ஶ்ரீ காலபை⁴ரவ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி

field_imag_alt

ஶ்ரீ காலபை⁴ரவ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி

 1. ௐ பை⁴ரவாய நம꞉
 2. ௐ பூ⁴தநாதா²ய நம꞉
 3. ௐ பூ⁴தாத்மனே நம꞉
 4. ௐ க்ஷேத்ரதா³ய நம꞉
 5. ௐ க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉
 6. ௐ க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம꞉
 7. ௐ க்ஷத்ரியாய நம꞉
 8. ௐ விராஜே நம꞉
 9. ௐ ஸ்மஶான வாஸினே நம꞉
 10. ௐ மாம்ʼஸாஶினே நம꞉
 11. ௐ ஸர்பராஜஸே நம꞉
 12. ௐ ஸ்மராங்க்ருʼதே நம꞉
 13. ௐ ரக்தபாய நம꞉
 14. ௐ பானபாய நம꞉
 15. ௐ ஸித்³தி⁴தா³ய நம꞉
 16. ௐ ஸித்³த⁴ ஸேவிதாய நம꞉
 17. ௐ கங்காளாய நம꞉
 18. ௐ காலஶமனாய நம꞉
 19. ௐ களாய நம꞉
 20. ௐ காஷ்டாய நம꞉
 21. ௐ தனவே நம꞉
 22. ௐ கவயே நம꞉
 23. ௐ த்ரிநேத்ரே நம꞉
 24. ௐ ப³ஹு நேத்ரே நம꞉
 25. ௐ பிங்க³ள லோசனாய நம꞉
 26. ௐ ஶூலபாணயே நம꞉
 27. ௐ க²ட்³க³பாணயே நம꞉
 28. ௐ கங்காளினே நம꞉
 29. ௐ தூ⁴ம்ரலோசனாய நம꞉
 30. ௐ அபீ⁴ரவே நம꞉
 31. ௐ நாதா⁴ய நம꞉
 32. ௐ பூ⁴தபாய நம꞉
 33. ௐ யோகி³னீபதயே நம꞉
 34. ௐ த⁴னதா³ய நம꞉
 35. ௐ த⁴னஹாரிணே நம꞉
 36. ௐ த⁴னவதே நம꞉
 37. ௐ ப்ரீத பா⁴வனய நம꞉
 38. ௐ நாக³ஹாராய நம꞉
 39. ௐ வ்யோம கேஶாய நம꞉
 40. ௐ கபாலப்⁴ருதே நம꞉
 41. ௐ கபாலாய நம꞉
 42. ௐ கமனீயாய நம꞉
 43. ௐ கலாநித⁴யே நம꞉
 44. ௐ த்ரிலோசனாய நம꞉
 45. ௐ த்ரினேத தனயாய நம꞉
 46. ௐ டி³ம்பா⁴ய நம꞉
 47. ௐ ஶாந்தாய நம꞉
 48. ௐ ஶாந்தஜனப்ரியாய நம꞉
 49. ௐ வடுகாய நம꞉
 50. ௐ வடு வேஷாய நம꞉
 51. ௐ க⁴ட்வாம்க³வரதா⁴ரகாய நம꞉
 52. ௐ பூ⁴தாத்³வக்ஷாய நம꞉
 53. ௐ பஶுபதயே நம꞉
 54. ௐ பி⁴க்ஷுதா³ய நம꞉
 55. ௐ பரிசாரகாய நம꞉
 56. ௐ தூ³ர்தாய நம꞉
 57. ௐ தி³க³ம்ப³ராய நம꞉
 58. ௐ ஶூராய நம꞉
 59. ௐ ஹரிணாய நம꞉
 60. ௐ பாண்டு³லோசனாய நம꞉
 61. ௐ ப்ரஶாந்தாய நம꞉
 62. ௐ ஶாந்திதா³ய நம꞉
 63. ௐ ஸித்³தி⁴ தா³ய நம꞉
 64. ௐ ஶங்கராய நம꞉
 65. ௐ ப்ரியபா³ந்த⁴வாய நம꞉
 66. ௐ அஷ்ட மூர்தயே நம꞉
 67. ௐ நிதீ⁴ஶாய நம꞉
 68. ௐ ஜ்ஞானசக்ஷுவே நம꞉
 69. ௐ தபோமயாய நம꞉
 70. ௐ அஷ்டாதா⁴ராய நம꞉
 71. ௐ ஷடா³த⁴ராய நம꞉
 72. ௐ ஸத்ஸயுக்தாய நம꞉
 73. ௐ ஶிகீ²ஸகா²ய நம꞉
 74. ௐ பூ⁴த⁴ராய நம꞉
 75. ௐ பூ⁴த⁴ராதீ⁴ஶாய நம꞉
 76. ௐ பூ⁴த பதயே நம꞉
 77. ௐ பூ⁴தராத்மஜாய நம꞉
 78. ௐ கங்காளாதா⁴ரிணே நம꞉
 79. ௐ முண்டி³னே நம꞉
 80. ௐ நாக³யஜ்ஞோபவீதவதே நம꞉
 81. ௐ ஜ்ரும்ப⁴னோமோஹன ஸ்தந்தா⁴ய நம꞉
 82. ௐ பீ⁴ம ரண க்ஷோப⁴ணாய நம꞉
 83. ௐ ஶுத்³த⁴நீலாஞ்ஜன ப்ரக்²யாய நம꞉
 84. ௐ தை³த்யஜ்ஞே நம꞉
 85. ௐ முண்ட³பூ⁴ஷிதாய நம꞉
 86. ௐ ப³லிபு⁴ஜே நம꞉
 87. ௐ ப⁴லாந்தி⁴காய நம꞉
 88. ௐ பா³லாய நம꞉
 89. ௐ அபா³லவிக்ரமாய நம꞉
 90. ௐ ஸர்வாபத்தாரணாய நம꞉
 91. ௐ து³ர்கா³ய நம꞉
 92. ௐ து³ஷ்ட பூ⁴தநிஷேவிதாய நம꞉
 93. ௐ காமினே நம꞉
 94. ௐ கலாநித⁴யே நம꞉
 95. ௐ காந்தாய நம꞉
 96. ௐ காமினீவஶக்ருʼதே நம꞉
 97. ௐ ஸர்வஸித்³தி⁴ ப்ரதா³ய நம꞉
 98. ௐ வைஶ்யாய நம꞉
 99. ௐ ப்ரப⁴வே நம꞉
 100. ௐ விஷ்ணவே நம꞉
 101. ௐ வைத்³யாய நாம
 102. ௐ மரணாய நம꞉
 103. ௐ க்ஷோப⁴னாய நம꞉
 104. ௐ ஜ்ரும்ப⁴னாய நம꞉
 105. ௐ பீ⁴ம விக்ரம꞉
 106. ௐ பீ⁴மாய நம꞉
 107. ௐ காலாய நம꞉
 108. ௐ காலபை⁴ரவாய நம꞉


|| இதி ஶ்ரீ காலபை⁴ரவ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி ஸம்பூர்ணம்ʼ ||