ப்ரத்யங்கி³ரா தே³வீ அஷ்டோத்தரா  ஶதநாமாவளி

field_imag_alt

ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா தே³வீ அஷ்டோத்தரா  ஶதநாமாவளி

 1. ௐ ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ராயை நம꞉
 2. ஓம்ʼஓங்காரரூபின்யை நம꞉
 3. ௐ க்ஷம்ʼ ஹ்ராம்ʼ பீ³ஜப்ரேரிதாயை நம꞉
 4. ௐ விஶ்வரூபாயை நம꞉
 5. ௐ விரூபாக்ஷப்ரியாயை நம꞉
 6. ௐ ருʼஜ்மந்த்ர பாராயண ப்ரீதாயை நம꞉
 7. ௐ கபாலமாலா லங்க்ருʼதாயை நம꞉
 8. ௐ நாகே³ந்த்³ர பூ⁴ஷணாயை நம꞉
 9. ௐ நாக³ யஜ்ஞோபவீத தா⁴ரின்யை நம꞉
 10. ௐ குஞ்சிதகேஶின்யை நம꞉ ||10||
 11. ௐ கபாலக²ட்வாங்க³ தா³ரின்யை நம꞉
 12. ௐ ஶூலின்யை நம꞉
 13. ௐ ரக்த நேத்ர ஜ்வாலின்யை நம꞉
 14. ௐ சதுர்பு⁴ஜா யை நம꞉
 15. ௐ ட³மருக தா⁴ரின்யை நம꞉
 16. ௐ ஜ்வாலா கராள வத³னாயை நம꞉
 17. ௐ ஜ்வாலா ஜிஹ்வாயை நம꞉
 18. ௐ கராள த³ம்ʼஷ்ட்ரா யை நம꞉
 19. ௐ அபி⁴சார ஹோமாக்³னி ஸமுத்தி²தாயை நம꞉
 20. ௐ ஸிம்ʼஹமுகா²யை நம꞉ ||20||
 21. ௐ மஹிஷாஸுர மர்தி³ன்யை நம꞉
 22. ௐ தூ⁴ம்ரலோசனாயை நம꞉
 23. ௐ க்ருʼஷ்ணாங்கா³யை நம꞉
 24. ௐ ப்ரேதவாஹனாயை நம꞉
 25. ௐ ப்ரேதாஸனாயை நம꞉
 26. ௐ ப்ரேத போ⁴ஜின்யை நம꞉
 27. ௐ ரக்தப்ரியாயை நம꞉
 28. ௐ ஶாக மாம்ʼஸ ப்ரியாயை நம꞉
 29. ௐ அஷ்டபை⁴ரவ ஸேவிதாயை நம꞉
 30. ௐ டா³கினீ பரிஸேவிதாயை நம꞉ ||30||
 31. ௐ மது⁴பான ப்ரியாயை நம꞉
 32. ௐ ப³லி ப்ரியாயை நம꞉
 33. ௐ ஸிம்ʼஹாவாஹனாயை நம꞉
 34. ௐ ஸிம்ʼஹ க³ர்ஜின்யை நம꞉
 35. ௐ பரமந்த்ர விதா³ரின்யை நம꞉
 36. ௐ பரயந்த்ர வினாஸின்யை நம꞉
 37. ௐ பரக்ருʼத்யா வித்⁴வம்ʼஸின்யை நம꞉
 38. ௐ கு³ஹ்ய வித்³யாயை நம꞉
 39. ௐ யோனி ரூபின்யை நம꞉
 40. ௐ நவயோனி சக்ராத்மி காயை நம꞉ ||40||
 41. ௐ வீர ரூபாயை நம꞉
 42. ௐ து³ர்கா³ ரூபாயை நம꞉
 43. ௐ ஸித்³த⁴ வித்³யாயை நம꞉
 44. ௐ மஹா பீ⁴ஷனாயை நம꞉
 45. ௐ கோ⁴ர ரூபின்யை நம꞉
 46. ௐ மஹா க்ரூராயை நம꞉
 47. ௐ ஹிமாசல நிவாஸின்யை நம꞉
 48. ௐ வராப⁴ய ப்ரதா³யை நம꞉
 49. ௐ விஷு ரூபாயை நம꞉
 50. ௐ ஶத்ரு ப⁴யங்கர்யை நம꞉ ||50||
 51. ௐ வித்³யுத்³கா³தாயை நம꞉
 52. ௐ ஶத்ருமூர்த⁴ ஸ்போடனாயை நம꞉
 53. ௐ விதூ³மாக்³னி ஸமப்ரபா⁴ யை நம꞉
 54. ௐ மஹா மாயாயை நம꞉
 55. ௐ மஹேஶ்வர ப்ரியாயை நம꞉
 56. ௐ ஶத்ருகார்ய ஹானி கர்யை நம꞉
 57. ௐ மம கார்ய ஸித்³தி⁴ கர்யே நம꞉
