ശൃംഗേരി ശാരദ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ ശൃംഗേരി ശാരദ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ - Sri Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

 1. ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ
 2. ഓം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ
 3. ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
 4. ഓം വരപ്രദായൈ നമഃ
 5. ഓം ശ്രീപ്രദായൈ നമഃ
 6. ഓം പദ്മനിലയായൈ നമഃ
 7. ഓം പദ്മവക്ത്രികായൈ നമഃ
 8. ഓം ശിവാനുജായൈ നമഃ
 9. ഓം രാമായൈ നമഃ
 10. ഓം പുസ്തകധാരിണ്യൈ നമഃ 10
 11. ഓം കാമരൂപായൈ നമഃ
 12. ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ
 13. ഓം മഹാപാതകനാശിന്യൈ നമഃ
 14. ഓം മഹാശ്രിയൈ നമഃ
 15. ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 16. ഓം ദിവ്യാംഗായൈ നമഃ
 17. ഓം മാലിന്യൈ നമഃ
 18. ഓം മഹാകാല്യൈ നമഃ
 19. ഓം മഹാപാശായൈ നമഃ 20
 20. ഓം മഹാകാരായൈ നമഃ
 21. ഓം മഹാങ്കുശായൈ നമഃ
 22. ഓം വിനീതായൈ നമഃ
 23. ഓം വിമലായൈ നമഃ
 24. ഓം വിശ്വായൈ നമഃ
 25. ഓം വിദ്യുന്മാലായൈ നമഃ
 26. ഓം വിലാസിന്യൈ നമഃ
 27. ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ
 28. ഓം ചന്ദ്രവദനായൈ നമഃ
 29. ഓം ചന്ദ്രലേഖാവിഭൂഷിതായൈ നമഃ 30
 30. ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
 31. ഓം സുരസായൈ നമഃ
 32. ഓം ദിവ്യായൈ നമഃ
 33. ഓം ദിവ്യാലങ്കാരഭൂഷിതായൈ നമഃ
 34. ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ
 35. ഓം വസുധായൈ നമഃ
 36. ഓം തീവ്രായൈ നമഃ
 37. ഓം മഹാഭോഗായൈ നമഃ
 38. ഓം മഹാബലായൈ നമഃ
 39. ഓം ഗോദാവര്യൈ നമഃ 40
 40. ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ
 41. ഓം ജടിലായൈ നമഃ
 42. ഓം വിന്ധ്യവാസിന്യൈ നമഃ
 43. ഓം ഗർജിന്യൈ നമഃ
 44. ഓം ഭേദിന്യൈ നമഃ
 45. ഓം പ്രീതായൈ നമഃ
 46. ഓം സൗദാമിന്യൈ നമഃ
 47. ഓം ഭോഗദായൈ നമഃ
 48. ഓം സത്യവാദിന്യൈ നമഃ
 49. ഓം സുധാമൂർത്യൈ നമഃ 50
 50. ഓം സുഭദ്രായൈ നമഃ
 51. ഓം സുരവന്ദിതായൈ നമഃ
 52. ഓം യമുനായൈ നമഃ
 53. ഓം സുപ്രഭായൈ നമഃ
 54. ഓം നിദ്രായൈ നമഃ
 55. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 56. ഓം നീരജലോചനായൈ നമഃ
 57. ഓം ത്രിമൂർത്യൈ നമഃ
 58. ഓം ത്രികാലജ്ഞായൈ നമഃ
 59. ഓം ബ്രഹ്മിഷ്ഠായൈ നമഃ 60
 60. ഓം ത്രിഗുണാത്മികായൈ നമഃ
 61. ഓം മഹാശാന്ത്യൈ നമഃ
 62. ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ
 63. ഓം ധാരിണ്യൈ നമഃ
 64. ഓം സർവാത്മികായൈ നമഃ
 65. ഓം ശാസ്ത്രരൂപായൈ നമഃ
 66. ഓം ശുംഭാസുരമർദിന്യൈ നമഃ
 67. ഓം പദ്മാസനായൈ നമഃ
 68. ഓം പദ്മഹസ്തായൈ നമഃ
 69. ഓം രക്തബീജനിഹന്ത്ര്യൈ നമഃ 70
 70. ഓം ധൂമ്രലോചനദർപഘ്ന്യൈ നമഃ
 71. ഓം നിശുംഭപ്രാണഹാരിണ്യൈ നമഃ
 72. ഓം ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ
 73. ഓം ചണ്ഡഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 74. ഓം മുണ്ഡകായപ്രഭേദിന്യൈ നമഃ
 75. ഓം സുപ്രഭായൈ നമഃ
 76. ഓം കാലരാത്ര്യൈ നമഃ
 77. ഓം സർവദേവസ്തുതായൈ നമഃ
 78. ഓം അനഘായൈ നമഃ
 79. ഓം പഞ്ചാശദ്വർണരൂപായൈ നമഃ 80
 80. ഓം സുധാകലശധാരിണ്യൈ നമഃ
 81. ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ
 82. ഓം മാഹേശ്വര്യൈ നമഃ
 83. ഓം കാമാര്യൈ നമഃ
 84. ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
 85. ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ
 86. ഓം മാഹേന്ദ്ര്യൈ നമഃ
 87. ഓം ചിത്രാംബരവിഭൂഷിതായൈ നമഃ
 88. ഓം ചിത്രമാലാധരായൈ നമഃ
 89. ഓം കാന്തായൈ നമഃ 90
 90. ഓം ചിത്രഗന്ധാനുലേപനായൈ നമഃ
 91. ഓം അക്ഷമാലാധരായൈ നമഃ
 92. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 93. ഓം രൂപസൗഭാഗ്യദായിന്യൈ നമഃ
 94. ഓം ശ്വേതാനനായൈ നമഃ
 95. ഓം നീലഭുജായൈ നമഃ
 96. ഓം പീവരസ്തനമണ്ഡിതായൈ നമഃ
 97. ഓം സൂക്ഷ്മമധ്യായൈ നമഃ
 98. ഓം രക്തപാദായൈ നമഃ
 99. ഓം ഉന്മദായൈ നമഃ 100
 100. ഓം നീലജംഘിതായൈ നമഃ
 101. ഓം ബുദ്ധിരൂപായൈ നമഃ
 102. ഓം തുഷ്ടിരൂപായൈ നമഃ
 103. ഓം നിദ്രാരൂപായൈ നമഃ
 104. ഓം പുഷ്ടിരൂപായൈ നമഃ
 105. ഓം ചതുരാനനജായായൈ നമഃ
 106. ഓം ചതുർവർഗഫലദായൈ നമഃ
 107. ഓം ശ്രീശാരദാംബികായൈ നമഃ 108


ഇതി ശ്രീ ശൃംഗേരി ശാരദ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