Sri Surya Ashtakam

field_imag_alt

Sri Surya Ashtakam 

|| shree ganeshaaya namah' ||

saamba uvaacha ||

aadideva namastubhyam praseeda mama bhaaskara |
divaakara namastubhyam prabhaakara namo'stute || 1||

saptaashvarathamaarood'ham prachand'am kashyapaatmajam |
shvetapadmadharam devam tam sooryam pranamaamyaham || 2||

lohitam rathamaarood'ham sarvalokapitaamaham |
mahaapaapaharam devam tam sooryam pranamaamyaham || 3||

traigunyam cha mahaashooram brahmaavishnumaheshvaram |
mahaapaapaharam devam tam sooryam pranamaamyaham || 4||

bri'mhitam tejah'punjam cha vaayumaakaashameva cha |
prabhum cha sarvalokaanaam tam sooryam pranamaamyaham || 5||

bandhookapushpasankaasham haarakund'alabhooshitam |
ekachakradharam devam tam sooryam pranamaamyaham || 6||

tam sooryam jagatkartaaram mahaatejah'pradeepanam |
mahaapaapaharam devam tam sooryam pranamaamyaham || 7||

tam sooryam jagataam naatham jnyaanavijnyaanamokshadam |
mahaapaapaharam devam tam sooryam pranamaamyaham || 8||

sooryaasht'akam pat'hennityam grahapeed'aapranaashanam |
aputro labhate putram daridro dhanavaanbhavet || 9||

aamisham madhupaanam cha yah' karoti raverdine |
saptajanma bhavedrogee pratijanma daridrataa || 10||

streetailamadhumaamsaani yastyajettu raverdine |
na vyaadhih' shokadaaridryam sooryalokam sa gachchhati || 11||

iti shreesooryaasht'akastotram sampoornam ||