ശ്രീ പ്രത്യംഗിരാ കവചം

field_imag_alt

ശ്രീ പ്രത്യംഗിരാ കവചം - Sri Prathyangira Kavacham

ഹരിഃ ഓം- ദേവ ദേവ മഹാദേവ സർവജ്ഞ കരുണാനിധേ,
പ്രത്യംഗിരായാഃ കവചം സർവരക്ഷാകരം നൃണാം.
ജഗന്മാംഗളികം നാമ പ്രസിദ്ധം ഭുവനത്രയേ,
സർവരക്ഷാകരം നൃണാം രഹസ്യമപി തദ്വദ.

ശ്രീ ശിവ ഉവാച:
ശൃണു കല്യാണി വക്ഷ്യാമി കവചം ശത്രുനിഗ്രഹം,
പരപ്രേഷിതകർമാണി തത്ര ശല്യാദി ഭക്ഷണം.

മഹാഭിചാരശമനം സർവകാര്യപ്രദം നൃണാം,
പരസേനാസമൂഹേച രാജ്ഞമുദ്ദിശ്യ മണ്ഡലാത്.

ജപ മാത്രേണ ദേവേശി സമ്യഗുച്ചാടനം ഭവേത്,
സർവതന്ത്ര പ്രശമനം കാരാഗൃഹ വിമോചനം.

ക്ഷയാപസ്മാരകുഷ്ടാദി താപ ജ്വര നിവാരണം,
പുത്രദം ധനദം ശ്രീദം പുണ്യദം പാപനാശനം.

വശ്യപ്രദം മഹാരാജ്ഞം വിശേഷാച്ഛത്രുനാശനം,
സർവരക്ഷാപരം ശൂന്യ ഗ്രഹപീഡാ വിനാശനം.

ബിന്ദുത്രികോണം ത്വഥ പഞ്ചകോണം ദളാഷ്ടകം ഷോഡശപത്ര വൃത്തം,
മഹീ പുരേണാവൃതമംബുജാക്ഷി ലിഖേന്മനോരഞ്ജന മഗ്രതോപി

യാമ്യാം പുരീം യാതിരിപുഃ പ്രയോഗാത്,
സ്വതംനിവൃത്ത്യാ രഘുനാഥ ബീജാത്. (?)

മഹീപുരാത്വൂർവമേവ ദ്വാത്രിംശ ത്പത്ര മാലിഖേത്,
അന്തരേ ഭൂപുരം ലേഖ്യം കോണാഗ്രേ ക്ഷാം സമാലിഖേത്.

ഭദ്രകാളീമനും ലേഖ്യം മന്ത്രം പ്രത്യംഗിരാത്മകം,
ഭദ്രകാള്യുക്തമാർഗേണ പൂജ്യാം പ്രത്യംഗിരാം ശിവാം.

രക്തപുഷ്പൈസ്സമഭ്യർച്യ കവചം ജപ മാചരേത്,
സകൃത്പഠനമാത്രേണ സർവശത്രൂൻ വിനാശയേത്.

ശത്രവശ്ച പലായം തേ തസ്യ ദർശനമാത്രതഃ,
മാസമാത്രം ജപേദ്ദേവി സർവശത്രൂൻ വിനാശയേത്.

യാം കല്പയന്തീ പ്രദിശം രക്ഷേത്കാളീ ത്വധർവണീ, –
രക്ഷേത്കരാളത്വാഗ്നേയ്യാം സദാ മാം സിംഹവാഹനീ
.
യാമ്യാം ദിശം സദാ രക്ഷേതൃക്ഷജ്വാലാ സ്വരൂപിണീ,
നൈരൃത്യാം രക്ഷതു സദാ മാസ്മാനൃച്ചോ അനാഗസഃ.

വാരുണ്യാം രക്ഷതു മമ പ്രജാം ച പുരുഷാർധിനീ,
വായവ്യാം രക്ഷതു സദാ യാതുധാന്യോ മമാഖിലാഃ

ദംഷ്ട്രാകരാളവദനാ കൗബേര്യാം ബഡബാനലാ,
ഈശാന്യാം മേ സദാ രക്ഷദ്വീരാംശ്ചാന്യാന്നി ബർഹയ.

ഉഗ്രാ രക്ഷേദധോഭാഗേ മായാമന്ത്ര സ്വരൂപിണീ,
ഊർധ്വം കപാലിനീ രക്ഷേത് ക്ഷം ഹ്രീം ഹും ഫട് സ്വരൂപിണീ.

