ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ (ವಿನಾಯಕ) ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ (ವಿನಾಯಕ) ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ - ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಏಕದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
 6. ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 11. ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ
 12. ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಆಮೋದಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಸುರಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಶಂಬರಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಲಂಬಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
 28. ಓಂ ನಂದನಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಅಲಂಪಟಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಅಭೀರವೇ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಮೇಘನಾದಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಗಣಂಜಯಾಯ ನಮಃ
 33. ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಧೀರಶೂರಾಯ ನಮಃ
 36. ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ರುದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಅಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಕುಮಾರಗುರವೇ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಈಶಾನಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಅವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ತುಂಬುರವೇ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಕಟಂಕಟಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ರಾಜಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಶಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಸಮ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಅಮಿತಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಸಾಮಸಂಭೂತಯೇ ನಮಃ
 61. ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಧೂರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಭುವನಪತಯೇ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 69. ಓಂ ವಿಶ್ವಮುಖಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 71. ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಘೃಣಯೇ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಕವೀನಾಮೃಷಭಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ನಿಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
 79. ಓಂ ನಿಧಿಪ್ರಿಯಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾಂತಃಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಕರಾಹತಿವಿಧ್ವಸ್ತಸಿಂಧುಸಲಿಲಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಪೂಷದಂತಭಿದೇ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಉಮಾಂಕಕೇಲಿಕುತುಕಿನೇ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಕುಲಪಾಲನಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಕಿರೀಟಿನೇ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಕುಂಡಲಿನೇ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 90. ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಮನೋಮಯಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ವೈಮುಖ್ಯಹತದೈತ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಪಾದಾಹತಿಜಿತಕ್ಷಿತಯೇ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ವರ್ಣಮುಂಜಮೇಖಲಿನೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಹೃತೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಹೃತೇ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಪ್ರಸಹನಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ
 99. ಓಂ ನಾದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ 100
 101. ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 102. ಓಂ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಖಂಡರದಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಖಂಡೇಂದುಕೃತಶೇಖರಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಕಶ್ಯಾಮದಶನಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
 109. ಓಂ ಯೋಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 110. ಓಂ ತಾರಕಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 111. ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 112. ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 113. ಓಂ ಗಣಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ
 114. ಓಂ ವಿಜಯಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ
 115. ಓಂ ಗಜಪತಿರ್ಧ್ವಜಿನೇ ನಮಃ
 116. ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ
 117. ಓಂ ಸ್ಮರಪ್ರಾಣದೀಪಕಾಯ ನಮಃ
 118. ಓಂ ವಾಯುಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ
 119. ಓಂ ವಿಪಶ್ಚಿದ್ ವರದಾಯ ನಮಃ
 120. ಓಂ ನಾದೋನ್ನಾದಭಿನ್ನಬಲಾಹಕಾಯ ನಮಃ
 121. ಓಂ ವರಾಹರದನಾಯ ನಮಃ
 122. ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
 123. ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಾಯ ನಮಃ
 124. ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ
 125. ಓಂ ದೇವತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 126. ಓಂ ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 127. ಓಂ ಶಂಭುವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
 128. ಓಂ ಶಂಭುಕೋಪಘ್ನೇ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಶಂಭುಹಾಸ್ಯಭುವೇ ನಮಃ
 130. ಓಂ ಶಂಭುತೇಜಸೇ ನಮಃ
 131. ಓಂ ಶಿವಾಶೋಕಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 132. ಓಂ ಗೌರೀಸುಖಾವಹಾಯ ನಮಃ
 133. ಓಂ ಉಮಾಂಗಮಲಜಾಯ ನಮಃ
 134. ಓಂ ಗೌರೀತೇಜೋಭುವೇ ನಮಃ
 135. ಓಂ ಸ್ವರ್ಧುನೀಭವಾಯ ನಮಃ
 136. ಓಂ ಯಜ್ಞಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 137. ಓಂ ಮಹಾನಾದಾಯ ನಮಃ
 138. ಓಂ ಗಿರಿವರ್ಷ್ಮಣೇ ನಮಃ
 139. ಓಂ ಶುಭಾನನಾಯ ನಮಃ
 140. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 141. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 142. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ
 143. ಓಂ ಕಕುಪ್ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ
 144. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಂಭಾಯ ನಮಃ
 145. ಓಂ ಚಿದ್ ವ್ಯೋಮಭಾಲಾಯ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಸತ್ಯಶಿರೋರುಹಾಯ ನಮಃ
 147. ಓಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಲಯೋನ್ಮೇಷನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ
 148. ಓಂ ಅಗ್ನ್ಯರ್ಕಸೋಮದೃಶೇ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಗಿರೀಂದ್ರೈಕರದಾಯ ನಮಃ
 150. ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 151. ಓಂ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಾಯ ನಮಃ
 152. ಓಂ ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷದಶನಾಯ ನಮಃ
 153. ಓಂ ವಾಣೀಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ
 154. ಓಂ ವಾಸವನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ
 155. ಓಂ ಕುಲಾಚಲಾಂಸಾಯ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಸೋಮಾರ್ಕಘಂಟಾಯ ನಮಃ
 157. ಓಂ ರುದ್ರಶಿರೋಧರಾಯ ನಮಃ
 158. ಓಂ ನದೀನದಭುಜಾಯ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಸರ್ಪಾಂಗುಲೀಕಾಯ ನಮಃ
