സങ്കടനാശന ഗണേശ സ്തോത്രം

field_imag_alt

സങ്കടനാശന ഗണേശ സ്തോത്രം - Sankata Nasana Ganesha Stotram

             ശ്രീഗണേശായ നമഃ | നാരദ ഉവാച |
         പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം ഗൗരീപുത്രം വിനായകം |
         ഭക്താവാസം സ്മരേന്നിത്യമായുഃകാമാർഥസിദ്ധയേ || 1||

         പ്രഥമം വക്രതുണ്ഡം ച ഏകദന്തം ദ്വിതീയകം |
         തൃതീയം കൃഷ്ണപിംഗാക്ഷം ഗജവക്ത്രം ചതുർഥകം || 2||

         ലംബോദരം പഞ്ചമം ച ഷഷ്ഠം വികടമേവ ച |
         സപ്തമം വിഘ്നരാജേന്ദ്രം ധൂമ്രവർണം തഥാഷ്ടമം || 3||

         നവമം ഭാലചന്ദ്രം ച ദശമം തു വിനായകം |
         ഏകാദശം ഗണപതിം ദ്വാദശം തു ഗജാനനം || 4||

         ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നരഃ |
         ന ച വിഘ്നഭയം തസ്യ സർവസിദ്ധികരഃ പ്രഭുഃ || 5||

         വിദ്യാർഥീ ലഭതേ വിദ്യാം ധനാർഥീ ലഭതേ ധനം |
         പുത്രാർഥീ ലഭതേ പുത്രാന്മോക്ഷാർഥീ ലഭതേ ഗതിം || 6||

         ജപേദ്ഗണപതിസ്തോത്രം ഷഡ്ഭിർമാസൈഃ ഫലം ലഭേത് |
         സംവത്സരേണ സിദ്ധിം ച ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ || 7||

         അഷ്ടഭ്യോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യശ്ച ലിഖിത്വാ യഃ സമർപയേത് |
         തസ്യ വിദ്യാ ഭവേത്സർവാ ഗണേശസ്യ പ്രസാദതഃ || 8||

|| ഇതി ശ്രീ നാരദപുരാണേ സങ്കടനാശനം ഗണേശസ്തോത്രം സമ്പൂർണം ||