അധോ മേ വിദിശം രക്ഷോത്കുരുകുള്ളാ കപാലിനീ,
പ്രവിചിത്താ സദാ രക്ഷേത് ദിവാരാത്രം വിരോധിനീ.

കുരുകുൾലാ തു മേ പുത്രാൻ ബാന്ധവാ നുഗ്രരൂപിണീ,
പ്രഭാദീപ്ത ഗ്രഹാ രക്ഷേത് മാതാപുത്രാന്ത്സ്വമാതൃജാൻ.

സ്വഭൃത്യാൻ മേ സദാ രക്ഷേത്പായാത് സാ മേ പശൂൻസദാ,
അജിതാ മേ സദാ രക്ഷേദപരാജിത കാമദാ..

കേശം രക്ഷേത്സഹപ്രാണീ ദ്വിനേത്രാ കാസരാത്രികാ,
ഫാലം പാതു മഹാക്രൂരാ വേഗ കേശീ ശിരോരുഹാൻ.

ഭ്രുവാ മേ ക്രൂരവദനാ പായാച്ചണ്ഡീ പ്രചണ്ഡികാ,
ശ്രോത്രയോര്യുഗളം പാതു തദാ മേ ശംഖകുണ്ഡലാ.

പ്രേത ചിത്യാസനാ ദേവീ പായാന്നേത്രയുഗം മമ,
മമ നാസായുഗദ്വന്ദ്വം ബ്രഹ്മരോചിഷ്ണ്യ മിത്രഹാ.


കപോലൗ മേ സദാ പാതു ഭൃഗവശ്ചാപ സേധിരേ,
ഊർവോഷ്ഠം തു സദാ പാതു രഥസ്യേവ വിഭുർദിയാ

അധരോഷ്ഠം സദാ പാതു അജ്ഞാതസ്തേ വശോ ജനഃ,
ദന്തപങ്ക്തിദ്വയം പാതു ബ്രഹ്മരൂപീ കരാളിനീ.

വാചം വാഗീശ്വരീ രക്ഷേ ദ്രസനാം ജനനീ മമ,
ചുബുകം പാതു മേന്ദ്രാണീ തനൂംഋച്ഛസ്വ ഹേളികാ.

കർണസ്ഥാനം മമ സദാ രക്ഷതാം കംബുകന്ധരാ,
കണ്ഠധ്വനിം സദാ പാതു നാദബ്രഹ്മമയീ മമ.

ജഠരം മേംഗിരഃ പുത്രീ മേ വക്ഷഃ പാതു കാഞ്ചനീ,
പാതു മേ ഭുജയോർമൂലം ജാത വേദസ്വരൂപിണീ.

ദക്ഷിണം മേ ഭുജം പാതു സതതം കാളരാത്രികാ,
വാമം ഭുജം വാമ കേശീ പരായന്തീ പരാവതീ.

പാതു മേ കൂർപരദ്വന്ദ്വം മനസ്തത്വാഭിധാ സതീ,
വാചം വാഗീശ്വരീ രക്ഷേത്രസനാം ജനനീ മമ. .

വജ്രേ ശ്വരീ സദാ പാതു പ്രകോഷ്ഠയുഗളം മമ,
മണിദ്വയം സദാ പാതു ധൂമ്രാ ശത്രുജിഘാംസയാ.

പായാത്കരതലദ്വന്ദ്വം കദംബവനവാസിനീ,
വാമപാണ്യംഗുളീ പാതു ഹിനസ്തി പരശാസനം.

സവ്യ പാണ്യംഗുളീ പാതു യദവൈഷി ചതുഷ്പദീ,
നാഭിം നിത്യാ സദാ പാതു ജ്വാലാഭൈരവരൂപിണീ.

പഞ്ചാസ്യപീഠനിലയാ പാതു മേ പാർശ്വ യോര്യുഗം,
പൃഷ്ഠം പ്രജ്ഞേശ്വരി പാതു കടിം സ്വസ്ഥനിതംബിനീ.

ഗുഹ്യമാനന്ദരൂപാവ്യാദണ്ഡം ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകീ,
പായാന്മമ ഗുദസ്ഥാന മിന്ദുമൗളിമന ശുഭാ.

ബീജം മമ സദാ പാതു ദുർഗാ ദുർഗാർതി ഹാരിണീ,
ഊരൂ മേ പാതു ക്ഷാന്താത്മാ ത്വം പ്രത്യസ്യ സ്വമൃത്യവേ.

വാണീ ദുർഗാ സദാ പാതു ജാനുനീ വനവാസിനീ,
ജംഘാകാണ്ഡദ്വയം പാതു യശ്ചജാമിശപാതിനഃ.

ഗുൽഫയോര്യുഗളം പാതു യോ സ്മാൻ ദ്വേഷ്ടി വധസ്വ തം,
പദദ്വന്ദ്വം സദാവ്യാന്മേ പദാവിസ്ഫാര്യ തച്ഛിരഃ.

അഭിപ്രേഹി സഹസ്രാക്ഷ പാദയോര്യുഗളം മമ,
പായാന്മമ പദദ്വന്ദ്വം ദഹന്നഗ്നിരിവ പ്രദം.

സർവാംഗം പാതു പാനീയാത്സർവ പ്രകൃതിരൂപിണീ,
മന്ത്രം പ്രത്യംഗിരാകൃത്യാ കൃത്യാ ച്ചാസുഹൃദോ സുഹാ.

പരാഭിചാരകൃത്യാത്മ സമ്മിധം ജാത വേദസം,
പരപ്രേഷിത ശല്യാത്മേ  തമിതോ നാശയാമസി.

വൃക്ഷാദി പ്രതിരൂപാത്മ ശിവം ദക്ഷിണതസ്കൃധി,
അഭയം സതതം പശ്ചാദ്ഭദ്രമുത്തരതോ ഗൃഹേ.

ഭൂത പ്രേതപിശാചാദ്യാൻ പ്രേഷിതാൻ ജഹി മാം പ്രതി,
ഭൂത പ്രേതപിശാചാദീ പരതന്ത്ര വിനാശിനീ.

പരാഭിചാരശമനീ ധാരണാത്സർവസിദ്ധിദാം,
ഭൂർജപത്രേ സ്വർണ പത്രേ ലിഖിത്വാ ധാരയേദ്യദി.

സർവസിദ്ധിമവാപ്നോതി സർവത്ര വിജയീ ഭവേത്
ഏകവൃത്തിം ജപേദ്ദേവി സർവഋഗ്ജപദാ ഭവേത്.

ഭദ്രകാളീ പ്രസന്നാ ഭൂദഭീഷ്ട ഫലദാ ഭവേത്,
ബന്ദീഗൃഹേ സപ്തരാത്രം ചോരദ്രവ്യ ഷ്ട രാത്രകം.

മഹാജ്വരേ സപ്തരാത്രം ഉച്ചാടേ മാസമാത്രകം,
മഹാവ്യാധി നിവൃത്തിസ്സ്യാന്മണ്ഡലം ജപമാചരേത്. 

പുത്രകാര്യേ മാസമാത്രം മഹാശത്രുത്വമണ്ഡലാത്,
യുദ്ധകാര്യേ മണ്ഡലം സ്യാദ്ധാര്യം സർവേഷു കർമസു.

അസ്മിന്യജ്ഞേ സമാവാഹ്യ രക്തപുഷ്പൈസ്സമർചയേത്,
നത്വാ ന കർതു മർഹാസി ഇഷുരൂപേ ഗൃഹാത്സദാ.


ശാസ്ത്രാലയേ ചതുഷ്പഥേ സ്വഗൃഹേ ഗേഹളീസ്ഥലേ,
നിഖനേദ്യം ത്രിശല്യാദി തദർധം പ്രാപയാശുമേ.

മാസോച്ഛിഷ്ടശ്ച ദ്വിപദമേതത്കിഞ്ചി ച്ചതുഷ്പദം,
മാജ്ജാതി രനുജാനസ്യാന്മാസാവേശി പ്രവേശിനഃ. .

ബലേ സ്വപ്നസ്ഥലേ രക്ഷേദ്യോ മേ പാപം ചികീർഷതി,
ആപാദമസ്തകം രക്ഷേത്തമേവ പ്രതിധാവതു.

പ്രതിസര പ്രതിധാവ കുമാരീവ പിതുർ ഗൃഹം
മൂർഥാന മേഷാം സ്ഫോടയ വധാമ്യേഷാം കുലേ ജഹി.

