బగలాముఖీ కవచం

field_imag_alt

బగలాముఖీ కవచం - Sri Baglamukhi Kavacham

|| అథ బగలాముఖీకవచం ||

శ్రుత్వా చ బగలాపూజాం స్తోత్రం చాపి మహేశ్వర |
ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి కవచం వద మే ప్రభో ||

వైరినాశకరం దివ్యం సర్వాశుభవినాశనం |
శుభదం స్మరణాత్పుణ్యం త్రాహి మాం దుఃఖనాశనం ||

శ్రీభైరవ ఉవాచ ||

కవచం శృణు వక్ష్యామి భైరవీ ప్రాణవల్లభే ||

పఠిత్వా ధారయిత్వా తు త్రైలౌక్యే విజయీ భవేత్ ||

ఓం అస్య శ్రీబగలాముఖీకవచస్య నారదఋషిరనుష్టుప్ఛందః
శ్రీబగలాముఖీ దేవతా లం బీజం ఐం కీలకం
పురుషార్థచతుష్టయే జపే వినియోగః ||

శిరో మే బగలా పాతు హృదయైకాక్షరీ పరా |
ఓం హ్రీం ఓం మే లలాటే చ బగలా వైరినాశినీ ||

గదాహస్తా సదా పాతు ముఖం మే మోక్షదాయినీ |
వైరిజిహ్వాంధరా పాతు కంఠం మే బగలాముఖీ ||

ఉదరం నాభిదేశం చ పాతు నిత్యం పరాత్పరా |
పరాత్పరపరా పాతు మమ గుహ్యం సురేశ్వరీ ||

హస్తౌ చైవ తథా పాతు పార్వతీపరిపాతు మే |
వివాదే విషమే ఘోరే సంగ్రామే రిపుసంకటే ||

పీతాంబరధరా పాతు సర్వాంగం శివనర్తకీ |
శ్రీవిద్యాసమయో పాతు మాతంగీదురితాశివా ||

పాతుపుత్రం సుతాం చైవ కలత్రం కాలికా మమ |
పాతు నిత్యం భ్రాతరం మే పితరం శూలినీ సదా ||

సందేహి బగలాదేవ్యాః కవచం మన్ముఖోదితం |
నైవ దేయమముఖ్యాయ సర్వసిద్ధిప్రదాయకం ||

పఠనాద్ధారణాదస్య పూజనాద్వాంఛితం లభేత్ |
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యో జపేద్ బగలాముఖీం ||

పిబంతి శోణితం తస్య యోగిన్యః ప్రాప్యసాదరాః |
వశ్యే చాకర్షణే చైవ మారణే మోహనే తథా ||

మహాభయే విపత్తౌ చ పఠేద్వాపాఠయేత్తు యః |
తస్య సర్వార్థసిద్ధిః స్యాద్భక్తియుక్తస్య పార్వతీ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే బగలాముఖీకవచం సంపూర్ణం ||