പ്രത്യംഗിരാ ദേവീ അഷ്ടോത്തരാ  ശതനാമാവളി

field_imag_alt

ശ്രീ പ്രത്യംഗിരാ ദേവീ അഷ്ടോത്തരാ  ശതനാമാവളി

 1. ഓം ശ്രീ പ്രത്യംഗിരായൈ നമഃ
 2. ഓംഓങ്കാരരൂപിന്യൈ നമഃ
 3. ഓം ക്ഷം ഹ്രാം ബീജപ്രേരിതായൈ നമഃ
 4. ഓം വിശ്വരൂപായൈ നമഃ
 5. ഓം വിരൂപാക്ഷപ്രിയായൈ നമഃ
 6. ഓം ഋജ്മന്ത്ര പാരായണ പ്രീതായൈ നമഃ
 7. ഓം കപാലമാലാ ലങ്കൃതായൈ നമഃ
 8. ഓം നാഗേന്ദ്ര ഭൂഷണായൈ നമഃ
 9. ഓം നാഗ യജ്ഞോപവീത ധാരിന്യൈ നമഃ
 10. ഓം കുഞ്ചിതകേശിന്യൈ നമഃ ||10||
 11. ഓം കപാലഖട്വാംഗ ദാരിന്യൈ നമഃ
 12. ഓം ശൂലിന്യൈ നമഃ
 13. ഓം രക്ത നേത്ര ജ്വാലിന്യൈ നമഃ
 14. ഓം ചതുർഭുജാ യൈ നമഃ
 15. ഓം ഡമരുക ധാരിന്യൈ നമഃ
 16. ഓം ജ്വാലാ കരാള വദനായൈ നമഃ
 17. ഓം ജ്വാലാ ജിഹ്വായൈ നമഃ
 18. ഓം കരാള ദംഷ്ട്രാ യൈ നമഃ
 19. ഓം അഭിചാര ഹോമാഗ്നി സമുത്ഥിതായൈ നമഃ
 20. ഓം സിംഹമുഖായൈ നമഃ ||20||
 21. ഓം മഹിഷാസുര മർദിന്യൈ നമഃ
 22. ഓം ധൂമ്രലോചനായൈ നമഃ
 23. ഓം കൃഷ്ണാംഗായൈ നമഃ
 24. ഓം പ്രേതവാഹനായൈ നമഃ
 25. ഓം പ്രേതാസനായൈ നമഃ
 26. ഓം പ്രേത ഭോജിന്യൈ നമഃ
 27. ഓം രക്തപ്രിയായൈ നമഃ
 28. ഓം ശാക മാംസ പ്രിയായൈ നമഃ
 29. ഓം അഷ്ടഭൈരവ സേവിതായൈ നമഃ
 30. ഓം ഡാകിനീ പരിസേവിതായൈ നമഃ ||30||
 31. ഓം മധുപാന പ്രിയായൈ നമഃ
 32. ഓം ബലി പ്രിയായൈ നമഃ
 33. ഓം സിംഹാവാഹനായൈ നമഃ
 34. ഓം സിംഹ ഗർജിന്യൈ നമഃ
 35. ഓം പരമന്ത്ര വിദാരിന്യൈ നമഃ
 36. ഓം പരയന്ത്ര വിനാസിന്യൈ നമഃ
 37. ഓം പരകൃത്യാ വിധ്വംസിന്യൈ നമഃ
 38. ഓം ഗുഹ്യ വിദ്യായൈ നമഃ
 39. ഓം യോനി രൂപിന്യൈ നമഃ
 40. ഓം നവയോനി ചക്രാത്മി കായൈ നമഃ ||40||
 41. ഓം വീര രൂപായൈ നമഃ
 42. ഓം ദുർഗാ രൂപായൈ നമഃ
 43. ഓം സിദ്ധ വിദ്യായൈ നമഃ
 44. ഓം മഹാ ഭീഷനായൈ നമഃ
 45. ഓം ഘോര രൂപിന്യൈ നമഃ
 46. ഓം മഹാ ക്രൂരായൈ നമഃ
 47. ഓം ഹിമാചല നിവാസിന്യൈ നമഃ
 48. ഓം വരാഭയ പ്രദായൈ നമഃ
 49. ഓം വിഷു രൂപായൈ നമഃ
 50. ഓം ശത്രു ഭയങ്കര്യൈ നമഃ ||50||
 51. ഓം വിദ്യുദ്ഗാതായൈ നമഃ
 52. ഓം ശത്രുമൂർധ സ്പോടനായൈ നമഃ
 53. ഓം വിദൂമാഗ്നി സമപ്രഭാ യൈ നമഃ
 54. ഓം മഹാ മായായൈ നമഃ
 55. ഓം മഹേശ്വര പ്രിയായൈ നമഃ
 56. ഓം ശത്രുകാര്യ ഹാനി കര്യൈ നമഃ
 57. ഓം മമ കാര്യ സിദ്ധി കര്യേ നമഃ
 58. ഓം ശാത്രൂനാം ഉദ്യോഗ വിഘ്ന കര്യൈ നമഃ
