സത്യനാരായണാഷ്ടകം

field_imag_alt

സത്യനാരായണാഷ്ടകം - Sri Satyanarayana Ashtakam

ആദിദേവം ജഗത്കാരണം ശ്രീധരം ലോകനാഥം വിഭും വ്യാപകം ശങ്കരം |
സർവഭക്തേഷ്ടദം മുക്തിദം മാധവം സത്യനാരായണം വിഷ്ണുമീശം ഭജേ || 1||

സർവദാ ലോക-കല്യാണ-പാരായണം ദേവ-ഗോ-വിപ്ര-രക്ഷാർഥ-സദ്വിഗ്രഹം |
ദീന-ഹീനാത്മ-ഭക്താശ്രയം സുന്ദരം സത്യനാരായണം വിഷ്ണുമീശം ഭജേ || 2||

ദക്ഷിണേ യസ്യ ഗംഗാ ശുഭാ ശോഭതേ രാജതേ സാ രമാ യസ്യ വാമേ സദാ |
യഃ പ്രസന്നാനനോ ഭാതി ഭവ്യശ്ച തം സത്യനാരായണം വിഷ്ണുമീശം ഭജേ || 3||

സങ്കടേ സംഗരേ യം ജനഃ സർവദാ സ്വാത്മഭീനാശനായ സ്മരേത് പീഡിതഃ |
പൂർണകൃത്യോ ഭവേദ് യത്പ്രസാദാച്ച തം സത്യനാരായണം വിഷ്ണുമീശം ഭജേ || 4||

വാഞ്ഛിതം ദുർലഭം യോ ദദാതി പ്രഭുഃ സാധവേ സ്വാത്മഭക്തായ ഭക്തിപ്രിയഃ |
സർവഭൂതാശ്രയം തം ഹി വിശ്വംഭരം സത്യനാരായണം വിഷ്ണുമീശം ഭജേ || 5||

ബ്രാഹ്മണഃ സാധു-വൈശ്യശ്ച തുംഗധ്വജോ യേഽഭവൻ വിശ്രുതാ യസ്യ ഭക്ത്യാഽമരാ |
ലീലയാ യസ്യ വിശ്വം തതം തം വിഭും സത്യനാരായണം വിഷ്ണുമീശം ഭജേ || 6||

യേന ചാബ്രഹ്മബാലതൃണം ധാര്യതേ സൃജ്യതേ പാല്യതേ സർവമേതജ്ജഗത് |
ഭക്തഭാവപ്രിയം ശ്രീദയാസാഗരം സത്യനാരായണം വിഷ്ണുമീശം ഭജേ || 7||

സർവകാമപ്രദം സർവദാ സത്പ്രിയം വന്ദിതം ദേവവൃന്ദൈർമുനീന്ദ്രാർചിതം |
പുത്ര-പൗത്രാദി-സർവേഷ്ടദം ശാശ്വതം സത്യനാരായണം വിഷ്ണുമീശം ഭജേ || 8||

അഷ്ടകം സത്യദേവസ്യ ഭക്ത്യാ നരഃ ഭാവയുക്തോ മുദാ യസ്ത്രിസന്ധ്യം പഠേത് |
തസ്യ നശ്യന്തി പാപാനി തേനാഽഗ്നിനാ ഇന്ധനാനീവ ശുഷ്കാണി സർവാണി വൈ || 9||

ഇതി സത്യനാരായണാഷ്ടകം സമ്പൂർണം |