ஶ்ரீ த⁴ர்மஶாஸ்தா (ஹரிஹரபுத்ர) ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ த⁴ர்மஶாஸ்தா (ஹரிஹரபுத்ர) ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

ௐ நமோ ப⁴க³வதே பூ⁴தநாதா²ய

 1. ௐ ஶிவபுத்ராய நம꞉
 2. ௐ மஹாதேஜஸே நம꞉
 3. ௐ ஶிவகார்யது⁴ரந்த⁴ராய நம꞉
 4. ௐ ஶிவப்ரதா³ய நம꞉
 5. ௐ ஶிவஜ்ஞானினே நம꞉
 6. ௐ ஶைவத⁴ர்மஸுரக்ஷகாய நம꞉
 7. ௐ ஶங்க²தா⁴ரிணே நம꞉
 8. ௐ ஸுராத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 9. ௐ சந்த்³ரமௌலயே நம꞉
 10. ௐ ஸுரோத்தமாய நம꞉
 11. ௐ காமேஶாய நம꞉
 12. ௐ காமதேஜஸ்வினே நம꞉
 13. ௐ காமாதி³ ப²லஸம்ʼயுதாய நம꞉
 14. ௐ கல்யாணாய நம꞉
 15. ௐ கோமலாங்கா³ய நம꞉
 16. ௐ கல்யாணப²லதா³யகாய நம꞉
 17. ௐ கருணாப்³த⁴யே நம꞉
 18. ௐ கர்மத³க்ஷாய நம꞉
 19. ௐ கருணாரஸஸாக³ராய நம꞉
 20. ௐ ஜக³த்ப்ரியாய நம꞉
 21. ௐ ஜக³த்³ரக்ஷகாய நம꞉
 22. ௐ ஜக³தா³னந்த³தா³யகாய நம꞉
 23. ௐ ஜயாதி³ஶக்திஸம்ʼஸேவ்யாய நம꞉
 24. ௐ ஜனாஹ்லாதா³ய நம꞉
 25. ௐ ஜிகீ³ஷுகாய நம꞉
 26. ௐ ஜிதேந்த்³ரியாய நம꞉
 27. ௐ ஜிதக்ரோதா⁴ய நம꞉
 28. ௐ ஜிதஸேவாரிஸங்க⁴காய நம꞉
 29. ௐ ஜைமின்யாதி³ ரூʼஷிஸம்ʼஸேவ்யாய நம꞉
 30. ௐ ஜராமரணநாஶகாய நம꞉
 31. ௐ ஜனார்த³னஸுதாய நம꞉
 32. ௐ ஜ்யேஷ்டா²ய நம꞉
 33. ௐ ஜ்யேஷ்டா²தி³க³ணஸேவிதாய நம꞉
 34. ௐ ஜன்மஹீனாய நம꞉
 35. ௐ ஜிதாமித்ராய நம꞉
 36. ௐ ஜனகேநாபி⁴பூஜிதாய நம꞉
 37. ௐ பரமேஷ்டி²னே நம꞉
 38. ௐ பஶுபதயே நம꞉
 39. ௐ பங்கஜாஸனபூஜிதாய நம꞉
 40. ௐ புரஹந்த்ரே நம꞉
 41. ௐ புரத்ராத்ரே நம꞉
 42. ௐ பரமைஶ்வர்யதா³யகாய நம꞉
 43. ௐ பவநாதி³ஸுரை꞉ ஸேவ்யாய நம꞉
 44. ௐ பஞ்சப்³ரஹ்மபராயணாய நம꞉
 45. ௐ பார்வதீதனயாய நம꞉
 46. ௐ ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 47. ௐ பரானந்தா³ய நம꞉
 48. ௐ பராத்பராய நம꞉
 49. ௐ ப்³ரஹ்மிஷ்டா²ய நம꞉
 50. ௐ ஜ்ஞானநிரதாய நம꞉
 51. ௐ கு³ணாகு³ணநிரூபகாய நம꞉
 52. ௐ கு³ணாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 53. ௐ கு³ணநித⁴யே நம꞉
 54. ௐ கோ³பாலேநாபி⁴பூஜிதாய நம꞉
 55. ௐ கோ³ரக்ஷகாய நம꞉
 56. ௐ கோ³த⁴னாய நம꞉
 57. ௐ க³ஜாரூடா⁴ய நம꞉
 58. ௐ க³ஜப்ரியாய நம꞉
 59. ௐ க³ஜக்³ரீவாய நம꞉
 60. ௐ க³ஜஸ்கந்தா⁴ய நம꞉
 61. ௐ க³ப⁴ஸ்தயே நம꞉
 62. ௐ கோ³பதயே நம꞉
 63. ௐ ப்ரப⁴வே நம꞉
 64. ௐ க்³ராமபாலாய நம꞉
 65. ௐ க³ஜாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 66. ௐ தி³க்³க³ஜேநாபி⁴பூஜிதாய நம꞉
 67. ௐ க³ணாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 68. ௐ க³ணபதயே நம꞉
 69. ௐ க³வாம்பதயே நம꞉
 70. ௐ அஹர்பதயே நம꞉
 71. ௐ ஜடாத⁴ராய நம꞉
 72. ௐ ஜலனிபா⁴ய நம꞉
 73. ௐ ஜைமின்யாதி³ ருʼஷிபூஜிதாய நம꞉
 74. ௐ ஜலந்த⁴ரனிஹந்த்ரே நம꞉
 75. ௐ ஶோணாக்ஷாய நம꞉
 76. ௐ ஶோணவாஸகாய நம꞉
 77. ௐ ஸுராதி⁴பாய நம꞉
 78. ௐ ஶோகஹந்த்ரே நம꞉
 79. ௐ ஶோபா⁴க்ஷாய நம꞉
 80. ௐ ஸூர்யதைஜஸாய நம꞉
 81. ௐ ஸுரார்சிதாய நம꞉
 82. ௐ ஸுரைர்வந்த்³யாய நம꞉
 83. ௐ ஶோணாங்கா³ய நம꞉
 84. ௐ ஶால்மலீபதயே நம꞉
 85. ௐ ஸுஜ்யோதிஷே நம꞉
 86. ௐ ஶரவீரக்⁴னாய நம꞉
 87. ௐ ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னனாய நம꞉
 88. ௐ ஸனகாதி³முநித்⁴யேயாய நம꞉
 89. ௐ ஸர்வஜ்ஞானப்ரதா³யகாய நம꞉
 90. ௐ விப⁴வே நம꞉
 91. ௐ ஹலாயுதா⁴ய நம꞉
 92. ௐ ஹம்ʼஸனிபா⁴ய நம꞉
 93. ௐ ஹாஹா ஹூஹூமுக²ஸ்துதாய நம꞉
 94. ௐ ஹரிப்ரியாய நம꞉
 95. ௐ ஹரப்ரியாய நம꞉
 96. ௐ ஹம்ʼஸாய நம꞉
 97. ௐ ஹர்யக்ஷாஸனதத்பராய நம꞉
 98. ௐ பாவனாய நம꞉
 99. ௐ பாவகனிபா⁴ய நம꞉
 100. ௐ ப⁴க்தபாபவிநாஶனாய நம꞉
 101. ௐ ப⁴ஸிதாங்கா³ய நம꞉
 102. ௐ ப⁴யத்ராத்ரே நம꞉
 103. ௐ பா⁴னுமதே நம꞉
 104. ௐ ப⁴யநாஶனாய நம꞉
 105. ௐ த்ரிபுண்ட்³ரகாய நம꞉
 106. ௐ த்ரிநயனாய நம꞉
 107. ௐ த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தகாய நம꞉
 108. ௐ த்ரிபுரக்⁴னாய நம꞉
 109. ௐ தே³வவராய நம꞉
 110. ௐ தே³வாரிகுலநாஶகாய நம꞉
 111. ௐ தே³வஸேனாதி⁴பாய நம꞉
 112. ௐ தேஜஸே நம꞉
 113. ௐ தேஜோராஶயே நம꞉
 114. ௐ த³ஶானனாய நம꞉
 115. ௐ தா³ருணாய நம꞉
 116. ௐ தோ³ஷஹந்த்ரே நம꞉
 117. ௐ தோ³ர்த³ண்டா³ய நம꞉
 118. ௐ த³ண்ட³நாயகாய நம꞉
 119. ௐ த⁴னுஷ்பாணயே நம꞉
