సూర్యాష్టకం

field_imag_alt

సూర్యాష్టకం - Sri Surya Ashtakam 

|| శ్రీ గణేశాయ నమః ||

సాంబ ఉవాచ ||

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర |
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తుతే || 1||

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం |
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం || 2||

లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహం |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం || 3||

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మావిష్ణుమహేశ్వరం |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం || 4||

బృంహితం తేజఃపుంజం చ వాయుమాకాశమేవ చ |
ప్రభుం చ సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం || 5||

బంధూకపుష్పసంకాశం హారకుండలభూషితం |
ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం || 6||

తం సూర్యం జగత్కర్తారం మహాతేజఃప్రదీపనం |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం || 7||

తం సూర్యం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదం |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం || 8||

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనం |
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్ || 9||

ఆమిశం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే |
సప్తజన్మ భవేద్రోగీ ప్రతిజన్మ దరిద్రతా || 10||

స్త్రీతైలమధుమాంసాని యస్త్యజేత్తు రవేర్దినే |
న వ్యాధిః శోకదారిద్ర్యం సూర్యలోకం స గచ్ఛతి || 11||

ఇతి శ్రీసూర్యాష్టకస్తోత్రం సంపూర్ణం ||