ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ತತ್ಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ತತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ತಪಸ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ತಪಸ್ವಿಜನಸನ್ನುತಾಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ತತ್ಕೀರ್ತಿಗುಣಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ತಥ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
 8. ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
 9. ಓಂ ತತ್ವೋಪದೇಶಸಂಬಂಧಾಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ತಪೋಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 11. ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ತಮೋಪಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ತಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ತಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ತಲಾದಿಭುವನಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ತಂತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ತಂತ್ರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 21. ಓಂ ತಂತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ತತ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ತಂತ್ರವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ತಂತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 25. ಓಂ ತಂತ್ರಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ತದೇಕಧ್ಯಾನನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
 27. ಓಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ತನ್ನಾಮಮಂತ್ರಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ತಪಸ್ವೀಜನಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಸಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಸರ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಸಂಸಾರದುಃಖಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಸರ್ವಯಾಗಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಸಂತೋಷಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಸಾರಾಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಸತ್ಯಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಸಮುದ್ರತನಯಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಸಮಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಸಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಸಮಸ್ತಸುರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಸದ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಸುಧಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಸಾಧ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಸದ್ಯುಗಾರಾಧ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಸಮಯಾಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಸಮಯಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಸದ್ಸದ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಸಂಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಸತ್ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಸಾತ್ವಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ವಿಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ವಿಪ್ರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ವಿಪ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ವಿಪ್ರಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 90. ಓಂ ವಿಪ್ರವಾಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ವಿಪ್ರಮಂದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ವಿಪ್ರವಾದವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ವಿಪ್ರೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಭೇತ್ರೇ ನಮಃ
 94. ಓಂ ವಿಪ್ರಹತ್ಯಾವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ವಿಪ್ರತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ವಿಪ್ರಗಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ವಿಪ್ರಗೋತ್ರವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ವಿಪ್ರಭೋಜನಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 101. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ವಿಕಾರರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
 109. ಓಂ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 110. ಓಂ ವಿಬುಧಾಯೈ ನಮಃ
 111. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
 112. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 113. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 114. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 115. ಓಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 116. ಓಂ ವಿವೇಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 117. ಓಂ ವಿಯದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 118. ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 119. ಓಂ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 120. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಯೈ ನಮಃ
 121. ಓಂ ವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 122. ಓಂ ವೇದತತ್ವಾರ್ಥರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 123. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 124. ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 125. ಓಂ ವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 126. ಓಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
 127. ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 128. ಓಂ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 129. ಓಂ ವಿನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ
 130. ಓಂ ವಿನೋದಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 131. ಓಂ ವೀರಗೋಷ್ಠೀವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 132. ಓಂ ವಿವಾಹರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
 133. ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 134. ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 135. ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 136. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 137. ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 138. ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 139. ಓಂ ವಿಭವಾಯೈ ನಮಃ
 140. ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 141. ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 142. ಓಂ ವಿವಿಧೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ
 143. ಓಂ ವೀರಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 144. ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ
 145. ಓಂ ವಿತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 146. ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 147. ಓಂ ವೀರಹತ್ಯಾಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 148. ಓಂ ವಿನಮ್ರಜನಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 149. ಓಂ ವೀರಧಿಯೇ ನಮಃ
 150. ಓಂ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
 151. ಓಂ ವಿರೋಧಿಜನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 152. ಓಂ ತುಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 153. ಓಂ ತುರ್ಯಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 154. ಓಂ ತುಲಸೀವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 155. ಓಂ ತುರಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 156. ಓಂ ತುರಂಗಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ
 157. ಓಂ ತುಲಾದಾನಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 158. ಓಂ ತುಲಾಮಾಘಸ್ನಾನತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 159. ಓಂ ತುಷ್ಟಿಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 160. ಓಂ ತುರಂಗಮಪ್ರಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 161. ಓಂ ತುಲಿತಾಯೈ ನಮಃ
 162. ಓಂ ತುಲ್ಯಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ
 163. ಓಂ ತುಂಗೋತ್ತುಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 164. ಓಂ ತುಂಗಕುಚಾಯೈ ನಮಃ
 165. ಓಂ ತುಹಿನಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 166. ಓಂ ತುಂಬುರಾದಿಸ್ತುತಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 167. ಓಂ ತುಷಾರಶಿಖರೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 168. ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 169. ಓಂ ತುಷ್ಟಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 170. ಓಂ ತುಷ್ಟಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 171. ಓಂ ತುಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 172. ಓಂ ತುಲಾಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 173. ಓಂ ತುಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 174. ಓಂ ತುರ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 175. ಓಂ ತುರೀಯಗುಣಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ
 176. ಓಂ ತುರ್ಯನಾದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 177. ಓಂ ತುರ್ಯವಿದ್ಯಾಲಾಸ್ಯತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 178. ಓಂ ತುರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 179. ಓಂ ತುರೀಯಶಾಸ್ತ್ರತತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 180. ಓಂ ತೂರ್ಯವಾದವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 181. ಓಂ ತೂರ್ಯನಾದಾಂತನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 182. ಓಂ ತೂರ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 183. ಓಂ ತುರೀಯಭಕ್ತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 184. ಓಂ ತುರ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 185. ಓಂ ವಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 186. ಓಂ ವಾಗೀಶ್ಯೈ ನಮಃ
 187. ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 188. ಓಂ ವರಸಂವಿಧಾಯೈ ನಮಃ
 189. ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ
 190. ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 191. ಓಂ ವೈದೇಹ್ಯೈ ನಮಃ
 192. ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 193. ಓಂ ವಿಕಲ್ಪಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 194. ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 195. ಓಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 196. ಓಂ ವಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 197. ಓಂ ವಯೋಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 198. ಓಂ ವಯೋವಸ್ಥಾವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 199. ಓಂ ವಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 200. ಓಂ ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 201. ಓಂ ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 202. ಓಂ ವಾಙ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 203. ಓಂ ವೀರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 204. ಓಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 205. ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 206. ಓಂ ವನಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 207. ಓಂ ವನಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 208. ಓಂ ವನಚರ್ಯೈ ನಮಃ
 209. ಓಂ ವನಿತಾಯೈ ನಮಃ
 210. ಓಂ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 211. ಓಂ ವಶಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 212. ಓಂ ವಂದ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 213. ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 214. ಓಂ ವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾಯೈ ನಮಃ
 215. ಓಂ ವಸುಂಧರಾಯೈ ನಮಃ
 216. ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 217. ಓಂ ವಸುತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 218. ಓಂ ವಸುಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 219. ಓಂ ವಸುಜನ್ಮವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ
 220. ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 221. ಓಂ ವಾಸುದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 222. ಓಂ ವಾಸುದೇವಮನೋಹರ್ಯೈ ನಮಃ
 223. ಓಂ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 224. ಓಂ ವಾಸವಾರಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 225. ಓಂ ವಾಗೀಶ್ಯೈ ನಮಃ
 226. ಓಂ ವಾಙ್ಮನಸ್ಥಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 227. ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 228. ಓಂ ವನವಾಸಭುವೇ ನಮಃ
 229. ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 230. ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ
 231. ಓಂ ವಾದ್ಯಘೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 232. ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 233. ಓಂ ವೇದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 234. ಓಂ ರೇಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 235. ಓಂ ರೇವಾಯೈ ನಮಃ
 236. ಓಂ ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 237. ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 238. ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 239. ಓಂ ರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 240. ಓಂ ರತಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 241. ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 242. ಓಂ ರಾಮಜಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 243. ಓಂ ರಾಜ್ಯಪಾಯೈ ನಮಃ
 244. ಓಂ ರಜಿತಾದ್ರಿಗಾಯೈ ನಮಃ
 245. ಓಂ ರಾಕಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 246. ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ
 247. ಓಂ ರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 248. ಓಂ ರುದ್ರಜನ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 249. ಓಂ ರಜಸ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ
 250. ಓಂ ರೇಣುಕಾರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 251. ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 252. ಓಂ ರತಿವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 253. ಓಂ ರತಾಯೈ ನಮಃ
 254. ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ
 255. ಓಂ ರಾವಣಾನಂದಸಂಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 256. ಓಂ ರಾಜಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 257. ಓಂ ರಾಜಶೇಖರ್ಯೈ ನಮಃ
 258. ಓಂ ರಣಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 259. ಓಂ ರಧಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ
 260. ಓಂ ರವಿಕೋಟಿಅಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 261. ಓಂ ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 262. ಓಂ ರಜನ್ಯೈ ನಮಃ
 263. ಓಂ ರವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 264. ಓಂ ರಥಾಂಗಪಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 265. ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 266. ಓಂ ರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 267. ಓಂ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 268. ಓಂ ರಂಭಾದಿಕನ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 269. ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
 270. ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 271. ಓಂ ರಾಜವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 272. ಓಂ ರಜತಾದ್ರೀಶಸಕ್ಥಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 273. ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 274. ಓಂ ರಮ್ಯವಾಣೈ ನಮಃ
 275. ಓಂ ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 276. ಓಂ ರಾಜ್ಯಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 277. ಓಂ ರತೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ
 278. ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ
 279. ಓಂ ರತೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 280. ಓಂ ರಾಜಹೃದ್ರೋಗಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 281. ಓಂ ರಂಗಪ್ರವೃದ್ಧಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ
 282. ಓಂ ರಂಗಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ
 283. ಓಂ ರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 284. ಓಂ ರಾಜಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 285. ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 286. ಓಂ ರಾಕೇಂದುಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ
 287. ಓಂ ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 288. ಓಂ ರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 289. ಓಂ ರಂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 290. ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 291. ಓಂ ರಾಜನ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 292. ಓಂ ರಾಜನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 293. ಓಂ ರಜತಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 294. ಓಂ ರಾಘವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 295. ಓಂ ರಾಘವಾಯೈ ನಮಃ
 296. ಓಂ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 297. ಓಂ ರತ್ನನೂಪುರಮಧ್ಯಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 298. ಓಂ ರತ್ನದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 299. ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರಮದ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 300. ಓಂ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ
 301. ಓಂ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 302. ಓಂ ರತ್ನಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 303. ಓಂ ರತ್ನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 304. ಓಂ ಣಿಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 305. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 306. ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 307. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
 308. ಓಂ ನಿದ್ರಾತ್ಯಯವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 309. ಓಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ
 310. ಓಂ ನೀವಾರಶುಕವತ್ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 311. ಓಂ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 312. ಓಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ
 313. ಓಂ ನಿತ್ಯಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 314. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 315. ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
 316. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 317. ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ
 318. ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ
 319. ಓಂ ನಿಸ್ಸಂಶಯಾಯೈ ನಮಃ
 320. ಓಂ ನಿರೀಹಾಯೈ ನಮಃ
 321. ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯೈ ನಮಃ
 322. ಓಂ ನೀಲಮೂರ್ಧಜಾಯೈ ನಮಃ
 323. ಓಂ ನಿಖಿಲಾಗಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 324. ಓಂ ನಿಖಿಲಾಗಮಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 325. ಓಂ ನಿತ್ಯೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 326. ಓಂ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 327. ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ
 328. ಓಂ ನಿರಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ
 329. ಓಂ ನಿರಂಜನವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 330. ಓಂ ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 331. ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 332. ಓಂ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 333. ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
 334. ಓಂ ನಿರೀಹಾಯೈ ನಮಃ
 335. ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 336. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 337. ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ
 338. ಓಂ ನಿಗಮಾಚಾರನಿಖಿಲಾಗಮವೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 339. ಓಂ ನಿಮೇಷಾಯೈ ನಮಃ
 340. ಓಂ ನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 341. ಓಂ ನಿಮೇಷಾಂಡವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 342. ಓಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 343. ಓಂ ನಿವಾತದೀಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 344. ಓಂ ನೀಚನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 345. ಓಂ ನೀಚವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ
 346. ಓಂ ನೀಲಖಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 347. ಓಂ ನಿರ್ವಿಷಾಯೈ ನಮಃ
 348. ಓಂ ನಿಷ್ಕಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ
 349. ಓಂ ನೀಲಾಂಶುಕಪರೀಧಾನಾಯೈ ನಮಃ
 350. ಓಂ ನಿಂದಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 351. ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 352. ಓಂ ನಿಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 353. ಓಂ ನಿತ್ಯಯಾನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 354. ಓಂ ಯಂಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 355. ಓಂ ಯಂತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 356. ಓಂ ಯಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 357. ಓಂ ಯಂತ್ರಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 358. ಓಂ ಯಂತ್ರಾರಾಧನಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 359. ಓಂ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 360. ಓಂ ಯೋಗಿಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 361. ಓಂ ಯಕಾರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಯೂಪಸ್ತಂಭನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಯಮಗ್ನಯೈ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಯಮಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
 365. ಓಂ ಯಶಃಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 366. ಓಂ ಯತೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 367. ಓಂ ಯಮಾದಿಯೋಗನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
 368. ಓಂ ಯತಿದುಃಖಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 370. ಓಂ ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ
 371. ಓಂ ಯಜುರ್ಗೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಪತೀವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
 373. ಓಂ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 374. ಓಂ ಯಷ್ಟ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 375. ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 376. ಓಂ ಯವಾಂಕುರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 377. ಓಂ ಯಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 378. ಓಂ ಯವದಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 379. ಓಂ ಯವಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 380. ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 381. ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 383. ಓಂ ಯಜ್ಞವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಯಜ್ಞಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಯಜ್ಞಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 386. ಓಂ ಯಜುಷ್ಯೈ ನಮಃ
 387. ಓಂ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ
 388. ಓಂ ಭಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 389. ಓಂ ಭದ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 390. ಓಂ ಭದ್ರಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 391. ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 392. ಓಂ ಭಕ್ತಸಖಾಯೈ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 395. ಓಂ ಭಕ್ತಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 396. ಓಂ ಭಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 398. ಓಂ ಭಕ್ತಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 399. ಓಂ ಭಕ್ತಬಂಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಭಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 401. ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 402. ಓಂ ಭಕ್ತಾರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 403. ಓಂ ಭಕ್ತಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 404. ಓಂ ಭಕ್ತಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 405. ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 406. ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 407. ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 408. ಓಂ ಭೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 409. ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಭಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 411. ಓಂ ಭದ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 412. ಓಂ ಭದ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 413. ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 414. ಓಂ ಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 415. ಓಂ ಭಗನಿಷ್ಯಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 416. ಓಂ ಭೂಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 418. ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಭವಸಖಾಯೈ ನಮಃ
 420. ಓಂ ಭಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 421. ಓಂ ಭಂಗುರಾಯೈ ನಮಃ
 422. ಓಂ ಭೀಮದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 423. ಓಂ ಭಲ್ಲಯೈ ನಮಃ
 424. ಓಂ ಭಲ್ಲೀಧರಾಯೈ ನಮಃ
 425. ಓಂ ಭೀರವೇ ನಮಃ
 426. ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಭೀಮಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 428. ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಭೋಗದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಭವಘ್ನಯೈ ನಮಃ
 431. ಓಂ ಭೂತಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 432. ಓಂ ಭೂತಿದಾಯೈ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಭೂಮಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಭೂಪತಿತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 436. ಓಂ ಭ್ರಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಭಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 438. ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 439. ಓಂ ಭಂಡಾಸುರವಧೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 440. ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
 441. ಓಂ ಭಾವಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 442. ಓಂ ಗೋಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 443. ಓಂ ಗೋಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 444. ಓಂ ಗುರುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 445. ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 446. ಓಂ ಗೋರೋಚನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 447. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 448. ಓಂ ಗೋವಿಂದಗುಣವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 449. ಓಂ ಗೋಪಾಲಚೇಷ್ಟಾಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 450. ಓಂ ಗೋವರ್ಧನವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 451. ಓಂ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 453. ಓಂ ಗೋಕುಲವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 454. ಓಂ ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ
 455. ಓಂ ಗೀತಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 456. ಓಂ ಗೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಗೋದಾಯೈ ನಮಃ
 458. ಓಂ ಗೋರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 459. ಓಂ ಗೋಪ್ಯೈ ನಮಃ
 460. ಓಂ ಗೋಹತ್ಯಾಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 461. ಓಂ ಗುಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 462. ಓಂ ಗುಣಿವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ
 463. ಓಂ ಗೋವಿಂದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಗೋಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 465. ಓಂ ಗೋಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ
 467. ಓಂ ಗೋಚರ್ಯೈ ನಮಃ
 468. ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ
 469. ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಗೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 471. ಓಂ ಗುರುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಗೋಪಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಗೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 474. ಓಂ ಗುಂಭಾಯೈ ನಮಃ
 475. ಓಂ ಗೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ
 476. ಓಂ ಗೋಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 477. ಓಂ ಗರುಡಾಯೈ ನಮಃ
 478. ಓಂ ಗಮನಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 479. ಓಂ ಗಾರುಡಾಯೈ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಗರುಡಧ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ
 481. ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ
 482. ಓಂ ಗಂಡಕ್ಯೈ ನಮಃ
 483. ಓಂ ಗುಂಭಾಯೈ ನಮಃ
 484. ಓಂ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 485. ಓಂ ಗಗನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಗಯಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಗುಣವೃತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಗುಣೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ
 489. ಓಂ ದೇಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 490. ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 491. ಓಂ ದೃಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 492. ಓಂ ದೇವತಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 493. ಓಂ ದೇವರಾಜೇಶ್ವರಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 494. ಓಂ ದೀನದೈನ್ಯವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ
 495. ಓಂ ದೇಶಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ
 496. ಓಂ ದೇಶೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 497. ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 498. ಓಂ ದೇವಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ
 499. ಓಂ ದೇವದಾನವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 500. ಓಂ ದೇವೇಂದ್ರಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 501. ಓಂ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 502. ಓಂ ದೇಶಾಂತರ್ಯೈ ನಮಃ
 503. ಓಂ ದೇವಾಲಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 504. ಓಂ ದೇಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 505. ಓಂ ದೇಶಭ್ರಮಣಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 506. ಓಂ ದೇಶಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 507. ಓಂ ದೇವಯಾನಾಯೈ ನಮಃ
 508. ಓಂ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
 509. ಓಂ ದೇವಸೈನ್ಯಪ್ರಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 510. ಓಂ ವಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 511. ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 512. ಓಂ ವೇದಮಾನಸಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ
 513. ಓಂ ವೈಕುಂಠದೇಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 514. ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 515. ಓಂ ವಾಯುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 516. ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 517. ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ
 518. ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 519. ಓಂ ವೈಚಿತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 520. ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
 521. ಓಂ ವಸುಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ
 522. ಓಂ ವಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 523. ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 524. ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ
 525. ಓಂ ವರಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
 526. ಓಂ ವೈದೇಹೀಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 527. ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 528. ಓಂ ವೈದೇಹೀಶೋಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 529. ಓಂ ವೇದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 530. ಓಂ ವೇದಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 531. ಓಂ ವೇದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 532. ಓಂ ವೇದಾಂತವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 533. ಓಂ ವೇದಾಂತನಿಲಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 534. ಓಂ ವೇದಶ್ರವಾಯೈ ನಮಃ
 535. ಓಂ ವೇದಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ
 536. ಓಂ ವೇದಗೀತವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 537. ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 538. ಓಂ ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನ್ಯೈ ನಮಃ
 539. ಓಂ ವೈದಿಕೀಕರ್ಮಫಲದಾಯೈ ನಮಃ
 540. ಓಂ ವೇದಸಾಗರವಾಡವಾಯೈ ನಮಃ
 541. ಓಂ ವೇದವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 542. ಓಂ ವೇದಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 543. ಓಂ ವೇದಾಶ್ವರಥವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 544. ಓಂ ವೇದಚಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 545. ಓಂ ವೇದವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 546. ಓಂ ವೇದಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 547. ಓಂ ವೇದವಿತ್ಕವಯೈ ನಮಃ
 548. ಓಂ ಸಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 549. ಓಂ ಸಾಮಂತಾಯೈ ನಮಃ
 550. ಓಂ ಸಾಮಗಾನವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 551. ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ
 552. ಓಂ ಸಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಸದಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 554. ಓಂ ಸರ್ವದೃಕ್ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 555. ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪ್ರೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 556. ಓಂ ಸಹಾಯೈ ನಮಃ
 557. ಓಂ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
 558. ಓಂ ಸವ್ಯಸಧ್ರೀಚ್ಯೈ ನಮಃ
 559. ಓಂ ಸಹಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 560. ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 561. ಓಂ ಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ
 562. ಓಂ ಸಾರಾಯೈ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 564. ಓಂ ಸಂತೋಷಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 565. ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 566. ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಸರ್ವರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 569. ಓಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 570. ಓಂ ಸಾಮದಾಯೈ ನಮಃ
 571. ಓಂ ಸಿಂಧುಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಸಮ್ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 573. ಓಂ ಸದಾಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಸಮಸ್ತಭುವನೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 576. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 577. ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 578. ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 579. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 581. ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 583. ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ
 584. ಓಂ ಸಮದೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಸಮಗುಣಾಯ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಸರ್ವಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಸಹಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 589. ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 590. ಓಂ ಸಾಂದ್ರಾನಂದಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ
 591. ಓಂ ಸಂಕೀರ್ಣಮಂದಿರಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಸಾಕೇತಕುಲಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 593. ಓಂ ಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 594. ಓಂ ಸುಧಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಸಾಕೇತಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 596. ಓಂ ಸಂಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಸಮಸ್ತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 599. ಓಂ ಸಂಪತ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 600. ಓಂ ಸಮಾನಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 601. ಓಂ ಸರ್ವಭಾವಸುಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 602. ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 603. ಓಂ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕುಲಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 604. ಓಂ ಸಂಜೀವನ್ಯೈ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಸರ್ವಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ
 606. ಓಂ ಸಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 607. ಓಂ ಸಾಧುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 608. ಓಂ ಸಮಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಸಾಮಿಧೇನ್ಯೈ ನಮಃ
 610. ಓಂ ಸಾಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 611. ಓಂ ಸಾಮವೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಸದಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಸಂಹಾರಾಯೈ ನಮಃ
 615. ಓಂ ಸರ್ವಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ
 616. ಓಂ ಸರ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 617. ಓಂ ಸರ್ಪಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 618. ಓಂ ಸಾಮಗಾನಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 619. ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 620. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 621. ಓಂ ಸಂಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 622. ಓಂ ಸಮದಾಯೈ ನಮಃ
 623. ಓಂ ಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
 624. ಓಂ ಸರ್ಗಾದಿಕರಣಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 625. ಓಂ ಸಂಕಟಾಯೈ ನಮಃ
 626. ಓಂ ಸಂಕಟಹರಾಯೈ ನಮಃ
 627. ಓಂ ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ
 628. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯೈ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಸುಮುಖಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 630. ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 631. ಓಂ ಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
 632. ಓಂ ಸ್ತುತಿಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 633. ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 634. ಓಂ ಸದಾಸ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ
 635. ಓಂ ಧಿಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 636. ಓಂ ಧೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 637. ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ
 638. ಓಂ ಧೀರಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 639. ಓಂ ಧೀರೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
 640. ಓಂ ಧೀರಧೀರಾಯೈ ನಮಃ
 641. ಓಂ ಧೀರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಧೀರಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ
 643. ಓಂ ಧೃತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಧನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಧನಪಾಯೈ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಧನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 647. ಓಂ ಧೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಧಿರವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಧೀಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಧೀರಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ
 651. ಓಂ ಧೀಗೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 652. ಓಂ ಧೀಪದಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 653. ಓಂ ಧೀಶಾನಾಯೈ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಧೀಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಮಕರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಮಹಾಮಂಗಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
 658. ಓಂ ಮನೋವೈಕಲ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಮಲಯಧ್ವಜರಾಜಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 661. ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 662. ಓಂ ಮೋಹವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 663. ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 664. ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 665. ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 666. ಓಂ ಮನುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 667. ಓಂ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 668. ಓಂ ಮಂತ್ರವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 669. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 670. ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾಯೈ ನಮಃ
 671. ಓಂ ಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ
 672. ಓಂ ಮೇರುಮಂಟಪಾಯೈ ನಮಃ
 673. ಓಂ ಮಹಾಗುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 674. ಓಂ ಮಹಾಭೂತಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 675. ಓಂ ಮಹಾಶೌರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 676. ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಮಹಾವೈರಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 680. ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 681. ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ
 682. ಓಂ ಮಂಡಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಮಧುರಾಗಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 684. ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ
 685. ಓಂ ಮೇಧಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 686. ಓಂ ಮೇಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 687. ಓಂ ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ
 688. ಓಂ ಮಧುಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 690. ಓಂ ಮಂತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 691. ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 693. ಓಂ ಮಾಧವಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಮಾಯಾದೂರಾಯೈ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಮಾಯಾವ್ಯೈ ನಮಃ
 696. ಓಂ ಮಾಯಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಮಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಮಾಯಾಸಂಕಲ್ಪಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 699. ಓಂ ಮಾಯಾಮಯಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 700. ಓಂ ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 701. ಓಂ ಮಾಯಾಸಂಹಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಮಾಯಾಮಂತ್ರಪ್ರಸಾದಾಯೈ ನಮಃ
 703. ಓಂ ಮಾಯಾಜನವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಮಹಾಪಥಾಯೈ ನಮಃ
 705. ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಮಹಾವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಮಹಾನುಭಾವಾಯೈ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಮಂತ್ರಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 709. ಓಂ ಮಹಾಮಂಗಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
 710. ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 711. ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಹಿತಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 713. ಓಂ ಹೇಯೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 714. ಓಂ ಹೀನಲೋಕವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 715. ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 716. ಓಂ ಹ್ರೀಂಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 718. ಓಂ ಹ್ರೀಂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಹ್ರೀಂಸ್ವಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 720. ಓಂ ಹ್ರೀಂಮಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ
 721. ಓಂ ಹಿತಕರಾಯೈ ನಮಃ
 722. ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 723. ಓಂ ಹ್ರೀಂಕುಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಹಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಹಿತಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 726. ಓಂ ಹಿತಕಾರುಣ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಹಿತಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಹಿತಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ
 729. ಓಂ ಹಿತಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ
 731. ಓಂ ಹೈಮವತ್ಯೈ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಹೈಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 733. ಓಂ ಹೇಮಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 734. ಓಂ ಹಿಮಗಜಾಯೈ ನಮಃ
 735. ಓಂ ಹಿತಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 736. ಓಂ ಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಹಿತಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 738. ಓಂ ಧಿಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಧಿಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 740. ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 741. ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಧರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 743. ಓಂ ಧರ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 744. ಓಂ ಧರ್ಮಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ
 745. ಓಂ ಧರ್ಮಸಾರಾಯೈ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಧರ್ಮಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಧನುರ್ವೇದಾಯೈ ನಮಃ
 749. ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 750. ಓಂ ಧೂರ್ತವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 751. ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಧೇನುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 753. ಓಂ ಧನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಧನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 755. ಓಂ ಧನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಧರ್ಮನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 759. ಓಂ ಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 760. ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 761. ಓಂ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 762. ಓಂ ಧರ್ಮಗೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 763. ಓಂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 764. ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಯೋಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 766. ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 767. ಓಂ ಯೋಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಯೋಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಯೋಗೀಶವರದಾಯೈ ನಮಃ
