ஶ்ரீ கோ³தா³தே³வி அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி

field_imag_alt

ஶ்ரீ கோ³தா³தே³வி அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி

 1. ௐ கோ³தா³யை நம꞉
 2. ௐ ஶ்ரீரங்க³நாயக்யை நம꞉
 3. ௐ விஷ்ணுசித்தாத்மஜாயை நம꞉
 4. ௐ ஸத்யை நம꞉
 5. ௐ கோ³பீவேஷத⁴ராயை நம꞉
 6. ௐ தே³வ்யை நம꞉
 7. ௐ பூ⁴ஸுதாயை நம꞉
 8. ௐ போ⁴க³தா³யின்யை நம꞉
 9. ௐ துலஸீவாஸஜ்ஞாயை நம꞉
 10. . ஶ்ரீ தன்வீபுரவாஸின்யை நம꞉
 11. ௐ ப⁴ட்டநாத²ப்ரியகர்யை நம꞉
 12. ௐ ஶ்ரீ க்ருʼஷ்ணாயுத⁴போ⁴கி³ன்யை நம꞉
 13. ௐ ஆமுக்தமால்யதா³யை நம꞉
 14. ௐ பா³லாயை நம꞉
 15. ௐ ரங்க³நாத²ப்ரியாயை நம꞉
 16. ௐ வராயை நம꞉
 17. ௐ விஶ்வம்ப⁴ராயை நம꞉
 18. ௐ யதிராஜஸஹோத³ர்யை நம꞉
 19. ௐ கலாலாபாயை நம꞉
 20. ௐ க்ருʼஷ்ணாஸுரக்தாயை நம꞉
 21. ௐ ஸுப⁴கா³யை நம꞉
 22. ௐ து³ர்லப⁴ ஶ்ரீ ஸுலக்ஷணாயை நம꞉
 23. ௐ லக்ஷ்மீப்ரியஸக்²யை நம꞉
 24. ௐ ஶ்யாமாயை நம꞉
 25. ௐ ப²ல்கு³ண்யா விர்ப⁴வாயை நம꞉
 26. ௐ ரம்யாயை நம꞉
 27. ௐ த⁴னுர்மாஸக்ருʼதவ்ருʼதாயை நம꞉
 28. ௐ சம்பகாஶோகபுந்நாகை³ நம꞉
 29. ௐ மாலாவிரஸத் கசாயை நம꞉
 30. ௐ ஆகாரத்ரயஸம்பன்னாயை நம꞉
 31. ௐ நாராயணபதா³ங்க்⁴ரிதாயை நம꞉
 32. ௐ ராஜஸ்தி²த மனோரதா²யை நம꞉
 33. ௐ மோக்ஷ ப்ரதா⁴னநிபுணாயை நம꞉
 34. ௐ மனுரக்தாதி³தே³வதாயை நம꞉
 35. ௐ ப்³ராஹ்மண்யை நம꞉
 36. ௐ லோகஜனன்யை நம꞉
 37. ௐ லீலாமானுஷ ரூபிண்யை நம꞉
 38. ௐ ப்³ரஹ்மஜ்ஞானப்ரதா³யை நம꞉
 39. ௐ மாயாயை நம꞉
 40. ௐ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹாயை நம꞉
 41. ௐ மஹாபதிவ்ரதாயை நம꞉
 42. ௐ விஷ்ணுகு³ண கீர்தனலோலுபாயை நம꞉
 43. ௐ ப்ரஸன்னார்திஹராயை நம꞉
 44. ௐ நித்யாயை நம꞉
 45. ௐ வேத³ஸௌத⁴விஹாரிண்யை நம꞉
 46. ௐ ஶ்ரீரங்க³னாத⁴மாணிக்யமஞ்ஜர்யை நம꞉
 47. ௐ மஞ்ஜுபா⁴ஷிண்யை நம꞉
 48. ௐ பத்³மப்ரியாயை நம꞉
 49. ௐ பத்³மஹஸ்தாயை நம꞉
 50. ௐ வேதா³ந்தத்³வயபோ⁴தி⁴ன்யை நம꞉
 51. ௐ ஸுப்ரஸன்னாயை நம꞉
 52. ௐ ப⁴க³வத்யை நம꞉
 53. ௐ ஜனார்த⁴நதீ³பிகாயை நம꞉
 54. ௐ ஸுக³ந்தா⁴வயவாயை நம꞉
 55. ௐ சாருரங்க³மங்க³ளதீ³பிகாயை நம꞉
 56. ௐ த்⁴வஜவஜ்ராங்குஶாப்³த்³பா³ங்க³ய நம꞉
 57. ௐ ம்ருʼது³பாத³கலாஞ்ஜிதாயை நம꞉
 58. ௐ தாரகாகாரநக²ராயை நம꞉
 59. ௐ கூர்மோபமேயபாதோ³ர்த்⁴வபா⁴கா³மை நம꞉
 60. ௐ ஶோப⁴னபார்ஷிகாயை நம꞉
 61. ௐ வேதா³ர்த²பா⁴வதத்வஜ்ஞாயை நம꞉
 62. ௐ லோகாராத்⁴யாங்க்⁴ரிபங்கஜாயை நம꞉
 63. ௐ பரமாஸங்காயை நம꞉
 64. ௐ குஜ்ஜாஸுத்³வயாட்⁴யாயை நம꞉
 65. ௐ விஶாலஜக⁴னாயை நம꞉
 66. ௐ பீனஸுஶ்ரோண்யை நம꞉
 67. ௐ மணிமேக²லாயை நம꞉
 68. ௐ ஆனந்த³ஸாக³ராவர்த்ரெ நம꞉
 69. ௐ க³ம்பீ⁴ராபோ⁴ஜநாபி⁴காயை நம꞉
 70. ௐ பா⁴ஸ்வதவல்லித்ரிகாயை நம꞉
 71. ௐ நவவல்லீரோமராஜ்யை நம꞉
 72. ௐ ஸுதா⁴கும்பா⁴யிதஸ்தனாயை நம꞉
 73. ௐ கல்பஶாகா²னித³பு⁴ஜாயை நம꞉
 74. ௐ கர்ணகுண்ட³லகாஞ்சிதாயை நம꞉
 75. ௐ ப்ரவாளாங்கு³லிவின்யஸ்தமயை நம꞉
 76. ௐ ஹாரத்னாங்கு³லியகாயை நம꞉
 77. ஓம்ʼஓம்ʼ கம்பு³கண்ட்²யை நம꞉
 78. ஓம்ʼஓம்ʼ ஸுசும்ப³காயை நம꞉
 79. ௐ பி³ம்போ³ஷ்ட்²யை நம꞉
 80. ௐ குந்த³த³ந்தயுதே நம꞉
 81. ௐ கமனீய ப்ரபா⁴ஸ்வச்சயை நம꞉
 82. ௐ சாம்பேயனிப⁴நாஸிகாயை நம꞉
 83. ௐ யாஞ்சிகாயை நம꞉
 84. ௐ அனந்தா³ர்கப்ரகாஶோத்பத்³மணி நம꞉
 85. ௐ தாடங்கஶோபி⁴தாயை நம꞉
 86. ௐ கோடிஸூர்யாக்³நிஸங்காஶை நம꞉
 87. ௐ நாநாபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉
 88. ௐ ஸுக³ந்த⁴வத³னாயை நம꞉
 89. ௐ ஸுப்⁴ருவே நம꞉
 90. ௐ அர்த²சந்த்³ரலலாடகாயை நம꞉
 91. ௐ பூர்ணசந்த்³ரானனாயை நம꞉
 92. ௐ நீலகுடிலாலகஶோபி⁴தாயை நம꞉
 93. ௐ ஸௌந்த³ர்யஸீமாவிலஸத்யை நம꞉
 94. ௐ கஸ்தூரீதிலகோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉
 95. ௐ த³க³த்³த³காயமனோத்³யத் மணினே நம꞉
 96. ௐ பூ⁴ஷணராஜிதாயை நம꞉
 97. ௐ ஜாஜ்வல்யமானஸத்ர ரத்ன தி³வ்யசூடா³வதம்ʼஸகாயை நம꞉
 98. ௐ அத்யர்கானல தேஜஸ்விமணீ கஞ்ஜுகதா⁴ரிண்யை நம꞉
 99. ௐ நாநாமணிக³ணா கீர்க⁴ காஞ்சனாங்க³த³ பூ⁴ஷிதாயை நம꞉
 100. ௐ குங்குமாக³ரு கஸ்தூரீ தி³வ்யசந்த³னசர்சிதாயை நம꞉
 101. ௐ ஸ்வோசிதௌஜ்ஜ்வல்ய விவித⁴ விசித்ர மணிஹரிண்யை நம꞉
 102. ௐ ஶுப⁴ஹாரிண்யை நம꞉
 103. ௐ ஸர்வாவயவபூ⁴ஷணாயை நம꞉
 104. ௐ ஶ்ரீரங்க³நிலயாயை நம꞉
 105. ௐ பூஜ்யாயை நம꞉
 106. ௐ தி³வ்யதே³விஸு ஸேவிதாயை நம꞉
 107. ௐ ஶ்ரீமத்யைகோதாயை நம꞉
 108. ௐ ஶ்ரீகோ³தா³தே³வ்யை நம꞉


|| இதி ஶ்ரீ கோ³தா³தே³வி அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉ ஸமாப்தம்ʼ ||