 120. ௐ த⁴ராத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 121. ௐ த⁴நிகாய நம꞉
 122. ௐ த⁴ர்மவத்ஸலாய நம꞉
 123. ௐ த⁴ர்மஜ்ஞாய நம꞉
 124. ௐ த⁴ர்மநிரதாய நம꞉
 125. ௐ த⁴னு꞉ஶாஸ்த்ரபராயணாய நம꞉
 126. ௐ ஸ்தூ²லகர்ணாய நம꞉
 127. ௐ ஸ்தூ²லதனவே நம꞉
 128. ௐ ஸ்தூ²லாக்ஷாய நம꞉
 129. ௐ ஸ்தூ²லபா³ஹுகாய நம꞉
 130. ௐ தனூத்தமாய நம꞉
 131. ௐ தனுத்ராணாய நம꞉
 132. ௐ தாரகாய நம꞉
 133. ௐ தேஜஸாம்பதயே நம꞉
 134. ௐ யோகீ³ஶ்வராய நம꞉
 135. ௐ யோக³நித⁴யே நம꞉
 136. ௐ யோகீ³னாய நம꞉
 137. ௐ யோக³ஸம்ʼஸ்தி²தாய நம꞉
 138. ௐ மந்தா³ரவாடிகாய நம꞉
 139. ௐ மத்தாய நம꞉
 140. ௐ மலயாலசலவாஸபு⁴வே நம꞉
 141. ௐ மந்தா³ரகுஸுமப்ரக்²யாய நம꞉
 142. ௐ மந்த³மாருதஸேவிதாய நம꞉
 143. ௐ மஹாபா⁴ஸாய நம꞉
 144. ௐ மஹாவக்ஷஸே நம꞉
 145. ௐ மனோஹரமதா³ர்சிதாய நம꞉
 146. ௐ மஹோன்னதாய நம꞉
 147. ௐ மஹாகாயாய நம꞉
 148. ௐ மஹாநேத்ராய நம꞉
 149. ௐ மஹாஹனவே நம꞉
 150. ௐ மருத்பூஜ்யாய நம꞉
 151. ௐ மானத⁴னாய நம꞉
 152. ௐ மோஹனாய நம꞉
 153. ௐ மோக்ஷதா³யகாய நம꞉
 154. ௐ மித்ராய நம꞉
 155. ௐ மேதா⁴யை நம꞉
 156. ௐ மஹௌஜஸ்வினே நம꞉
 157. ௐ மஹாவர்ஷப்ரதா³யகாய நம꞉
 158. ௐ பா⁴ஷகாய நம꞉
 159. ௐ பா⁴ஷ்யஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம꞉
 160. ௐ பா⁴னுமதே நம꞉
 161. ௐ பா⁴னுதைஜஸே நம꞉
 162. ௐ பி⁴ஷஜே நம꞉
 163. ௐ ப⁴வானீபுத்ராய நம꞉
 164. ௐ ப⁴வதாரணகாரணாய நம꞉
 165. ௐ நீலாம்ப³ராய நம꞉
 166. ௐ நீலனிபா⁴ய நம꞉
 167. ௐ நீலக்³ரீவாய நம꞉
 168. ௐ நிரஞ்ஜனாய நம꞉
 169. ௐ நேத்ரத்ரயாய நம꞉
 170. ௐ நிஷாத³ஜ்ஞாய நம꞉
 171. ௐ நாநாரத்னோபஶோபி⁴தாய நம꞉
 172. ௐ ரத்னப்ரபா⁴ய நம꞉
 173. ௐ ரமாபுத்ராய நம꞉
 174. ௐ ரமயா பரிதோஷிதாய நம꞉
 175. ௐ ராஜஸேவ்வாய நம꞉
 176. ௐ ராஜத⁴னாய நம꞉
 177. ௐ ரணதோ³ர்த³ண்ட³மண்டி³தாய நம꞉
 178. ௐ ரமணாய நம꞉
 179. ௐ ரேணுகாஸேவ்யாய நம꞉
 180. ௐ ரஜநீசரதா³ரணாய நம꞉
 181. ௐ ஈஶானாய நம꞉
 182. ௐ இப⁴ராட்ஸேவ்யாய நம꞉
 183. ௐ ஈஷணாத்ரயநாஶனாய நம꞉
 184. ௐ இடா³வாஸாய நம꞉
 185. ௐ ஹேமனிபா⁴ய நம꞉
 186. ௐ ஹைமப்ராகாரஶோபி⁴தாய நம꞉
 187. ௐ ஹயப்ரியாய நம꞉
 188. ௐ ஹயக்³ரீவாய நம꞉
 189. ௐ ஹம்ʼஸாய நம꞉
 190. ௐ ஹரிஹராத்மஜாய நம꞉
 191. ௐ ஹாடகஸ்ப²டிகப்ரக்²யாய நம꞉
 192. ௐ ஹம்ʼஸாரூடே⁴னஸேவிதாய நம꞉
 193. ௐ வனவாஸாய நம꞉
 194. ௐ வனாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 195. ௐ வாமதே³வாய நம꞉
 196. ௐ வாரானனாய நம꞉
 197. ௐ வைவஸ்வதபதயே நம꞉
 198. ௐ விஷ்ணவே நம꞉
 199. ௐ விராட்³ரூபாய நம꞉
 200. ௐ விஶாம்பதியே நம꞉
 201. ௐ வேணுநாதா³ய நம꞉
 202. ௐ வரக்³ரீவாய நம꞉
 203. ௐ வராப⁴யகரான்விதாய நம꞉
 204. ௐ வர்சஸ்வினே நம꞉
 205. ௐ விபுலக்³ரீவாய நம꞉
 206. ௐ விபுலாக்ஷாய நம꞉
 207. ௐ வினோத³வதே நம꞉
 208. ௐ வைணவாரண்யவாஸாய நம꞉
 209. ௐ வாமதே³வேனஸேவிதாய நம꞉
 210. ௐ வேத்ரஹஸ்தாய நம꞉
 211. ௐ வேத³நித⁴யே நம꞉
 212. ௐ வம்ʼஶதே³வாய நம꞉
 213. ௐ வராங்கா³ய நம꞉
 214. ௐ ஹ்ரீங்காராய நம꞉
 215. ௐ ஹ்ரிம்மனஸே நம꞉
 216. ௐ ஹ்ருʼஷ்டாயா நம꞉
 217. ௐ ஹிரண்யாய நம꞉
 218. ௐ ஹேமஸம்ப⁴வாய நம꞉
 219. ௐ ஹுதாஶாய நம꞉
 220. ௐ ஹுதநிஷ்பன்னாய நம꞉
 221. ௐ ஹுங்காராக்ருʼதிஸுப்ரப⁴வே நம꞉
 222. ௐ ஹவ்யவாஹாய நம꞉
 223. ௐ ஹவ்யகராய நம꞉
 224. ௐ அட்டஹாஸாய நம꞉
 225. ௐ அபராஹதாய நம꞉
 226. ௐ அணுரூபாய நம꞉
 227. ௐ ரூபகராய நம꞉
 228. ௐ அசராய நம꞉
 229. ௐ அதனுரூபகாய நம꞉
 230. ௐ ஹம்ʼஸமந்த்ராய நம꞉
 231. ௐ ஹுதபு⁴கே³ நம꞉
 232. ௐ ஹேமாம்ப³ராய நம꞉
 233. ௐ ஸுலக்ஷணாய நம꞉
 234. ௐ நீபப்ரியாய நம꞉
 235. ௐ நீலவாஸஸே நம꞉
 236. ௐ நிதி⁴பாலாய நம꞉
 237. ௐ நிராதபாய நம꞉
 238. ௐ க்ரோட³ஹஸ்தாய நம꞉
 239. ௐ தபஸ்த்ராத்ரே நம꞉
 240. ௐ தபோரக்ஷகாய நம꞉
 241. ௐ தபாஹ்வயாய நம꞉
 242. ௐ மூர்தா⁴பி⁴ஷிக்தாய நம꞉
 243. ௐ மானினே நம꞉
 244. ௐ மந்த்ரரூபாய நம꞉
 245. ௐ ம்ருʼடா³ய நம꞉
 246. ௐ மனவே நம꞉
 247. ௐ மேதா⁴வினே நம꞉
 248. ௐ மேத⁴ஸே நம꞉
 249. ௐ முஷ்ணவே நம꞉
 250. ௐ மகராய நம꞉
 251. ௐ மகராலயாய நம꞉
 252. ௐ மார்தாண்டா³ய நம꞉
 253. ௐ மஞ்ஜுகேஶாய நம꞉
 254. ௐ மாஸபாலாய வநம꞉
 255. ௐ மஹௌஷத⁴யே நம꞉
 256. ௐ ஶ்ரோத்ரியாய நம꞉
 257. ௐ ஶோப⁴மானாய நம꞉
 258. ௐ ஸவித்ரே நம꞉
 259. ௐ ஸர்வதே³ஶிகாய நம꞉
 260. ௐ சந்த்³ரஹாஸாய நம꞉
 261. ௐ ஶமாய நம꞉
 262. ௐ ஶக்தாய நம꞉
 263. ௐ ஶஶிபா⁴ஸாய நம꞉
 264. ௐ ஶமாதி⁴காய நம꞉
 265. ௐ ஸுத³ந்தாய நம꞉
 266. ௐ ஸுகபோலாய நம꞉
 267. ௐ ஷட்³வர்ணாய நம꞉
 268. ௐ ஸம்பதோ³(அ)தி⁴பாய நம꞉
 269. ௐ க³ரளாய நம꞉
 270. ௐ காலகண்டா²ய நம꞉
 271. ௐ கோ³நேத்ரே நம꞉
 272. ௐ கோ³முக²ப்ரப⁴வே நம꞉
 273. ௐ கௌஶிகாய நம꞉
 274. ௐ காலதே³வாய நம꞉
 275. ௐ க்ரோஶகாய நம꞉
 276. ௐ க்ரௌஞ்சபே⁴த³காய நம꞉
 277. ௐ க்ரியாகராய நம꞉
 278. ௐ க்ருʼபாலவே நம꞉
 279. ௐ கரவீரகரேருஹாய நம꞉
 280. ௐ கந்த³ர்பத³ர்பஹாரிணே நம꞉
 281. ௐ காமதா³த்ரே நம꞉
 282. ௐ கபாலகாய நம꞉
 283. ௐ கைலாஸவாஸாய நம꞉
 284. ௐ வரதா³ய நம꞉
 285. ௐ விரோசனாய நம꞉
 286. ௐ விபா⁴வஸவே நம꞉
 287. ௐ ப³ப்⁴ருவாஹாய நம꞉
 288. ௐ ப³லாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 289. ௐ ப²ணாமணிவிபூ⁴ஷணாய நம꞉
 290. ௐ ஸுந்த³ராய நம꞉
 291. ௐ ஸுமுகா²ய நம꞉
 292. ௐ ஸ்வச்சா²ய நம꞉
 293. ௐ ஸபா⁴ஸதே³ நம꞉
 294. ௐ ஸபா⁴கராய நம꞉
 295. ௐ ஶராநிவ்ருʼத்தாய நம꞉
 296. ௐ ஶக்ராப்தாய நம꞉
 297. ௐ ஶரணாக³தபாலகாய நம꞉
 298. ௐ தீக்ஷ்ணத³ம்ʼஷ்ட்ராய நம꞉
 299. ௐ தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வாய நம꞉
 300. ௐ பிங்க³லாக்ஷாய நம꞉
 301. ௐ பிஶாசக்⁴னே நம꞉
 302. ௐ அபே⁴த்³யாய நம꞉
 303. ௐ அங்க³தா³ட்⁴யாய நம꞉
 304. ௐ போ⁴ஜபாலாய நம꞉
 305. ௐ பூ⁴பதயே நம꞉
 306. ௐ க்³ருʼத்⁴ரனாஸாய நம꞉
 307. ௐ அவிஷஹ்யாய நம꞉
 308. ௐ தி³க்³தே³ஹாய நம꞉
 309. ௐ தை³ன்யதா³ஹகாய நம꞉
 310. ௐ பா³ட³வபூரிதமுகா²ய நம꞉
 311. ௐ வ்யாபகாய நம꞉
 312. ௐ விஷமோசகாய நம꞉
 313. ௐ வஸந்தாய நம꞉
 314. ௐ ஸமரக்ருத்³தா⁴ய நம꞉
 315. ௐ புங்க³வாய நம꞉
 316. ௐ பங்கஜாஸனாய நம꞉
 317. ௐ விஶ்வத³ர்பாய நம꞉
 318. ௐ நிஶ்சிதஜ்ஞாய நம꞉
 319. ௐ நாகா³ப⁴ரணபூ⁴ஷிதாய நம꞉
 320. ௐ ப⁴ரதாய நம꞉
 321. ௐ பை⁴ரவாகாராய நம꞉
 322. ௐ ப⁴ரணாய நம꞉
 323. ௐ வாமனக்ரியாய நம꞉
 324. ௐ ஸிம்ʼஹாஸ்யாய நம꞉
 325. ௐ ஸிம்ʼஹரூபாய நம꞉
 326. ௐ ஸேனாபதயே நம꞉
 327. ௐ ஸகாரகாய நம꞉
 328. ௐ ஸனாதனாய நம꞉
 329. ௐ ஸித்³த⁴ரூபிணே நம꞉
 330. ௐ ஸித்³த⁴த⁴ர்மபராயணாய நம꞉
 331. ௐ ஆதி³த்யரூபாய நம꞉
 332. ௐ ஆபத்³க்⁴னாய நம꞉
 333. ௐ அம்ருʼதாப்³தி⁴நிவாஸபு⁴வே நம꞉
 334. ௐ யுவராஜாய நம꞉
 335. ௐ யோகி³வர்யாய நம꞉
 336. ௐ உஷஸ்தேஜஸே நம꞉
 337. ௐ உடு³ப்ரபா⁴ய நம꞉
 338. ௐ தே³வாதி³தே³வாய நம꞉
 339. ௐ தை³வஜ்ஞாய நம꞉
 340. ௐ தாம்ரோஷ்டா²ய நம꞉
 341. ௐ தாம்ரலோசனாய நம꞉
 342. ௐ பிங்க³லாக்ஷாயா நம꞉
 343. ௐ பிஞ்ச²சூடா³ய நம꞉
 344. ௐ ப²ணாமணிவிபூ⁴ஷிதாய நம꞉
 345. ௐ பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணாய நம꞉
 346. ௐ போ⁴கா³ய நம꞉
 347. ௐ போ⁴கா³னந்த³கராய நம꞉
 348. ௐ அவ்யயாய நம꞉
 349. ௐ பஞ்சஹஸ்தேனஸம்பூஜ்யாய நம꞉
 350. ௐ பஞ்சபா³ணேன ஸேவிதாய நம꞉
 351. ௐ ப⁴வாய நம꞉
 352. ௐ ஶர்வாய நம꞉
 353. ௐ பா⁴னுமயாய நம꞉
 354. ௐ ப்ராஜாபத்யஸ்வரூபகாய நம꞉
 355. ௐ ஸ்வச்ச²ந்தா³ய நம꞉
 356. ௐ ச²ந்த³꞉ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம꞉
 357. ௐ தா³ந்தாய நம꞉
 358. ௐ தே³வமனுப்ரப⁴வே நம꞉
 359. ௐ த³ஶபு⁴ஜாய நம꞉
 360. ௐ த³ஶாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 361. ௐ தா³னவானாம்ʼ விநாஶனாய நம꞉
 362. ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉
 363. ௐ ஶரோத்பன்னாய நம꞉
 364. ௐ ஶதானந்த³ஸமாக³மாய நம꞉
 365. ௐ க்³ருʼத்⁴ராத்³ரிவாஸாய நம꞉
 366. ௐ க³ம்பீ⁴ராய நம꞉
 367. ௐ க³ந்த⁴க்³ராஹாய நம꞉
 368. ௐ க³ணேஶ்வராய நம꞉
 369. ௐ கோ³மேதா⁴ய நம꞉
 370. ௐ க³ண்ட³காவாஸாய நம꞉
 371. ௐ கோ³குலை꞉ பரிவாரிதாய நம꞉
 372. ௐ பரிவேஷாய நம꞉
 373. ௐ பத³ஜ்ஞானினே நம꞉
 374. ௐ ப்ரியங்கு³த்³ருமவாஸகாய நம꞉
 375. ௐ கு³ஹாவாஸாய நம꞉
 376. ௐ கு³ருவராய நம꞉
 377. ௐ வந்த³னீயாய நம꞉
 378. ௐ வதா³ன்யகாய நம꞉
 379. ௐ வ்ருʼத்தாகாராய நம꞉
 380. ௐ வேணுபாணயே நம꞉
 381. ௐ வீணாத³ண்ட³த⁴ராய நம꞉
 382. ௐ ஹராய நம꞉
 383. ௐ ஹைமீட்³யாய நம꞉
 384. ௐ ஹோத்ருʼஸுப⁴கா³ய நம꞉
 385. ௐ ஹௌத்ரஜ்ஞாய நம꞉
 386. ௐ ஓஜஸாம்பதயே நம꞉
 387. ௐ பவமானாய நம꞉
 388. ௐ ப்ரஜாதந்துப்ரதா³ய நம꞉
 389. ௐ த³ண்ட³விநாஶனாய நம꞉
 390. ௐ நிமீட்³யாய நம꞉
 391. ௐ நிமிஷார்த⁴ஜ்ஞாய நம꞉
 392. ௐ நிமிஷாகாரகாரணாய நம꞉
 393. ௐ லிகு³டா³பா⁴ய நம꞉
 394. ௐ லிடா³காராய நம꞉
 395. ௐ லக்ஷ்மீவந்த்³யாய நம꞉
 396. ௐ வரப்ரப⁴வே நம꞉
 397. ௐ இடா³ஜ்ஞாய நம꞉
 398. ௐ பிங்க³லாவாஸாய நம꞉
 399. ௐ ஸுஷும்நாமத்⁴யஸம்ப⁴வாய நம꞉
 400. ௐ பி⁴க்ஷாடனாய நம꞉
 401. ௐ பீ⁴மவர்சஸே நம꞉
 402. ௐ வரகீர்தயே நம꞉
 403. ௐ ஸபே⁴ஶ்வராய நம꞉
 404. ௐ வாசா(அ)தீதாய நம꞉
 405. ௐ வரநித⁴யே நம꞉
 406. ௐ பரிவேத்ரே நம꞉
 407. ௐ ப்ரமாணகாய நம꞉
 408. ௐ அப்ரமேயாய நம꞉
 409. ௐ அநிருத்³தா⁴ய நம꞉
 410. ௐ அனந்தாதி³த்யஸுப்ரபா⁴ய நம꞉
 411. ௐ வேஷப்ரியாய நம꞉
 412. ௐ விஷக்³ராஹாய நம꞉
 413. ௐ வரதா³னகரோத்தமாய நம꞉
 414. ௐ விபினாய நம꞉
 415. ௐ வேத³ஸாராய நம꞉
 416. ௐ வேதா³ந்தை꞉பரிதோஷிதாய நம꞉
 417. ௐ வக்ராக³மாய நம꞉
 418. ௐ வர்சவாசாய நம꞉
 419. ௐ ப³லதா³த்ரே நம꞉
 420. ௐ விமானவதே நம꞉
 421. ௐ வஜ்ரகாந்தாய நம꞉
 422. ௐ வம்ʼஶகராய நம꞉
 423. ௐ வடுரக்ஷாவிஶாரதா³ய நம꞉
 424. ௐ வப்ரக்ரீடா³ய நம꞉
 425. ௐ விப்ரபூஜ்யாய நம꞉
 426. ௐ வேலாராஶயே நம꞉
 427. ௐ சலாளகாய நம꞉
 428. ௐ கோலாஹலாய நம꞉
 429. ௐ க்ரோட³நேத்ராய நம꞉
 430. ௐ க்ரோடா³ஸ்யாய நம꞉
 431. ௐ கபாலப்⁴ருʼதே நம꞉
 432. ௐ குஞ்ஜரேட்³யாய நம꞉
 433. ௐ மஞ்ஜுவாஸஸே நம꞉
 434. ௐ க்ரியமாணாய நம꞉
 435. ௐ க்ரியாப்ரதா³ய நம꞉
 436. ௐ க்ரீடா³நாதா²ய நம꞉
 437. ௐ கீலஹஸ்தாய நம꞉
 438. ௐ க்ரோஶமானாய நம꞉
 439. ௐ ப³லாதி⁴காய நம꞉
 440. ௐ கனகாய நம꞉
 441. ௐ ஹோத்ருʼபா⁴கி³னே நம꞉
 442. ௐ க²வாஸாய நம꞉
 443. ௐ க²சராய நம꞉
 444. ௐ க²கா³ய நம꞉
 445. ௐ க³ணகாய நம꞉
 446. ௐ கு³ணநிர்தி³ஷ்டாய நம꞉
 447. ௐ கு³ணத்யாகி³னே நம꞉
 448. ௐ குஶாதி⁴பாய நம꞉
 449. ௐ பாடலாய நம꞉
 450. ௐ பத்ரதா⁴ரிணே நம꞉
 451. ௐ பலாஶாய நம꞉
 452. ௐ புத்ரவர்த⁴னாய நம꞉
 453. ௐ பித்ருʼஸச்சரிதாய நம꞉
 454. ௐ ப்ரேஷ்டாய நம꞉
 455. ௐ பாபப⁴ஸ்மபுனஶ்ஶுசயே நம꞉
 456. ௐ பா²லநேத்ராய நம꞉
 457. ௐ பு²ல்லகேஶாய நம꞉
 458. ௐ பு²ல்லகல்ஹாரபூ⁴ஷிதாய நம꞉
 459. ௐ ப²ணிஸேவ்யாய நம꞉
 460. ௐ பட்டப⁴த்³ராய நம꞉
 461. ௐ படவே நம꞉
 462. ௐ வாக்³மினே நம꞉
 463. ௐ வயோ(அ)தி⁴காய நம꞉
 464. ௐ சோரநாட்யாய நம꞉
 465. ௐ சோரவேஷாய நம꞉
 466. ௐ சோரக்⁴னாய நம꞉
 467. ௐ ஶௌர்யவர்த⁴னாய நம꞉
 468. ௐ சஞ்சலாக்ஷாய நம꞉
 469. ௐ அமரகாய நம꞉
 470. ௐ மரீசயே நம꞉
 471. ௐ மத³கா³மிகாய நம꞉
 472. ௐ ம்ருʼடா³பா⁴ய நம꞉
 473. ௐ மேஷவாஹாய நம꞉
 474. ௐ மைதி²ல்யாய நம꞉
 475. ௐ மோசகாய நம꞉
 476. ௐ மனஸே நம꞉
 477. ௐ மனுரூபாய நம꞉
 478. ௐ மந்த்ரதே³வாய நம꞉
 479. ௐ மந்த்ரராஶயே நம꞉
 480. ௐ மஹாத்³ருʼடா⁴ய நம꞉
 481. ௐ ஸ்தூபிஜ்ஞாய நம꞉
 482. ௐ த⁴னதா³த்ரே நம꞉
 483. ௐ தே³வவந்த்³யாய நம꞉
 484. ௐ தாரணாய நம꞉
 485. ௐ யஜ்ஞப்ரியாய நம꞉
 486. ௐ யமாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 487. ௐ இப⁴க்ரீடா³ய நம꞉
 488. ௐ இபே⁴க்ஷணாய நம꞉
 489. ௐ த³தி⁴ப்ரியாய நம꞉
 490. ௐ து³ராத⁴ர்ஷாய நம꞉
 491. ௐ தா³ருபாலாய நம꞉
 492. ௐ த³னூஜஹனே நம꞉
 493. ௐ தா³மோத³ராய நம꞉
 494. ௐ தா³மத⁴ராய நம꞉
 495. ௐ த³க்ஷிணாமூர்திரூபகாய நம꞉
 496. ௐ ஶசீபூஜ்யாய நம꞉
 497. ௐ ஶங்க²கர்ணாய நம꞉
 498. ௐ சந்த்³ரசூடா³ய நம꞉
 499. ௐ மனுப்ரியாய நம꞉
 500. ௐ கு³ட³ருபாய நம꞉
 501. ௐ கு³டா³கேஶாய நம꞉
 502. ௐ குலத⁴ர்மபராயணாய நம꞉
 503. ௐ காலகண்டா²ய நம꞉
 504. ௐ கா³ட⁴கா³த்ராய நம꞉
 505. ௐ கோ³த்ரரூபாய நம꞉
 506. ௐ குலேஶ்வராய நம꞉
 507. ௐ ஆனந்த³பை⁴ரவாராத்⁴யாய நம꞉
 508. ௐ ஹயமேத⁴ப²லப்ரதா³ய நம꞉
 509. ௐ த³த்⁴யன்னாஸக்தஹ்ருʼத³யாய நம꞉
 510. ௐ கு³டா³ன்னப்ரீதமானஸாய நம꞉
 511. ௐ க்⁴ருʼதான்னாஸக்தஹ்ருʼத³யாய நம꞉
 512. ௐ கௌ³ராங்கா³ய நம꞉
 513. ௐ க³ர்வப⁴ஞ்ஜகாய நம꞉
 514. ௐ க³ணேஶபூஜ்யாய நம꞉
 515. ௐ க³க³னாய நம꞉
 516. ௐ க³ணானாம்பதயே நம꞉
 517. ௐ ஊர்ஜிதாய நம꞉
 518. ௐ ச²த்³மஹீனாய நம꞉
 519. ௐ ஶஶிரதா³ய நம꞉
 520. ௐ ஶத்ரூணாம்பதயே நம꞉
 521. ௐ அங்கி³ரஸே நம꞉
 522. ௐ சராசரமயாய நம꞉
 523. ௐ ஶாந்தாய நம꞉
 524. ௐ ஶரபே⁴ஶாய நம꞉
 525. ௐ ஶதாதபாய நம꞉
 526. ௐ வீராராத்⁴யாய நம꞉
 527. ௐ வக்ராக³மாய நம꞉
 528. ௐ வேதா³ங்கா³ய நம꞉
 529. ௐ வேத³பாரகா³ய நம꞉
 530. ௐ பர்வதாரோஹணாய நம꞉
 531. ௐ பூஷ்ணே நம꞉
 532. ௐ பரமேஶாய நம꞉
 533. ௐ ப்ரஜாபதயே நம꞉
 534. ௐ பா⁴வஜ்ஞாய நம꞉
 535. ௐ ப⁴வரோக³க்⁴னாய நம꞉
 536. ௐ ப⁴வஸாக³ரதாரணாய நம꞉
 537. ௐ சித³க்³னிதே³ஹாய நம꞉
 538. ௐ சித்³ரூபாய நம꞉
 539. ௐ சிதா³னந்தா³ய நம꞉
 540. ௐ சிதா³க்ருʼதயே நம꞉
 541. ௐ நாட்யப்ரியாய நம꞉
 542. ௐ நரபதயே நம꞉
 543. ௐ நரநாராயணார்சிதாய நம꞉
 544. ௐ நிஷாத³ராஜாய நம꞉
 545. ௐ நீஹாராய நம꞉
 546. ௐ நேஷ்ட்ரே நம꞉
 547. ௐ நிஷ்டுரபா⁴ஷணாய நம꞉
 548. ௐ நிம்னப்ரியாய நம꞉
 549. ௐ நீலநேத்ராய நம꞉
 550. ௐ நீலாங்கா³ய நம꞉
 551. ௐ நீலகேஶகாய நம꞉
 552. ௐ ஸிம்ʼஹாக்ஷாய நம꞉
 553. ௐ ஸர்வவிக்⁴னேஶாய நம꞉
 554. ௐ ஸாமவேத³பராயாணாய நம꞉
 555. ௐ ஸனகாதி³முநித்⁴யேயாய நம꞉
 556. ௐ ஶர்வரீஶாய நம꞉
 557. ௐ ஷடா³னனாய நம꞉
 558. ௐ ஸுரூபாய நம꞉
 559. ௐ ஸுலபா⁴ய நம꞉
 560. ௐ ஸ்வர்கா³ய நம꞉
 561. ௐ ஶசீநாதே²னபூஜிதாய நம꞉
 562. ௐ காகீனாய நம꞉
 563. ௐ காமத³ஹனாய நம꞉
 564. ௐ த³க்³த⁴பாபாய நம꞉
 565. ௐ த⁴ராதி⁴பாய நம꞉
 566. ௐ தா³மக்³ரந்தி⁴னே நம꞉
 567. ௐ ஶதஸ்த்ரீஶாய நம꞉
 568. ௐ தந்த்ரீபாலாய நம꞉
 569. ௐ தாரகாய நம꞉
 570. ௐ தாம்ராக்ஷாய நம꞉
 571. ௐ தீக்ஷ்ணத³ம்ʼஷ்ட்ராய நம꞉
 572. ௐ திலபோ⁴ஜ்யாய நம꞉
 573. ௐ திலோத³ராய நம꞉
 574. ௐ மாண்டு³கர்ணாய நம꞉
 575. ௐ ம்ருʼடா³தீ⁴ஶாய நம꞉
 576. ௐ மேருவர்ணாய நம꞉
 577. ௐ மஹோத³ராய நம꞉
 578. ௐ மார்த்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யாய நம꞉
 579. ௐ மணிரூபாய நம꞉
 580. ௐ மருத்³வஹாய நம꞉
 581. ௐ மாஷப்ரியாய நம꞉
 582. ௐ மது⁴பானாய நம꞉
 583. ௐ ம்ருʼணாலாய நம꞉
 584. ௐ மோஹினீபதயே நம꞉
 585. ௐ மஹாகாமேஶதனயாய நம꞉
 586. ௐ மாத⁴வாய நம꞉
 587. ௐ மத³க³ர்விதாய நம꞉
 588. ௐ மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாவாஸாய நம꞉
 589. ௐ மூலவித்³யாஸ்வரூபகாய நம꞉
 590. ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னமயாய நம꞉
 591. ௐ ஸ்வஸ்தா²ய நம꞉
 592. ௐ ஸ்வஸ்திவாக்யாய நம꞉
 593. ௐ ஸ்ருவாயுதா⁴ய நம꞉
 594. ௐ மணிபூராப்³ஜநிலயாய நம꞉
 595. ௐ மஹாபை⁴ரவபூஜிதாய நம꞉
 596. ௐ அனாஹதாப்³ஜரஸிகாய நம꞉
 597. ௐ ஹ்ரீங்காரரஸபேஶலாய நம꞉
 598. ௐ பூ⁴மத்⁴யவாஸாய நம꞉
 599. ௐ பூ⁴காந்தாய நம꞉
 600. ௐ ப⁴ரத்³வாஜப்ரபூஜிதாய நம꞉
 601. ௐ ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாவாஸாய நம꞉
 602. ௐ ஸவித்ரே நம꞉
 603. ௐ ஸாமவாசகாய நம꞉
 604. ௐ முகுந்தா³ய நம꞉
 605. ௐ கு³ணாதீதாய நம꞉
 606. ௐ கு³ணபூஜ்யாய நம꞉
 607. ௐ கு³ணாஶ்ரயாய நம꞉
 608. ௐ த⁴ந்யாய நம꞉
 609. ௐ த⁴னப்⁴ருʼதே நம꞉
 610. ௐ தா³ஹாய நம꞉
 611. ௐ த⁴னதா³னகராம்பு³ஜாய நம꞉
 612. ௐ மஹாஶயாய நம꞉
 613. ௐ மஹாதீதாய நம꞉
 614. ௐ மாயாஹீனாய நம꞉
 615. ௐ மதா³ர்சிதாய நம꞉
 616. ௐ மாட²ராய நம꞉
 617. ௐ மோக்ஷப²லதா³ய நம꞉
 618. ௐ ஸத்³வைரிகுலநாஶனாய நம꞉
 619. ௐ பிங்க³லாய நம꞉
 620. ௐ பிஞ்ச²சூடா³ய நம꞉
 621. ௐ பிஶிதாஶபவித்ரகாய நம꞉
 622. ௐ பாயஸான்னப்ரியாய நம꞉
 623. ௐ பர்வபக்ஷமாஸவிபா⁴ஜகாய நம꞉
 624. ௐ வஜ்ரபூ⁴ஷாய நம꞉
 625. ௐ வஜ்ரகாயாய நம꞉
 626. ௐ விரிஞ்சாய நம꞉
 627. ௐ வரவக்ஷணாய நம꞉
 628. ௐ விஜ்ஞானகலிகாவ்ருʼந்தா³ய நம꞉
 629. ௐ விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶகாய நம꞉
 630. ௐ ட³ம்ப⁴க்⁴னாய நம꞉
 631. ௐ தா³மகோ⁴ஷக்⁴னாய நம꞉
 632. ௐ தா³ஸபாலாய நம꞉
 633. ௐ தபௌஜஸாய நம꞉
 634. ௐ த்³ரோணகும்பா⁴பி⁴ஷிக்தாய நம꞉
 635. ௐ த்³ரோஹிநாஶாய நம꞉
 636. ௐ தபாதுராய நம꞉
 637. ௐ மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³ய நம꞉
 638. ௐ மஹாஸம்ʼஸாரநாஶனாய நம꞉
 639. ௐ லாகினீஹாகிநீலப்³தா⁴ய நம꞉
 640. ௐ லவணாம்போ⁴தி⁴தாரணாய நம꞉
 641. ௐ காகிலாய நம꞉
 642. ௐ காலபாஶக்⁴னாய நம꞉
 643. ௐ கர்மப³ந்த⁴விமோசகாய நம꞉
 644. ௐ மோசகாய நம꞉
 645. ௐ மோஹநிர்பி⁴ன்னாய நம꞉
 646. ௐ ப⁴கா³ராத்⁴யாய நம꞉
 647. ௐ ப்³ருʼஹத்தனவே நம꞉
 648. ௐ அக்ஷயாய நம꞉
 649. ௐ அக்ரூரவரதா³ய நம꞉
 650. ௐ வக்ராக³மவிநாஶனாய நம꞉
 651. ௐ டா³கீனாய நம꞉
 652. ௐ ஸூர்யதேஜஸ்வினே நம꞉
 653. ௐ ஸர்பபூ⁴ஷாய நம꞉
 654. ௐ ஸத்³கு³ரவே நம꞉
