ஸூர்யாஷ்டகம்ʼ

field_imag_alt

ஸூர்யாஷ்டகம்ʼ - Sri Surya Ashtakam 

|| ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ||

ஸாம்ப³ உவாச ||

ஆதி³தே³வ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ப்ரஸீத³ மம பா⁴ஸ்கர |
தி³வாகர நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ப்ரபா⁴கர நமோ(அ)ஸ்துதே || 1||

ஸப்தாஶ்வரத²மாரூட⁴ம்ʼ ப்ரசண்ட³ம்ʼ கஶ்யபாத்மஜம்ʼ |
ஶ்வேதபத்³மத⁴ரம்ʼ தே³வம்ʼ தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ || 2||

லோஹிதம்ʼ ரத²மாரூட⁴ம்ʼ ஸர்வலோகபிதாமஹம்ʼ |
மஹாபாபஹரம்ʼ தே³வம்ʼ தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ || 3||

த்ரைகு³ண்யம்ʼ ச மஹாஶூரம்ʼ ப்³ரஹ்மாவிஷ்ணுமஹேஶ்வரம்ʼ |
மஹாபாபஹரம்ʼ தே³வம்ʼ தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ || 4||

ப்³ருʼம்ʼஹிதம்ʼ தேஜ꞉புஞ்ஜம்ʼ ச வாயுமாகாஶமேவ ச |
ப்ரபு⁴ம்ʼ ச ஸர்வலோகானாம்ʼ தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ || 5||

ப³ந்தூ⁴கபுஷ்பஸங்காஶம்ʼ ஹாரகுண்ட³லபூ⁴ஷிதம்ʼ |
ஏகசக்ரத⁴ரம்ʼ தே³வம்ʼ தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ || 6||

தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ஜக³த்கர்தாரம்ʼ மஹாதேஜ꞉ப்ரதீ³பனம்ʼ |
மஹாபாபஹரம்ʼ தே³வம்ʼ தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ || 7||

தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ஜக³தாம்ʼ நாத²ம்ʼ ஜ்ஞானவிஜ்ஞாநமோக்ஷத³ம்ʼ |
மஹாபாபஹரம்ʼ தே³வம்ʼ தம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ || 8||

ஸூர்யாஷ்டகம்ʼ படே²ந்நித்யம்ʼ க்³ரஹபீடா³ப்ரணாஶனம்ʼ |
அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம்ʼ த³ரித்³ரோ த⁴னவான்ப⁴வேத் || 9||

ஆமிஶம்ʼ மது⁴பானம்ʼ ச ய꞉ கரோதி ரவேர்தி³னே |
ஸப்தஜன்ம ப⁴வேத்³ரோகீ³ ப்ரதிஜன்ம த³ரித்³ரதா || 10||

ஸ்த்ரீதைலமது⁴மாம்ʼஸானி யஸ்த்யஜேத்து ரவேர்தி³னே |
ந வ்யாதி⁴꞉ ஶோகதா³ரித்³ர்யம்ʼ ஸூர்யலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி || 11||

இதி ஶ்ரீஸூர்யாஷ்டகஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||