യേ മേ മനസാ വാചാ യശ്ച പാപം ചികീർഷതി,
തത്സർവം രക്ഷതാം ദേവീ ജഹി ശത്രൂന്ത്സദാ മമ.

ഖട്ഫഡ്ജഹി മഹാകൃത്യേ വിധൂമാഗ്നി സമപ്രഭേ,
ദേവി ദേവി മഹാദേവി മമ ശത്രൂന്വിനാശയ. .

ത്രികാലം രക്ഷ മാം ദേവി പഠതാം പാപനാശനം,
സർവശത്രുക്ഷയകരം സർവവ്യാധി വിനാശനം.

ഇദം തു കവചം ജ്ഞാത്വാ ജപേത്ര്പത്യംഗിരാ  ഋചം
ശതലക്ഷം പ്രജപ്ത്വാപി തസ്യ വിദ്യാ ന സിധ്യതി.

മന്ത്രസ്വരൂപ കവച മേക കാലം പഠേദ്യദി,
ഭദ്രകാളീ പ്രസന്നാത്മാ സർവാഭീഷ്ടം ദദാതി ഹി. 

മഹാപന്നോ മഹാരോഗീ മഹാഗ്രന്ദ്യാദി പീഡനേ,
കവചം പ്രഥമം ജപ്ത്വാ പശ്ചാദൃഗ്ജപമാചരേത്.

പക്ഷമാത്രാത്സർവരോഗാ നശ്യന്ത്യേവ ഹി നിശ്ചയം,
മഹാധന പ്രദം പുംസാം മഹാദുസ്സ്വപ്ന നാശനം.

സർവമംഗളദം നിത്യ വാഞ്ഛിതാർഥ ഫലപ്രദം,
കൃത്യാദി പ്രേഷിതേ ഗ്രസ്തേ പുരസ്താജ്ജുഹുയാദ്യദി.

പ്രേഷിതം പ്രാപ്യ ഝഡിതി വിനാശം പ്രദദാതി ഹി,
സ്വഗൃഹ്യോക്തവിധാനേന പ്രതിഷ്ടാപ്യ ഹൂതാശനം.

ത്രികോണകുണ്ഡേ ചാവാഹ്യ ഷോഡശൈരുപചാരതഃ,
യോ മേ കരോതി മന്ത്രോണ ഖട്ഫഡ്ജഹീതി മന്ത്രതഃ.

ഹുനേ ദയുതമാത്രേണ യന്ത്രസ്യ പുരതോ ദ്വിജഃ,
ക്ഷണാദാവേശ മാപ്നോതി ഭൂതഗ്രസ്തകളേബരേ.

വിഭീതകമപാമാർഗം വിഷവൃക്ഷ സമുദ്ഭവം,
ഗുളൂചീം വികതം കാന്തമങ്കോലം നിംബവൃക്ഷകം.

ത്രികടും സർഷ പം ശിഗ്രും ലശുനം ഭ്രാമകം ഫലം,
പഞ്ച ഋഗ്ബിസ്സുസമ്പാദ്യ ആചാര്യ സഹിതശ്ശുചിഃ.

ദിനമേക സഹസ്രം തു ഹുനേദ്യാന പുരസ്സരഃ,
സർവാരിഷ്ട സ്സർവശാന്തിഃ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ.

ശത്രുകൃത്യേ ചൈവമേവ ഹുനേദ്യദി സമാഹിതഃ,
സ ശത്രുർമിത്ര പുത്രാദിയുക്തോ യമപുരീം വ്രജേത്.

ബ്രഹ്മാപി രക്ഷിതും നൈവ ശക്തഃ പ്രതിനിവർതനേ,
മഹത്കാര്യ സമായോഗേ ഏവമേവം സമാചരേത്.

തത്കാര്യം സഫലം പ്രാപ്യ വാഞ്ഛിതാൻ ലഭതേ സുധീഃ,
ഇദം രഹസ്യം ദേവേശി മന്ത്രയുക്തം തവാന ഘേ.

ശിഷ്യായ ഭക്തി യുക്തായ വക്തവ്യം നാന്യമേവ ഹി,
നികുംഭിളാമിന്ദ്രജിതാ കൃതം ജയ രിപുക്ഷയേ.


ഇതി ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മീസ്തേ പ്രത്യക്ഷ സിദ്ധി പ്രദേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ ശ്രീ ശങ്കരേണ വിരചിതേ ശ്രീ പ്രത്യംഗിരാ കവചം.