 655. ௐ ஸ்வதந்த்ராய நம꞉
 656. ௐ ஸர்வதந்த்ரேஶாய நம꞉
 657. ௐ த³க்ஷிணாதி³க³தீ⁴ஶ்வராய நம꞉
 658. ௐ ஸச்சிதா³னந்த³கலிகாய நம꞉
 659. ௐ ப்ரேமரூபாய நம꞉
 660. ௐ ப்ரியங்கராய நம꞉
 661. ௐ மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டானாய நம꞉
 662. ௐ முக்திதா³ய நம꞉
 663. ௐ முக்திரூபகாய நம꞉
 664. ௐ முமுக்ஷவே நம꞉
 665. ௐ கர்மப²லதா³ய நம꞉
 666. ௐ மார்க³த³க்ஷாய நம꞉
 667. ௐ கர்மணாய நம꞉
 668. ௐ மஹாபு³த்³தா⁴ய நம꞉
 669. ௐ மஹாஶுத்³தா⁴ய நம꞉
 670. ௐ ஶுகவர்ணாய நம꞉
 671. ௐ ஶுகப்ரியாய நம꞉
 672. ௐ ஸோமப்ரியாய நம꞉
 673. ௐ ஸுரப்ரியாய நம꞉
 674. ௐ பர்வாராத⁴னதத்பராய நம꞉
 675. ௐ அஜபாய நம꞉
 676. ௐ ஜனஹம்ʼஸாய நம꞉
 677. ௐ ப²லபாணிப்ரபூஜிதாய நம꞉
 678. ௐ அர்சிதாய நம꞉
 679. ௐ வர்த⁴னாய நம꞉
 680. ௐ வாக்³மினே நம꞉
 681. ௐ வீரவேஷாய நம꞉
 682. ௐ விது⁴ப்ரியாய நம꞉
 683. ௐ லாஸ்யப்ரியாய நம꞉
 684. ௐ லயகராய நம꞉
 685. ௐ லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதாய நம꞉
 686. ௐ பஞ்சானனாய நம꞉
 687. ௐ பஞ்சகூ³டா³ய நம꞉
 688. ௐ பஞ்சயஜ்ஞப²லப்ரதா³ய நம꞉
 689. ௐ பாஶஹஸ்தாய நம꞉
 690. ௐ பாவகேஶாய நம꞉
 691. ௐ பர்ஜன்யஸமக³ர்ஜனாய நம꞉
 692. ௐ பாபாரயே நம꞉
 693. ௐ பரமோதா³ராய நம꞉
 694. ௐ ப்ரஜேஶாய நம꞉
 695. ௐ பங்கநாஶனாய நம꞉
 696. ௐ நஷ்டகர்மணே நம꞉
 697. ௐ நஷ்டவைராய நம꞉
 698. ௐ இஷ்டஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகாய நம꞉
 699. ௐ நாகா³தீ⁴ஶாய நம꞉
 700. ௐ நஷ்டபாபாய நம꞉
 701. ௐ இஷ்டநாமவிதா⁴யகாய நம꞉
 702. ௐ ஸாமரஸ்யாய நம꞉
 703. ௐ அப்ரமேயாய நம꞉
 704. ௐ பாஷண்டி³னே நம꞉
 705. ௐ பர்வதப்ரியாய நம꞉
 706. ௐ பஞ்சக்ருʼத்யபராய நம꞉
 707. ௐ பாத்ரே நம꞉
 708. ௐ பஞ்சபஞ்சாதிஶாயிகாய நம꞉
 709. ௐ பத்³மாக்ஷாய நம꞉
 710. ௐ பத்³மவத³னாய நம꞉
 711. ௐ பாவகாபா⁴ய நம꞉
 712. ௐ ப்ரியங்கராய நம꞉
 713. ௐ கார்தஸ்வராங்கா³ய நம꞉
 714. ௐ கௌ³ராங்கா³ய நம꞉
 715. ௐ கௌ³ரீபுத்ராய நம꞉
 716. ௐ த⁴னேஶ்வராய நம꞉
 717. ௐ க³ணேஶாஶ்லிஷ்டதே³ஹாய நம꞉
 718. ௐ ஶிதாம்ʼஶவே நம꞉
 719. ௐ ஶுப⁴தீ³தி⁴தயே நம꞉
 720. ௐ த³க்ஷத்⁴வம்ʼஸாய நம꞉
 721. ௐ த³க்ஷகராய நம꞉
 722. ௐ வராய நம꞉
 723. ௐ காத்யாயனீஸுதாய நம꞉
 724. ௐ ஸுமுகா²ய நம꞉
 725. ௐ மார்க³ணாய நம꞉
 726. ௐ க³ர்பா⁴ய நம꞉
 727. ௐ க³ர்வப⁴ங்கா³ய நம꞉
 728. ௐ குஶாஸனாய நம꞉
 729. ௐ குலபாலபதயே நம꞉
 730. ௐ ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 731. ௐ பவமானாய நம꞉
 732. ௐ ப்ரஜாதி⁴பாய நம꞉
 733. ௐ த³ர்ஶப்ரியாய நம꞉
 734. ௐ நிர்விகாராய நம꞉
 735. ௐ தீ³ர்க⁴காயாய நம꞉
 736. ௐ தி³வாகராய நம꞉
 737. ௐ பே⁴ரிநாத³ப்ரியாய நம꞉
 738. ௐ வ்ருʼந்தா³ய நம꞉
 739. ௐ ப்³ருʼஹத்ஸேனாய நம꞉
 740. ௐ ஸுபாலகாய நம꞉
 741. ௐ ஸுப்³ரஹ்மணே நம꞉
 742. ௐ ப்³ரஹ்மரஸிகாய நம꞉
 743. ௐ ரஸஜ்ஞாய நம꞉
 744. ௐ ரஜதாத்³ரிபா⁴ஸே நம꞉
 745. ௐ திமிரக்⁴னாய நம꞉
 746. ௐ மிஹிராபா⁴ய நம꞉
 747. ௐ மஹாநீலஸமப்ரபா⁴ய நம꞉
 748. ௐ ஶ்ரீசந்த³னவிலிப்தாங்கா³ய நம꞉
 749. ௐ ஶ்ரீபுத்ராய நம꞉
 750. ௐ ஶ்ரீதருப்ரியாய நம꞉
 751. ௐ லாக்ஷாவர்ணாய நம꞉
 752. ௐ லஸத்கர்ணாய நம꞉
 753. ௐ ரஜனீத்⁴வம்ʼஸிஸன்னிபா⁴ய நம꞉
 754. ௐ பி³ந்து³ப்ரியாய நம꞉
 755. ௐ அம்பி³காபுத்ராய நம꞉
 756. ௐ பை³ந்த³வாய நம꞉
 757. ௐ ப³லநாயகாய நம꞉
 758. ௐ ஆபன்னதாரகாய நம꞉
 759. ௐ தப்தாய நம꞉
 760. ௐ தப்தக்ருʼச்²ரப²லப்ரதா³ய நம꞉
 761. ௐ மருத்³வ்ருʼதா⁴ய நம꞉
 762. ௐ மஹாக²ர்வாய நம꞉
 763. ௐ சிராவாஸய நம꞉
 764. ௐ ஶிகி²ப்ரியாய நம꞉
 765. ௐ ஆயுஷ்மதே நம꞉
 766. ௐ அனகா⁴ய நம꞉
 767. ௐ தூ³தாய நம꞉
 768. ௐ ஆயுர்வேத³பராயணாய நம꞉
 769. ௐ ஹம்ʼஸாய நம꞉
 770. ௐ பரமஹம்ʼஸாய நம꞉
 771. ௐ அவதூ⁴தாஶ்ரமப்ரியாய நம꞉
 772. ௐ அஶ்வவேகா³ய நம꞉
 773. ௐ அஶ்வஹ்ருʼத³யாய நம꞉
 774. ௐ ஹயதை⁴ர்யாய ப²லப்ரதா³ய நம꞉
 775. ௐ ஸுமுகா²ய நம꞉
 776. ௐ து³ர்முகா²ய நம꞉
 777. ௐ விக்⁴னாய நம꞉
 778. ௐ நிர்விக்⁴னாய நம꞉
 779. ௐ விக்⁴னநாஶனாய நம꞉
 780. ௐ ஆர்யாய நம꞉
 781. ௐ நாதா²ய நம꞉
 782. ௐ அர்யமாபா⁴ஸாய நம꞉
 783. ௐ பா²ல்கு³னாய நம꞉
 784. ௐ பா²லலோசனாய நம꞉
 785. ௐ அராதிக்⁴னாய நம꞉
 786. ௐ க⁴னக்³ரீவாய நம꞉
 787. ௐ க்³ரீஷ்மஸூர்யஸமப்ரபா⁴ய நம꞉
 788. ௐ கிரீடினே நம꞉
 789. ௐ கல்பஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம꞉
 790. ௐ கல்பானலவிதா⁴யகாய நம꞉
 791. ௐ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானப²லதா³ய நம꞉
 792. ௐ விரிஞ்சாரிவிநாஶனாய நம꞉
 793. ௐ வீரமார்தாண்ட³வரதா³ய நம꞉
 794. ௐ வீரபா³ஹவே நம꞉
 795. ௐ பூர்வஜாய நம꞉
 796. ௐ வீரஸிம்ʼஹாஸனாய நம꞉
 797. ௐ விஜ்ஞாய நம꞉
 798. ௐ வீரகார்யாய நம꞉
 799. ௐ அஸ்ததா³னவாய நம꞉
 800. ௐ நரவீரஸுஹ்ருʼத்³ப்⁴ராத்ரே நம꞉
 801. ௐ நாக³ரத்னவிபூ⁴ஷிதாய நம꞉
 802. ௐ வாசஸ்பதயே நம꞉
 803. ௐ புராராதயே நம꞉
 804. ௐ ஸம்ʼவர்த்தாய நம꞉
 805. ௐ ஸமரேஶ்வராய நம꞉
 806. ௐ உருவாக்³மினே நம꞉
 807. ௐ உமாபுத்ராய நம꞉
 808. ௐ உடு³லோகஸுரக்ஷகாய நம꞉
 809. ௐ ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணாய நம꞉
 810. ௐ ஸிந்தூ³ரதிலகாங்கி³தாய நம꞉
 811. ௐ குங்குமாங்கித ஸர்வாங்கா³ய நம꞉
 812. ௐ காலகேயவிநாஶாய நம꞉
 813. ௐ மத்தநாக³ப்ரியாய நம꞉
 814. ௐ நேத்ரே நம꞉
 815. ௐ நாக³க³ந்த⁴ர்வபூஜிதாய நம꞉
 816. ௐ ஸுஸ்வப்னபோ³த⁴காய நம꞉
 817. ௐ போ³தா⁴ய நம꞉
 818. ௐ கௌ³ரீது³꞉ஸ்வப்னநாஶனாய நம꞉
 819. ௐ சிந்தாராஶிபரித்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 820. ௐ சிந்தாமணிவிபூ⁴ஷிதாய நம꞉
 821. ௐ சராசரஜக³த்ஸ்ரஷ்டே நம꞉
 822. ௐ சலத்குண்ட³லகர்ணயுகே³ நம꞉
 823. ௐ முகுராஸ்யாய நம꞉
 824. ௐ மூலநித⁴யே நம꞉
 825. ௐ நிதி⁴த்³வயநிஷேவிதாய நம꞉
 826. ௐ நீராஜனப்ரீதமனஸே நம꞉
 827. ௐ நீலநேத்ராய நம꞉
 828. ௐ நயப்ரதா³ய நம꞉
 829. ௐ கேதா³ரேஶாய நம꞉
 830. ௐ கிராதாய நம꞉
 831. ௐ காலாத்மனே நம꞉
 832. ௐ கல்பவிக்³ரஹாய நம꞉
 833. ௐ கல்பாந்தபை⁴ரவாராத்⁴யாய நம꞉
 834. ௐ கங்கபத்ரஶராயுதா⁴ய நம꞉
 835. ௐ கலாகாஷ்டா²ஸ்வரூபாய நம꞉
 836. ௐ ருʼதுவர்ஷாதி³மாஸவதே நம꞉
 837. ௐ தி³னேஶமண்ட³லாவாஸாய நம꞉
 838. ௐ வாஸவாபி⁴ப்ரபூஜிதாய நம꞉
 839. ௐ ப³ஹூலாஸ்தம்ப³கர்மஜ்ஞாய நம꞉
 840. ௐ பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபகாய நம꞉
 841. ௐ சிந்தாஹீனாய நம꞉
 842. ௐ சிதா³க்ராந்தாய நம꞉
 843. ௐ சாருபாலாய நம꞉
 844. ௐ ஹலாயுதா⁴ய நம꞉
 845. ௐ ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யாய நம꞉
 846. ௐ பரக³ர்வவிப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉
 847. ௐ வித்³வத்தமாய நம꞉
 848. ௐ விராத⁴க்⁴னாய நம꞉
 849. ௐ ஸசித்ராய நம꞉
 850. ௐ சித்ரகர்மகாய நம꞉
 851. ௐ ஸங்கீ³தலோலுபமனஸே நம꞉
 852. ௐ ஸ்னிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரக³ர்ஜிதாய நம꞉
 853. ௐ துங்க³வக்த்ராய நம꞉
 854. ௐ ஸ்தவரஸாய நம꞉
 855. ௐ அப்⁴ராபா⁴ய நம꞉
 856. ௐ ப்⁴ரமரேக்ஷணாய நம꞉
 857. ௐ லீலாகமலஹஸ்தாப்³ஜாய நம꞉
 858. ௐ பா³லகுந்த³விபூ⁴ஷிதாய நம꞉
 859. ௐ லோத்⁴ரப்ரஸவஶுத்³தா⁴பா⁴ய நம꞉
 860. ௐ ஶிரீஷகுஸுமப்ரியாய நம꞉
 861. ௐ த்ரஸ்தத்ராணகராய நம꞉
 862. ௐ தத்த்வாய நம꞉
 863. ௐ தத்த்வவாக்யார்த⁴போ³த⁴காய நம꞉
 864. ௐ வர்ஷீயஸே நம꞉
 865. ௐ விதி⁴ஸ்துத்யாய நம꞉
 866. ௐ வேதா³ந்தப்ரதிபாத³காய நம꞉
 867. ௐ மூலபு⁴தாய நம꞉
 868. ௐ மூலதத்வாய நம꞉
 869. ௐ மூலகாரணவிக்³ரஹாய நம꞉
 870. ௐ ஆதி³நாதா²ய நம꞉
 871. ௐ அக்ஷயப²லாய நம꞉
 872. ௐ பாணிஜன்மனே நம꞉
 873. ௐ அபராஜிதாய நம꞉
 874. ௐ கா³னப்ரியாய நம꞉
 875. ௐ கா³னலோலாய நம꞉
 876. ௐ மஹேஶாய நம꞉
 877. ௐ விஜ்ஞமானஸாய நம꞉
 878. ௐ கி³ரிஜாஸ்தன்யரஸிகாய நம꞉
 879. ௐ கி³ரிராஜவரஸ்துதாய நம꞉
 880. ௐ பீயூஷகும்ப⁴ஹஸ்தாப்³ஜாய நம꞉
 881. ௐ பாஶத்யாகி³னே நம꞉
 882. ௐ சிரந்தனாய நம꞉
 883. ௐ ஸுதா⁴லாலஸவக்த்ராப்³ஜாய நம꞉
 884. ௐ ஸுரத்³ருமப²லேப்ஸிதாய நம꞉
 885. ௐ ரத்னஹாடகபூ⁴ஷாங்கா³ய நம꞉
 886. ௐ ராவணாபி⁴ப்ரபூஜிதாய நம꞉
 887. ௐ கனத்காலேயஸுப்ரீதாய நம꞉
 888. ௐ க்ரௌஞ்சக³ர்வவிநாஶனாய நம꞉
 889. ௐ அஶேஷஜனஸம்மோஹனாய நம꞉
 890. ௐ ஆயுர்வித்³யாப²லப்ரதா³ய நம꞉
 891. ௐ அவப³த்³த⁴து³கூலாங்கா³ய நம꞉
 892. ௐ ஹாராலங்க்ருʼதகந்த⁴ராய நம꞉
 893. ௐ கேதகீகுஸுமப்ரியாய நம꞉
 894. ௐ கலபை⁴꞉பரிவாரிதாய நம꞉
 895. ௐ கேகாப்ரியாய நம꞉
 896. ௐ கார்திகேயாய நம꞉
 897. ௐ ஸாரங்க³னினத³ப்ரியாய நம꞉