 160. ಓಂ ತಾರಕಾನಖಾಯ ನಮಃ
 161. ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಕರಾಯ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ
 163. ಓಂ ವ್ಯೋಮನಾಭಯೇ ನಮಃ
 164. ಓಂ ಶ್ರೀಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
 165. ಓಂ ಮೇರುಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 166. ಓಂ ಅರ್ಣವೋದರಾಯ ನಮಃ
 167. ಓಂ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವ ರಕ್ಷಃಕಿನ್ನರಮಾನುಷಾಯ ನಮಃ
 168. ಓಂ ಪೃಥ್ವಿಕಟಯೇ ನಮಃ
 169. ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
 170. ಓಂ ಶೈಲೋರವೇ ನಮಃ
 171. ಓಂ ದಸ್ರಜಾನುಕಾಯ ನಮಃ
 172. ಓಂ ಪಾತಾಲಜಂಘಾಯ ನಮಃ
 173. ಓಂ ಮುನಿಪದೇ ನಮಃ
 174. ಓಂ ಕಾಲಾಂಗುಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 175. ಓಂ ತ್ರಯೀತನವೇ ನಮಃ
 176. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಲಾಂಗೂಲಾಯ ನಮಃ
 177. ಓಂ ಹೃದಯಾಲಾನನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ
 178. ಓಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಶಾಲಿವಿಯತ್ಕೇಲಿಸರೋವರಾಯ ನಮಃ
 179. ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಡಾಯ ನಮಃ
 180. ಓಂ ಪೂಜಾವಾರಿನಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ
 181. ಓಂ ಪ್ರತಾಪಿನೇ ನಮಃ
 182. ಓಂ ಕಶ್ಯಪಸುತಾಯ ನಮಃ
 183. ಓಂ ಗಣಪಾಯ ನಮಃ
 184. ಓಂ ವಿಷ್ಟಪಿನೇ ನಮಃ
 185. ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 187. ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ
 188. ಓಂ ಸ್ವೋಜಸೇ ನಮಃ
 189. ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ
 190. ಓಂ ಪ್ರಥಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 191. ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪ ಪತಯೇ ನಮಃ
 192. ಓಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 193. ಓಂ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 194. ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 195. ಓಂ ತೀವ್ರಾಶಿರೋದ್ಧೃತಪದಾಯ ನಮಃ
 196. ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನೀಮೌಲಿಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
 197. ಓಂ ನಂದಾನಂದಿತಪೀಠಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 198. ಓಂ ಭೋಗದಾಭೂಷಿತಾಸನಾಯ ನಮಃ
 199. ಓಂ ಸಕಾಮದಾಯಿನೀಪೀಠಾಯ ನಮಃ
 200. ಓಂ ಸ್ಫುರದುಗ್ರಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 200
 201. ಓಂ ತೇಜೋವತೀಶಿರೋರತ್ನಾಯ ನಮಃ
 202. ಓಂ ಸತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಾಯ ನಮಃ
 203. ಓಂ ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನೀಪೀಠಾಯ ನಮಃ
 204. ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಂಬುಜಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 205. ಓಂ ಲಿಪಿಪದ್ಮಾಸನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 206. ಓಂ ವಹ್ನಿಧಾಮತ್ರಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 207. ಓಂ ಉನ್ನತಪ್ರಪದಾಯ ನಮಃ
 208. ಓಂ ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯ ನಮಃ
 209. ಓಂ ಸಂವೃತಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ
 210. ಓಂ ಪೀನಜಂಘಾಯ ನಮಃ
 211. ಓಂ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನವೇ ನಮಃ
 212. ಓಂ ಸ್ಥೂಲೋರವೇ ನಮಃ
 213. ಓಂ ಪ್ರೋನ್ನಮತ್ಕಟಯೇ ನಮಃ
 214. ಓಂ ನಿಮ್ನನಾಭಯೇ ನಮಃ
 215. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಯೇ ನಮಃ
 216. ಓಂ ಪೀನವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಬೃಹದ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
 218. ಓಂ ಪೀನಸ್ಕಂಧಾಯ ನಮಃ
 219. ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠಾಯ ನಮಃ
 220. ಓಂ ಲಂಬೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 221. ಓಂ ಲಂಬನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ
 222. ಓಂ ಭಗ್ನವಾಮರದಾಯ ನಮಃ
 223. ಓಂ ತುಂಗಸವ್ಯದಂತಾಯ ನಮಃ
 224. ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ
 225. ಓಂ ಹ್ರಸ್ವನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 226. ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 227. ಓಂ ನಿಬಿಡಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 228. ಓಂ ಸ್ತಬಕಾಕಾರಕುಂಭಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ
 229. ಓಂ ರತ್ನಮೌಲಯೇ ನಮಃ
 230. ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ
 231. ಓಂ ಸರ್ಪಹಾರಕಟಿಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತಯೇ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಸರ್ಪಕೋಟೀರಕಟಕಾಯ ನಮಃ
 234. ಓಂ ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಾಯ ನಮಃ
 235. ಓಂ ಸರ್ಪಕಕ್ಷ್ಯೋದರಾಬಂಧಾಯ ನಮಃ
 236. ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಕಾಯ ನಮಃ
 237. ಓಂ ರಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 238. ಓಂ ರಕ್ತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
 239. ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 240. ಓಂ ರಕ್ತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 241. ಓಂ ರಕ್ತಕರಾಯ ನಮಃ
 242. ಓಂ ರಕ್ತತಾಲ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ
 243. ಓಂ ಶ್ವೇತಾಯ ನಮಃ
 244. ಓಂ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
 245. ಓಂ ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 246. ಓಂ ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಾಯ ನಮಃ
 247. ಓಂ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಾಯ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
 249. ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
 250. ಓಂ ಸರ್ವಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ
 251. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಸರ್ವದೈಕಕರಾಯ ನಮಃ
 254. ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ನಮಃ
 255. ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಿಣೇ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ
 257. ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಾಯ ನಮಃ
 258. ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ
 259. ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 260. ಓಂ ಸರೋಜಭೃತೇ ನಮಃ
 261. ಓಂ ಪಾಶಿನೇ ನಮಃ
 262. ಓಂ ಧೃತೋತ್ಪಲಾಯ ನಮಃ
 263. ಓಂ ಶಾಲೀಮಂಜರೀಭೃತೇ ನಮಃ
 264. ಓಂ ಸ್ವದಂತಭೃತೇ ನಮಃ
 265. ಓಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಧರಾಯ ನಮಃ
 266. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಭಯದೈಕಕರಾಯ ನಮಃ
 267. ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ
 269. ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವತೇ ನಮಃ
 270. ಓಂ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 271. ಓಂ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 272. ಓಂ ಕಂಬುಧರಾಯ ನಮಃ
 273. ಓಂ ವಿಧೃತಾಲಿಸಮುದ್ಗಕಾಯ ನಮಃ
 274. ಓಂ ಮಾತುಲಿಂಗಧರಾಯ ನಮಃ
 275. ಓಂ ಚೂತಕಲಿಕಾಭೃತೇ ನಮಃ
 276. ಓಂ ಕುಠಾರವತೇ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಸ್ವರ್ಣಘಟೀಪೂರ್ಣರತ್ನಾಭಿವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 278. ಓಂ ಭಾರತೀಸುಂದರೀನಾಥಾಯ ನಮಃ
 279. ಓಂ ವಿನಾಯಕರತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 280. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಿಯತಮಾಯ ನಮಃ
 281. ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ
 282. ಓಂ ರಮಾರಮೇಶಪೂರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 283. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣೋಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 284. ಓಂ ಮಹೀವರಾಹವಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 285. ಓಂ ರವಿಕಂದರ್ಪಪಶ್ಚಿಮಾಯ ನಮಃ
 286. ಓಂ ಆಮೋದಪ್ರಮೋದಜನನಾಯ ನಮಃ
 287. ಓಂ ಸಪ್ರಮೋದಪ್ರಮೋದನಾಯ ನಮಃ
 288. ಓಂ ಸಮೇಧಿತಸಮೃದ್ಧಿಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 289. ಓಂ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 290. ಓಂ ದತ್ತಸೌಖ್ಯಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 291. ಓಂ ಕಾಂತಿಕಂದಲಿತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 292. ಓಂ ಮದನಾವತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 293. ಓಂ ಕೃತ್ತದೌರ್ಮುಖ್ಯದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 294. ಓಂ ವಿಘ್ನಸಂಪಲ್ಲವೋಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 295. ಓಂ ಸೇವೋನ್ನಿದ್ರಮದದ್ರವಾಯ ನಮಃ
 296. ಓಂ ವಿಘ್ನಕೃನ್ನಿಘ್ನಚರಣಾಯ ನಮಃ
 297. ಓಂ ದ್ರಾವಿಣೀಶಕ್ತಿ ಸತ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ
 298. ಓಂ ತೀವ್ರಾಪ್ರಸನ್ನನಯನಾಯ ನಮಃ
 299. ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನೀಪಾಲತೈಕದೃಶೇ ನಮಃ
 300. ಓಂ ಮೋಹಿನೀಮೋಹನಾಯ ನಮಃ 300
 301. ಓಂ ಭೋಗದಾಯಿನೀಕಾಂತಿಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 302. ಓಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಂತವಕ್ತ್ರಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 303. ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಿತ ವಸುಂಧರಾಯ ನಮಃ
 304. ಓಂ ವಸುಂಧರಾಮದೋನ್ನದ್ಧಮಹಾಶಂಖನಿಧಿಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 305. ಓಂ ನಮದ್ವಸುಮತೀಮೌಲಿಮಹಾಪದ್ಮನಿಧಿಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 306. ಓಂ ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 307. ಓಂ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶಹೃದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 308. ಓಂ ಈಶಾನಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ
 309. ಓಂ ದೇವೇಂದ್ರಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಪವನನಂದನಾಯ ನಮಃ
 311. ಓಂ ಅಗ್ರಪ್ರತ್ಯಗ್ರನಯನಾಯ ನಮಃ
 312. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಯೋಗವಿದೇ ನಮಃ
 313. ಓಂ ಐರಾವತಾದಿಸರ್ವಾಶಾವಾರಣಾವರಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 314. ಓಂ ವಜ್ರಾದ್ಯಸ್ತ್ರಪರಿವಾರಾಯ ನಮಃ
 315. ಓಂ ಗಣಚಂಡಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 316. ಓಂ ಜಯಾಜಯಾಪರಿವಾರಾಯ ನಮಃ
 317. ಓಂ ವಿಜಯಾವಿಜಯಾವಹಾಯ ನಮಃ
 318. ಓಂ ಅಜಿತಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
 319. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಾಯ ನಮಃ
 320. ಓಂ ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಾಯ ನಮಃ
 321. ಓಂ ಶೌಂಡೀಸೌಂದರ್ಯಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಅನಂತಾನಂತಸುಖದಾಯ ನಮಃ
 323. ಓಂ ಸುಮಂಗಲಸುಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ
 324. ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 325. ಓಂ ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದಾಯ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 327. ಓಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮನಾಯ ನಮಃ
 328. ಓಂ ಕಾಮಮಾಲಿನೀಕೇಲಿಲಲಿತಾಯ ನಮಃ
 329. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಗೌರೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
 331. ಓಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ
 332. ಓಂ ಗುರುಗುಪ್ತಪದಾಯ ನಮಃ
 333. ಓಂ ವಾಚಾಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 334. ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಯೇ ನಮಃ
 335. ಓಂ ನಲಿನೀಕಾಮುಕಾಯ ನಮಃ
 336. ಓಂ ವಾಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ
 337. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ
 338. ಓಂ ರೌದ್ರಿಮುದ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
 339. ಓಂ ಹುಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 340. ಓಂ ತುಂಗಶಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ
 341. ಓಂ ವಿಶ್ವಾದಿಜನನತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 342. ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 343. ಓಂ ಸಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ
 344. ಓಂ ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 345. ಓಂ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 346. ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣಾಯ ನಮಃ
 347. ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ
 348. ಓಂ ಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 349. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 350. ಓಂ ನಿತ್ಯಶೈವಾಯ ನಮಃ
 351. ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ
 352. ಓಂ ಅನಪಾಯ ನಮಃ
 353. ಓಂ ಅನಂತದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ
 354. ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ
 355. ಓಂ ಅಜರಾಮರಾಯ ನಮಃ
 356. ಓಂ ಅನಾವಿಲಾಯ ನಮಃ
 357. ಓಂ ಅಪ್ರತಿರಥಾಯ ನಮಃ
 358. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
 359. ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
 360. ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 361. ಓಂ ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಅಜಯ್ಯಾಯ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಅನಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 365. ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 366. ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ
 367. ಓಂ ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 368. ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ
 370. ಓಂ ಅಪ್ರಮಿತಾನನಾಯ ನಮಃ
 371. ಓಂ ಅನಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಅಬ್ಧಿಭೂಮ್ಯಾಗ್ನಿಬಲಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 373. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 374. ಓಂ ಆಧಾರಪೀಠಾಯ ನಮಃ
 375. ಓಂ ಆಧಾರಾಯ ನಮಃ
 376. ಓಂ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 377. ಓಂ ಆಖುಕೇತನಾಯ ನಮಃ
 378. ಓಂ ಆಶಾಪೂರಕಾಯ ನಮಃ
 379. ಓಂ ಆಖುಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ
 380. ಓಂ ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 381. ಓಂ ಇಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಾತಿರೇಕಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 383. ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಇಂದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಇಂದ್ರನೀಲಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
 386. ಓಂ ಇಂದಿವರದಲಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ
 387. ಓಂ ಇಂದುಮಂಡಲನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
 388. ಓಂ ಇಷ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 389. ಓಂ ಇಡಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ
 390. ಓಂ ಇರಾಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 391. ಓಂ ಇಂದಿರಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 392. ಓಂ ಇಅಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೇಪ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಈಶಾನಮೌಲಯೇ ನಮಃ
 395. ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ
 396. ಓಂ ಈಶಾನಸುತಾಯ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಈತಿಘ್ನೇ ನಮಃ
 398. ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯಕಲ್ಪಾಂತಾಯ ನಮಃ
 399. ಓಂ ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ 400
 401. ಓಂ ಉಡುಭೃನ್ಮೌಲಯೇ ನಮಃ
 402. ಓಂ ಉಂಡೇರಕಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 403. ಓಂ ಉನ್ನತಾನನಾಯ ನಮಃ
 404. ಓಂ ಉತ್ತುಂಗಾಯ ನಮಃ
 405. ಓಂ ಉದಾರತ್ರಿದಶಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ
 406. ಓಂ ಉರ್ಜಸ್ವತೇ ನಮಃ
 407. ಓಂ ಉಷ್ಮಲಮದಾಯ ನಮಃ
 408. ಓಂ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ
 409. ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಸಂಭೂತಯೇ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 411. ಓಂ ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
 412. ಓಂ ಋಣತ್ರಯಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 413. ಓಂ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 414. ಓಂ ಸುರದ್ವಿಷಾಂಲುಪ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 415. ಓಂ ವಿಮುಖಾರ್ಚಾನಾಂ ಲುಪ್ತಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 416. ಓಂ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಏಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 418. ಓಂ ಏಕಪಾದಕೃತಾಸನಾಯ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಏಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 420. ಓಂ ಏಧಿತಾಖಿಲಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 421. ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ
 422. ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 423. ಓಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 424. ಓಂ ಐರಮ್ಮದಸಮೋನ್ಮೇಷಾಯ ನಮಃ
 425. ಓಂ ಐರಾವತನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ
 426. ಓಂ ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
 428. ಓಂ ಓಜಸ್ವತೇ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಓಷಧೀಪತಯೇ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಔದಾರ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ
 431. ಓಂ ಔದ್ಧತ್ಯಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 432. ಓಂ ಔನ್ನತ್ಯನಿಸ್ಸ್ವನಾಯ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಸುರನಾಗಾನಾಮಂಕುಶಾಯ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಸುರವಿದ್ವಿಷಾಮಂಕುಶಾಯ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಅಃಸಮಸ್ತವಿಸರ್ಗಾಂತಪದೇಷು ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಯ ನಮಃ
 436. ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 438. ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ
 439. ಓಂ ಕಲಭಾನನಾಯ ನಮಃ
 440. ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 441. ಓಂ ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 442. ಓಂ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 443. ಓಂ ಕದಂಬಗೋಲಕಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 444. ಓಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 445. ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ
 446. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ
 447. ಓಂ ಕಥಕಾಯ ನಮಃ
 448. ಓಂ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ
 449. ಓಂ ಖರ್ವಾಯ ನಮಃ
 450. ಓಂ ಖಡ್ಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 451. ಓಂ ಖಡ್ಗಖಾಂತಾಂತಃ ಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಖನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
 453. ಓಂ ಖಲ್ವಾಟಶೃಂಗನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 454. ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ
 455. ಓಂ ಖದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ
 456. ಓಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ
 458. ಓಂ ಗ-ಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 459. ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಸುಧಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ
 460. ಓಂ ಗದ್ಯಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 461. ಓಂ ಗರ್ಜಾಯ ನಮಃ
 462. ಓಂ ಗೀತಗೀರ್ವಾಣಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
 463. ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಚಾರರತಾಯ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 465. ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಾಯ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ
 467. ಓಂ ಗುಹಾಬ್ಧಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 468. ಓಂ ಗುರುಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 469. ಓಂ ಗುರೋರ್ಗುರವೇ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಘಂಟಾಘರ್ಘರಿಕಾಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 471. ಓಂ ಘಟಕುಂಭಾಯ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಘಟೋದರಾಯ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ
 474. ಓಂ ಚಂಡೇಶ್ವರಸುಹೃದೇ ನಮಃ
 475. ಓಂ ಚಂಡೀಶಾಯ ನಮಃ
 476. ಓಂ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 477. ಓಂ ಚರಾಚರಪತಯೇ ನಮಃ
 478. ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಚರ್ವಣಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ
 479. ಓಂ ಛಂದಸೇ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಛಂದೋವಪುಷೇ ನಮಃ
 481. ಓಂ ಛಂದೋದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ
 482. ಓಂ ಛಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 483. ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ
 484. ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 485. ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಜಪಾಯ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಜಪಪರಾಯ ನಮಃ
 489. ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯ ನಮಃ
 490. ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 491. ಓಂ ಝಲಜ್ಝಲೋಲ್ಲಸದ್ದಾನ ಝಂಕಾರಿಭ್ರಮರಾಕುಲಾಯ ನಮಃ
 492. ಓಂ ಟಂಕಾರಸ್ಫಾರಸಂರಾವಾಯ ನಮಃ
 493. ಓಂ ಟಂಕಾರಿಮಣಿನೂಪುರಾಯ ನಮಃ
 494. ಓಂ ಠದ್ವಯೀಪಲ್ಲವಾಂತಃಸ್ಥ ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
 495. ಓಂ ಡಿಂಡಿಮುಂಡಾಯ ನಮಃ
 496. ಓಂ ಡಾಕಿನೀಶಾಯ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಡಾಮರಾಯ ನಮಃ
 498. ಓಂ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 499. ಓಂ ಢಕ್ಕಾನಿನಾದಮುದಿತಾಯ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಢೌಕಾಯ ನಮಃ 500
 501. ಓಂ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 502. ಓಂ ತತ್ವಾನಾಂ ಪರಮಾಯ ತತ್ವಾಯ ನಮಃ
 503. ಓಂ ತತ್ವಂಪದನಿರೂಪಿತಾಯ ನಮಃ
 504. ಓಂ ತಾರಕಾಂತರಸಂಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ
 505. ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