 59. ഓം ശത്രു പശുപുത്ര വിനാസിന്യൈ നമഃ
 60. ഓം ത്രിനേത്രായൈ നമഃ ||60||
 61. ഓം സുരാസുര നിഷേവി തായൈ നമഃ
 62. ഓം തീവ്രസാധക പൂജിതായൈ നമഃ
 63. ഓം മമ സർവോദ്യോഗ വശ്യ കര്യൈ നമഃ
 64. ഓം നവഗ്രഹ ശാശിന്യൈ നമഃ
 65. ഓം ആശ്രിത കല്പ വൃക്ഷായൈ നമഃ
 66. ഓം ഭക്തപ്രസന്ന രൂപിന്യൈ നമഃ
 67. ഓം അനന്തകള്യാണ ഗുണാഭി രാമായൈ നമഃ
 68. ഓം കാമ രൂപിന്യൈ നമഃ
 69. ഓം ക്രോധ രൂപിന്യൈ നമഃ
 70. ഓം മോഹ രൂപിന്യൈ നമഃ ||70||
 71. ഓം മധ രൂപിന്യൈ നമഃ
 72. ഓം ഉഗ്രായൈ നമഃ
 73. ഓം നാരസിംഹ്യൈ നമഃ
 74. ഓം മൃത്യു മൃത്യു സ്വരൂപിന്യൈ നമഃ
 75. ഓം അണിമാദി സിദ്ധി പ്രദായൈ നമഃ
 76. ഓം അന്ത ശത്രു വിധാരിന്യൈ നമഃ
 77. ഓം സകല ദുരിത വിനാസിന്യൈ നമഃ
 78. ഓം സർവോപദ്രവ നിവാരിന്യൈ നമഃ
 79. ഓം ദുർജന കാളരാത്ര്യൈ നമഃ
 80. ഓം മഹാപ്രജ്ഞായൈ നമഃ ||80||
 81. ഓം മഹാബലായൈ നമഃ
 82. ഓം കാളീരൂപിന്യൈ നമഃ
 83. ഓം വജ്രാംഗായൈ നമഃ
 84. ഓം ദുഷ്ട പ്രയോഗ നിവാരിന്യൈ നമഃ
 85. ഓം സർവ ശാപ വിമോചന്യൈ നമഃ
 86. ഓം നിഗ്രഹാനുഗ്രഹ ക്രിയാനിപുനായൈ നമഃ
 87. ഓം ഇച്ചാ ജ്ഞാന ക്രിയാ ശക്തി രൂപിന്യൈ നമഃ
 88. ഓം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാത്മി കായൈ നമഃ
 89. ഓം ഹിരണ്യ സടാ ച്ചടായൈ നമഃ
 90. ഓം ഇന്ദ്രാദി ദിക്പാലക സേവിതായൈ നമഃ ||90||
 91. ഓം പരപ്രയോഗ പ്രത്യക് പ്രചോദിന്യൈ നമഃ
 92. ഓം ഇച്ചാജ്ഞാന ക്രിയാ ശക്തി രൂപിന്യൈ നമഃ
 93. ഓം ഖഡ്ഗമാലാ രൂപിന്യൈ നമഃ
 94. ഓം നൃസിംഹ സാലഗ്രാമ നിവാസിന്യൈ നമഃ
 95. ഓം ഭക്ത ശത്രു ഭക്ഷിന്യൈ നമഃ
 96. ഓം ബ്രാഹ്മാസ്ത്ര സ്വരൂപായൈ നമഃ
 97. ഓം സഹസ്രാര ശക്യൈ നമഃ
 98. ഓം സിദ്ദേശ്വര്യൈ നമഃ
 99. ഓം യോഗേശ്വര്യൈ നമഃ
 100. ഓം ആത്മ രക്ഷണ ശക്തിദായിന്യൈ നമഃ ||100||
 101. ഓം സർവ വിഘ്ന വിനാസിന്യൈ നമഃ
 102. ഓം സർവാന്തക നിവാരിന്യൈ നമഃ
 103. ഓം സർവ ദുഷ്ട പ്രദുഷ്ട ശിരച്ചെദിന്യൈ നമഃ
 104. ഓം അധർവണ വേദ ഭാസിതായൈ നമഃ
 105. ഓം സ്മശാന വാസിന്യൈ നമഃ
 106. ഓം ഭൂത ഭേതാള സേവിതായൈ നമഃ
 107. ഓം സിദ്ധ മണ്ഡല പൂജിതായൈ നമഃ
 108. ഓം പ്രത്യംഗിരാ ഭദ്രകാളീ ദേവതായൈ നമഃ ||108||

|| ഇതി ശ്രീ പ്രത്യംഗിരാ ദേവീ അഷ്ടോത്തരാ ശതനാമാവളി സമ്പൂർണം ||