ശ്രീ നാഗരാജ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ നാഗരാജ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ - Sri Nagaraja Ashtottara Shatanamavali

 1. ഓം അനന്തായ നമഃ
 2. ഓം വാസുദേവാഖ്യായ നമഃ
 3. ഓം തക്ഷകായ നമഃ
 4. ഓം വിശ്വതോമുഖായ നമഃ
 5. ഓം കാർകോടകായ നമഃ
 6. ഓം മഹാപദ്മായ നമഃ
 7. ഓം പദ്മായ നമഃ
 8. ഓം ശംഖായ നമഃ
 9. ഓം ശിവപ്രിയായ നമഃ
 10. ഓം ധൃതരാഷ്ട്രായ നമഃ 10
 11. ഓം ശംഖപാലായ നമഃ
 12. ഓം ഗുലികായ നമഃ
 13. ഓം ഇഷ്ടദായിനേ നമഃ
 14. ഓം നാഗരാജായ നമഃ
 15. ഓം പുരാണപുരൂഷായ നമഃ
 16. ഓം അനഘായ നമഃ
 17. ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ
 18. ഓം മഹീധാരിണേ നമഃ
 19. ഓം കാമദായിനേ നമഃ
 20. ഓം സുരാർചിതായ നമഃ 20
 21. ഓം കുന്ദപ്രഭായ നമഃ
 22. ഓം ബഹുശിരസേ നമഃ
 23. ഓം ദക്ഷായ നമഃ
 24. ഓം ദാമോദരായ നമഃ
 25. ഓം അക്ഷരായ നമഃ
 26. ഓം ഗണാധിപായ നമഃ
 27. ഓം മഹാസേനായ നമഃ
 28. ഓം പുണ്യമൂർതയേ നമഃ
 29. ഓം ഗണപ്രിയായ നമഃ
 30. ഓം വരപ്രദായ നമഃ 30
 31. ഓം വായുഭക്ഷായ നമഃ
 32. ഓം വിശ്വധാരിണേ നമഃ
 33. ഓം വിഹംഗമായ നമഃ
 34. ഓം പുത്രപ്രദായ നമഃ
 35. ഓം പുണ്യരൂപായ നമഃ
 36. ഓം പന്നഗേശായ നമഃ
 37. ഓം ബിലേശയായ നമഃ
 38. ഓം പരമേഷ്ഠിനേ നമഃ
 39. ഓം പശുപതയേ നമഃ
 40. ഓം പവനാശിനേ നമഃ 40
 41. ഓം ബലപ്രദായ നമഃ
 42. ഓം ദൈത്യഹന്ത്രേ നമഃ
 43. ഓം ദയാരൂപായ നമഃ
 44. ഓം ധനപ്രദായ നമഃ
 45. ഓം മതിദായിനേ നമഃ
 46. ഓം മഹാമായിനേ നമഃ
 47. ഓം മധുവൈരിണേ നമഃ
 48. ഓം മഹോരഗായ നമഃ
 49. ഓം ഭുജഗേശായ നമഃ
 50. ഓം ഭൂമരൂപായ നമഃ 50
 51. ഓം ഭീമകായായ നമഃ
 52. ഓം ഭയാപഹൃതേ നമഃ
 53. ഓം ശുക്ലരൂപായ നമഃ
 54. ഓം ശുദ്ധദേഹായ നമഃ
 55. ഓം ശോകഹാരിണേ നമഃ
 56. ഓം ശുഭപ്രദായ നമഃ
 57. ഓം സന്താനദായിനേ നമഃ
 58. ഓം സർപേശായ നമഃ
 59. ഓം സർവദായിനേ നമഃ
 60. ഓം സരീസൃപായ നമഃ 60
 61. ഓം ലക്ഷ്മീകരായ നമഃ
 62. ഓം ലാഭദായിനേ നമഃ
 63. ഓം ലലിതായ നമഃ
 64. ഓം ലക്ഷ്മണാകൃതയേ നമഃ
 65. ഓം ദയാരാശയേ നമഃ
 66. ഓം ദാശരഥയേ നമഃ
 67. ഓം ദമാശ്രയായ നമഃ
 68. ഓം രമ്യരൂപായ നമഃ
 69. ഓം രാമഭക്തായ നമഃ
 70. ഓം രണധീരായ നമഃ 70
 71. ഓം രതിപ്രദായ നമഃ
 72. ഓം സൗമിത്രയേ നമഃ
 73. ഓം സോമസങ്കാശായ നമഃ
 74. ഓം സർപരാജായ നമഃ
 75. ഓം സതാമ്പ്രിയായ നമഃ
 76. ഓം കർബുരായ നമഃ
 77. ഓം കാമ്യഫലദായ നമഃ
 78. ഓം കിരീടിനേ നമഃ
 79. ഓം കിന്നരാർചിതായ നമഃ
 80. ഓം പാതാലവാസിനേ നമഃ 80
 81. ഓം പരമായ നമഃ
 82. ഓം ഫണാമണ്ഡലമണ്ഡിതായ നമഃ
 83. ഓം ബാഹുലേയായ നമഃ
 84. ഓം ഭക്തനിധയേ നമഃ
 85. ഓം ഭൂമിധാരിണേ നമഃ
 86. ഓം ഭവപ്രിയായ നമഃ
 87. ഓം നാരായണായ നമഃ
 88. ഓം നാനാരൂപായ നമഃ
 89. ഓം നതപ്രിയായ നമഃ
 90. ഓം കാകോദരായ നമഃ 90
 91. ഓം കാമ്യരൂപായ നമഃ
 92. ഓം കല്യാണായ നമഃ
 93. ഓം കാമിതാർഥദായ നമഃ
 94. ഓം ഹതാസുരായ നമഃ
 95. ഓം ഹല്യഹീനായ നമഃ
 96. ഓം ഹർഷദായ നമഃ
 97. ഓം ഹരഭൂഷണായ നമഃ
 98. ഓം ജഗദാദയേ നമഃ
 99. ഓം ജരാഹീനായ നമഃ
 100. ഓം ജാതിശൂന്യായ നമഃ 100
 101. ഓം ജഗന്മയായ നമഃ
 102. ഓം വന്ധ്യാത്വദോഷശമനായ നമഃ
 103. ഓം വരപുത്രഫലപ്രദായ നമഃ
 104. ഓം ബലഭദ്രരൂപായ നമഃ
 105. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണപൂർവജായ നമഃ
 106. ഓം വിഷ്ണുതല്പായ നമഃ
 107. ഓം ബല്വലധ്നായ നമഃ
 108. ഓം ഭൂധരായ നമഃ 108


|| ഇതി ശ്രീ നാഗരാജാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂർണം ||