ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ - Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam

ಶಿವಯೋಸೂನುಜಾಯಾಸ್ತು ಶ್ರಿತಮಂದಾರ ಶಾಖಿನೇ |
ಶಿಖಿವರ್ಯಾತುರಂಗಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ||

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಾಸ್ತು ಭವಮೋಗ ವಿನಾಶಿನೇ |
ರಾಜರಾಜಾದಿವಂದ್ಯಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ||

ಶೂರಪದ್ಮಾದಿ ದೈತೇಯ ತಮಿಸ್ರಕುಲಭಾನವೇ |
ತಾರಕಾಸುರಕಾಲಾಯ ಬಾಲಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ||

ವಲ್ಲೀವದನರಾಜೀವ ಮಧುಪಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಉಲ್ಲಸನ್ಮಣಿ ಕೋಟೀರ ಭಾಸುರಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ||

ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯನಿಧಯೇ ಕಾಮದಾಯಿನೇ |
ಕುಲಿಶಾಯುಧಹಸ್ತಾಯ ಕುಮಾರಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ||

ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ ಕುಂಡ ರಾಜಯೇ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೇ |
ದೇವಸೇನಾಸಮೇತಾಯ ದೈವತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ||

ಕನಕಾಂಬರಸಂಶೋಭಿ ಕಟಯೇ ಕಲಿಹಾರಿಣೇ |
ಕಮಲಾಪತಿ ವಂದ್ಯಾಯ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ||

ಶರಕಾನನಜಾತಾಯ ಶೂರಾಯ ಶುಭದಾಯಿನೇ |
ಶೀತಭಾನುಸಮಾಸ್ಯಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ||

ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮೇತನ್ಯೇ ಮಹಾಸೇನಸ್ಯಮಾನವಾಃ |
ಪಠಂತೀ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಭಕ್ತ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ನುಯುಸ್ತೇಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ||

|| ಇತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

|| ಇತರ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಾನಿ ||

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ಭವತ್ಯೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ |
ಯೇಷಾಂ ಹೃದಿಸ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಾಯತನಂ ಗುಹಃ ||

ರಾಜಾಧಿರಾಜವೇಷಾಯ ರಾಜತ್ ಕೋಮಳಪಾಣಯೇ |
ರಾಜೀವಚಾರುನೇತ್ರಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ||