సత్యనారాయణాష్టకం

field_imag_alt

సత్యనారాయణాష్టకం - Sri Satyanarayana Ashtakam

ఆదిదేవం జగత్కారణం శ్రీధరం లోకనాథం విభుం వ్యాపకం శంకరం |
సర్వభక్తేష్టదం ముక్తిదం మాధవం సత్యనారాయణం విష్ణుమీశం భజే || 1||

సర్వదా లోక-కల్యాణ-పారాయణం దేవ-గో-విప్ర-రక్షార్థ-సద్విగ్రహం |
దీన-హీనాత్మ-భక్తాశ్రయం సుందరం సత్యనారాయణం విష్ణుమీశం భజే || 2||

దక్షిణే యస్య గంగా శుభా శోభతే రాజతే సా రమా యస్య వామే సదా |
యః ప్రసన్నాననో భాతి భవ్యశ్చ తం సత్యనారాయణం విష్ణుమీశం భజే || 3||

సంకటే సంగరే యం జనః సర్వదా స్వాత్మభీనాశనాయ స్మరేత్ పీడితః |
పూర్ణకృత్యో భవేద్ యత్ప్రసాదాచ్చ తం సత్యనారాయణం విష్ణుమీశం భజే || 4||

వాంఛితం దుర్లభం యో దదాతి ప్రభుః సాధవే స్వాత్మభక్తాయ భక్తిప్రియః |
సర్వభూతాశ్రయం తం హి విశ్వంభరం సత్యనారాయణం విష్ణుమీశం భజే || 5||

బ్రాహ్మణః సాధు-వైశ్యశ్చ తుంగధ్వజో యేఽభవన్ విశ్రుతా యస్య భక్త్యాఽమరా |
లీలయా యస్య విశ్వం తతం తం విభుం సత్యనారాయణం విష్ణుమీశం భజే || 6||

యేన చాబ్రహ్మబాలతృణం ధార్యతే సృజ్యతే పాల్యతే సర్వమేతజ్జగత్ |
భక్తభావప్రియం శ్రీదయాసాగరం సత్యనారాయణం విష్ణుమీశం భజే || 7||

సర్వకామప్రదం సర్వదా సత్ప్రియం వందితం దేవవృందైర్మునీంద్రార్చితం |
పుత్ర-పౌత్రాది-సర్వేష్టదం శాశ్వతం సత్యనారాయణం విష్ణుమీశం భజే || 8||

అష్టకం సత్యదేవస్య భక్త్యా నరః భావయుక్తో ముదా యస్త్రిసంధ్యం పఠేత్ |
తస్య నశ్యంతి పాపాని తేనాఽగ్నినా ఇంధనానీవ శుష్కాణి సర్వాణి వై || 9||

ఇతి సత్యనారాయణాష్టకం సంపూర్ణం |