 506. ಓಂ ತಾರಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ
 508. ಓಂ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 509. ಓಂ ಸ್ಥಾತ್ರೇ ನಮಃ
 510. ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾಯ ಜಂಗಮಾಯ ಜಗತೇ ನಮಃ
 511. ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ
 512. ಓಂ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 513. ಓಂ ದಾನವಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 514. ಓಂ ದಯಾವತೇ ನಮಃ
 515. ಓಂ ದಿವ್ಯವಿಭವಾಯ ನಮಃ
 516. ಓಂ ದಂಡಭೃತೇ ನಮಃ
 517. ಓಂ ದಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 518. ಓಂ ದಂತಪ್ರಭಿನ್ನಾಭ್ರಮಾಲಾಯ ನಮಃ
 519. ಓಂ ದೈತ್ಯವಾರಣದಾರಣಾಯ ನಮಃ
 520. ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಗ್ನದ್ವಿಪಘಟಾಯ ನಮಃ
 521. ಓಂ ದೇವಾರ್ಥನೃಗಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 522. ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 524. ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ
 525. ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯ ನಮಃ
 526. ಓಂ ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟಾಯ ನಮಃ
 527. ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ
 528. ಓಂ ಧ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ
 529. ಓಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 530. ಓಂ ನಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 531. ಓಂ ನಂದಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 532. ಓಂ ನಾದಾಯ ನಮಃ
 533. ಓಂ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ
 534. ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ
 535. ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
 536. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 537. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 538. ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 539. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ನಮಃ
 540. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ಮೇ ನಮಃ
 541. ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 542. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಪದಾಯ ನಮಃ
 543. ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 544. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
 545. ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 546. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 547. ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 548. ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 549. ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಸನ್ನನಯನಾಯ ನಮಃ
 550. ಓಂ ಪ್ರಣತಾಜ್ಞಾನಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 551. ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತ್ಯಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 552. ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಫಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 554. ಓಂ ಫಣಿಪತಯೇ ನಮಃ
 555. ಓಂ ಫೇತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ
 556. ಓಂ ಫಣಿತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 557. ಓಂ ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗುಲಾಯ ನಮಃ
 558. ಓಂ ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲಿನೇ ನಮಃ
 559. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 560. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ನಮಃ
 561. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 562. ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಬೃಹತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 564. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯ ನಮಃ
 565. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 566. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಬೃಹನ್ನಾದಾಗ್ರ್ಯಚೀತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಾಯ ನಮಃ
 569. ಓಂ ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಯ ನಮಃ
 570. ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 571. ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 573. ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಭೂತಿದಾಯ ನಮಃ
 576. ಓಂ ಭೂತಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 577. ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 578. ಓಂ ಭೂತಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 579. ಓಂ ಭೋಗದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 581. ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಮಂತ್ರಪತಯೇ ನಮಃ
 583. ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 584. ಓಂ ಮದಮತ್ತಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಮೇಖಲಾವತೇ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಮಂದಗತಯೇ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಮತಿಮತ್ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
 589. ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 590. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 591. ಓಂ ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 593. ಓಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ನಮಃ
 594. ಓಂ ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತೇ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 596. ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಯಾಜ್ಞಿಕಾಯ ನಮಃ
 599. ಓಂ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 600. ಓಂ ರಸಾಯ ನಮಃ 600
 601. ಓಂ ರಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 602. ಓಂ ರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 603. ಓಂ ರಂಜಕಾಯ ನಮಃ
 604. ಓಂ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 605. ಓಂ ರಕ್ಷೋರಕ್ಷಾಕರಾಯ ನಮಃ
 606. ಓಂ ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 607. ಓಂ ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 608. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 610. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ
 611. ಓಂ ಲಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಲಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪರಾಯ ನಮಃ
 615. ಓಂ ಲಾಭಕೃಲ್ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ
 616. ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 617. ಓಂ ವಹ್ನಿವದನಾಯ ನಮಃ
 618. ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 619. ಓಂ ವೇದಾಂತಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 620. ಓಂ ವಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 621. ಓಂ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ
 622. ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
 623. ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ
 624. ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ
 625. ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತೇ ನಮಃ
 626. ಓಂ ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
 627. ಓಂ ವಿಶ್ವಬಂಧನವಿಷ್ಕಂಭಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 628. ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 630. ಓಂ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ ನಮಃ
 631. ಓಂ ಶಂಭುಶಕ್ತಿಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 632. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 633. ಓಂ ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 634. ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 635. ಓಂ ಶಿಖರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 636. ಓಂ ಷಡ್ ಋತುಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವಿಣೇ ನಮಃ
 637. ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 638. ಓಂ ಷಡಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 639. ಓಂ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 640. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 641. ಓಂ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ
 643. ಓಂ ಸುರಕುಂಜರಭೇದನಾಯ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಸಿಂದೂರಿತಮಹಾಕುಂಭಾಯ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಸದಸದ್ ವ್ಯಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 647. ಓಂ ಸಮುದ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಸ್ವದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 651. ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 652. ಓಂ ಸಾಮಗಾನರತಾಯ ನಮಃ
 653. ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಶಾಯ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಹವನಾಯ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಜೇ ನಮಃ
 658. ಓಂ ಹವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಹುತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಹರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 661. ಓಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ
 662. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 663. ಓಂ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 664. ಓಂ ಕ್ಷಮಾಪರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 665. ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ಷೇಮಕರಾಯ ನಮಃ
 666. ಓಂ ಕ್ಷೇಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 667. ಓಂ ಕ್ಷೋಣೀಸುರದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
 668. ಓಂ ಧರ್ಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 669. ಓಂ ಅರ್ಥದಾಯ ನಮಃ
 670. ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 671. ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 672. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 673. ಓಂ ವಿಭವದಾಯ ನಮಃ
 674. ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 675. ಓಂ ಅಭಿರೂಪ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ
 676. ಓಂ ವೀರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 677. ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಗರ್ಭದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ
 680. ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಾಯ ನಮಃ
 681. ಓಂ ಮೇಧಾದಾಯ ನಮಃ
 682. ಓಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಶೋಕಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 684. ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 685. ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭಾಯ ನಮಃ
 686. ಓಂ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಾಯ ನಮಃ
 687. ಓಂ ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನಾಯ ನಮಃ
 688. ಓಂ ದುಃಖಭಂಜನಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಲವಾಯ ನಮಃ
 690. ಓಂ ತ್ರುಟಯೇ ನಮಃ
 691. ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಕಾಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 693. ಓಂ ನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ
 694. ಓಂ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 696. ಓಂ ಘಟ್ಯೈ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಾಯ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಪ್ರಹರಾಯ ನಮಃ
 699. ಓಂ ದಿವಾ ನಮಃ
 700. ಓಂ ನಕ್ತಂ ನಮಃ 700
 701. ಓಂ ಅಹರ್ನಿಶಂ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 703. ಓಂ ಮಾಸಾಯ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಅಯನಾಯ ನಮಃ
 705. ಓಂ ವರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಯುಗಾಯ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಮಹಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 709. ಓಂ ರಾಶಯೇ ನಮಃ
 710. ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ
 711. ಓಂ ತಿಥಯೇ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ
 713. ಓಂ ವಾರಾಯ ನಮಃ
 714. ಓಂ ಕರಣಾಯ ನಮಃ
 715. ಓಂ ಅಂಶಕಾಯ ನಮಃ
 716. ಓಂ ಲಗ್ನಾಯ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಹೋರಾಯೈ ನಮಃ
 718. ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಮೇರವೇ ನಮಃ
 720. ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ
 721. ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ
 722. ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ
 723. ಓಂ ಮಂದಾಯ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ
 726. ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಶಶಿನೇ ನಮಃ
 729. ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 731. ಓಂ ಸೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ
 733. ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ಥಾವರಾಯ ಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ
 734. ಓಂ ಭುವೇ ನಮಃ
 735. ಓಂ ಅದ್ಭ್ಯೋ ನಮಃ
 736. ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಮರುತೇ ನಮಃ
 738. ಓಂ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಅಹಂಕೃತಯೇ ನಮಃ
 740. ಓಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ
 741. ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 743. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 744. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ
 745. ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
 749. ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 750. ಓಂ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ
 751. ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಯಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 753. ಓಂ ರಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 755. ಓಂ ಸಾಧ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 756. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 759. ಓಂ ಪಶುಭ್ಯೋ ನಮಃ
 760. ಓಂ ಖಗೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 761. ಓಂ ಸಮುದ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 762. ಓಂ ಸರಿದ್ಭ್ಯೋ ನಮಃ
 763. ಓಂ ಶೈಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 764. ಓಂ ಭೂತಾಯ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 766. ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
