ஸத்யநாராயணாஷ்டகம்ʼ

field_imag_alt

ஸத்யநாராயணாஷ்டகம்ʼ - Sri Satyanarayana Ashtakam

ஆதி³தே³வம்ʼ ஜக³த்காரணம்ʼ ஶ்ரீத⁴ரம்ʼ லோகநாத²ம்ʼ விபு⁴ம்ʼ வ்யாபகம்ʼ ஶங்கரம்ʼ |
ஸர்வப⁴க்தேஷ்டத³ம்ʼ முக்தித³ம்ʼ மாத⁴வம்ʼ ஸத்யநாராயணம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ ப⁴ஜே || 1||

ஸர்வதா³ லோக-கல்யாண-பாராயணம்ʼ தே³வ-கோ³-விப்ர-ரக்ஷார்த²-ஸத்³விக்³ரஹம்ʼ |
தீ³ன-ஹீனாத்ம-ப⁴க்தாஶ்ரயம்ʼ ஸுந்த³ரம்ʼ ஸத்யநாராயணம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ ப⁴ஜே || 2||

த³க்ஷிணே யஸ்ய க³ங்கா³ ஶுபா⁴ ஶோப⁴தே ராஜதே ஸா ரமா யஸ்ய வாமே ஸதா³ |
ய꞉ ப்ரஸன்னானனோ பா⁴தி ப⁴வ்யஶ்ச தம்ʼ ஸத்யநாராயணம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ ப⁴ஜே || 3||

ஸங்கடே ஸங்க³ரே யம்ʼ ஜன꞉ ஸர்வதா³ ஸ்வாத்மபீ⁴நாஶனாய ஸ்மரேத் பீடி³த꞉ |
பூர்ணக்ருʼத்யோ ப⁴வேத்³ யத்ப்ரஸாதா³ச்ச தம்ʼ ஸத்யநாராயணம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ ப⁴ஜே || 4||

வாஞ்சி²தம்ʼ து³ர்லப⁴ம்ʼ யோ த³தா³தி ப்ரபு⁴꞉ ஸாத⁴வே ஸ்வாத்மப⁴க்தாய ப⁴க்திப்ரிய꞉ |
ஸர்வபூ⁴தாஶ்ரயம்ʼ தம்ʼ ஹி விஶ்வம்ப⁴ரம்ʼ ஸத்யநாராயணம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ ப⁴ஜே || 5||

ப்³ராஹ்மண꞉ ஸாது⁴-வைஶ்யஶ்ச துங்க³த்⁴வஜோ யே(அ)ப⁴வன் விஶ்ருதா யஸ்ய ப⁴க்த்யா(அ)மரா |
லீலயா யஸ்ய விஶ்வம்ʼ ததம்ʼ தம்ʼ விபு⁴ம்ʼ ஸத்யநாராயணம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ ப⁴ஜே || 6||

யேன சாப்³ரஹ்மபா³லத்ருʼணம்ʼ தா⁴ர்யதே ஸ்ருʼஜ்யதே பால்யதே ஸர்வமேதஜ்ஜக³த் |
ப⁴க்தபா⁴வப்ரியம்ʼ ஶ்ரீத³யாஸாக³ரம்ʼ ஸத்யநாராயணம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ ப⁴ஜே || 7||

ஸர்வகாமப்ரத³ம்ʼ ஸர்வதா³ ஸத்ப்ரியம்ʼ வந்தி³தம்ʼ தே³வவ்ருʼந்தை³ர்முனீந்த்³ரார்சிதம்ʼ |
புத்ர-பௌத்ராதி³-ஸர்வேஷ்டத³ம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ ஸத்யநாராயணம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ ப⁴ஜே || 8||

அஷ்டகம்ʼ ஸத்யதே³வஸ்ய ப⁴க்த்யா நர꞉ பா⁴வயுக்தோ முதா³ யஸ்த்ரிஸந்த்⁴யம்ʼ படே²த் |
தஸ்ய நஶ்யந்தி பாபானி தேனா(அ)க்³னினா இந்த⁴னானீவ ஶுஷ்காணி ஸர்வாணி வை || 9||

இதி ஸத்யநாராயணாஷ்டகம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ |