ஶ்ரீ நாக³ராஜ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ நாக³ராஜ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி꞉ - Sri Nagaraja Ashtottara Shatanamavali

 1. ௐ அனந்தாய நம꞉
 2. ௐ வாஸுதே³வாக்²யாய நம꞉
 3. ௐ தக்ஷகாய நம꞉
 4. ௐ விஶ்வதோமுகா²ய நம꞉
 5. ௐ கார்கோடகாய நம꞉
 6. ௐ மஹாபத்³மாய நம꞉
 7. ௐ பத்³மாய நம꞉
 8. ௐ ஶங்கா²ய நம꞉
 9. ௐ ஶிவப்ரியாய நம꞉
 10. ௐ த்⁴ருʼதராஷ்ட்ராய நம꞉ 10
 11. ௐ ஶங்க²பாலாய நம꞉
 12. ௐ கு³லிகாய நம꞉
 13. ௐ இஷ்டதா³யினே நம꞉
 14. ௐ நாக³ராஜாய நம꞉
 15. ௐ புராணபுரூஷாய நம꞉
 16. ௐ அனகா⁴ய நம꞉
 17. ௐ விஶ்வரூபாய நம꞉
 18. ௐ மஹீதா⁴ரிணே நம꞉
 19. ௐ காமதா³யினே நம꞉
 20. ௐ ஸுரார்சிதாய நம꞉ 20
 21. ௐ குந்த³ப்ரபா⁴ய நம꞉
 22. ௐ ப³ஹுஶிரஸே நம꞉
 23. ௐ த³க்ஷாய நம꞉
 24. ௐ தா³மோத³ராய நம꞉
 25. ௐ அக்ஷராய நம꞉
 26. ௐ க³ணாதி⁴பாய நம꞉
 27. ௐ மஹாஸேனாய நம꞉
 28. ௐ புண்யமூர்தயே நம꞉
 29. ௐ க³ணப்ரியாய நம꞉
 30. ௐ வரப்ரதா³ய நம꞉ 30
 31. ௐ வாயுப⁴க்ஷாய நம꞉
 32. ௐ விஶ்வதா⁴ரிணே நம꞉
 33. ௐ விஹங்க³மாய நம꞉
 34. ௐ புத்ரப்ரதா³ய நம꞉
 35. ௐ புண்யரூபாய நம꞉
 36. ௐ பன்னகே³ஶாய நம꞉
 37. ௐ பி³லேஶயாய நம꞉
 38. ௐ பரமேஷ்டி²னே நம꞉
 39. ௐ பஶுபதயே நம꞉
 40. ௐ பவநாஶினே நம꞉ 40
 41. ௐ ப³லப்ரதா³ய நம꞉
 42. ௐ தை³த்யஹந்த்ரே நம꞉
 43. ௐ த³யாரூபாய நம꞉
 44. ௐ த⁴னப்ரதா³ய நம꞉
 45. ௐ மதிதா³யினே நம꞉
 46. ௐ மஹாமாயினே நம꞉
 47. ௐ மது⁴வைரிணே நம꞉
 48. ௐ மஹோரகா³ய நம꞉
 49. ௐ பு⁴ஜகே³ஶாய நம꞉
 50. ௐ பூ⁴மரூபாய நம꞉ 50
 51. ௐ பீ⁴மகாயாய நம꞉
 52. ௐ ப⁴யாபஹ்ருʼதே நம꞉
 53. ௐ ஶுக்லரூபாய நம꞉
 54. ௐ ஶுத்³த⁴தே³ஹாய நம꞉
 55. ௐ ஶோகஹாரிணே நம꞉
 56. ௐ ஶுப⁴ப்ரதா³ய நம꞉
 57. ௐ ஸந்தானதா³யினே நம꞉
 58. ௐ ஸர்பேஶாய நம꞉
 59. ௐ ஸர்வதா³யினே நம꞉
 60. ௐ ஸரீஸ்ருʼபாய நம꞉ 60
 61. ௐ லக்ஷ்மீகராய நம꞉
 62. ௐ லாப⁴தா³யினே நம꞉
 63. ௐ லலிதாய நம꞉
 64. ௐ லக்ஷ்மணாக்ருʼதயே நம꞉
 65. ௐ த³யாராஶயே நம꞉
 66. ௐ தா³ஶரத²யே நம꞉
 67. ௐ த³மாஶ்ரயாய நம꞉
 68. ௐ ரம்யரூபாய நம꞉
 69. ௐ ராமப⁴க்தாய நம꞉
 70. ௐ ரணதீ⁴ராய நம꞉ 70
 71. ௐ ரதிப்ரதா³ய நம꞉
 72. ௐ ஸௌமித்ரயே நம꞉
 73. ௐ ஸோமஸங்காஶாய நம꞉
 74. ௐ ஸர்பராஜாய நம꞉
 75. ௐ ஸதாம்ப்ரியாய நம꞉
 76. ௐ கர்பு³ராய நம꞉
 77. ௐ காம்யப²லதா³ய நம꞉
 78. ௐ கிரீடினே நம꞉
 79. ௐ கின்னரார்சிதாய நம꞉
 80. ௐ பாதாலவாஸினே நம꞉ 80
 81. ௐ பரமாய நம꞉
 82. ௐ ப²ணாமண்ட³லமண்டி³தாய நம꞉
 83. ௐ பா³ஹுலேயாய நம꞉
 84. ௐ ப⁴க்தநித⁴யே நம꞉
 85. ௐ பூ⁴மிதா⁴ரிணே நம꞉
 86. ௐ ப⁴வப்ரியாய நம꞉
 87. ௐ நாராயணாய நம꞉
 88. ௐ நானாரூபாய நம꞉
 89. ௐ நதப்ரியாய நம꞉
 90. ௐ காகோத³ராய நம꞉ 90
 91. ௐ காம்யரூபாய நம꞉
 92. ௐ கல்யாணாய நம꞉
 93. ௐ காமிதார்த²தா³ய நம꞉
 94. ௐ ஹதாஸுராய நம꞉
 95. ௐ ஹல்யஹீனாய நம꞉
 96. ௐ ஹர்ஷதா³ய நம꞉
 97. ௐ ஹரபூ⁴ஷணாய நம꞉
 98. ௐ ஜக³தா³த³யே நம꞉
 99. ௐ ஜராஹீனாய நம꞉
 100. ௐ ஜாதிஶூந்யாய நம꞉ 100
 101. ௐ ஜக³ன்மயாய நம꞉
 102. ௐ வந்த்⁴யாத்வதோ³ஷஶமனாய நம꞉
 103. ௐ வரபுத்ரப²லப்ரதா³ய நம꞉
 104. ௐ ப³லப⁴த்³ரரூபாய நம꞉
 105. ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணபூர்வஜாய நம꞉
 106. ௐ விஷ்ணுதல்பாய நம꞉
 107. ௐ ப³ல்வலத்⁴னாய நம꞉
 108. ௐ பூ⁴த⁴ராய நம꞉ 108


|| இதி ஶ்ரீ நாக³ராஜாஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி꞉ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||