 767. ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಪಾತಂಜಲಾಯ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಪುರಾಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 771. ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ
 772. ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 773. ಓಂ ವೇದಾಂಗೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಸದಾಚಾರಾಯ ನಮಃ
 775. ಓಂ ಮೀಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ
 776. ಓಂ ನ್ಯಾಯವಿಸ್ತರಾಯ ನಮಃ
 777. ಓಂ ಆಯುರ್ವೇದಾಯ ನಮಃ
 778. ಓಂ ಧನುರ್ವೇದೀಯ ನಮಃ
 779. ಓಂ ಗಾಂಧರ್ವಾಯ ನಮಃ
 780. ಓಂ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಾಯ ನಮಃ
 781. ಓಂ ವೈಖಾನಸಾಯ ನಮಃ
 782. ಓಂ ಭಾಗವತಾಯ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಸಾತ್ವತಾಯ ನಮಃ
 784. ಓಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 785. ಓಂ ಶೈವಾಯ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಪಾಶುಪತಾಯ ನಮಃ
 787. ಓಂ ಕಾಲಾಮುಖಾಯ ನಮಃ
 788. ಓಂ ಭೈರವಶಾಸನಾಯ ನಮಃ
 789. ಓಂ ಶಾಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 790. ಓಂ ವೈನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 791. ಓಂ ಸೌರಾಯ ನಮಃ
 792. ಓಂ ಜೈನಾಯ ನಮಃ
 793. ಓಂ ಆರ್ಹತ ಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಸತೇ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಅಸತೇ ನಮಃ
 796. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 797. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 798. ಓಂ ಸಚೇತನಾಯ ನಮಃ
 799. ಓಂ ಅಚೇತನಾಯ ನಮಃ
 800. ಓಂ ಬಂಧಾಯ ನಮಃ 800
 801. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 802. ಓಂ ಸುಖಾಯ ನಮಃ
 803. ಓಂ ಭೋಗಾಯ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಅಯೋಗಾಯ ನಮಃ
 805. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 806. ಓಂ ಅಣವೇ ನಮಃ
 807. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
 808. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಮಃ
 809. ಓಂ ಹುಂ ನಮಃ
 810. ಓಂ ಫಟ್ ನಮಃ
 811. ಓಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಃ
 812. ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಶ್ರೌಷಣ್ಣಮಃ
 814. ಓಂ ವೌಷಣ್ಣಮಃ
 815. ಓಂ ವಷಣ್ಣಮಃ
 816. ಓಂ ನಮೋ ನಮಃ
 817. ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ
 818. ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ
 819. ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಬೋಧಾಯ ನಮಃ
 821. ಓಂ ಸಂವಿದೇ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ
 824. ಓಂ ಏಕಸ್ಮೈ ನಮಃ
 825. ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 827. ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ
 828. ಓಂ ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ
 830. ಓಂ ದ್ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ
 831. ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ
 832. ಓಂ ದ್ವ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 833. ಓಂ ದ್ವಿರದಾಯ ನಮಃ
 834. ಓಂ ದ್ವಿಪರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 835. ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ
 836. ಓಂ ದ್ವಿವದನಾಯ ನಮಃ
 837. ಓಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 838. ಓಂ ದ್ವ್ಯಾತೀಗಾಯ ನಮಃ
 839. ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 840. ಓಂ ತ್ರಿಕರಾಯ ನಮಃ
 841. ಓಂ ತ್ರೇತಾತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 842. ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 843. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾದಯೇ ನಮಃ
 844. ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಶಾಯ ನಮಃ
 845. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ
 847. ಓಂ ಚತುರ್ದಂತಾಯ ನಮಃ
 848. ಓಂ ಚತುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಚತುರ್ವಿಧೋಪಾಯಮಯಾಯ ನಮಃ
 851. ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 852. ಓಂ ಚತುರ್ವಿಧವಚೋವೃತ್ತಿಪರಿವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 853. ಓಂ ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
 855. ಓಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಪಂಚಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಪಂಚಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಪಂಚಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 861. ಓಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 862. ಓಂ ಪಂಚತಾಲಾಯ ನಮಃ
 863. ಓಂ ಪಂಚಕರಾಯ ನಮಃ
 864. ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಣವಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ
 865. ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಸ್ಫೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 866. ಓಂ ಪಂಚಾವರಣವಾರಿತಾಯ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಪಂಚಬಾಣಾಯ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಪಂಚಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 870. ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಪೀಠಾಯ ನಮಃ
 871. ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 872. ಓಂ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ
 873. ಓಂ ಷಡಧ್ವಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 874. ಓಂ ಷಡಂಗುಲಮಹಾಹ್ರದಾಯ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಭ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 877. ಓಂ ಷಟ್ಶಕ್ತಿಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿಮಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಷಟ್ತರ್ಕದೂರಾಯ ನಮಃ
 881. ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ
 882. ಓಂ ಷಡ್ರಸಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 883. ಓಂ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಾಯ ನಮಃ
 884. ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ
 885. ಓಂ ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮುಕುಟಾಯ ನಮಃ
 886. ಓಂ ಸಪ್ತಸಾಪ್ತಿವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 889. ಓಂ ಸಪ್ತಛಂದೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
 890. ಓಂ ಸಪ್ತಹೋತ್ರೇ ನಮಃ
 891. ಓಂ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಾಯ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 894. ಓಂ ಸಪ್ತಛಂದೋ ಮೋದಮದಾಯ ನಮಃ
 895. ಓಂ ಸಪ್ತಛಂದೋಮಖಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 896. ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಅಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 898. ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭುವೇ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಅಷ್ಟಪತ್ರಾಂಬುಜಾಸನಾಯ ನಮಃ
 900. ಓಂ ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಸಮೃದ್ಧಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ 900
 901. ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 902. ಓಂ ಅಷ್ಟಪೀಠೋಪಪೀಠಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಅಷ್ಟಮಾತೃಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಅಷ್ಟವಸುವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃತೇ ನಮಃ
 907. ಓಂ ಅಷ್ಟಚಕ್ರಸ್ಫೂರನ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 908. ಓಂ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಹವಿಃ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 909. ಓಂ ನವನಾಗಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ
 910. ಓಂ ನವನಿಧ್ಯನುಶಾಸಿತಾಯ ನಮಃ
 911. ಓಂ ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 912. ಓಂ ನವಾಧಾರನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ
 913. ಓಂ ನವನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 914. ಓಂ ನವದುರ್ಗಾ ನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 915. ಓಂ ನವನಾಥಮಹಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
 916. ಓಂ ನವನಾಗವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 917. ಓಂ ನವರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 918. ಓಂ ನವಶಕ್ತಿಶಿರೋಧೃತಾಯ ನಮಃ
 919. ಓಂ ದಶಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 920. ಓಂ ದಶಭುಜಾಯ ನಮಃ
 921. ಓಂ ದಶದಿಕ್ಪತಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 922. ಓಂ ದಶಾಧ್ಯಾಯಾಯ ನಮಃ
 923. ಓಂ ದಶಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 924. ಓಂ ದಶೇಂದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ
 925. ಓಂ ದಶಾಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 926. ಓಂ ದಶಾಶಾವ್ಯಾಪಿವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 927. ಓಂ ಏಕಾದಶಾದಿಭೀರುದ್ರೈಃ ಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 928. ಓಂ ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 929. ಓಂ ದ್ವಾದಶೋದ್ದಂಡದೋರ್ದಂಡಾಯ ನಮಃ
 930. ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಂತನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ
 931. ಓಂ ತ್ರಯೋದಶಾಭಿದಾಭಿನ್ನವಿಶ್ವೇದೇವಾಧಿದೈವತಾಯ ನಮಃ
 932. ಓಂ ಚತುರ್ದಶೇಂದ್ರವರದಾಯ ನಮಃ
 933. ಓಂ ಚತುರ್ದಶಮನುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 934. ಓಂ ಚತುರ್ದಶಾದಿವಿದ್ಯಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
 935. ಓಂ ಚತುರ್ದಶಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 936. ಓಂ ಸಾಮಪಂಚದಶಾಯ ನಮಃ
 937. ಓಂ ಪಂಚದಶೀಶೀತಾಂಶುನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
 938. ಓಂ ಷೋಡಶಾಧಾರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 939. ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ
 940. ಓಂ ಷೋಡಶಾಂತ ಪದಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
 941. ಓಂ ಷೋಡಶೇಂದುಕಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 942. ಓಂ ಕಲಾಯೈಸಪ್ತದಶ್ಯೈ ನಮಃ
 943. ಓಂ ಸಪ್ತದಶಾಯ ನಮಃ
 944. ಓಂ ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 945. ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶದ್ವೀಪ ಪತಯೇ ನಮಃ
 946. ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ
 947. ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶೌಷಧೀಸೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ
 948. ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶವಿಧಿಸ್ಮೃತಾಯ ನಮಃ
 949. ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಜ್ಞಾನಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ
 950. ಓಂ ಏಕವಿಂಶಾಯ ಪುಂಸೇ ನಮಃ
 951. ಓಂ ಏಕವಿಂಶತ್ಯಂಗುಲಿಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ
 952. ಓಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 953. ಓಂ ಪಂಚವಿಂಶಾಖ್ಯಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 954. ಓಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿತಾರೇಶಾಯ ನಮಃ
 955. ಓಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿ ಯೋಗಕೃತೇ ನಮಃ
 956. ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭೈರವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 957. ಓಂ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶನ್ಮಹಾಹ್ರದಾಯ ನಮಃ
 958. ಓಂ ಷಟ್ ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಂಭೂತಯೇ ನಮಃ
 959. ಓಂ ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಕಲಾತನವೇ ನಮಃ
 960. ಓಂ ನಮದೇಕೋನಪಂಚಾಶನ್ಮರುದ್ವರ್ಗನಿರರ್ಗಲಾಯ ನಮಃ
 961. ಓಂ ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಶ್ರೇಣ್ಯೈ ನಮಃ
 962. ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ ರುದ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 963. ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ
 964. ಓಂ ಪಂಚಾಶನ್ಮಾತೃಕಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 965. ಓಂ ದ್ವಿಪಂಚಾಶದ್ವಪುಃಶ್ರೇಣ್ಯೈ ನಮಃ
 966. ಓಂ ತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 967. ಓಂ ಚತುಷಷ್ಟ್ಯರ್ಣನಿರ್ಣೇತ್ರೇ ನಮಃ
 968. ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
 969. ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀವೃಂದವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 970. ಓಂ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಮಹಾತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 971. ಓಂ ಚತುರ್ನವತಿಮಂತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 972. ಓಂ ಷಣ್ಣವತ್ಯಧಿಕಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 973. ಓಂ ಶತಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 974. ಓಂ ಶತಧೃತಯೇ ನಮಃ
 975. ಓಂ ಶತಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 976. ಓಂ ಶತಾನೀಕಾಯ ನಮಃ
 977. ಓಂ ಶತಮಖಾಯ ನಮಃ
 978. ಓಂ ಶತಧಾರಾವರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 980. ಓಂ ಸಹಸ್ರಫಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 981. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 982. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 983. ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ
 984. ಓಂ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 985. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 986. ಓಂ ದಶಸಹಸ್ರಫಣಭೃತ್ಫಣಿರಾಜಕೃತಾಸನಾಯ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾದ್ಯಮಹರ್ಷಿ ಸ್ತೋತ್ರಯಂತ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಲಕ್ಷಾಧೀಶಪ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಮನೋಮಯಾಯ ನಮಃ
 990. ಓಂ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 991. ಓಂ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಪ್ರಕಾಶಿತಾಯ ನಮಃ
 992. ಓಂ ಚತುರಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 994. ಓಂ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಾಂಶುನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಶಿವಾಭವಾಧ್ಯುಷ್ಟಕೋಟಿವಿನಾಯಕಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಂತ್ರಿತಾವಯವದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
 997. ಓಂ ತ್ರಯಸ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಸುರಶ್ರೇಣೀಪ್ರಣತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ
 998. ಓಂ ಅನಂತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 999. ಓಂ ಅನಂತಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ಅನಂತಾನಂತಸೌಖ್ಯದಾಯ ನಮಃ 1000


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||