 771. ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 772. ಓಂ ಯೋಗಾಸನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 773. ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 775. ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 776. ಓಂ ಯೋಗರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 777. ಓಂ ಯೋಗಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 778. ಓಂ ಯೋಗವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ
 779. ಓಂ ಯೋಗವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 780. ಓಂ ಯೋಗಭೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 781. ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 782. ಓಂ ಯೋಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಯೋಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 784. ಓಂ ಯೋಧ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 785. ಓಂ ಯೋಧಸುತತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 787. ಓಂ ಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 788. ಓಂ ಯೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 789. ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಥಾಯೈ ನಮಃ
 790. ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಹೃದಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 791. ಓಂ ಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ
 792. ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 793. ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಯೋಗರಾಜೇಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 796. ಓಂ ನಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 797. ಓಂ ನಾದೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 798. ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 799. ಓಂ ನವಸಿದ್ಧಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 800. ಓಂ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರ್ಯೈ ನಮಃ
 801. ಓಂ ನವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 802. ಓಂ ನವಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 803. ಓಂ ನಗೇಂದ್ರತನಯಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 804. ಓಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 805. ಓಂ ನರಸಿಂಹಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ
 806. ಓಂ ನವಬಂಧವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ
 807. ಓಂ ನವಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ
 808. ಓಂ ನವಮೀಪೂಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 809. ಓಂ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾರ್ಥಫಲದಾಯೈ ನಮಃ
 810. ಓಂ ನಂದಿತಾರಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 811. ಓಂ ನವಪೀಠಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 812. ಓಂ ನಾದಾಯೈ ನಮಃ
 813. ಓಂ ನವರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
 814. ಓಂ ನವಸೂತ್ರವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 815. ಓಂ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 816. ಓಂ ನವಚಂದನದಿಗ್ಧಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 817. ಓಂ ನವಕುಂಕುಮಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 818. ಓಂ ನವವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಯೈ ನಮಃ
 819. ಓಂ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 820. ಓಂ ನವ್ಯಭಸ್ಮವಿದಿಗ್ಧಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 821. ಓಂ ನವಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಪ್ರಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 824. ಓಂ ಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ
 825. ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಪ್ರಾಣಸಂಜೀವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 827. ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 828. ಓಂ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಾಣಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 830. ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 831. ಓಂ ಪ್ರಭಾಪುಷ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
 832. ಓಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯೈ ನಮಃ
 833. ಓಂ ಪ್ರಭುದಾಯೈ ನಮಃ
 834. ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 835. ಓಂ ಪ್ರಾಚೀನಾಯೈ ನಮಃ
 836. ಓಂ ಪ್ರಾಣಿಚಿತ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 837. ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 838. ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 839. ಓಂ ಪ್ರಭಾತಕರ್ಮಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 840. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 841. ಓಂ ಪ್ರಾಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 842. ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯೈ ನಮಃ
 843. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
 844. ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯೈನಮಃ
 845. ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 847. ಓಂ ಪ್ರಬಂಧಾಯೈ ನಮಃ
 848. ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯೈ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಪ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 851. ಓಂ ಪ್ರಬೋಧನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
 852. ಓಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 853. ಓಂ ಪ್ರಬಂಧಾಯೈ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಪ್ರಾಣಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 855. ಓಂ ಪ್ರಯಾಗತೀರ್ಥನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಂತನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಪ್ರಣವಾದಯೇ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಪ್ರಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಚೋಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 861. ಓಂ ಚೋರಧ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 862. ಓಂ ಚೋರಬಾಧಾವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 863. ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 864. ಓಂ ಚೇತನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 865. ಓಂ ಚತುರಾಯೈ ನಮಃ
 866. ಓಂ ಚಮತ್ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿಕುಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 870. ಓಂ ಚಿತ್ತಗೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 871. ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 872. ಓಂ ಚಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 873. ಓಂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 874. ಓಂ ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಚಿತ್ತಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 877. ಓಂ ಚಾಂಪೇಯ್ಯೈ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಚಂಪಕಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 881. ಓಂ ಚಂಡೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 882. ಓಂ ಚಂಡಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 883. ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 884. ಓಂ ಚಕೋರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 885. ಓಂ ಚಿರಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 886. ಓಂ ಚಿಕುರಾಯೈ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಚಿಕುರಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 889. ಓಂ ಚೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 890. ಓಂ ಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ
 891. ಓಂ ಚಿತ್ತಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 894. ಓಂ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 895. ಓಂ ಚಲನಾಯೈ ನಮಃ
 896. ಓಂ ಚಕ್ರಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಚಾಂಪೇಯ್ಯೈ ನಮಃ
 898. ಓಂ ಚಲಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 900. ಓಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ
 901. ಓಂ ಚಂದಾನುಜಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 902. ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಚಂಡಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಚರ್ಚಿತಾರಯೇ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಚಂದ್ರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 907. ಓಂ ಚಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 908. ಓಂ ಚರಾಚರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 909. ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 910. ಓಂ ದಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 911. ಓಂ ದತ್ತಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 912. ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 913. ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವರದಾಯೈ ನಮಃ
 914. ಓಂ ದರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 915. ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 916. ಓಂ ದಕ್ಷಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 917. ಓಂ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 918. ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 919. ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 920. ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
 921. ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 922. ಓಂ ದೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 923. ಓಂ ದಕ್ಷವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 924. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ
 925. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 926. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 927. ಓಂ ದಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 928. ಓಂ ದಮಸ್ವಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 929. ಓಂ ದನುಜಾರಯೇ ನಮಃ
 930. ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
 931. ಓಂ ದಂತಶೋಭನಿಭಾಯೈ ನಮಃ
 932. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 933. ಓಂ ದಮನಾಯೈ ನಮಃ
 934. ಓಂ ದಾಡೀಮಸ್ತನಾಯೈ ನಮಃ
 935. ಓಂ ದಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 936. ಓಂ ದಮಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 937. ಓಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 938. ಓಂ ದಮನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 939. ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 940. ಓಂ ದಂಡಕಾರಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 941. ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಾರ್ಯೇ ನಮಃ
 942. ಓಂ ದಂಡಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ
 943. ಓಂ ದರೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 944. ಓಂ ದರಿದ್ರಾರಿಷ್ಟಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 945. ಓಂ ದಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 946. ಓಂ ದಮನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 947. ಓಂ ದಾನವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 948. ಓಂ ದ್ರವಿಣಾಯೈ ನಮಃ
 949. ಓಂ ದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 950. ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ
 951. ಓಂ ದಾಮೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 952. ಓಂ ದಾನವಾರಯೇ ನಮಃ
 953. ಓಂ ದಾಮೋದರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 954. ಓಂ ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 955. ಓಂ ದಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 956. ಓಂ ದಾಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 957. ಓಂ ದಾನಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 958. ಓಂ ದ್ವಿಜವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 959. ಓಂ ದಂತಿಗಾಯೈ ನಮಃ
 960. ಓಂ ದೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 961. ಓಂ ದಧಿದುಗ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 962. ಓಂ ದಾಡಿಮೀಬೀಜಸಂದೋಹಾಯೈ ನಮಃ
 963. ಓಂ ದಂತಪಂಕ್ತಿವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 964. ಓಂ ದರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ
 965. ಓಂ ದರ್ಪಣಸ್ವಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ
 966. ಓಂ ದ್ರುಮಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 967. ಓಂ ದಶಾವತಾರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 968. ಓಂ ದಶದಿಗ್ದೈವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 969. ಓಂ ದಮಾಯೈ ನಮಃ
 970. ಓಂ ದಶದಿಶಾಯೈ ನಮಃ
 971. ಓಂ ದೃಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 972. ಓಂ ದಶದಾಸ್ಯೈ ನಮಃ
 973. ಓಂ ದೇಶಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ
 974. ಓಂ ದೇಶಕಾಲವಿಶೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 975. ಓಂ ದಶಮ್ಯಾದಿಕಲಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 976. ಓಂ ದಶಗ್ರೀವವಿರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 977. ಓಂ ದಶಾಪರಾಧಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 978. ಓಂ ದಶವೃತ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಯಾತ್ಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 980. ಓಂ ಯಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ
 981. ಓಂ ಯಾದವ್ಯೈ ನಮಃ
 982. ಓಂ ಯಾದವಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 983. ಓಂ ಯಯಾತಿಪೂಜನಪ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 984. ಓಂ ಯಾಜ್ಞಕ್ಯೈ ನಮಃ
 985. ಓಂ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 986. ಓಂ ಯಜಮಾನಾಯೈ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಯದುಪ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಯಾಮಪೂಜಾಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 990. ಓಂ ಯಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 991. ಓಂ ಯಮಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 992. ಓಂ ಯತೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಯಮಾದಿಯೋಗಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 994. ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಯಮಾಯೈ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಯಮೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 997. ಓಂ ಯಶಸ್ಯವಿಧಿಸನ್ನುತಾಯೈ ನಮಃ
 998. ಓಂ ಯವೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ
 999. ಓಂ ಯುವಪ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ಯಾತ್ರಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 1001. ಓಂ ಯೋಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1002. ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1003. ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 1004. ಓಂ ಯಥೇಚ್ಛಗಾಯೈ ನಮಃ
 1005. ಓಂ ಯಾಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1006. ಓಂ ಯಜ್ಞಸೇನ್ಯೈ ನಮಃ
 1007. ಓಂ ಯೋಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1008. ಓಂ ಯಥೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||