ശ്രീ മഹിഷാസുര മർദിനി ദേവി അഷ്ടോത്തരം

field_imag_alt

ശ്രീ മഹിഷാസുര മർദിനി ദേവി അഷ്ടോത്തരം

 1. ഓം മഹത്യൈ നമഃ
 2. ഓം ചേതനായൈ നമഃ
 3. ഓം മായായൈ നമഃ
 4. ഓം മഹാഗൗര്യൈ നമഃ
 5. ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
 6. ഓം മഹോദരായൈ നമഃ
 7. ഓം മഹാബുദ്ധ്യൈ നമഃ
 8. ഓം മഹാകാള്യൈ നമഃ
 9. ഓം മഹാ ബലായൈ നമഃ
 10. ഓം മഹാ സുധായൈ നമഃ
 11. ഓം മഹാ നിദ്രായൈ നമഃ
 12. ഓം മഹാ മുദ്രായൈ നമഃ
 13. ഓം മഹാ ദയായൈ നമഃ
 14. ഓം മഹാ ഭോഗായൈ നമഃ
 15. ഓം മഹാ മോഹായൈ നമഃ
 16. ഓം മഹാ ജയായൈ നമഃ
 17. ഓം മഹാതുഷ്ട്യൈ നമഃ
 18. ഓം മഹാ ലജ്ജായൈ നമഃ
 19. ഓം മഹാധൃത്യൈ നമഃ
 20. ഓം മഹാ ഘോരായൈ നമഃ
 21. ഓം മഹാ ദൃഷ്ട്രായൈ നമഃ
 22. ഓം മഹാകാന്ത്യൈ നമഃ
 23. ഓം മഹാകൃത്യൈ നമഃ
 24. ഓം മഹാ പദ്മായൈ നമഃ
 25. ഓം മഹാ മേധായൈ നമഃ
 26. ഓം മഹാ ബോധായൈ നമഃ
 27. ഓം മഹാ തപസേ നമഃ
 28. ഓം മഹാ സ്ഥാനായൈ നമഃ
 29. ഓം മഹാ രവായൈ നമഃ
 30. ഓം മഹാ രോഷായൈ നമഃ
 31. ഓം മഹായുധായൈ നമഃ
 32. ഓം മഹാ ബന്ധന സംഹര്യൈ നമഃ
 33. ഓം മഹാഭയ വിനാശിന്യൈ നമഃ
 34. ഓം മഹാ നേത്രായൈ നമഃ
 35. ഓം മഹാ വക്ത്രായൈ നമഃ
 36. ഓം മഹാ വക്ഷസേ നമഃ
 37. ഓം മഹാ ഭുജായൈ നമഃ
 38. ഓം മഹാ മഹീരുഹായൈ നമഃ
 39. ഓം പൂർണായൈ നമഃ
 40. ഓം മഹാ ഛായായൈ നമഃ
 41. ഓം മഹാനഘായൈ നമഃ
 42. ഓം മഹാശാന്ത്യൈ നമഃ
 43. ഓം മഹാശ്വാസായൈ നമഃ
 44. ഓം മഹാ പർവത നന്ദിന്യൈ നമഃ
 45. ഓം മഹാ ബ്രഹ്മമയ്യൈ നമഃ
 46. ഓം മാത്രേ നമഃ
 47. ഓം മഹാ സാരായൈ നമഃ
 48. ഓം മഹാ സുരഘ്ന്യൈ നമഃ
 49. ഓം മഹത്യൈ നമഃ
 50. ഓം പാർവത്യൈ നമഃ
 51. ഓം ചർചിതായൈ നമഃ
 52. ഓം ശിവായൈ നമഃ
 53. ഓം മഹാ ക്ഷാന്ത്യൈ നമഃ
 54. ഓം മഹാ ഭ്രാന്ത്യൈ നമഃ
 55. ഓം മഹാ മന്ത്രായൈ നമഃ
 56. ഓം മഹാ തന്ത്രായൈ നമഃ
 57. ഓം മഹാമയ്യൈ നമഃ
 58. ഓം മഹാ കുലായൈ നമഃ
 59. ഓം മഹാ ലോലായൈ നമഃ
 60. ഓം മഹാ മായായൈ നമഃ
 61. ഓം മഹാ ഫലായൈ നമഃ
 62. ഓം മഹാ നിലായൈ നമഃ
 63. ഓം മഹാ ശീലായൈ നമഃ
 64. ഓം മഹാ ബാലായൈ നമഃ
 65. ഓം മഹാ നിലയായൈ നമഃ
 66. ഓം മഹാ കലായൈ നമഃ
 67. ഓം മഹാ ചിത്രായൈ നമഃ
 68. ഓം മഹാ സേതവേ നമഃ
 69. ഓം മഹാ ഹേതവേ നമഃ
 70. ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ
 71. ഓം മഹാ വിദ്യായൈ നമഃ
 72. ഓം മഹാ സാധ്യായൈ നമഃ
 73. ഓം മഹാ സത്യായൈ നമഃ
 74. ഓം മഹാ ഗത്യൈ നമഃ
 75. ഓം മഹാ സുഖിന്യൈ നമഃ
 76. ഓം മഹാ ദുഃസ്വപ്ന നാസിന്യൈ നമഃ
 77. ഓം മഹാ മോക്ഷപ്രദായൈ നമഃ
 78. ഓം മഹാ പക്ഷായൈ നമഃ
 79. ഓം മഹാ യശസ്വിന്യൈ നമഃ
 80. ഓം മഹാ ഭദ്രായൈ നമഃ
 81. ഓം മഹാ വാണ്യൈ നമഃ
 82. ഓം മഹാ രോഗ വിനാസിന്യൈ നമഃ
 83. ഓം മഹാ ധാരായൈ നമഃ
 84. ഓം മഹാ കാരായൈ നമഃ
 85. ഓം മഹാ മാര്യൈ നമഃ
 86. ഓം ഖേചര്യൈ നമഃ
 87. ഓം മോഹിണ്യൈ നമഃ
 88. ഓം മഹാ ക്ഷേമങ്കര്യൈ നമഃ
 89. ഓം മഹാ ക്ഷമായൈ നമഃ
 90. ഓം മഹൈശ്വര്യ പ്രദായിന്യൈ നമഃ
 91. ഓം മഹാ വിഷഘ്ന്യൈ നമഃ
 92. ഓം വിഷദായൈ നമഃ
 93. ഓം മഹാ ദുഖഃ വിനാസിന്യൈ നമഃ
 94. ഓം മഹാ വർഷായൈ നമഃ
 95. ഓം മഹാ തത്ത്വായൈ നമഃ
 96. ഓം മഹാ കൈലാസ വാസിന്യൈ നമഃ
 97. ഓം മഹാ സുഭദ്രായൈ നമഃ
 98. ഓം സുഭഗായൈ നമഃ
 99. ഓം മഹാ വിദ്യായൈ നമഃ
 100. ഓം മഹാ സത്യൈ നമഃ
 101. ഓം മഹാ പ്രത്യംഗിരായൈ നമഃ
 102. ഓം മഹാ നിത്യായൈ നമഃ
 103. ഓം മഹാ പ്രളയ കാരിണ്യൈ നമഃ
 104. ഓം മഹാ ശക്ത്യൈ നമഃ
 105. ഓം മഹാമത്യൈ നമഃ
 106. ഓം മഹാ മംഗല കാരിണ്യൈ നമഃ
 107. ഓം മഹാ ദേവ്യൈ നമഃ
 108. ഓം മഹാ സുര വിമർദിന്യൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ മഹിഷാസുര മർദിനി ദേവി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||