Sankata Nasana Ganesha Stotram

field_imag_alt

Sankata Nasana Ganesha Stotram

             Shreeganeshaaya Namah | Naarada Uvaacha |
         Pranamya Shirasaa Devam Gaureeputram Vinaayakam |
         Bhaktaavaasam Smarennityamaayuhkaamaarthasiddhaye || 1||

         Prathamam Vakratundam Cha Ekadantam Dviteeyakam |
         Triteeyam Krishnapingaaksham Gajavaktram Chaturthakam || 2||

         Lambodaram Panchamam Cha Shashtham Vikatameva Cha |
         Saptamam Vighnaraajendram Dhoomravarnam Tathaashtamam || 3||

         Navamam Bhaalachandram Cha Dashamam Tu Vinaayakam |
         Ekaadasham Ganapatim Dvaadasham Tu Gajaananam || 4||

         Dvaadashaitaani Naamaani Trisandhyam Yah Pathennarah |
         Na Cha Vighnabhayam Tasya Sarvasiddhikarah Prabhuh || 5||

         Vidyaarthee Labhate Vidyaam Dhanaarthee Labhate Dhanam |
         Putraarthee Labhate Putraanmokshaarthee Labhate Gatim || 6||

         Japedganapatistotram Shadbhirmaasaih Phalam Labhet |
         Samvatsarena Siddhim Cha Labhate Naatra Samshayah || 7||

         Ashtabhyo Braahmanebhyashcha Likhitvaa Yah Samarpayet |
         Tasya Vidyaa Bhavetsarvaa Ganeshasya Prasaadatah || 8||

|| Iti Shree Naaradapuraane Sankatanaashanam Ganeshastotram Sampoornam ||