವಾಹಾವಷಡ್ವೌಷಟ್ವಲ್ಲವಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ
 986. ಓಂ ಮಹೀರಸದೃಶಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಮಹೀರಸದೃಶಸ್ತವಾಯ ನಮಃ
 988. ಓಂ ತಂತ್ರೀವಾದನಹಸ್ತಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
 990. ಓಂ ಚಿದಂಶಮುಕುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 991. ಓಂ ಮಣಿಕೂಟಾದ್ರಿಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ
 992. ಓಂ ಲೀಲಾಸಂಚಾರತನುಕಾಯ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಲಿಂಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 994. ಓಂ ರಾಕೇಂದುದ್ಯುತಿಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಯಾಗಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಮೈನಾಕಗಿರಿಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 997. ಓಂ ಮಧುವಂಶವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 998. ಓಂ ತಾಲಖಂಡಪುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 999. ಓಂ ತಮಾಲನಿಭತೇಜಸೇ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಾಂಬಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||