സ്വർണാകർഷണ ഭൈരവ അഷ്ടോത്തരം

field_imag_alt

സ്വർണാകർഷണ ഭൈരവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം ഭൈരവേശായ നമഃ .
 2. ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മനേ നമഃ
 3. ഓം ത്രൈലോക്യവന്ധായ നമഃ
 4. ഓം വരദായ നമഃ
 5. ഓം വരാത്മനേ നമഃ
 6. ഓം രത്നസിംഹാസനസ്ഥായ നമഃ
 7. ഓം ദിവ്യാഭരണശോഭിനേ നമഃ
 8. ഓം ദിവ്യമാല്യവിഭൂഷായ നമഃ
 9. ഓം ദിവ്യമൂർതയേ നമഃ
 10. ഓം അനേകഹസ്തായ നമഃ
 11. ഓം അനേകശിരസേ നമഃ
 12. ഓം അനേകനേത്രായ നമഃ
 13. ഓം അനേകവിഭവേ നമഃ
 14. ഓം അനേകകണ്ഠായ നമഃ
 15. ഓം അനേകാംസായ നമഃ
 16. ഓം അനേകപാർശ്വായ നമഃ
 17. ഓം ദിവ്യതേജസേ നമഃ
 18. ഓം അനേകായുധയുക്തായ നമഃ
 19. ഓം അനേകസുരസേവിനേ നമഃ
 20. ഓം അനേകഗുണയുക്തായ നമഃ
 21. ഓം മഹാദേവായ നമഃ
 22. ഓം ദാരിദ്ര്യകാലായ നമഃ
 23. ഓം മഹാസമ്പദ്പ്രദായിനേ നമഃ
 24. ഓം ശ്രീഭൈരവീസംയുക്തായ നമഃ
 25. ഓം ത്രിലോകേശായ നമഃ
 26. ഓം ദിഗംബരായ നമഃ
 27. ഓം ദിവ്യാംഗായ നമഃ
 28. ഓം ദൈത്യകാലായ നമഃ
 29. ഓം പാപകാലായ നമഃ
 30. ഓം സർവജ്ഞായ നമഃ
 31. ഓം ദിവ്യചക്ഷുഷേ നമഃ
 32. ഓം അജിതായ നമഃ
 33. ഓം ജിതമിത്രായ നമഃ
 34. ഓം രുദ്രരൂപായ നമഃ
 35. ഓം മഹാവീരായ നമഃ
 36. ഓം അനന്തവീര്യായ നമഃ
 37. ഓം മഹാഘോരായ നമഃ
 38. ഓം ഘോരഘോരായ നമഃ
 39. ഓം വിശ്വഘോരായ നമഃ
 40. ഓം ഉഗ്രായ നമഃ
 41. ഓം ശാന്തായ നമഃ
 42. ഓം ഭക്താനാം ശാന്തിദായിനേ നമഃ
 43. ഓം സർവലോകാനാം ഗുരവേ നമഃ
 44. ഓം പ്രണവരൂപിണേ നമഃ
 45. ഓം വാഗ്ഭവാഖ്യായ നമഃ
 46. ഓം ദീർഘകാമായ നമഃ
 47. ഓം കാമരാജായ നമഃ
 48. ഓം യോഷിതകാമായ നമഃ
 49. ഓം ദീർഘമായാസ്വരൂപായ നമഃ
 50. ഓം മഹാമായായ നമഃ
 51. ഓം സൃഷ്ടിമായാസ്വരൂപായ നമഃ
 52. ഓം നിസർഗസമയായ നമഃ
 53. ഓം സുരലോകസുപൂജ്യായ നമഃ
 54. ഓം ആപദുദ്ധാരണഭൈരവായ നമഃ
 55. ഓം മഹാദാരിദ്ര്യനാശിനേ നമഃ
 56. ഓം ഉന്മൂലനേ കർമഠായ നമഃ
 57. ഓം അലക്ഷ്മ്യാഃ സർവദാ നമഃ
 58. ഓം അജാമലവദ്ധായ നമഃ
 59. ഓം സ്വർണാകർഷണശീലായ നമഃ
 60. ഓം ദാരിദ്ര്യ വിദ്വേഷണായ നമഃ
 61. ഓം ലക്ഷ്യായ നമഃ
 62. ഓം ലോകത്രയേശായ നമഃ
 63. ഓം സ്വാനന്ദം നിഹിതായ നമഃ
 64. ഓം ശ്രീബീജരൂപായ നമഃ
 65. ഓം സർവകാമപ്രദായിനേ നമഃ
 66. ഓം മഹാഭൈരവായ നമഃ
 67. ഓം ധനാധ്യക്ഷായ നമഃ
 68. ഓം ശരണ്യായ നമഃ
 69. ഓം പ്രസന്നായ നമഃ
 70. ഓം ആദിദേവായ നമഃ
 71. ഓം മന്ത്രരൂപായ നമഃ
 72. ഓം മന്ത്രരൂപിണേ നമഃ
 73. ഓം സ്വർണരൂപായ നമഃ
 74. ഓം സുവർണായ നമഃ
 75. ഓം സുവർണവർണായ നമഃ
 76. ഓം മഹാപുണ്യായ നമഃ
 77. ഓം ശുദ്ധായ നമഃ
 78. ഓം ബുദ്ധായ നമഃ
 79. ഓം സംസാരതാരിണേ നമഃ
 80. ഓം പ്രചലായ നമഃ
 81. ഓം ബാലരൂപായ നമഃ
 82. ഓം പരേഷാം ബലനാശിനേ നമഃ
 83. ഓം സ്വർണസംസ്ഥായ നമഃ
 84. ഓം ഭൂതലവാസിനേ നമഃ
 85. ഓം പാതാലവാസായ നമഃ
 86. ഓം അനാധാരായ നമഃ
 87. ഓം അനന്തായ നമഃ
 88. ഓം സ്വർണഹസ്തായ നമഃ
 89. ഓം പൂർണചന്ദ്രപ്രതീകാശായ നമഃ
 90. ഓം വദനാംഭോജശോഭിനേ നമഃ
 91. ഓം സ്വരൂപായ നമഃ
 92. ഓം സ്വർണാലങ്കാരശോഭിനേ നമഃ
 93. ഓം സ്വർണാകർഷണായ നമഃ
 94. ഓം സ്വർണാഭായ നമഃ
 95. ഓം സ്വർണകണ്ഠായ നമഃ
 96. ഓം സ്വർണാഭാംബരധാരിണേ നമഃ
 97. ഓം സ്വർണസിംഹാനസ്ഥായ നമഃ
 98. ഓം സ്വർണപാദായ നമഃ
 99. ഓം സ്വർണഭപാദായ നമഃ
 100. ഓം സ്വർണകാഞ്ചീസുശോഭിനേ നമഃ
 101. ഓം സ്വർണജംഘായ നമഃ
 102. ഓം ഭക്തകാമദുധാത്മനേ നമഃ
 103. ഓം സ്വർണഭക്തായ നമഃ
 104. ഓം കല്പവൃക്ഷസ്വരൂപിണേ നമഃ
 105. ഓം ചിന്താമണിസ്വരൂപായ നമഃ
 106. ഓം ബഹുസ്വർണപ്രദായിനേ നമഃ
 107. ഓം ഹേമാകർഷണായ നമഃ
 108. ഓം ഭൈരവായ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ സ്വർണാകർഷണ ഭൈരവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ സമാപ്തം ||