ஶ்ருʼங்கே³ரி ஶாரத³ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ ஶ்ருʼங்கே³ரி ஶாரத³ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉ - Sri Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

 1. ௐ ஸரஸ்வத்யை நம꞉
 2. ௐ மஹாப⁴த்³ராயை நம꞉
 3. ௐ மஹாமாயாயை நம꞉
 4. ௐ வரப்ரதா³யை நம꞉
 5. ௐ ஶ்ரீப்ரதா³யை நம꞉
 6. ௐ பத்³மநிலயாயை நம꞉
 7. ௐ பத்³மவக்த்ரிகாயை நம꞉
 8. ௐ ஶிவானுஜாயை நம꞉
 9. ௐ ராமாயை நம꞉
 10. ௐ புஸ்தகதா⁴ரிண்யை நம꞉ 10
 11. ௐ காமரூபாயை நம꞉
 12. ௐ மஹாவித்³யாயை நம꞉
 13. ௐ மஹாபாதகநாஶின்யை நம꞉
 14. ௐ மஹாஶ்ரியை நம꞉
 15. ௐ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉
 16. ௐ தி³வ்யாங்கா³யை நம꞉
 17. ௐ மாலின்யை நம꞉
 18. ௐ மஹாகால்யை நம꞉
 19. ௐ மஹாபாஶாயை நம꞉ 20
 20. ௐ மஹாகாராயை நம꞉
 21. ௐ மஹாங்குஶாயை நம꞉
 22. ௐ வினீதாயை நம꞉
 23. ௐ விமலாயை நம꞉
 24. ௐ விஶ்வாயை நம꞉
 25. ௐ வித்³யுன்மாலாயை நம꞉
 26. ௐ விலாஸின்யை நம꞉
 27. ௐ சண்டி³காயை நம꞉
 28. ௐ சந்த்³ரவத³னாயை நம꞉
 29. ௐ சந்த்³ரலேகா²விபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ 30
 30. ௐ ஸாவித்ர்யை நம꞉
 31. ௐ ஸுரஸாயை நம꞉
 32. ௐ தி³வ்யாயை நம꞉
 33. ௐ தி³வ்யாலங்காரபூ⁴ஷிதாயை நம꞉
 34. ௐ வாக்³தே³வ்யை நம꞉
 35. ௐ வஸுதா⁴யை நம꞉
 36. ௐ தீவ்ராயை நம꞉
 37. ௐ மஹாபோ⁴கா³யை நம꞉
 38. ௐ மஹாப³லாயை நம꞉
 39. ௐ கோ³தா³வர்யை நம꞉ 40
 40. ௐ கோ³மத்யை நம꞉
 41. ௐ ஜடிலாயை நம꞉
 42. ௐ விந்த்⁴யவாஸின்யை நம꞉
 43. ௐ க³ர்ஜின்யை நம꞉
 44. ௐ பே⁴தி³ன்யை நம꞉
 45. ௐ ப்ரீதாயை நம꞉
 46. ௐ ஸௌதா³மின்யை நம꞉
 47. ௐ போ⁴க³தா³யை நம꞉
 48. ௐ ஸத்யவாதி³ன்யை நம꞉
 49. ௐ ஸுதா⁴மூர்த்யை நம꞉ 50
 50. ௐ ஸுப⁴த்³ராயை நம꞉
 51. ௐ ஸுரவந்தி³தாயை நம꞉
 52. ௐ யமுனாயை நம꞉
 53. ௐ ஸுப்ரபா⁴யை நம꞉
 54. ௐ நித்³ராயை நம꞉
 55. ௐ நித்யாயை நம꞉
 56. ௐ நீரஜலோசனாயை நம꞉
 57. ௐ த்ரிமூர்த்யை நம꞉
 58. ௐ த்ரிகாலஜ்ஞாயை நம꞉
 59. ௐ ப்³ரஹ்மிஷ்டா²யை நம꞉ 60
 60. ௐ த்ரிகு³ணாத்மிகாயை நம꞉
 61. ௐ மஹாஶாந்த்யை நம꞉
 62. ௐ மஹாவித்³யாயை நம꞉
 63. ௐ தா⁴ரிண்யை நம꞉
 64. ௐ ஸர்வாத்மிகாயை நம꞉
 65. ௐ ஶாஸ்த்ரரூபாயை நம꞉
 66. ௐ ஶும்பா⁴ஸுரமர்தி³ன்யை நம꞉
 67. ௐ பத்³மாஸனாயை நம꞉
 68. ௐ பத்³மஹஸ்தாயை நம꞉
 69. ௐ ரக்தபீ³ஜனிஹந்த்ர்யை நம꞉ 70
 70. ௐ தூ⁴ம்ரலோசனத³ர்பக்⁴ன்யை நம꞉
 71. ௐ நிஶும்ப⁴ப்ராணஹாரிண்யை நம꞉
 72. ௐ சாமுண்டா³யை நம꞉
 73. ௐ சண்ட³ஹந்த்ர்யை நம꞉
 74. ௐ முண்ட³காயப்ரபே⁴தி³ன்யை நம꞉
 75. ௐ ஸுப்ரபா⁴யை நம꞉
 76. ௐ காலராத்ர்யை நம꞉
 77. ௐ ஸர்வதே³வஸ்துதாயை நம꞉
 78. ௐ அனகா⁴யை நம꞉
 79. ௐ பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபாயை நம꞉ 80
 80. ௐ ஸுதா⁴கலஶதா⁴ரிண்யை நம꞉
 81. ௐ ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉
 82. ௐ மாஹேஶ்வர்யை நம꞉
 83. ௐ காமார்யை நம꞉
 84. ௐ வைஷ்ணவ்யை நம꞉
 85. ௐ வாராஹ்யை நம꞉
 86. ௐ மாஹேந்த்³ர்யை நம꞉
 87. ௐ சித்ராம்ப³ரவிபூ⁴ஷிதாயை நம꞉
 88. ௐ சித்ரமாலாத⁴ராயை நம꞉
 89. ௐ காந்தாயை நம꞉ 90
 90. ௐ சித்ரக³ந்தா⁴னுலேபனாயை நம꞉
 91. ௐ அக்ஷமாலாத⁴ராயை நம꞉
 92. ௐ நித்யாயை நம꞉
 93. ௐ ரூபஸௌபா⁴க்³யதா³யின்யை நம꞉
 94. ௐ ஶ்வேதானனாயை நம꞉
 95. ௐ நீலபு⁴ஜாயை நம꞉
 96. ௐ பீவரஸ்தனமண்டி³தாயை நம꞉
 97. ௐ ஸூக்ஷ்மமத்⁴யாயை நம꞉
 98. ௐ ரக்தபாதா³யை நம꞉
 99. ௐ உன்மதா³யை நம꞉ 100
 100. ௐ நீலஜங்கி⁴தாயை நம꞉
 101. ௐ பு³த்³தி⁴ரூபாயை நம꞉
 102. ௐ துஷ்டிரூபாயை நம꞉
 103. ௐ நித்³ராரூபாயை நம꞉
 104. ௐ புஷ்டிரூபாயை நம꞉
 105. ௐ சதுரானனஜாயாயை நம꞉
 106. ௐ சதுர்வர்க³ப²லதா³யை நம꞉
 107. ௐ ஶ்ரீஶாரதா³ம்பி³காயை நம꞉ 108


இதி ஶ்ரீ ஶ்ருʼங்கே³ரி ஶாரத³ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