ശ്രീ കാലഭൈരവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി

field_imag_alt

ശ്രീ കാലഭൈരവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി

 1. ഓം ഭൈരവായ നമഃ
 2. ഓം ഭൂതനാഥായ നമഃ
 3. ഓം ഭൂതാത്മനേ നമഃ
 4. ഓം ക്ഷേത്രദായ നമഃ
 5. ഓം ക്ഷേത്രപാലായ നമഃ
 6. ഓം ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമഃ
 7. ഓം ക്ഷത്രിയായ നമഃ
 8. ഓം വിരാജേ നമഃ
 9. ഓം സ്മശാന വാസിനേ നമഃ
 10. ഓം മാംസാശിനേ നമഃ
 11. ഓം സർപരാജസേ നമഃ
 12. ഓം സ്മരാങ്കൃതേ നമഃ
 13. ഓം രക്തപായ നമഃ
 14. ഓം പാനപായ നമഃ
 15. ഓം സിദ്ധിദായ നമഃ
 16. ഓം സിദ്ധ സേവിതായ നമഃ
 17. ഓം കങ്കാളായ നമഃ
 18. ഓം കാലശമനായ നമഃ
 19. ഓം കളായ നമഃ
 20. ഓം കാഷ്ടായ നമഃ
 21. ഓം തനവേ നമഃ
 22. ഓം കവയേ നമഃ
 23. ഓം ത്രിനേത്രേ നമഃ
 24. ഓം ബഹു നേത്രേ നമഃ
 25. ഓം പിംഗള ലോചനായ നമഃ
 26. ഓം ശൂലപാണയേ നമഃ
 27. ഓം ഖഡ്ഗപാണയേ നമഃ
 28. ഓം കങ്കാളിനേ നമഃ
 29. ഓം ധൂമ്രലോചനായ നമഃ
 30. ഓം അഭീരവേ നമഃ
 31. ഓം നാധായ നമഃ
 32. ഓം ഭൂതപായ നമഃ
 33. ഓം യോഗിനീപതയേ നമഃ
 34. ഓം ധനദായ നമഃ
 35. ഓം ധനഹാരിണേ നമഃ
 36. ഓം ധനവതേ നമഃ
 37. ഓം പ്രീത ഭാവനയ നമഃ
 38. ഓം നാഗഹാരായ നമഃ
 39. ഓം വ്യോമ കേശായ നമഃ
 40. ഓം കപാലഭ്രുതേ നമഃ
 41. ഓം കപാലായ നമഃ
 42. ഓം കമനീയായ നമഃ
 43. ഓം കലാനിധയേ നമഃ
 44. ഓം ത്രിലോചനായ നമഃ
 45. ഓം ത്രിനേത തനയായ നമഃ
 46. ഓം ഡിംഭായ നമഃ
 47. ഓം ശാന്തായ നമഃ
 48. ഓം ശാന്തജനപ്രിയായ നമഃ
 49. ഓം വടുകായ നമഃ
 50. ഓം വടു വേഷായ നമഃ
 51. ഓം ഘട്വാമ്ഗവരധാരകായ നമഃ
 52. ഓം ഭൂതാദ്വക്ഷായ നമഃ
 53. ഓം പശുപതയേ നമഃ
 54. ഓം ഭിക്ഷുദായ നമഃ
 55. ഓം പരിചാരകായ നമഃ
 56. ഓം ദൂർതായ നമഃ
 57. ഓം ദിഗംബരായ നമഃ
 58. ഓം ശൂരായ നമഃ
 59. ഓം ഹരിണായ നമഃ
 60. ഓം പാണ്ഡുലോചനായ നമഃ
 61. ഓം പ്രശാന്തായ നമഃ
 62. ഓം ശാന്തിദായ നമഃ
 63. ഓം സിദ്ധി ദായ നമഃ
 64. ഓം ശങ്കരായ നമഃ
 65. ഓം പ്രിയബാന്ധവായ നമഃ
 66. ഓം അഷ്ട മൂർതയേ നമഃ
 67. ഓം നിധീശായ നമഃ
 68. ഓം ജ്ഞാനചക്ഷുവേ നമഃ
 69. ഓം തപോമയായ നമഃ
 70. ഓം അഷ്ടാധാരായ നമഃ
 71. ഓം ഷഡാധരായ നമഃ
 72. ഓം സത്സയുക്തായ നമഃ
 73. ഓം ശിഖീസഖായ നമഃ
 74. ഓം ഭൂധരായ നമഃ
 75. ഓം ഭൂധരാധീശായ നമഃ
 76. ഓം ഭൂത പതയേ നമഃ
 77. ഓം ഭൂതരാത്മജായ നമഃ
 78. ഓം കങ്കാളാധാരിണേ നമഃ
 79. ഓം മുണ്ഡിനേ നമഃ
 80. ഓം നാഗയജ്ഞോപവീതവതേ നമഃ
 81. ഓം ജ്രുംഭനോമോഹന സ്തന്ധായ നമഃ
 82. ഓം ഭീമ രണ ക്ഷോഭണായ നമഃ
 83. ഓം ശുദ്ധനീലാഞ്ജന പ്രഖ്യായ നമഃ
 84. ഓം ദൈത്യജ്ഞേ നമഃ
 85. ഓം മുണ്ഡഭൂഷിതായ നമഃ
 86. ഓം ബലിഭുജേ നമഃ
 87. ഓം ഭലാന്ധികായ നമഃ
 88. ഓം ബാലായ നമഃ
 89. ഓം അബാലവിക്രമായ നമഃ
 90. ഓം സർവാപത്താരണായ നമഃ
 91. ഓം ദുർഗായ നമഃ
 92. ഓം ദുഷ്ട ഭൂതനിഷേവിതായ നമഃ
 93. ഓം കാമിനേ നമഃ
 94. ഓം കലാനിധയേ നമഃ
 95. ഓം കാന്തായ നമഃ
 96. ഓം കാമിനീവശകൃതേ നമഃ
 97. ഓം സർവസിദ്ധി പ്രദായ നമഃ
 98. ഓം വൈശ്യായ നമഃ
 99. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
 100. ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
 101. ഓം വൈദ്യായ നാമ
 102. ഓം മരണായ നമഃ
 103. ഓം ക്ഷോഭനായ നമഃ
 104. ഓം ജ്രുംഭനായ നമഃ
 105. ഓം ഭീമ വിക്രമഃ
 106. ഓം ഭീമായ നമഃ
 107. ഓം കാലായ നമഃ
 108. ഓം കാലഭൈരവായ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ കാലഭൈരവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമ്പൂർണം ||