 58. ௐ ஶாத்ரூனாம்ʼ உத்³யோக³ விக்⁴ன கர்யை நம꞉
 59. ௐ ஶத்ரு பஶுபுத்ர வினாஸின்யை நம꞉
 60. ௐ த்ரிநேத்ராயை நம꞉ ||60||
 61. ௐ ஸுராஸுர நிஷேவி தாயை நம꞉
 62. ௐ தீவ்ரஸாத⁴க பூஜிதாயை நம꞉
 63. ௐ மம ஸர்வோத்³யோக³ வஶ்ய கர்யை நம꞉
 64. ௐ நவக்³ரஹ ஶாஶின்யை நம꞉
 65. ௐ ஆஶ்ரித கல்ப வ்ருʼக்ஷாயை நம꞉
 66. ௐ ப⁴க்தப்ரஸன்ன ரூபின்யை நம꞉
 67. ௐ அனந்தகள்யாண கு³ணாபி⁴ ராமாயை நம꞉
 68. ௐ காம ரூபின்யை நம꞉
 69. ௐ க்ரோத⁴ ரூபின்யை நம꞉
 70. ௐ மோஹ ரூபின்யை நம꞉ ||70||
 71. ௐ மத⁴ ரூபின்யை நம꞉
 72. ௐ உக்³ராயை நம꞉
 73. ௐ நாரஸிம்ʼஹ்யை நம꞉
 74. ௐ ம்ருʼத்யு ம்ருʼத்யு ஸ்வரூபின்யை நம꞉
 75. ௐ அணிமாதி³ ஸித்³தி⁴ ப்ரதா³யை நம꞉
 76. ௐ அந்த ஶத்ரு விதா⁴ரின்யை நம꞉
 77. ௐ ஸகல து³ரித வினாஸின்யை நம꞉
 78. ௐ ஸர்வோபத்³ரவ நிவாரின்யை நம꞉
 79. ௐ து³ர்ஜன காளராத்ர்யை நம꞉
 80. ௐ மஹாப்ரஜ்ஞாயை நம꞉ ||80||
 81. ௐ மஹாப³லாயை நம꞉
 82. ௐ காளீரூபின்யை நம꞉
 83. ௐ வஜ்ராங்கா³யை நம꞉
 84. ௐ து³ஷ்ட ப்ரயோக³ நிவாரின்யை நம꞉
 85. ௐ ஸர்வ ஶாப விமோசன்யை நம꞉
 86. ௐ நிக்³ரஹானுக்³ரஹ க்ரியானிபுனாயை நம꞉
 87. ௐ இச்சா ஜ்ஞான க்ரியா ஶக்தி ரூபின்யை நம꞉
 88. ௐ ப்³ரஹ்ம விஷ்ணு ஶிவாத்மி காயை நம꞉
 89. ௐ ஹிரண்ய ஸடா ச்சடாயை நம꞉
 90. ௐ இந்த்³ராதி³ தி³க்பாலக ஸேவிதாயை நம꞉ ||90||
 91. ௐ பரப்ரயோக³ ப்ரத்யக் ப்ரசோதி³ன்யை நம꞉
 92. ௐ இச்சாஜ்ஞான க்ரியா ஶக்தி ரூபின்யை நம꞉
 93. ௐ க²ட்³க³மாலா ரூபின்யை நம꞉
 94. ௐ ந்ருʼஸிம்ʼஹ ஸாலக்³ராம நிவாஸின்யை நம꞉
 95. ௐ ப⁴க்த ஶத்ரு ப⁴க்ஷின்யை நம꞉
 96. ௐ ப்³ராஹ்மாஸ்த்ர ஸ்வரூபாயை நம꞉
 97. ௐ ஸஹஸ்ரார ஶக்யை நம꞉
 98. ௐ ஸித்³தே³ஶ்வர்யை நம꞉
 99. ௐ யோகே³ஶ்வர்யை நம꞉
 100. ௐ ஆத்ம ரக்ஷண ஶக்திதா³யின்யை நம꞉ ||100||
 101. ௐ ஸர்வ விக்⁴ன வினாஸின்யை நம꞉
 102. ௐ ஸர்வாந்தக நிவாரின்யை நம꞉
 103. ௐ ஸர்வ து³ஷ்ட ப்ரது³ஷ்ட ஶிரச்செதி³ன்யை நம꞉
 104. ௐ அத⁴ர்வண வேத³ பா⁴ஸிதாயை நம꞉
 105. ௐ ஸ்மஶான வாஸின்யை நம꞉
 106. ௐ பூ⁴த பே⁴தாள ஸேவிதாயை நம꞉
 107. ௐ ஸித்³த⁴ மண்ட³ல பூஜிதாயை நம꞉
 108. ௐ ப்ரத்யங்கி³ரா ப⁴த்³ரகாளீ தே³வதாயை நம꞉ ||108||


|| இதி ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா தே³வீ அஷ்டோத்தரா ஶதநாமாவளி ஸம்பூர்ணம்ʼ ||