ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം ശ്രീ ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ
 2. ഓം രാജേശ്വര്യൈ നമഃ
 3. ഓം രാജരാജേശ്വര്യൈ നമഃ
 4. ഓം കാമേശ്വര്യൈ നമഃ
 5. ഓം ബാലാത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ
 6. ഓം സർവൈശ്വര്യൈ നമഃ
 7. ഓം കള്യാണൈശ്വര്യൈ നമഃ
 8. ഓം സർവസങ്ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ
 9. ഓം സർവലോക ശരീരിണ്യൈ നമഃ
 10. ഓം സൗഗന്ധികമിളദ്വേഷ്ട്യൈ നമഃ
 11. ഓം മന്ത്രിണ്യൈ നമഃ
 12. ഓം മന്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
 13. ഓം പ്രകൃത്യൈ നമഃ
 14. ഓം വികൃത്യൈ നമഃ
 15. ഓം ആദിത്യൈ നമഃ
 16. ഓം സൗഭാഗ്യവത്യൈ നമഃ
 17. ഓം പദ്മാവത്യൈ നമഃ
 18. ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ
 19. ഓം ശ്രീമത്യൈ നമഃ
 20. ഓം സത്യവത്യൈ നമഃ
 21. ഓം പ്രിയകൃത്യൈ നമഃ
 22. ഓം മായായൈ നമഃ
 23. ഓം സർവമംഗളായൈ നമഃ
 24. ഓം സർവലോകമൊഹനാധീശാന്യൈ നമഃ
 25. ഓം കിങ്കരീ ഭൂത ഗീർവാണ്യൈ നമഃ
 26. ഓം പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 27. ഓം പുരാണാഗമ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 28. ഓം പഞ്ച പ്രണവ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 29. ഓം സർവ ഗ്രഹ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 30. ഓം രക്ത ഗന്ധ കസ്തൂരീ വിലേ പന്യൈ നമഃ
 31. ഓം നായക്യൈ നമഃ
 32. ഓം ശരണ്യായൈ നമഃ
 33. ഓം നിഖിലവിദ്യേശ്വര്യൈ നമഃ
 34. ഓം ജനേശ്വര്യൈ നമഃ
 35. ഓം ഭുതേശ്വര്യൈ നമഃ
 36. ഓം സർവസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 37. ഓം ക്ഷേമകാരിണ്യൈ നമഃ
 38. ഓം പുണ്യായൈ നമഃ
 39. ഓം സർവ രക്ഷണ്യൈ നമഃ
 40. ഓം സകല ധാരിണ്യൈ നമഃ
 41. ഓം വിശ്വ കാരിണ്യൈ നമഃ
 42. ഓം സ്വരമുനിദേവനുതായൈ നമഃ
 43. ഓം സർവലോകാരാധ്യായൈ നമഃ
 44. ഓം പദ്മാസനാസീനായൈ നമഃ
 45. ഓം യോഗീശ്വരമനോധ്യേയായൈ നമഃ
 46. ഓം ചതുർഭുജായൈ നമഃ
 47. ഓം സർവാർധസാധനാധീശായൈ നമഃ
 48. ഓം പൂർവായൈ നമഃ
 49. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 50. ഓം പരമാനന്ദയൈ നമഃ
 51. ഓം കളായൈ നമഃ
 52. ഓം അനാഘായൈ നമഃ
 53. ഓം വസുന്ധരായൈ നമഃ
 54. ഓം ശുഭപ്രദായൈ നമഃ
 55. ഓം ത്രികാലജ്ഞാനസമ്പന്നായൈ നമഃ
 56. ഓം പീതാംബരധരായൈ നമഃ
 57. ഓം അനന്തായൈ നമഃ
 58. ഓം ഭക്തവത്സലായൈ നമഃ
 59. ഓം പാദപദ്മായൈ നമഃ
 60. ഓം ജഗത്കാരിണ്യൈ നമഃ
 61. ഓം അവ്യയായൈ നമഃ
 62. ഓം ലീലാമാനുഷ വിഗ്രഹായൈ നമഃ
 63. ഓം സർവമയായൈ നമഃ
 64. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായൈ നമഃ
 65. ഓം കോടിസൂര്യ സമപ്രബായൈ നമഃ
 66. ഓം പവിത്രായൈ നമഃ
 67. ഓം പ്രാണദായൈ നമഃ
 68. ഓം വിമലായൈ നമഃ
 69. ഓം മഹാഭൂഷായൈ നമഃ
 70. ഓം സർവഭൂതഹിതപ്രദായൈ നമഃ
 71. ഓം പദ്മലയായൈ നമഃ
 72. ഓം സധായൈ നമഃ
 73. ഓം സ്വംഗായൈ നമഃ
 74. ഓം പദ്മരാഗ കിരീടിന്യൈ നമഃ
 75. ഓം സർവപാപ വിനാശിന്യൈ നമഃ
 76. ഓം സകലസമ്പത്പ്രദായിന്യൈ നമഃ
 77. ഓം പദ്മഗന്ധിന്യൈ നമഃ
 78. ഓം സർവവിഘ്ന കേശ ദ്വംസിന്യൈ നമഃ
 79. ഓം ഹേമമാലിന്യൈ നമഃ
 80. ഓം വിശ്വമൂര്യൈ നമഃ
 81. ഓം അഗ്നി കല്പായൈ നമഃ
 82. ഓം പുണ്ഡരീകാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 83. ഓം മഹാശക്യൈയൈ നമഃ
 84. ഓം ബുദ്ധായൈ നമഃ
 85. ഓം ഭൂതേശ്വര്യൈ നമഃ
 86. ഓം അദൃശ്യായൈ നമഃ
 87. ഓം ശുഭേക്ഷണായൈ നമഃ
 88. ഓം സർവധർമിണ്യൈ നമഃ
 89. ഓം പ്രാണായൈ നമഃ
 90. ഓം ശ്രേഷ്ഠായൈ നമഃ
 91. ഓം ശാന്തായൈ നമഃ
 92. ഓം തത്ത്വായൈ നമഃ
 93. ഓം സർവ ജനന്യൈ നമഃ
 94. ഓം സർവലോക വാസിന്യൈ നമഃ
 95. ഓം കൈവല്യരേഖാവല്യൈ നമഃ
 96. ഓം ഭക്ത പോഷണ വിനോദിന്യൈ നമഃ
 97. ഓം ദാരിദ്ര്യ നാശിന്യൈ നമഃ
 98. ഓം സർവോപദ്ര വാരിണ്യൈ നമഃ
 99. ഓം സംവിധാനം ദ ലഹര്യൈ നമഃ
 100. ഓം ചതുർദശാന്തകോണസ്ഥായൈ നമഃ
 101. ഓം സർവാത്മയൈ നമഃ
 102. ഓം സത്യവക്യൈ നമഃ
 103. ഓം ന്യായായൈ നമഃ
 104. ഓം ധനധാന്യ നിധ്യൈ നമഃ
 105. ഓം കായ കൃത്യൈ നമഃ
 106. ഓം അനന്തജിത്യൈ നമഃ
 107. ഓം സ്ഥിരായൈ നമഃ
 108. ഓം ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ദേവ്യൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ രാജരാജേശ്വരീ ദേവീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||