ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

field_imag_alt

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ - Sri Satyanarayana Ashtakam

ಆದಿದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಲೋಕನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಶಂಕರಂ |
ಸರ್ವಭಕ್ತೇಷ್ಟದಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಮಾಧವಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 1||

ಸರ್ವದಾ ಲೋಕ-ಕಲ್ಯಾಣ-ಪಾರಾಯಣಂ ದೇವ-ಗೋ-ವಿಪ್ರ-ರಕ್ಷಾರ್ಥ-ಸದ್ವಿಗ್ರಹಂ |
ದೀನ-ಹೀನಾತ್ಮ-ಭಕ್ತಾಶ್ರಯಂ ಸುಂದರಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 2||

ದಕ್ಷಿಣೇ ಯಸ್ಯ ಗಂಗಾ ಶುಭಾ ಶೋಭತೇ ರಾಜತೇ ಸಾ ರಮಾ ಯಸ್ಯ ವಾಮೇ ಸದಾ |
ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಾನನೋ ಭಾತಿ ಭವ್ಯಶ್ಚ ತಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 3||

ಸಂಕಟೇ ಸಂಗರೇ ಯಂ ಜನಃ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಾತ್ಮಭೀನಾಶನಾಯ ಸ್ಮರೇತ್ ಪೀಡಿತಃ |
ಪೂರ್ಣಕೃತ್ಯೋ ಭವೇದ್ ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ತಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 4||

ವಾಂಛಿತಂ ದುರ್ಲಭಂ ಯೋ ದದಾತಿ ಪ್ರಭುಃ ಸಾಧವೇ ಸ್ವಾತ್ಮಭಕ್ತಾಯ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಃ |
ಸರ್ವಭೂತಾಶ್ರಯಂ ತಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಂಭರಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 5||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸಾಧು-ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತುಂಗಧ್ವಜೋ ಯೇಽಭವನ್ ವಿಶ್ರುತಾ ಯಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾಽಮರಾ |
ಲೀಲಯಾ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ತತಂ ತಂ ವಿಭುಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 6||

ಯೇನ ಚಾಬ್ರಹ್ಮಬಾಲತೃಣಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಸೃಜ್ಯತೇ ಪಾಲ್ಯತೇ ಸರ್ವಮೇತಜ್ಜಗತ್ |
ಭಕ್ತಭಾವಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೀದಯಾಸಾಗರಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 7||

ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ಸರ್ವದಾ ಸತ್ಪ್ರಿಯಂ ವಂದಿತಂ ದೇವವೃಂದೈರ್ಮುನೀಂದ್ರಾರ್ಚಿತಂ |
ಪುತ್ರ-ಪೌತ್ರಾದಿ-ಸರ್ವೇಷ್ಟದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 8||

ಅಷ್ಟಕಂ ಸತ್ಯದೇವಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನರಃ ಭಾವಯುಕ್ತೋ ಮುದಾ ಯಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪಠೇತ್ |
ತಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ತೇನಾಽಗ್ನಿನಾ ಇಂಧನಾನೀವ ಶುಷ್ಕಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ವೈ || 9||

ಇತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ |