ശ്രീ  വാരാഹി അഷ്ടോത്തരാ ശതനാമാവളി

field_imag_alt

ശ്രീ  വാരാഹി അഷ്ടോത്തരാ ശതനാമാവളി

 1. ഓം നമോ വരാഹവദനായൈ നമഃ
 2. ഓം നമോ വാരാഹ്യൈ നമഃ
 3. ഓം വരരൂപിണ്യൈ നമഃ
 4. ഓം ക്രോഡാനനായൈ നമഃ
 5. ഓം കോലമുഖ്യൈ നമഃ
 6. ഓം ജഗദംബായൈ നമഃ
 7. ഓം തരുണ്യൈ നമഃ
 8. ഓം വിശ്വേശ്വര്യൈ നമഃ
 9. ഓം ശംഖിന്യൈ നമഃ
 10. ഓം ചക്രിണ്യൈ നമഃ ||10||
 11. ഓം ഖഡ്ഗശൂലഗദാഹസ്തായൈ നമഃ
 12. ഓം മുസലധാരിണ്യൈ നമഃ
 13. ഓം ഹലസകാദി സമായുക്തായൈ നമഃ
 14. ഓം ഭക്താനാമഭയപ്രദായൈ നമഃ
 15. ഓം ഇഷ്ടാർഥദായിന്യൈ നമഃ
 16. ഓം ഘോരായൈ നമഃ
 17. ഓം മഹാഘോരായൈ നമഃ
 18. ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
 19. ഓം വാർതാല്യൈ നമഃ
 20. ഓം ജഗദീശ്വര്യൈ നമഃ ||20||
 21. ഓം അണ്ഡേ അണ്ഡിന്യൈ നമഃ
 22. ഓം രുണ്ഡേ രുണ്ഡിന്യൈ നമഃ
 23. ഓം ജംഭേ ജംഭിന്യൈ നമഃ
 24. ഓം മോഹേ മോഹിന്യൈ നമഃ
 25. ഓം സ്തംഭേ സ്തംഭിന്യൈ നമഃ
 26. ഓം ദേവേശ്യൈ നമഃ
 27. ഓം ശത്രുനാശിന്യൈ നമഃ
 28. ഓം അഷ്ടഭുജായൈ നമഃ
 29. ഓം ചതുർഹസ്തായൈ നമഃ
 30. ഓം ഉന്നതഭൈരവാംഗസ്ഥായൈ നമഃ ||30||
 31. ഓം കപിലാലോചനായൈ നമഃ
 32. ഓം പഞ്ചമ്യൈ നമഃ
 33. ഓം ലോകേശ്യൈ നമഃ
 34. ഓം നീലമണിപ്രഭായൈ നമഃ
 35. ഓം അഞ്ജനാദ്രിപ്രതീകാശായൈ നമഃ
 36. ഓം സിംഹാരുദ്രായൈ നമഃ
 37. ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ
 38. ഓം ശ്യാമലായൈ നമഃ
 39. ഓം പരമായൈ നമഃ
 40. ഓം ഈശാന്യൈ നമഃ ||40||
 41. ഓം നീല്യൈ നമഃ
 42. ഓം ഇന്ദീവരസന്നിഭായൈ നമഃ
 43. ഓം കണസ്ഥാനസമോപേതായൈ നമഃ
 44. ഓം കപിലായൈ നമഃ
 45. ഓം കലാത്മികായൈ നമഃ
 46. ഓം അംബികായൈ നമഃ
 47. ഓം ജഗദ്ധാരിണ്യൈ നമഃ
 48. ഓം ഭക്തോപദ്രവനാശിന്യൈ നമഃ
 49. ഓം സഗുണായൈ നമഃ
 50. ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ ||50||
 51. ഓം വിദ്യായൈ നമഃ
 52. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 53. ഓം വിശ്വവശങ്കര്യൈ നമഃ
 54. ഓം മഹാരൂപായൈ നമഃ
 55. ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
 56. ഓം മഹേന്ദ്രിതായൈ നമഃ
 57. ഓം വിശ്വവ്യാപിന്യൈ നമഃ
 58. ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
 59. ഓം പശൂനാമഭയകാരിണ്യൈ നമഃ
 60. ഓം കാലികായൈ നമഃ ||60||
 61. ഓം ഭയദായൈ നമഃ
 62. ഓം ബലിമാംസമഹാപ്രിയായൈ നമഃ
 63. ഓം ജയഭൈരവ്യൈ നമഃ
 64. ഓം കൃഷ്ണാംഗായൈ നമഃ
 65. ഓം പരമേശ്വരവല്ലഭായൈ നമഃ
 66. ഓം നുദായൈ നമഃ
 67. ഓം സ്തുത്യൈ നമഃ
 68. ഓം സുരേശാന്യൈ നമഃ
 69. ഓം ബ്രഹ്മാദിവരദായൈ നമഃ
 70. ഓം സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ||70||
 71. ഓം സുരാനാമഭയപ്രദായൈ നമഃ
 72. ഓം വരാഹദേഹസംഭൂതായൈ നമഃ
 73. ഓം ശ്രോണിവാരാലസേ നമഃ
 74. ഓം ക്രോധിന്യൈ നമഃ
 75. ഓം നീലാസ്യായൈ നമഃ
 76. ഓം ശുഭദായൈ നമഃ
 77. ഓം ശുഭവാരിണ്യൈ നമഃ
 78. ഓം ശത്രൂണാം വാക്സ്തംഭനകാരിണ്യൈ നമഃ
 79. ഓം കടിസ്തംഭനകാരിണ്യൈ നമഃ
 80. ഓം മതിസ്തംഭനകാരിണ്യൈ നമഃ ||80||
 81. ഓം സാക്ഷീസ്തംഭനകാരിണ്യൈ നമഃ
 82. ഓം മൂകസ്തംഭിന്യൈ നമഃ
 83. ഓം ജിഹ്വാസ്തംഭിന്യൈ നമഃ
 84. ഓം ദുഷ്ടാനാം നിഗ്രഹകാരിണ്യൈ നമഃ
 85. ഓം ശിഷ്ടാനുഗ്രഹകാരിണ്യൈ നമഃ
 86. ഓം സർവശത്രുക്ഷയകരായൈ നമഃ
 87. ഓം ശത്രുസാദനകാരിണ്യൈ നമഃ
 88. ഓം ശത്രുവിദ്വേഷണകാരിണ്യൈ നമഃ
 89. ഓം ഭൈരവീപ്രിയായൈ നമഃ
 90. ഓം മന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ ||90||
 91. ഓം യന്ത്രരൂപായൈ നമഃ
 92. ഓം തന്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
 93. ഓം പീഠാത്മികായൈ നമഃ
 94. ഓം ദേവദേവ്യൈ നമഃ
 95. ഓം ശ്രേയസ്കാരിണ്യൈ നമഃ
 96. ഓം ചിന്തിതാർഥപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 97. ഓം ഭക്താലക്ഷ്മീവിനാശിന്യൈ നമഃ
 98. ഓം സമ്പത്പ്രദായൈ നമഃ
 99. ഓം സൗഖ്യകാരിണ്യൈ നമഃ
 100. ഓം ബാഹുവാരാഹ്യൈ നമഃ ||100||
 101. ഓം സ്വപ്നവാരാഹ്യൈ നമഃ
 102. ഓം ഗ്ലൗം ഭഗവത്യൈ നമോ നമഃ
 103. ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ
 104. ഓം സർവാരാധ്യായൈ നമഃ
 105. ഓം സർവമയായൈ നമഃ
 106. ഓം സർവലോകാത്മികായൈ നമഃ
 107. ഓം മഹിഷനാശിനായൈ നമഃ
 108. ഓം ബൃഹദ്വാരാഹ്യൈ നമഃ ||108||

|| ഇതി ശ്രീ വാരാഹി ദേവീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമ്പൂർണം ||