 898. ௐ சாதகாலாபஸந்துஷ்டாய நம꞉
 899. ௐ சமரீம்ருʼக³ஸேவிதாய நம꞉
 900. ௐ ஆம்ரகூடாத்³ரிஸஞ்சாராய நம꞉
 901. ௐ ஆம்னாயப²லதா³யகாய நம꞉
 902. ௐ த்⁴ருʼதாக்ஷஸூத்ரபாணயே நம꞉
 903. ௐ அக்ஷிரோக³விநாஶனாய நம꞉
 904. ௐ முகுந்த³பூஜ்யாய நம꞉
 905. ௐ மோஹாங்கா³ய நம꞉
 906. ௐ முனிமானஸதோஷிதாய நம꞉
 907. ௐ தைலாபி⁴ஷிக்தஸுஶிரஸே நம꞉
 908. ௐ தர்ஜனீமுத்³ரிகாயுதாய நம꞉
 909. ௐ தடாதகாமன꞉ப்ரீதாய நம꞉
 910. ௐ தமோகு³ணவிநாஶனாய நம꞉
 911. ௐ அநாமயாய நம꞉
 912. ௐ அநாத³ர்ஶாய நம꞉
 913. ௐ அர்ஜுநாபா⁴ய நம꞉
 914. ௐ ஹுதப்ரியாய நம꞉
 915. ௐ ஷாட்³கு³ண்யபரிஸம்பூர்ணாய நம꞉
 916. ௐ ஸப்தாஶ்வாதி³க்³ரஹை꞉ ஸ்துதாய நம꞉
 917. ௐ வீதஶோகாய நம꞉
 918. ௐ ப்ரஸாத³ஜ்ஞாய நம꞉
 919. ௐ ஸப்தப்ராணவரப்ரதா³ய நம꞉
 920. ௐ ஸப்தார்சிஷே நம꞉
 921. ௐ த்ரிநயனாய நம꞉
 922. ௐ த்ரிவேணீப²லதா³யகாய நம꞉
 923. ௐ க்ருʼஷ்ணவர்த்மனே நம꞉
 924. ௐ தே³வமுகா²ய நம꞉
 925. ௐ தா³ருமண்ட³லமத்⁴யகாய நம꞉
 926. ௐ வீரநூபுரபாதா³ப்³ஜாய நம꞉
 927. ௐ வீரகங்கணபாணிமதே நம꞉
 928. ௐ விஶ்வமூர்தயே நம꞉
 929. ௐ ஶுத்³த⁴முகா²ய நம꞉
 930. ௐ ஶுத்³த⁴ப⁴ஸ்மானுலேபனாய நம꞉
 931. ௐ ஶும்ப⁴த்⁴வம்ʼஸிந்யாஸம்பூஜ்யாய நம꞉
 932. ௐ ரக்தபீ³ஜகுலாந்தகாய நம꞉
 933. ௐ நிஷாதா³தி³ஸுரப்ரீதாய நம꞉
 934. ௐ நமஸ்காரப²லப்ரதா³ய நம꞉
 935. ௐ ப⁴க்தாரிபஞ்சதாதா³யினே நம꞉
 936. ௐ ஸஜ்ஜீக்ருʼதஶராயுதா⁴ய நம꞉
 937. ௐ அப⁴யங்கரமந்த்ரஜ்ஞாய நம꞉
 938. ௐ குப்³ஜிகாமந்த்ரவிக்³ரஹாய நம꞉
 939. ௐ தூ⁴ம்ராஶ்வாய நம꞉
 940. ௐ உக்³ரதேஜஸ்வினே நம꞉
 941. ௐ த³ஶகண்ட²விநாஶனாய நம꞉
 942. ௐ ஆஶுகா³யுத⁴ஹஸ்தாப்³ஜாய நம꞉
 943. ௐ க³தா³யுத⁴கராம்பு³ஜாய நம꞉
 944. ௐ பாஶாயுத⁴ஸுபாணயே நம꞉
 945. ௐ கபாலாயுத⁴ஸத்³பு⁴ஜாய நம꞉
 946. ௐ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³னாய நம꞉
 947. ௐ ஸஹஸ்ரத்³வயலோசனாய நம꞉
 948. ௐ நானாஹேதயே நம꞉
 949. ௐ த⁴னுஷ்பாணயே நம꞉
 950. ௐ நானாஸ்ரக்³பூ⁴ஷணப்ரியாய நம꞉
 951. ௐ ஆஶ்யாமகோமலதனவே நம꞉
 952. ௐ ஆரக்தாபாங்க³லோசனாய நம꞉
 953. ௐ த்³வாத³ஶாஹக்ரதுப்ரீதாய நம꞉
 954. ௐ பௌண்ட³ரீகப²லப்ரதா³ய நம꞉
 955. ௐ அப்தோ(அ)ர்யாமக்ரதுமயாய நம꞉
 956. ௐ சயநாதி³ப²லப்ரதா³ய நம꞉
 957. ௐ பஶுப³ந்த⁴ஸ்யப²லதா³ய நம꞉
 958. ௐ வாஜபேயாத்மதை³வதாய நம꞉
 959. ௐ ஆப்³ரஹ்மகீடஜனனாவனாத்மனே நம꞉
 960. ௐ சம்பகப்ரியாய நம꞉
 961. ௐ பஶுபாஶவிபா⁴க³ஜ்ஞாய நம꞉
 962. ௐ பரிஜ்ஞானப்ரதா³யகாய நம꞉
 963. ௐ கல்பேஶ்வராய நம꞉
 964. ௐ கல்பவர்யாய நம꞉
 965. ௐ ஜாதவேத³ப்ரபா⁴கராய நம꞉
 966. ௐ கும்பீ⁴ஶ்வராய நம꞉
 967. ௐ கும்ப⁴பாணயே நம꞉
 968. ௐ குங்குமாக்தலலாடகாய நம꞉
 969. ௐ ஶிலீந்த்⁴ரபத்ரஸங்காஶாய நம꞉
 970. ௐ ஸிம்ʼஹவக்த்ரப்ரமர்த³னாய நம꞉
 971. ௐ கோகிலக்வணனாகர்ணினே நம꞉
 972. ௐ காலநாஶனதத்பராய நம꞉
 973. ௐ நையாயிகமதக்⁴னாய நம꞉
 974. ௐ பௌ³த்³த⁴ஸங்க⁴விநாஶனாய நம꞉
 975. ௐ த்⁴ருʼதஹேமாப்³ஜபாணயே நம꞉
 976. ௐ ஹோமஸந்துஷ்டமானஸாய
 977. ௐ பித்ருʼயஜ்ஞஸ்யப²லதா³ய நம꞉
 978. ௐ பித்ருʼவஜ்ஜநரக்ஷகாய நம꞉
 979. ௐ பதா³திகர்மநிரதாய நம꞉
 980. ௐ ப்ருʼஷதா³ஜ்யப்ரதா³யகாய நம꞉
 981. ௐ மஹாஸுரவதோ⁴த்³யுக்தாய நம꞉
 982. ௐ ஸ்வாஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷகாய நம꞉
 983. ௐ மஹாவர்ஷதிரோதா⁴னாய நம꞉
 984. ௐ நாகா³ப்⁴ருʼதகராம்பு³ஜாய நம꞉
 985. ௐ நம꞉ஸ்வாஹாவஷட்³வௌஷட்வல்லவப்ரதிபாத³காய நம꞉
 986. ௐ மஹீரஸத்³ருʼஶக்³ரீவாய நம꞉
 987. ௐ மஹீரஸத்³ருʼஶஸ்தவாய நம꞉
 988. ௐ தந்த்ரீவாத³னஹஸ்தாக்³ராய நம꞉
 989. ௐ ஸங்கீ³தப்ரியமானஸாய நம꞉
 990. ௐ சித³ம்ʼஶமுகுராவாஸாய நம꞉
 991. ௐ மணிகூடாத்³ரிஸஞ்சாராய நம꞉
 992. ௐ லீலாஸஞ்சாரதனுகாய நம꞉
 993. ௐ லிங்க³ஶாஸ்த்ரப்ரவர்தகாய நம꞉
 994. ௐ ராகேந்து³த்³யுதிஸம்பன்னாய நம꞉
 995. ௐ யாக³கர்மப²லப்ரதா³ய நம꞉
 996. ௐ மைனாககி³ரிஸஞ்சாரிணே நம꞉
 997. ௐ மது⁴வம்ʼஶவிநாஶனாய நம꞉
 998. ௐ தாலக²ண்ட³புராவாஸாய நம꞉
 999. ௐ தமாலனிப⁴தேஜஸே நம꞉
 1000. ௐ பூர்ணாபுஷ்கலாம்பா³ஸமேத ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ரஸ்வாமினே நம꞉


|| இதி ஶ்ரீ த⁴ர்மஶாஸ்தா அத²வா ஶ்ரீ ஹரிஹரபுத்ர ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||